Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Ytterst tveksam disputation vid Malmö Högskola rörande Maharishi Mahesh Yogi

Fredagen den 17 oktober 2014 ägde en disputation av tvivelaktigt vetenskaplig karaktär rum på fakulteten för Lärande och Samhälle på Malmö Högskola. Avhandlingen framlades i ämnet religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Namnet på avhandlingen var: ‘”Unity pervades all activity as water every wave”, principal Teachings and Philosophy of Maharishi Mahesh Yogi’, doktorand Anders Lindh. Opponent var Assistant Professor Sue Brown, Maharishi University of Management.

Efter en första genomgång av den 442 sidor långa avhandlingen, vill vi karaktärisera den mestadels som en beskrivning av Maharishi Mahesh Yogis läror, varvat med uttalanden som låter framstå vilken viktig och insiktsfull person har var. Kritik framförd av andra citeras, men avfärdas som ogrundad eller felaktig. Något eget ifrågasättande eller distansering verkar inte förekomma.

Allvarligare än avhandlingens kvalitet är valet av opponent. Sue Brown är assistant professor of Maharishi Vedic Science, ett mycket smalt ämne som knappast är en allmänt religionsvetenskaplig disciplin. Hennes bakgrund är kandidatexamen i litteratur och musik och masterexamen i ”higher education administration”. Det är uppenbart att opponenten, precis som doktoranden, är hängiven anhängare och utövare av Maharishins läror. Hennes formella merit kommer från en ifrågasatt institution grundad av Maharishin själv.

Det finns det anledning att starkt ifrågasätta disputationen med anledning av:

– Bristen på vetenskapligt förhållningssätt i avhandlingen.
– Att opponenten utsågs av Forskarutbildningskommittén trots hennes avsaknad
av adekvat religionsvetenskaplig bakgrund.
– Att ingen egentlig kritik av avhandlingen framfördes av opponenten.
– Att doktorandens vetenskapliga arbete bedömdes som tillräckligt, trots hela 26
års doktorandstudier vid Lunds universitet.
– Att betygsnämnden inte uttryckte någon kritik mot avhandlingen .

Därtill kan noteras att opponenten titulerades professor och inte assistant professor på Malmö högskolas webbplats.

Med en historik av mycket goda relationer med Malmö högskola anser vi att det skedda är synnerligen olyckligt. I vår strävan att föra fram vikten av vetenskaplighet och kritiskt tänkande har vi flera gånger kunnat ta hjälp av högskolans engagerade och kompetenta forskare, vilket vi är mycket tacksamma för.

Vi välkomnar därför rektors beslut att inleda en utredning i detta ärende. Vi har även noterat med tillförsikt att många vänner av vetenskaplig redlighet inom högskolan har ifrågasatt disputationen och de beslut som föregick den. Vi vill härmed inte bara uttrycka vår bestörtning över det som skett, utan även uttrycka vårt fulla stöd och vår uppskattning för den vetenskapliga redlighet som vi generellt har observerat hos Malmö Högskolas forskarstab.

Styrelsen för Vetenskap och Folkbildning Skåne
(kan kontaktas på: skane@vof.se)

Relevanta länkar:

Föreningen Humanisternas reaktion på disputationen
Artikel som uppmärksammar skandalen i Sydsvenskan
Vetenskap och Folkbildnings referat av boken ”Myter och mantra” av Rune W. Dahlén (1992)

Angelägen granskning av Kolloidalt Silver

Vetenskap och Folkbildning välkomnar Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskans granskning av Kolloidalt Silver och de påståenden som görs runt produkten. Kolloidalt Silver är en lösning av silverjoner som av förespråkarna påstås bota bota och/eller skydda mot allt från förkylning till cancer och ebola, något det saknas vetenskapligt stöd för.

– Jag har själv sett hur kolloidalt silver har dykt upp i mitt facebookflöde flera gånger – som ett mirakelmedel mot allt från depression till svåra kroniska sjukdomar. KS verkar vara det senaste och trendigaste inom de alternativa kretsarna och genom att det marknadsförs som botemedel till och med mot cancer så är det oerhört skrämmande. Det kommer alltid att finnas människor som väljer att avstå fungerande behandlingar för att testa detta i stället, säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Linda Strand Lundberg.

Förespråkarna brukar hänvisa till användarberättelser och till mindre studier utförda på cellinjer in vitro, det vill säga i provrör. Förutom att man utifrån dessa ytterst begränsande studier inte kan säga något om hur Kolloidalt Silver agerar mot cancer med mera i människokroppen, kan man heller inte säkert säga att det är just silvret och inte nanopartiklar/metaller i allmänhet som påverkar tillväxten av virus och cancerceller i provröret. Med andra ord saknas det stöd för att Kolloidalt Silver skulle vara den mirakelkur den sägs vara.

Det är också viktigt att komma ihåg att användningen av silverjoner har kopplats ihop med ökad antibiotikaresistens samt att silver är ett miljögift. Silverjoner är giftiga för vattenlevande organismer, och påverkar bland annat deras fortplantningsförmåga.

-Den cyniska människosynen som bluffmakarna uppvisar är fruktansvärd. Här handlar det helt enkelt om att sko sig på sjuka människor! Genom att Sydsvenskan uppmärksammar denna bluffprodukt kanske någon tänker efter en extra gång och väljer riktig vård i stället, säger Linda Strand Lundberg.

Att de skånska tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sysvenskan nu har valt att sätta kollodialt silver under lupp och påvisa avsaknaden av vetenskapligt stöd för medlet är något föreningen Vetenskap och Folkbildning ser mycket positivt på. Kanske kan denna publicering bidra till att sprida kunskap till människor som annars hade fallit för overksamma mirakelkurer och grundlösa påståenden om medicinska effekter.

Nedläggning av Medelhavsinstituten -ett ogenomtänkt beslut

medelhavsinstitutet

Bild lånad från Svenska Institutet i Athens Facebooksida

Regeringen har idag beslutat att avsluta finansieringen till, och därmed i praktiken lägga ned, de svenska Medelhavsinstituten. Instituten har sedan länge fungerat som centrum för svensk forskning inom medelhavsområdet, och samlat studenter och forskare inom såväl humaniora, språk, konst och arkitektur. De har också gett tvärvetenskapliga kurser. Regeringens  beslut om minskade anslag innebär i princip slutet för svensk medelhavsarkeologi. Att beslutet har kommit abrupt och helt utan föregående diskussion gör inte saken bättre.

Martin Rundkvist är forskare inom arkeologi och före detta ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Han kommenterar nedläggningen såhär:

Att strypa statsfinansieringen för Medelhavsinstituten vore som att lägga ner Drottningholms slott och sälja koppartaken. Instituten tillhör det offentliga Sveriges starkaste internationella varumärken. De alstrar varje år en enorm kulturell, vetenskaplig och diplomatisk avkastning på en i sammanhanget mycket liten investering.

Martin Rundkvist menar också att instituten i vilket fall kommer behöva startas om, vilket skulle innebära stora kostnader helt i onödan.

För personer som vill värna vetenskapen kan det visserligen ses som positivt att regeringen nu ämnar satsa på ett naturvetenskapligt centrum i Lund. I dagsläget vet vi dock inte mycket om det planerade centrumet, vilket gör att det känns tveksamt att bygga det till priset av den totala nedläggningen av andra forskningsfält utan att ens ha utrett saken först. Ett sådant förfarande tyder på ett förakt för bildning och oförståelse inför värdena av viss typ av forskning.

 

Christine Öberg

 

 

Bokmässan 2014

loggahemsida469

Den 25-28 september pågick den stora bokmässan i Göteborg, i år för 30:e gången. Som vanligt var Vetenskap och Folkbildning med. Sammanlagt var det något tjog aktivister från Göteborg, Trestad och Uppsala som bemannade den skeptiska montern E04:10. read more…

VoF ny medlem i nätverket Vetenskap & Allmänhet

vetenskap-allmänhet-logotyp

VoF har anslutit sig till nätverket Vetenskap & Allmänhet! Men vad är VA (uttalas som ”va?”) för någon organisation?

VA vill åstadkomma en brett förankrad tilltro till vetenskap och kunskap i Sverige. Föreningens uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet/samhälle.

Kunskap om människors uppfattningar liksom om forskares perspektiv behövs för att kunna åstadkomma dialog. Därför genomför VA studier, prövar nya samtalsformer och bygger nätverk med aktörer nationellt och internationellt. Verksamheten möjliggörs genom stöd från medlemsorganisationer och projektmedel från stiftelser, fonder, organisationer och regeringen. read more…

Arkiv

Kategorier