Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Sanningen om Newsvoice

Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk produkt förvillar den läsarna att tro att artiklarna bygger på fakta och har en objektiv ambition. Så är inte fallet.

Chemtrails

Chemtrails

Newsvoice har publicerat ett stort antal (98 när denna granskning görs) artiklar som berör ämnet Chemtrails. Idén bygger på föreställningen att en del av de kondensstrimmor som flygplan lämnar efter sig i själva verket består av gifter, tungmetaller eller andra ämnen som medvetet sprutas ut. Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar.

I själva verket består kondensstrimmorna bakom flygplan av just kondens, det vill säga vattenånga som bundits till partiklar i luften, frusit till is och bildat moln.

Vidare läsning:

http://contrailscience.com/ Därför är chemtrails bara påhitt

http://faktoider.blogspot.se/2012/10/chemtrails.html Hur myten växte fram

 

Homeopati

På Newsvoice finns just nu 129 artiklar om homeopati. Det är piller eller vätskor som påstås kunna behandla alla slags sjukdomar om man ordineras rätt dos och preparat. Dess fördel jämfört med riktig medicin sägs vara att den inte ger några biverkningar. Den viktigaste nackdelen är att den heller inte botar något. Homeopatiska preparat tillverkas genom att ett ämne späds ut långt bortom gränsen för effekt och ofta så mycket att inte en enda molekyl återstår av utgångsmaterialet. Förespråkarna hävdar – i strid med den vetenskapliga kunskapen om fysik och kemi – att vätskan “minns” ämnet och att det därför ändå har effekt i kroppen.

 

Risken med att förlita sig på homeopati är att symptom misstolkas och att man därmed går miste om den vetenskapsbaserade behandling som är nödvändig för tillfrisknande. Eftersom många sjukdomar förvärras ju längre tiden går är det viktigt att patienten inte fördröjs, genom att till exempel vänta på att de overksamma homeopatiska piller man fått ska börja verka (då kommer man få vänta i en evighet). Många som testar homeopati upplever att det fungerar, vilket förklarats vetenskapligt med önsketänkande, spontant tillfrisknande och placebo.

Vidare läsning:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati

 

Vaccin

Det finns ungefär 500 artiklar på Newsvoice som är kritiska mot vaccin. I många fall handlar det om mycket ovanliga biverkningar som blåses upp till förvillande och skrämmande varningstexter i artikelformat. Ibland sprids lögner om orsakerna till varför myndigheter uppmuntrar de som kan att vaccinera sig. Det bygger på oron för att läkemedelsbolagen mutar såväl myndighetspersoner som enskilda läkare för att kunna sälja vaccindoser som egentligen inte behövs (och som till och med påstås vara farliga!). Det är naturligtvis svårt att motbevisa denna konspirationsteori, men den framstår också som orimlig utifrån de kontrollsystem som finns inom den offentliga sektorn i Sverige.

Risken med det allt mer synliga vaccinmotståndet är om färre vaccinerar sig. Någon sådan trend syns inte i statistiken än så länge, men om det blir så skulle det leda till att sjukdomar som idag är mycket sällsynta i västvärlden, återigen skulle blossa upp här. Det har redan hänt lokalt, som när mässlingen brutit ut i Järna. Artiklarna på Newsvoice underskattar riskerna med dessa sjukdomar, som trots vård kan ge bestående skador eller leda till döden för personer med nedsatt immunförsvar. Att vaccinera sig innebär inte bara att man skaffar ett bra skydd åt sig själv, utan också att man undviker att föra smittan vidare till personer som av olika skäl inte kan vaccineras.

Vidare läsning:

https://vaccininfo.com/

 

Felaktiga råd om cancer

Under fliken “Bota cancer” finns 96 artiklar. Här tar man upp olika alternativa metoder som påstås bota cancer. Gurkmeja, hampaolja, aprikoskärnor, ananas, grönt te och C-vitamin är några exempel på påstådda undermedel.

Gemensamt för dessa påståenden är att inget av dem stämmer. I flera fall bygger argumentationen på berättelser från enskilda människor som säger sig ha blivit friska. Men utifrån enstaka fall är det omöjligt att dra några slutsatser. Det kan ju finnas helt andra orsaker till varför personen blev frisk. Endast med vetenskapliga undersökningar kan man få reda på vad som är verksamma behandlingar för olika typer av cancer.

En del av artiklarna om cancer bygger på vetenskapliga rapporter, men rapporteringen är så snedvriden att slutsatserna ligger långt ifrån vad forskningen egentligen kommit fram till.

I flera texter på Newsvoice påstås det att cancer är en svamp som kan botas med hjälp av bikarbonat. Det stämmer inte. Cancer är kroppens egna celler som har börjat föröka sig på ett okontrollerat sätt och det finns inga som helst belägg för att bikarbonat skulle vara verksamt mot cancer.

Det är viktigt att veta att enligt Patientsäkerhetslagen är det förbjudet för andra än legitimerad vårdpersonal att yrkesmässigt undersöka och behandla cancer. Den person som utger sig gör sig för att kunna bota cancer utan att vara läkare gör sig alltså skyldig till ett lagbrott

Vidare läsning:

www.cancerfonden.se

http://www.metro.se/nyheter/nej-det-gar-inte-att-bota-cancer-genom-att-ata-citron-och-bikarbonat/EVHnls!obcaJJDryekQ/ Vetenskaplig förklaring

http://fof.se/artikel/cancersjuka-som-satsar-pa-alternativ-mar-samre “Cancersjuka som satsar på alternativ mår sämre”

 

Elöverkänslighet

Newsvoice har när denna granskning görs publicerat ett 50-tal artiklar där så kallad elöverkänslighet (ibland även benämnt som ”elallergi”) förutsätts bero på elektromagnetiska fält eller elektromagnetisk strålning. Idén om elöverkänslighet grundar sig i att alla elektromagnetiska fält (d.v.s. även icke-joniserande strålning) skulle påverka hälsan hos människor på ett eller annat sätt. Symtomen som beskrivs av de drabbade inkluderar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar, och till och med hjärtklappning.

I de flesta fall har de som upplever att de är överkänsliga mot elektromagnetiska fält faktiska symptom. Dock finns inga studier som stödjer hypotesen att symptomen skulle bero på just elektromagnetiska fält. Istället visar det sig att de som upplever sig vara elöverkänsliga inte kan avgöra om elektromagnetiska fält finns i närheten av dem, utan att först få andra bevis för det (t.ex. se att en lampa eller en skärm slås på och av). I många fall finns det skäl att med hjälp av vården undersöka andra förklaringar till symptomen, vilket förhoppningsvis kan leda till hjälp och symptomlindring.

Vidare läsning:

http://www.vof.se/folkvett/ar-2010/nr-2/vad-vet-vi-idag-om-eloverkanslighet/ Vad forskningen säger

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=172&psykosomatisk Psykosomatisk

http://sv.wikipedia.org/wiki/Noceboeffekt Noceboeffekten

http://ttt.astro.su.se/utbildning/kurser/modern_astronomi/Lektion5.pdf Elektromagnetism (se särskilt sidan 8)

 

ECT – Elbehandling

Elbehandling behandlas i drygt tio artiklar på Newsvoice. Det är en psykiatrisk behandling, mot mycket svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner, som svår depression, mani och akut psykos. Behandlingen innebär att patienten sövs och får en liten dos ström genom hjärnan. Detta utlöser ett epileptiskt anfall. I texterna på sidan lyfts biverkningarna av behandlingen upp, utan att nämna de positiva effekterna. ECT är mer effektiv än mediciner när det gäller att behandla svår depression, och har mindre risk för svåra biverkningar. Biverkningarna handlar om minnessvårigheter som oftast snart går över, även om en del patienter kan ha bestående minnesluckor och en liten grupp även verkar få bestående minnesproblem.

Risken med Newsvoices artiklar om elbehandling är att människor som verkligen skulle ha nytta av behandlingen undviker den på grund av den felaktiga informationen. Det är talande att Peter Larsson som skrivit texterna är medlem i Scientologerna, en sekt som utsett psykiatrin som sin värsta fiende.

Vidare läsning

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/?ar=True Patientinformation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12642045 Effektivitet

 

Varför varnar vi för Newsvoice?

Att utge sig för att vara oberoende och arbeta utifrån pressetikens regler, men istället arbeta utifrån en agenda med vinklad information, riskerar att förvilla människor som letar efter fakta. Istället för att berätta vad som är vetenskaplig konsensus i en fråga, så låter man enskilda tyckare komma till tals oemotsagda. Vår korta genomgång visar att Newsvoice vill få människor att tro att bikarbonat botar cancer, att verkningsfull behandling mot depression ger hjärnskador och att svenska myndigheter är inblandade i korruption i syfte att gynna läkemedelsbolagen på bekostnad av befolkningens hälsa. För att undvika att människor tar del av förvillande information bör man inte rekommendera Newsvoice som informationskälla, och inte länka till något material på sidan.

Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby

Erik Enby är en före detta legitimerad läkare, född 1937, som fråntogs sin legitimation 2007 av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Skälet var att hans behandlingar inte vilade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enby anser att cancer beror på svamp och att detta kan behandlas med bikarbonat.

Enbys liv och gärning ska nu beskrivas i en dokumentärfilm av Börje Peratt (f. 1949) som är producent och regissör i TV och radio (https://sv.wikipedia.org/wiki/Börje_Peratt). Peratts webbsida säger att TV4 lämnat ”ett Letter of Intent”. Peratt har i tidigare ifrågasatt bland annat VoF:s kritik av homeopati och har således svårt att skilja pseudovetenskap och vetenskap. Dokumentärens rubrik är ”Läkaren som vägrade ge upp”. På projektets webbsida upplagd 150525 framgår att Peratt anser att Enby varit förföljd och utsatt för att drev, men att han nu har blivit återupprättad (https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com).

Undertecknad blev 150630 kontaktad av Börje Peratt per epost och tillfrågad om jag ville ställa upp på en intervju om Enby. Med tanke på Peratts tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskap avböjde jag medverkan men erbjöd mig att möjligen svara på frågor per epost. Peratt ville komma till Uppsala redan veckan därpå för att göra en intervju, men jag avböjde pga Peratts stöd för pseudovetenskap. Dessutom skulle jag resa bort.

Peratt svarade då 150702 med att anklaga mig för att under tio år ha förföljt Enby. Såvitt jag kan erinra mig har jag blivit kontaktad och intervjuad av Expressen en gång 051207 och av Aftonbladet en gång 060406. Jag medverkade i P1:s program ”Kropp & själ” 140401 då farliga och medicinskt overksamma cancerbehandlingar diskuterades . Möjligen kan någon ytterligare journalist ha kontaktat mig under dessa tio år. Jag själv har inte tagit något initiativ för att ifrågasätta Enby, förutom att jag nämnde honom i en notis i Folkvett 091120.

Därefter lade Peratt upp vår epostkorrespondens t o m 150702 på denna webbsida:
https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/dan-larhammar/

Medan jag sedan varit på resande fot har jag vid några tillfällen haft möjlighet att närmare granska underlaget till att Peratt anser att Enby nu skulle ha fått upprättelse, nämligen genom att han publicerat en artikel och dessutom blivit citerad i en vetenskaplig studie. Min granskning visar att Peratt missförstått och övertolkat både Enbys publicering och citeringen av hans studie. Jag har i fyra ebrev (150705, 150708, 150712 och 150715, den sistnämnda med en smärre korrigering 150717), upplyst Peratt om detta och bett honom lägga till mina ebrev på webbsidan ovan.

Peratt har per 150717 inte besvarat något av mina fyra ebrev och inte lagt upp dem på sin webbsida varför de nu publiceras här på VoF:s blogg.

Mitt ebrev till Börje Peratt 150705:

Börje;

Den synopsis om ”dokumentären” om Enby som finns på webben (https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/synopsis/) ger intryck av respekt för och beundran av Enby. På webbsidan står: ”i maj 2015 publicerar ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger hans teori fullt stöd och vilket följer upp en studie som ger fullt stöd för hans behandlingsmetod”. Om det är artikeln av Potgieter et al. i FEMS Microbiological Reviews (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25940667) som du åsyftar så är beskrivningen på webbsidan en grotesk övertolkning. Artikeln handlar om bakterier, inte svamp, och handlar i huvudsak om infektioner, inte cancer. Enby citeras inte i artikeln.

Den artikel från 2013 som du skriver (på sidan https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/dan-larhammar/) att Enby publicerade i en tidskrift med granskningsförfarande finns ej med i litteraturdatabasen PubMed. Inte ens Enbys egen publikationslista på webben har med denna artikel. Var publicerades den?

Angående dina undringar om homeopati:

Så här skrev du 150702:

Du kallar homeopati pseudovetenskaplig. Hade VoF, genom dåvarande VoFordförande Jesper Jerkerts hotfulla brev, inte stoppat Osher centrums studie på homeopati så hade vi sannolikt vetat mer idag. Eller hur? Din uppfattning i ämnet riskerar genom din egen bristande kunskap bli fördomsfull och pseudoskeptisk. Jag å andra sidan väljer att inte ta ställning. Vad jag tror är irrelevant. Men där tycks du veta mer om min inställning än vad jag själv gör.

Således anser du min kunskap om homeopati bristfällig. Efter att under flera år har arrangerat homeopatiseminarier och därvid haft möjlighet att höra Sveriges och några internationellt kända homeopater beskriva sin lära är jag mycket väl insatt i resonemangen, förutom de många vetenskapliga artiklar om homeopati som jag läst under årens lopp.

Homeopati blev egentligen pseudovetenskap redan 1811, året efter att Samuel Hahnemann publicerade första upplagan av Organon. 1811 var nämligen året då Amadeo Avogadro räknade ut att materia består av ett begränsat antal partiklar. Det går inte att späda så våldsamt som Hahnemann gjorde för så småningom tar partiklarna slut. Visserligen dröjde det efter Avogadros artikel ett antal år innan hans hypotes bekräftades, men gradvis blev det ganska snabbt uppenbart att homeopatins grundläggande koncept trotsar grunderna i både fysik, kemi och biologi (givetvis inklusive farmakologi).

Ditt engagemang på flera webbsidor för att kritisera dem som ifrågasätter homeopati visar att du inte inser dess orimlighet. Detta förklarar sannolikt varför du inte heller kan se orimligheterna i Erik Enbys hypotes om uppkomst av cancer och som förnekar välkända fakta om denna stora och heterogena grupp sjukdomar. Inte heller tycks du inse att de behandlingar som han utsatte sina patienter för är pseudovetenskapliga.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150708:

Börje;

På dina webbsidor om ”dokumentären” hittade jag under fliken ”Bakgrund” fliken ”Artiklar” som i sin tur har en flik som heter ”Vetenskapliga artiklar…”. Där ser jag nu att en artikel av Enby publicerad 2013 finns inlagd, hans första vetenskapliga artikel i en vetenskaplig tidskrift på 29 år sedan den från 1986. Trodde jag. När jag kollar den ser jag att den är publicerad i en webbtidskrift utgiven av 2000-Talets Vetenskap! Två år och tre månader senare tycks detta fortfarande vara den enda artikel denna webbtidskrift publicerat.

På tidskriftens webbsida anges Enbys artikel vara publicerad i volym 1, nummer 1, 2013. Jag återkommer till detta nedan.

Redaktionens personal består av Erik Enby, Michael Zazzio och Siv Wernborg. När artikeln publicerades bestod redaktionen av Ingemar Ljungqvist (redaktör för 2000-Talets Vetenskap), Michael Zazzio och Bo Zackrisson. Om det var denna artikel av Enby du avsåg när du skrev att ”Erik Enby fick senast 2013 en vetenskaplig artikel publicerad i en referentgranskad, internationell tidskrift med sedvanligt, professionellt granskningsförfarande” så utgår jag från att du skämtade. Grovt.

Du skrev även att ”Flera vetenskapsartiklar har presenterats som både refererar till Enby och ger stöd för hans teori”. Artikeln av Potgieter har jag tidigare kommenterat, den är helt irrelevant för Enbys teorier om svamp och cancer. Under rubriken ”Refereras till Enby” finns denna artikel:

Stehlik et al. (2015) (M Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process Statistics in Medicine (wileyonlinelibrary.com) Article first published online: 7 APR 2015 DOI: 10.1002/sim.6497.

Not 60 går till Enby, och de andra (57-59) till forskare som observerat svampinfektioner i samband med tumörer.

Jag utgår från att du avser en artikel av Hermann et al. med M. Stehlík som sisteförfattare som har denna rubrik. I artikeln kan jag hitta en enda mening som gäller studier av svamp och cancer: ”The further systematic study of continuous spectrum of fractal dimension can put more light on several fractal organisms/objects observed in tissues of cancer patients [57–60].” Denna mening är en spekulation om vad framtida studier kan ge. Referens 57 är till en studie av svampinfektioner från 2000 som är en översikt om nya läkemedel och verkar inte ha något direkt med vare sig fraktalartikeln eller Enbys idéer att göra. Man kan för övrigt undra hur författarna fick kännedom om Enbys artikel utgiven av 2000-Talets Vetenskap och varför de refererar till hans artikel publicerad i en tidskrift som publicerat blott denna artikel. Icke desto mindre anges volymsnumret i litteraturlistan till 18, inte volym 1 som angavs ovan. Kanske tidskriften räknade med alla de tidigare årgångarna av 2000-Talets Vetenskap på svenska när artikeln förmedlades till Hermann & medförfattare. Det är förstås svårt att tro att alla dessa tidigare årgångar tillämpade granskningsförfarande med tanke på alla besynnerliga artiklar som publicerats i tidskriften.

Tack Börje för att du med din webbsida avslöjar hur Enby och hans supportrar försöker få tvivelaktiga resultat att framstå som vetenskapligt acceptabla genom att konstruera en egen tidskrift för publicering, med en komprometterad redaktion, och med felaktiga påståenden om att resultaten styrks av andra forskare.

Jag ser fram att du publicerar även detta ebrev på webbsidan liksom det ebrev jag skickade i söndags, 150705.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150712:

Börje;

Nu har jag haft möjlighet att läsa Erik Enbys artikel från 2013. Studien handlar om en knöl funnen i bröstet på en (1) patient. Analysen av tumören är gjord helt och hållet med ljusmikroskopi. Inga andra kriterier tillämpas. Identifiering av svamp borde exempelvis ha kunnat göras med PCR, helst kvantitativ PCR (qPCR) för att se om vävnaden innehåller relevanta mängder svamp-DNA.

Enbys slutsats av detta enda fynd är att cancerforskningen bör vidgas till att anlita mykologer (experter på svamp). Slutsatsen är inte att redan nu börja behandla patienter med bröstcancer som om detta vore en sjukdom förorsakad av svamp.

Enby hänvisar inte till någon annan studie publicerad i tidskrift med peer review.

Dessutom skriver han i abstract att mykoser orsakas av växter. Mykoser orsakas av svampar. Dessa är närmare släkt med djur än med växter. Det faktum att ingen sakkunnig granskare reagerat över denna fundamentala lapsus tyder på att de som granskat hans manuskript är föga insatta i ämnet.

/Dan

Mitt ebrev till Börje Peratt 150713 (med en korrigering skickade 150715):

Börje;

Jag noterar att du fortfarande inte lagt upp mina ebrev från 5/7 och 8/7 på din webbsida ”om dokumentären”, ej heller det jag skickade igår. Varför? Du hade ju så bråttom att lägga upp vår korrespondens fram till ditt ebrev 2/7.

En tanke slår mig: är det möjligen så att du själv har blivit lurad in i detta projekt av Enby och/eller hans beundrare? Även om du misstror mig av något skäl borde det vara ganska lätt för dig att få hjälp av någon annan som är medicinskt kunnig och insatt i medicinsk publicering, allra helst en cancerforskare, som kan berätta för dig varför Enbys resonemang är orimliga och saknar tillräckligt solid grund.

/Dan

Sektnytt #11

sektnytt

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsblad.

 

SEKTNYTT #11 Hänt i veckan i sektvärlden

Äntligen ett nytt nummer av Sektnytt. Det har varit en hektisk tid på mitt vanliga jobb men nu är det snart semester. Vill passa på att också göra lite reklam för ICSA:s konferens om sekter i Stockholm nu i slutet av månaden. Ni kan läsa mer om den här.

Alla med intresse för sekter kan med fördel ta del av delar av konferensen eller hela. Man kan betala för enbart en dag om man vill. Man måste inte vara forskare för att delta. Det finns också en hel del föreläsningar som vänder sig direkt till avhoppare.

EXTREMISM

Blev för ett par veckor sedan ombedd av SVT opinion att skriva en debattartikel med anledning av visningen av HBOs dokumentär om Scientologi på SVT.

Den kom att handla om en del om Scientologi men även en del om extremism. Jag vill förtydliga lite då det av platsbrist ströks en del. Jag pratar om att inte demonisera och kriminalisera sekter. Med det menar jag inte att man bör ge straffrihet för begångna brott, om nu någon till äventyrs trodde det, men det är det demokratiska samhällets överlevnad som står på spel. Extremism och terrorism har en tendens att smitta. Det är lätt att börja tänka att ändamålen helgar medlen och kringgå den demokratiska processen i sin iver att stävja extremism och terrorism. Ett exempel är de övervakningslagar som instiftats världen över. Syftet är gott säger man, men samtidigt möjliggör det övervakning av alla och envar. Något som skulle uppfattats som integritetskränkande om det inte vore för hotet utifrån. Det demokratiska samhället måste värna om de demokratiska spelreglerna om det ska överleva. Extremism ÄR vår tids stora hot och det demokratiska samhället har fortfarande inget bra försvar mot extremism. Det är den stora utmaningen för framtiden om vi ska kunna undvika ett tredje världskrig, vilket några menar redan är här.

Det finns också de som menar att totalitarismen ändrat skepnad, att man blivit smartare och använder sig av mer förfinade kontrollmetoder. Mycket har förändrats i och med Internet och även diktatorer måste ändra strategi om de ska överleva.

Här förklaras en del av problemen med att kriminalisera en grupp.

Uppskruvad retorik och polarisering kommer ofelbart att leda till våldsamheter, som det gjorde här i Phoenix Arizona där man anordnade en Rita Muhammed-tävling.

HJÄRNTVÄTT

Kathleen Taylor har skrivit en intressant bok om hjärntvätt. Hon försöker omdefiniera begreppettill att omfatta mer subtil kontroll som socialpsykologisk forskning lärt oss.

SCIENTOLOGI

Trots att Scientologi till sin storlek inte är någon av de större sekterna så skrivs det oerhört mycket om den. Det är framförallt kändisfaktorn som lockar, misstänker jag. Det är i alla fall den vanligaste frågan jag brukar få när det gäller Scientologi – varför så många kändisar är med. En avhoppare berättade i DN för några veckor sedan historien om Hubbards fascination för kändisar.

Neil Gaiman, som är känd för de flesta som gillar fantasy, har ett förflutet inom Scientologi. Hans far var en av de högsta cheferna inom organisationen, ledare för Guardians Office. Neil har fortfarande släktingar kvar inom rörelsen och har därför varit ovillig att uttala sig offentligt om Scientologi, men förnekar bestämt att han fortfarande skulle vara medlem. Här en intressant artikel om Gaiman och Scientologi.

Hubbard var utan tvekan mytoman. Han kunde obehindrat ljuga ihop de mest fantastiska historier om sitt liv. Jon Atack, som skrivit en av de bästa böckerna om Scientologi – A Piece of Blue Sky, som bland annat tar upp alla Hubbards lögner om sitt liv – har tagit initiativ till en en konferens i Toronto i slutet av juni – Getting Clear – där många kända namn kommer att delta, antingen på länk eller på plats. Bland annat Andreas Heldal-Lund från Norge som driver sidan Xenu.net som är en av de mest omfattande sidorna på nätet om Scientologi. Där kan man hitta det mesta. Syftet med konferensen är att dekonstruera Scientologi.

Nyligen publicerades ytterligare en bok om Scientologi – The Unbreakable miss Lovely. Den handlar om hur scientologerna gjorde allt för att försöka krossa Paulette Cooper som hade skrivit en av de första avslöjande böckerna om Scientologi 1971 – The Scandal of Scientology.

Även Jim Jones (Peoples Temple, Jonestown) engagerade sig i fallet Paulette Cooper. Här en inspelning med Jim Jones där han lägger ut texten om hur scientologerna blir förföljda och han verkar uppleva något slags släktskap med Scientologin.

I Sverige har HBO:s dokumentär väckt liv i en del aktivister och nyligen lämnades den så kallade hemliga bibeln in till en rad myndigheter i Sverige i syfte att göra den till en offentlig handling. Zenon Panoussis gjorde samma sak redan 1997 och det skapade rubriker världen över. Jag skrev om hela den historien i mitt förra nummer av Sektnytt. Den här gången reagerade vissa myndigheter snabbt, bland annat i Göteborg, och hemligstämplade materialet direkt.

Leah Remini, känd skådespelerska i USA, framträdde nyligen hos Oprah och förklarade varför hon valde att lämna scientologin 2013.

Scientologins har ju som skrivits om tidigare en mycket invecklad företagsstruktur. Här förklaras den så lättfattligt det går – del 1 och del 2.

IS

Läsvärd artikel av en fransk journalist som utgav sig för att vara intresserad av gå med i IS. Här beskrivs ingående IS rekryteringstaktik.

Här en historia om tre kvinnor som rekryterades på riktigt.

En sektexpert i Australien menar att det skulle kunna vara en fruktbar metod att använda sig av avhoppare från IS för att motverka radikalisering, precis som man använder sig av avhoppare från andra religiösa sekter.

Islamiska statens uppvaknande har lett till att även zoroastrianismen återuppväckts från de döda.

GUDS BARN (FAMILJEN)

Artikel om två systrar som växte upp i Guds barn och deras erfarenheter. Här en filmad intervju med samma systrar.

ULTRAORTODOXA JUDAR

I England har en ultraortodox sekt förbjudit kvinnor att köra bil.

En bra artikel om livet i en ultraortodox judisk sekt och livet efter sekten.

CANNABISKYRKAN

Cannabiskyrkan öppnar första församlingen i Indiana den 1 juli i år. Den och många andra liknande nya religioner är en reaktion på att många religoner försöker undfly ansvar genom att hänvisa till religionsfriheten.

SATANISTISKA RITUELLA ÖVERGREPP

Paret Keller satt i fängelse i 22 år dömda för att begått satanistiska rituella övergrepp på barn. De frikändes 2013. I början av 1990-talet svepte det en panikvåg över USA vilket ledde till att ett flertal personer dömdes för satanistiska övergrepp på mycket lösa grunder. Hysterin bär likheter med vår egen rättsskandal – Quicks ”bortträngda minnen” – då man använde sig av samma idé om bortträngda minnen och tog till tvivelaktiga metoder för att framkalla dessa bortträngda minnen.

INSANITY PLEA

Många har försökt undkomma straff för brott begångna som sektmedlemmar genom att hävda att de varit galna. Att enbart hänvisa till sitt medlemsskap räcker inte, i alla fall inte i USA. Där betraktar man medlemsskap i en religiös sekt som ett fritt val och att man därför är ansvarig för sina handlingar. DSM-IV och DSM-5 ger ingen vägledning i frågan vilket åter visar på den bristande kunskap om ämnet som finns hos professionella. Det visar också på misslyckandet från oss som jobbar med dessa frågor att kommunicera de forskningsresultat som faktiskt finns på området. Observera att jag inte förespråkar straffrihet för brott begångna när man varit medlem i en sekt. Att ta ansvar för sina handlingar är ett led i återanpassningen till samhället.

AUM SHINRIKYO

Ledaren och grundaren Shoko Asahara som inväntat dödsstraff för sin roll i saringasattacken i Tokyos tunnelbana har överklagat domen till olika instanser och begärt att rättegången ska tas om. Nu har högsta domstolen avslagit hans överklagan.

MEKANISMERNA BAKOM EN SEKT

Bra artikel som med 15 steg beskriver hur man kan skapa en sekt.

Vägen tillbaka till ett normalt liv efter en sektupplevelse kan vara svår. Man kan bland annat tvingas ta farväl av sin familj och sina egna barn. Här en lång vetenskaplig artikel om den processen.

Det här blir sista Sektnytt innan sommaren. Är tillbaka i augusti med ett nytt nummer. Jag kommer att rapportera lite från sektkonferensen i Stockholm om två veckor. Följ mig på twitter (@cultinfo) och #ICSA15 om ni vill få rapporter från konferensen.

Om ni vill prenumerera på sektnytt skicka ett mejl till jag@kan.nu med rubriken Sektnytt.

Sektnytt #10

sektnytt

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev.

RELIGION OCH HJÄRNAN

Det finns en hel del forskning som visar att troende människor inte nyttjar de delar av hjärnan som man vanligtvis associerar med analytiskt och kritiskt tänkande när de utövar sin tro eller befinner sig i närheten av någon som de identifierar som karismatisk. ”Neuroteologer” vill till och med gå så långt att de hävdar att religiösa upplevelser enbart är en produkt av vår hjärna.I den här artikeln går författaren igenom lite olika ansatser från neurovetenskapen att förstå sig på religion. I en annan artikel problematiserar artikelförfattaren det här med att troende verkar ha så svårt för att tänka logiskt och att ta till sig fakta som strider mot deras tro. Och varför är en del människor så benägna att tro på övernaturliga saker?

DOKUMENTÄRFILMER

Lista och länkar till 10 dokumentärfilmer som gått på djupet med olika slutna sällskap. Väldigt intressant måste jag säga. Bland annat om amish, nazister, gängvärlden och ett mentalsjukhus.

SCIENTOLOGI

I HBO:s dokumentär Going Clear lyfts frågan om scientologernas status som religion i USA och skattebefrielsen det innebär. I filmen är man starkt kritiska till att IRS lät sig utpressas till att ge Scientologin skattebefrielse. Här en ingående artikel om den långa striden kyrkan förde mot IRS och som började redan 1967 när skattemyndigheten drog tillbaka deras status som religion.

Att Julian Assange spelade en roll i början av scientologernas krig mot Internet är kanske mindre känt. Han jobbade hos ISP:n Suburbia som scientologerna jagade för att få info om en kyrkans kritiker – David Gerard. Det var via Usenetgruppen alt.religion.scientology som de hemliga dokumenten om Xenu spreds för första gången och Scientology gjorde allt för att stoppa spridningen. Man stämde och hotade alla som spred materialet vilket bara gjorde saken värre. Det finns en hel del skrivet på nätet om detta. Här är en bra sammanfattning. I Sverige var Zenon Panoussis en av dem som bidrog till spridningen genom att lämna in materialet till Sveriges riksdag vilket gjorde det till en offentlig handling. Denna historia gav bland annat upphov till en P3-dokumentär. Anonymiseringsservern anon.penet.fi spelade också en avgörande roll på den tiden och scientologerna försökte vid flera tillfällen få reda på vilka som låg bakom vissa anonyma poster till usenetgruppen alt.religion.scientology. Bland annat vem som låg bakom namnet Scamizdat som var den som först spred de hemliga dokumenten. Om ni vill fördjupa er i det här så googla på alt.religion.scientology, anon.penet.fi och Scamizdat. Det är en intressant historia som jag ännu inte sett samlad någonstans på ett vettigt sätt.

Hana Whitfield som var kapten på Hubbards flaggskepp på tidigt 70-tal berättar här i en aldrig tidigare visad intervju om tiden på skeppet och fram till att man gick iland i Florida 1975.

Tidigare tillkännagav Louis Theroux att han arbetade på en dokumentär om Scientologi. Nu har scientologerna tillkännagivit att de jobbar på en dokumentär om Louis Theroux. Dialog är inte scientologernas starka sida direkt, trots att man slår sig för bröstet för att vara världsbäst på att kommunicera.

Scientologerna är också kända för att slira på sanningen när det gäller hur många anhängare man har. Själva påstår de att de har miljontals medlemmar men välinformerade källor säger att medlemstalen är nere på 25 000 nu. Jag vet själv att när jag 1989 frågade hur många som var medlemmar i IAS, International Association of Scientologists, fick svaret 75 000. Det var antagligen ett ganska rimligt mått på hur många som var aktiva vid den tidpunkten eftersom man var tvungen att vara medlem i IAS för att överhuvudtaget få ta del av någon av de tjänster som kyrkan sålde. Nu försöker man frisera siffrorna på Facebook. Nyligen annonserade man att man hade fått 266 000 likes på sin sida. Problemet är att när man granskar varifrån dessa likes kommer så visar det sig att 60 % av alla kommer från Indonesien och 20 % från Mexiko – länder som är kända för att man kan köpa likes där.

Ett annat försök att måla upp en fin fasad har varit projektet Ideal Orgs. Man köper fina fastigheter runtom i världen och inviger dem med pompa och ståt. Nu senast var det i Basel där David Miscavige talade. Problemet är att många av de här fastigheterna står och förfaller på grund av att ingen tar hand om dem. Bland annat flera lokaler i Kanada. (Artikeln är på franska men öppna den i Chrome så kan ni få den översatt ganska ok). Där finns även en karta över alla Ideal Orgs i världen – som uppgår till 29. I Montreal har lokalen som skulle bli Ideal Org stått tomsedan man köpte den 2007. Lokalen i Kansas City står också och förfaller. Inte heller på Irlandverkar det gå så bra för scientologerna då intäkterna stadigt minskar.

RELIGIONSFRIHET

I Nashville försöker en sexklubb flyga under den amerikanska moralradarn genom att hävda att de är en kyrka i stället. Fler och fler har börjat förstå fördelarna med att kalla sig för religion.

ADVENTISTSEKT

I Angola dödades ett stort antal människor i en eldstrid när polisen kom för att gripa ledaren för en adventistsekt. Nio poliser och 13 sektmedlemmar sägs ha dödats.

AUM SHINRIKYO

Det blev en del rubriker när Katsuya Takahashi greps 2012. Katsuya deltog i Saringasattacken i Tokyos tunnelbana 1995 och hade lyckats hålla sig undan polisen i 17 år. Nu har rättegången varit och dom fallit. Katsuya fick livstid. Sekten finns fortfarande kvar men går numera under namnet Aleph.

HEAVENS GATE

Jag har tidigare skrivit om Heavens Gate och att det fortfarande finns medlemmar kvar som sköter sektens hemsida och besvarar mejl från intresserade. Här en väldigt lång och bra artikelom Heavens Gate.

BRANCH DAVIDIANS

När vi ändå är inne på gamla sekter så dök den här gamla reportaget från NBC News upp. Intressant om man är intresserad av sekthistoria. Det är liverapportering från dagen då FBI stormade anläggningen efter 51 dagars belägring och den påföljande branden där 76 människor miste livet.

JEHOVAS VITTNEN

I staden Raanana i Israel organiserades stora protester mot Jehovas vittnen utanför en arena där de genomförde massdop. Protesterna utmynnade i våldsamheter. Detta efter att man först försökt få evenemanget stoppat på laglig väg.

Vittnena har likt scientologerna också en tendens att frisera siffror. Man har till exempel påstått att endast 5 % av alla vittnen skiljer sig, men oberoende granskningar av detta har visat att andelen vittnen som skiljer sig motsvarar det normala i samhället.

ULTRAORTODOX JUDENDOM

Ledaren för en ultraortodox flickskola i Israel har arresterats för att ha utövat otillbörlig påverkan på flickorna på skolan. Det har berättats hur ledaren bestämt vilka som flickorna ska gifta sig med och att föräldrarna till en flicka vägrats närvara på dotterns bröllop när de ifrågasatte rabbins auktoritet.

Den här artikeln från Dagen har några år på nacken men beskriver ganska bra problemet med de ultraortodoxa i Israel.

Ultraortodoxa judar har också blivit ett växande problem på flyget, som jag rapporterat om tidigare, då de vägrar sitta bredvid kvinnor och det har rapporterats om ett flertal incidenter där flyg blivit försenade på grund av detta.

ROBERT JAY LIFTON

Liften är en av de tidiga pionjärerna på området sekter och hjärntvätt. Han har bland annat skrivit klassikern Thought Reform and the Psychology of Totalism. I den beskriver han de intervjuer han genomförde med offren för kinesernas hjärntvättsprogram. I boken finner man också hans 8 kriterier för Thought Reform.

Nu har hans memoarer kommit ut – Witness to an extreme century. Här en recension av boken. Att jobba med extremism brukar inte vara så muntert och hans nämner själv i boken att hans dotter frågat honom om han aldrig funderat på att studera något mer muntert ämne.

EXORCISM

Om du är intresserad av att lära dig exorcism så finns chansen nu. Ett universitet i Rom har börjat hålla kurser i exorcism. Det utlovas bland annat att man ska få lära sig skilja på besatthet och psykiatrisk problematik.

Att driva ut demoner hos barn brukar inte alltid sluta så bra, som i det här fallet i Dallas. Bland annat uppges det att barnet inte fick något att äta 25 dagar i sträck. Artikeln innehåller också en video där modern är i färd med att driva ut demonen. Känsliga tittare varnas.

Öppet brev till Aftonbladet angående artikel om currykryss

Vi har uppmärksammats på att Aftonbladet under måndagen publicerade en så kallad ”Plus-artikel” slagrutamed rubriken Sovit dåligt? Du kan ligga på ett currykryss

I betalartikeln ges läsaren möjlighet att ta del av flera märkliga utsagor rörande dessa påstådda rutmönster på marken.  Artikeln baseras nästan enbart på utsagorna från en person som benämns som ”en av Sveriges största experter på currylinjer”. Visserligen ingår såväl ett citat som en ”faktaruta” om att vetenskapen ställer sig tvivlande till existensen av currylinjer, men utöver detta är det lätt att få intrycket att det faktiskt skulle existera fenomen likt de som beskrivs.

I tidningen beskriver artikelns huvudperson angående de påstådda currylinjerna och currykryssen att ”den inte heller går att mäta med vedertagna, vetenskapliga verktyg” utan hänvisar till pseudovetenskapliga instrument eller användandet av den egna känslan.

Det är inte ovanligt att anhängare av pseudovetenskap hävdar att naturliga händelser orsakas av just det fenomen de själva tror på.  I nämnda artikel pekas exempelvis kryssen ut som orsaken till såväl ryggont, som sömnsvårigheter och vissna plantor. Vaga påståenden om hur våra förfäder levde och tänkte kompletterar, utan källor, dessa utsagor.  Inom andra pseudovetenskaper eller trosinriktningar kan syndabocken vara något annat. Problemet med dessa påståenden är givetvis att de helt saknar något som helst evidens (vetenskapligt belägg).  Att i efterhand göra påståenden om orsaker till onda ryggar, skatbon eller annat är enkelt.  Hade dessa linjer verkligen existerat borde anhängarna också kunna göra förutsägelser baserat på de verktyg man väljer att använda. Hittills har dock inte något vetenskapligt kontrollerat experiment kunnat påvisa existensen av currykryss. Inte heller de verktyg som används, såsom slagrutor och pendlar har i tester visat sig fungera. Eftersom ett stort antal experiment faktiskt har gjorts angående detta borde effekten sedan länge ha varit känd om det hade funnits någon.

Aftonbladet har en stor läsekrets och vi har förståelse för att nyheter varvas med lättsmält underhållning. I detta fall riskerar dock läsaren att luras att tro att övernaturliga fenomen kan ligga bakom naturliga händelser och fysiska symptom. Vi finner detta beklagligt och hoppas att kommande artiklar om pseudovetenskapliga utsagor eller övernaturliga påståenden är betydligt mer källkritiska.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen, Vetenskap och Folkbildning

Genom Linda Strand Lundberg, ordförande

 

Arkiv

Kategorier