Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Antroposofisk ”medicin” måste testas

Ulla Premmert försvarar antroposofisk medicin på Sydsvenskans debattsida den 25 januari och uttrycker sin förvåning över den misstro som finns emot sådana medel. Hon hänvisar till hur många läkare och patienter som vittnar om dessa preparats förträfflighet och hur de stödjer ”patientens självläkande förmåga”. Dessa preparat ”provas individuellt” och därför måste forskningen bedrivas ”på ett annat sätt, med jämförande studier mellan skolmedicin och antroposofisk medicin”. Hur detta ska gå till i praktiken förklaras inte närmare.

All erfarenhet visar hur omöjligt det är att subjektivt bedöma någonting. Vi är som människor väldigt dåliga på att bedöma vår omvärld och våra upplevelser. Våra minnen är subjektiva och i konstant ombearbetning och våra förväntningar och förutfattade meningar kommer hela tiden i vägen när vi ska förklara vår omvärld och vad som sker oss. Detta gäller oss alla: patienter, läkare och undertecknad inte undantagna. Det gäller alltså då även Ursula Flatters, vice ordförande i Vidarstiftelsen, som refereras till i bildtexten till inlägget. I svensk TV nyligen förklarade Flatters att ”vi är ju läkare, och läkare luras inte”. Förutom det absurda i att påstå ingen läkare någonsin har varit ohederlig, så bortses helt från det faktum att även läkare är subjektiva levande människor vars personliga erfarenheter är opålitliga, även för dem själva. Det är därför som endast objektiva, dubbelblindade studier är acceptabla som kriterium för vad som fungerar eller inte. Allt annat är att spela hasard med människors liv och hälsa.

Premmert avslutar sitt inlägg med att (retoriskt antar jag) fråga om ”hundratusentals människor [är] förda bakom ljuset”. Ja, så är det alldeles säkert. Av sig själva och av andra.

Är då ALL antroposofisk medicin totalt värdelös? Poängen är att innan vi har testat dem så vet vi inte, och innan vi vet så ska de inte användas. En annan inställning är potentiellt livsfarlig.

Elöverkänsligas riksförbunds hemsida saboterad

Vetenskap och Folkbildning fick tidigare idag kännedom om att Elöverkänsligas riksförbunds hemsida har utsatts för ett sabotage och pekats om till vår hemsida, närmare bestämt till VoF:s artikel om elöverkänslighet.

Så fort vi blev informerade om situationen tog vi temporärt ned den aktuella artikeln. Senare under kvällen återställde vi artikeln, men med en inledande beskrivning av situationen och vårt fördömande av sabotaget. Strax därefter fick organisationen tillbaka kontrollen över sin hemsida.

VoF tar bestämt avstånd från detta olagliga angrepp på en hemsida tillhörande en annan organisation och är givetvis inte inblandade i detta. Vår förenings syfte är att arbeta med folkbildning om den vetenskapliga metoden och att motverka pseudovetenskap genom opinionsbildning.

Vi beklagar djupt vad Elöverkänsligas riksförbund har utsatts för.

Antroposofisk medicin bör ej införlivas i läkemedelslagen

Under den senaste veckan har flera medier rapporterat om hur antroposofisk medicin riskerar att införlivas i svensk lagstiftning. Experter, partipolitiska debattörer och ledarredaktioner har uttryckt kritik och varnat för att förslaget riskerar att ge overksamma alternativmedicinska preparat en gräddfil. Även Läkarförbundet har varnat för att en urholkning av läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk. I tidningen Expressen bemötte sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kritiken den 13 januari 2015, med orden:

Läkemedel ska prövas i en enskild process för varje enskilt preparat. Dessa processer ska vara av samma art för så kallade antroposofiska läkemedel som för andra jämförbara preparat.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström,  Foto Kristian Pohl/Regeringskannsliet

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström,
Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vad ministern menar med “jämförbara preparat” framgår ej av uttalandet. Att använda sig av den vetenskapliga metoden för testning av läkemedels effekt, genom placebokontrollerade, dubbelblindade studier är något föreningen Vetenskap och Folkbildning förespråkar, till skillnad från företrädare för antroposofisk läkekonst.

Bakgrunden till den debatt som nu förs är att en dom i EU-domstolen har gjort att de tillfälliga tillstånd som hittills möjliggjort att Vidarkliniken kunnat använda sina antroposofiska preparat inte längre får ges. Istället måste dessa preparat, om de alls ska kunna säljas i Sverige eller användas i sjukvården, på något sätt införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. Läkemedelsverket har utrett hur det skulle kunna ske vilket de redogör för i rapporten Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning daterad 2014-10-30. I rapporten ger verket fyra olika alternativ för hur antroposofiska/homeopatiska preparat kan införlivas (godkännas) i svensk läkemedelslagstiftning, i enlighet med ett uppdrag från regeringen 2013.

I tre av de fyra alternativen skulle följden bli att antroposofiska eller homeopatiska preparat för utvärtes bruk eller för intag via munnen och som är lämpade för egenvård, skulle kunna godkännas av läkemedelsverket och sedan marknadsföras och säljas tillsammans med angivande av vilka symptom eller sjukdomstillstånd de är avsedda för. Exempelvis på ett apotek. Ur konsumentsynpunkt är det givetvis oacceptabelt – ingen vetenskapligt visad verkan skulle krävas för sådant godkännande eller försäljning, men många konsumenter skulle vilseledas att tro att preparaten har effekt.

En sådan utveckling skulle rimma mycket illa med andra EU-direktiv som anger att hälsopåståenden vid marknadsföring av mat och kosttillskott inte är tillåtna om de inte visats vara riktiga. Om regeringen väljer att införa något av de tre alternativen skulle vi få en typ av läkemedel som inte har någon visad effekt men ändå sägs vara lämpade för behandling av vissa angivna symptom eller sjukdomstillstånd. Man får idag inte påstå att mat eller kosttillskott är hälsosamma utan vetenskaplig grund, men man skulle i så fall utan vetenskaplig grund få påstå att vissa läkemedel utan att vara verksamma ändå är lämpade för vissa symptom eller sjukdomstillstånd.

De preparat det handlar om är exempelvis såna som utgår från delar av husdjur, ofta nötkreatur. Vi talar om ändtarmsöppning, livmoderslemhinna, penis, moderkaka, prostata, manligt respektive kvinnligt urinrör, vagina, urinblåsa, hjärna, blod och så vidare. För behandling av ett sjukt organ används påfallande ofta preparat som utgår från husdjurets friska.

Antroposofins behandlingar bygger på ovetenskapliga och pseudovetenskapliga idéer om hur människokroppen fungerar, varför den blir sjuk, och hur den ska fås att bli frisk igen.

Vissa antroposofiska preparat lämpar sig inte för egenvård eftersom de injiceras eller är avsedda för allvarliga tillstånd som hjärtsvikt, astma eller cancer. Om dessa preparat överhuvudtaget ska användas i Sverige så måste de av flera skäl naturligtvis receptbeläggas och endast hanteras av sjukvårdspersonal med lämplig utbildning – vilket också är Läkemedelsverkets ståndpunkt.

Normala läkemedel måste vara ändamålsenliga, de måste vara verksamma, och för att kunna godkännas måste detta visas på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt vilket omfattar kliniska prövningar och omfattande dokumentation. De allra flesta antroposofiska preparat som skulle behöva receptbeläggas skulle sannolikt inte kunna bli godkända på det sättet – de skulle inte kunna visas vara ändamålsenliga. Därför skulle man i lagstiftningen behöva överge den mycket rimliga principen att läkemedel ska vara verksamma om man ville godkänna något större antal av dessa antroposofiska preparat. Tre av läkemedelsverkets alternativ innebär att en gräddfil införs där denna princip överges. I ett av förslagen är det dessutom så att man skulle kunna få ett icke verksamt preparat godkänt som läkemedel så att det får anges vilka symptom eller tillstånd det är avsett att behandla!

För att undvika att människor vilseleds och tillåta dem att göra informerade val menar vi att inga preparat bör få säljas med påståenden om att de är lämpade för något symptom eller något  sjukdomstillstånd utan att det faktiskt har demonstrerats vara så. Det vore besynnerligt om lagstiftningen kring vad man får säga om mat och kosttillskott skulle vara strängare än för läkemedel.

Läkemedelsverkets bedömning är att artikel 16.2 kan införlivas i svensk lagstiftning genom särskilda

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket

bestämmelser i läkemedelslagen. Verket menar att ett ställningstagande kring om så ska ske är en politisk fråga och inte en vetenskaplig. När det gäller läkemedels effekter handlar det dock om en alltigenom vetenskaplig fråga, vilken bäst avgörs med vetenskapliga metoder. Att tillåta att preparat som inte genomgått prövningar med mätbara resultat att klassificeras som “läkemedel” är ytterst olyckligt. Att de dessutom skulle få säljas som lämpliga för vissa symptom eller sjukdomstillstånd vore vilseledande och därför oacceptabelt ur ett konsumentperspektiv. Att endast ställa krav på att antroposofiska och homeopatiska preparat saknar skadliga biverkningar skulle innebära ett grovt ingrepp på såväl läkemedelslagstiftningen som patienters möjlighet att göra informerade val. Att kalla ett preparat ”säkert” gör att människor riskerar få uppfattningen att det är effekten som är säkrad, när det egentligen bara betyder att produkten är ofarlig. Det kan leda till att människor luras att använda preparat som visserligen inte skadar men som saknar effekt. Läkaren och Dagens medicin-bloggaren Mats Reimer summerar:

God omvårdnad kräver inte tillgång till låtsasmediciner. Vidarklinikens framtid inom rehabilitering är väl inte beroende av att deras läkare har tillgång till tusentals olika magiska piller och sprutor?

Årets folkbildare och Årets förvillare 2014

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 28:de året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2014 är Viralgranskaren i tidningen Metro. Journalisterna bakom Viralgranskaren får utmärkelsen för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att de på ett tydligt och lättbegripligt sätt lär ut ett kritiskt förhållningssätt, och visar på vikten att ifrågasätta och källgranska uppgifter på nätet. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2014 är redaktionen för TV4 Nyhetsmorgon. De får utmärkelsen för att de vid en rad tillfällen släppt igenom pseudovetenskapliga och falska påståenden i programmet. De vilseledande inslagen har gällt bland annat psykologi, psykiatri, medicin och veterinärmedicin.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Viralgranskarna. Foto Magnus Bergström.

Viralgranskarna. Foto Magnus Bergström.

År 2014 går utmärkelsen till tidningen Metros Viralgranskaren. Redaktionens tre journalister, Jack Werner, Linnéa Jonjons och Åsa Larsson, får utmärkelsen för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att de på ett tydligt och lättbegripligt sätt lär ut ett kritiskt förhållningssätt, och visar på vikten att ifrågasätta och källgranska uppgifter på nätet.

Med nya typer av medier kommer nya utmaningar. Det ökade informationsflödet i sociala medier ställer större krav på källgranskning och kritiskt tänkande hos läsarna. Myter får blixtsnabbt fäste och sprids som sanningar. Allt sedan starten i mars 2014 har Viralgranskaren granskat och avslöjat felaktiga påståenden som spridits i sociala medier. I vissa fall rör det sig om relativt harmlösa påståenden, som att Facebook skulle skänka pengar om man delar en viss bild och utsagor om olika kändisars död. I andra fall har det rört sig om ren skrämselpropaganda, som överdrivna påståenden om gift i maten, eller som myter med högerextrema och främlingsfientliga förtecken, som att vissa svenska traditioner skulle vara hotade eller myter om utsatta grupper i samhället.

Viralgranskaren ger också sina läsare praktiska tips i konsten att själv bli en bättre granskare och att känna igen varningstecken för när en historia troligen är påhittad. Tipsen gör läsaren uppmärksam på att påståenden inte alltid är fakta, och att information inte alltid är samma sak som kunskap.

Denna form av journalistik är nydanande och har banat väg för liknande initiativ i andra länder. Det har också tagits initiativ till att använda delar av Viralgranskarens material i skolor.

Genom sitt arbete förhindrar Viralgranskaren att myter får fäste och utan att skriva någon på näsan ger de läsarna förståelse för att det är värt att tänka efter en extra gång innan man delar något vidare. För detta får Metros Viralgranskaren Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2014 och en prissumma på 25 000 kronor.

Hedersomnämnande går därutöver till leg. kiropraktor Hanna Brus för att hon aktivt arbetar både för att motverka pseudovetenskap inom sin egen bransch och att belysa problem inom alternativmedicin.

Årets förvillare

TV4-huset

TV4-huset

År 2014 ges utmärkelsen till redaktionen för TV4 Nyhetsmorgon för att den vid en rad tillfällen släppt igenom pseudovetenskapliga och falska påståenden i programmet. De vilseledande inslagen har gällt bland annat psykologi, psykiatri, medicin och veterinärmedicin.

TV4 Nyhetsmorgon varvar nyheter med mer lättsamma inslag. Programmet har en stor och bred publik i Sverige vilket innebär att de reportage och intervjuer som sänds kan få stort genomslag. TV4 Nyhetsmorgon har under 2014 sänt många informativa reportage och intervjuer med vederhäftiga och kunniga experter. Tyvärr väljer Nyhetsmorgon att varva de seriösa inslagen med pseudovetenskapliga och direkt felaktiga påståenden. Detta gör att tittarna kan luras att tro att även dessa vilar på vetenskaplig grund.

Under 2014 har tittarna bland annat fått höra överdrivna påståenden om fördelarna med yoga, se ett inslag med en drömterapeut som också tolkade tittarnas drömmar, samt ett annat med en “örtterapeut” om hur man gör sitt eget örtapotek. Medium, spöken och andar har vid flera tillfällen avhandlats och en så kallad djurkommunikatör har fått beskriva sin verksamhet utan att mötas av kritiska frågor. I ett annat reportage har tittarna fått ta del av hur ångest och fobier påstås kunna försvinna enbart genom att knacka på kroppen i vissa mönster. Samtliga dessa fenomen saknar vetenskapligt stöd.

Än värre är att TV4 Nyhetsmorgon vid flera tillfällen låtit olegitimerade personer uttala sig om sociala och psykologiska tillstånd utifrån teorier som har mycket svagt vetenskapligt stöd eller rentav betraktas som pseudovetenskap bland forskare inom fältet. Ett inslag om social fobi innehöll tips, formulerade av en känd underhållare, som för en stor grupp socialfobiska människor kan förvärra tillståndet. Att felaktiga psykologiska behandlingar kan leda till svårt lidande är dokumenterat.

Genom sina val av inslag, intervjupersoner och så kallade “experter” har TV4 Nyhetsmorgon bidragit till att vilseleda allmänheten.

Exempel på ovederhäftiga och pseudovetenskapliga inslag i TV4 Nyhetsmorgon under 2014:

Så övervinner du din rädsla att tala inför folk

Djurkommunikatören Gabriella Rastad pratar med djur

Så fixar du ditt eget gröna Apotek

Jessica Almenäs omtumlande besök hos mediet

Dermot Clemenger mötte spöken på slottet

Jesper Börjesson träffar Kevin Laye

Så vet du om du är internetberoende

Exempel från tidigare år:

2013:

TV4 kritiseras för att sprida ovetenskapliga metoder som hypnos och astrologi

Bra tips för dig som vill sluta röka (Hypnos)

2012:

Slipp krämpor med en basisk kropp (se även kritik av VoF)

Tillägg: Efter att Årets förvillare 2014 utsågs har TV4 Nyhetsmorgon sänt ännu ett mycket tveksamt inslag (4 jan 2015) innehållande hypnos, utförd av icke-legitimerad person.

Ytterst tveksam disputation vid Malmö Högskola rörande Maharishi Mahesh Yogi

Fredagen den 17 oktober 2014 ägde en disputation av tvivelaktigt vetenskaplig karaktär rum på fakulteten för Lärande och Samhälle på Malmö Högskola. Avhandlingen framlades i ämnet religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Namnet på avhandlingen var: ‘”Unity pervades all activity as water every wave”, principal Teachings and Philosophy of Maharishi Mahesh Yogi’, doktorand Anders Lindh. Opponent var Assistant Professor Sue Brown, Maharishi University of Management.

Efter en första genomgång av den 442 sidor långa avhandlingen, vill vi karaktärisera den mestadels som en beskrivning av Maharishi Mahesh Yogis läror, varvat med uttalanden som låter framstå vilken viktig och insiktsfull person har var. Kritik framförd av andra citeras, men avfärdas som ogrundad eller felaktig. Något eget ifrågasättande eller distansering verkar inte förekomma.

Allvarligare än avhandlingens kvalitet är valet av opponent. Sue Brown är assistant professor of Maharishi Vedic Science, ett mycket smalt ämne som knappast är en allmänt religionsvetenskaplig disciplin. Hennes bakgrund är kandidatexamen i litteratur och musik och masterexamen i ”higher education administration”. Det är uppenbart att opponenten, precis som doktoranden, är hängiven anhängare och utövare av Maharishins läror. Hennes formella merit kommer från en ifrågasatt institution grundad av Maharishin själv.

Det finns det anledning att starkt ifrågasätta disputationen med anledning av:

– Bristen på vetenskapligt förhållningssätt i avhandlingen.
– Att opponenten utsågs av Forskarutbildningskommittén trots hennes avsaknad
av adekvat religionsvetenskaplig bakgrund.
– Att ingen egentlig kritik av avhandlingen framfördes av opponenten.
– Att doktorandens vetenskapliga arbete bedömdes som tillräckligt, trots hela 26
års doktorandstudier vid Lunds universitet.
– Att betygsnämnden inte uttryckte någon kritik mot avhandlingen .

Därtill kan noteras att opponenten titulerades professor och inte assistant professor på Malmö högskolas webbplats.

Med en historik av mycket goda relationer med Malmö högskola anser vi att det skedda är synnerligen olyckligt. I vår strävan att föra fram vikten av vetenskaplighet och kritiskt tänkande har vi flera gånger kunnat ta hjälp av högskolans engagerade och kompetenta forskare, vilket vi är mycket tacksamma för.

Vi välkomnar därför rektors beslut att inleda en utredning i detta ärende. Vi har även noterat med tillförsikt att många vänner av vetenskaplig redlighet inom högskolan har ifrågasatt disputationen och de beslut som föregick den. Vi vill härmed inte bara uttrycka vår bestörtning över det som skett, utan även uttrycka vårt fulla stöd och vår uppskattning för den vetenskapliga redlighet som vi generellt har observerat hos Malmö Högskolas forskarstab.

Styrelsen för Vetenskap och Folkbildning Skåne
(kan kontaktas på: skane@vof.se)

Relevanta länkar:

Föreningen Humanisternas reaktion på disputationen
Artikel som uppmärksammar skandalen i Sydsvenskan
Vetenskap och Folkbildnings referat av boken ”Myter och mantra” av Rune W. Dahlén (1992)

Arkiv

Kategorier