Om VoF

Syfte

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga och ogrundade föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder.

Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Om föreningen

Föreningen försöker granska vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot kontroversiella fenomen och metoder i samhället. Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. Föreningen vill verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten. Detta för att medborgarna ska kunna göra välinformerade val i frågor där kunskap i vetenskaplig metod är användbar. Föreningen vill även sprida kunskap om de svårigheter och risker som är förknippade med att använda enskilda observationer för att dra generella slutsatser om verkligheten.

Föreningen är öppen för alla som stöder dess syfte. Allt arbete i föreningen sker ideellt.

Föreningen utger tidskriften Folkvett och utser Årets folkbildare och Årets förvillare. Dessutom ordnas mötes- och föredragsverksamhet. Ett annat sätt att få grepp om VoF:s verksamhet är att läsa gamla artiklar ur Folkvett.

Vetenskap och pseudovetenskap

Att definiera vetenskap och pseudovetenskap är inte alldeles enkelt. VoF använder följande definition:

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade.

Mer om definitionen av pseudovetenskap kan du läsa i denna artikel.