post id: 29806
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
  
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: GMO (2/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den andra frågan löd:

Fråga 2: Användning av GMO

Hur ställer sig partiet till GMO (genmodifierade organismer)? Berätta gärna om ni anser att mer lagstiftning behövs, hur GMO kan användas i ett globalt perspektiv, om mer forskningsresurser behövs, vilka risker och/eller möjligheter ni ser kring användandet.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att bioteknikens möjligheter måste ses över men användas försiktigt. Vi strävar efter att stärka möjligheterna för forskningen att driva projekt utifrån samhälleliga behov istället för kommersiella. De grödor världen behöver för sin omställning behöver kunna användas fritt. GMO- storföretag har länge och systematiskt arbetat för att luckra upp EU:s GMO- lagstiftning, och Kommissionen har visat sig vara mycket dålig på att stå emot storföretagens lobbyism.

Vänsterpartiet står bakom nuvarande lagstiftning, fast med en förstärkt försiktighetsprincip. Och vi kräver att varje land själv ska få bestämma om de helt vill förbjuda GMO. Om genmanipulerade växter används anser vi att det ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Försiktighetsprincipen och Förorenaren betalar-principen ska tillämpas. Då det finns risker med att genmodifierade organismer kommer i kontakt med naturliga ekosystem är försiktighetsprincipen mycket avgörande. Därför skulle det behövas en GMO-lagstiftning som innebär en förhandsprövning i varje enskilt fall. Det är den som vill introducera en GMO som ska kunna visa att riskerna hanteras tillräckligt väl. Av samma skäl behövs ett strikt miljöskadeansvar. Den som introducerar en GMO ska vara fullt ersättningsskyldig för skador, även på lång sikt. Vi anser även att det behövs ett heltäckande system för registrering av var någonstans GMO används, till exempel på vilka åkrar genmodifierade växter odlas.

Socialdemokraterna

GMO innebär stora möjligheter att med mindre resurser få ut mer av jordbruket. Men det kommer också med risker som inte alltid är lätta att överblicka. Vi anser att GMO-produkter alltid måste vara lika säkra som sina konventionella motsvarigheter och bedömningen måste ske från fall till fall beroende på vilka egenskaper som organismen har. De ställningstaganden som sker ska grundas på vetenskap. De vetenskapliga bedömningarna tar hänsyn till risker för både miljö och hälsa. Vi ser positivt på vidare forskning på området.

Miljöpartiet

Miljöpartiet anser lagstiftningen om GMO ska säkerställa en etiskt försvarbar och säker utveckling och användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. En grundförutsättning ska alltid vara att tekniken främjar samtliga dimensioner av hållbarhet. Försiktighetsprincipen ska alltid gälla och all verksamhet som involverar genteknik och genmodifierade organismer ska vara effektivt kontrollerad.

Det är inte gentekniken i sig utan användningen och de risker dessa tekniker medför som ska kontrolleras och regleras. Genom lagstiftning, granskning och olika slags kontrollmetoder ska säkerhet för människor och miljö upprätthållas.

Riskbedömningen av en genetiskt modifierad växt, djur eller mikroorganism ska baseras på vetenskapliga studier och omfatta sociala, miljömässiga, etiska och ekonomiska konsekvenser. Bevisbördan ska ligga hos den som ansöker om tillstånd.

En GMO ska vara spårbar. Forskning och utveckling av riskbedömning och spårbarhet av GMO behöver stärkas.

På global nivå har vi tyvärr sett att jordbrukare med förhållandevis små resurser i länder med svaga institutioner och svag ekonomi hamnar i en stark beroendeställning till ett fåtal bolag. De resurser som krävs för att väga risk mot nytta saknas och traditionella, lokalt anpassade metoder och frösorter riskerar att gå förlorade.

Centerpartiet

Att ändra i generna är en modernisering av växtförädlingen som sparar tid, tid som kan vara viktig när målet är att mätta världens befolkning. Centerpartiet vill vara öppna för att det i framtiden kan användas GMO i kommersiell odling inom såväl jord-och skogsbruk. Dock ska försiktighetsprincipen fortsatt gälla.

Lagstiftningen kring växtförädling behöver förändras så att den bygger på sortens egenskaper i stället för vilken förädlingsmetod som har använts. GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val.

Liberalerna

Genmodifiering är ett viktigt verktyg som vi ska använda. Närmast till hands ligger möjligheten att öka skördarna samtidigt som behovet av växtskyddsmedel inom jordbruket kan minskas. Men även behovet av att klimatanpassa jordbruket är ett starkt argument för ökade satsningar på att utveckla genmodifierade grödor.

Liberalerna är starkt kritiska till det ofta ovetenskapliga motstånd mot genmodifiering som finns inom EU men som också ett antal intresseorganisationer uppvisar. Både Sveriges och EU:s lagstiftning måste vila på vetenskaplig grund.

Ingen teknik är utan risker och det gäller även GMO. De behöver hanteras. Till exempel måste vi undvika att genmodifierade grödor sprider sig i naturen och konkurrerar ut befintliga arter. Men riskerna är inte ett argument för att som idag i praktiken helt avsäga oss den möjlighet genmodifiering ger oss.

Kristdemokraterna

KD har politik inom GMO främst kopplat till växtförädling. Vi är bekymrade över att forskning kring GMO riskerar att helt försvinna från Sverige och Europa med den politik som drivs, framförallt baserad på känslor och tyckande. I vårt helt nya landsbygdspolitiska handlingsprogram skriver vi:

Den i Sverige infekterade frågan om Genetiskt Modifierade Organismer (GMO) vill vi föra framåt då GMO-tekniken sannolikt kommer att vara en av nycklarna för att hålla livsmedelsproduktionen uppe även när klimatet förändras. Sverige har varit ett stort land när det gäller forskning inom GMO. Metoden CRISPR/Cas9, där man klipper i gener men inte för in någon främmande DNA räknas ändå som GMO. Metoden tilldelades Nobelpriset i kemi år 2020, till bl.a. en Umeåstationerad forskare men grödorna är ändå inte godkända för användning i Sverige.

Vi vill driva GMO-frågan på vetenskapliga argument i stället för de känslomässiga som till stor del styr debatt och beslut i dagsläget.

Sverigedemokraterna

Nya växtförädlingsmetoder inom bland annat gentekniken skapar nya möjligheter att exempelvis få fram nya sorter som kräver mindre bekämpningsmedel genom resistens mot olika skadegörare. Det pågår en ständig utveckling av nya tekniker och koncept inom området genetisk modifiering. Lagstiftningen om genteknik reglerar vissa tekniker och exempelvis Crispr/Cas 9 var inte uppfunnen när direktivet skrevs. Det är tydligt att gentekniklagstiftningen är föråldrad och inte fungerar. Även dagens reglering av vanliga genetiskt modifierade växter och produkter från sådana fungerar dåligt. Det är bra att den håller en hög försiktighetsnivå, men den är stelbent och plågas dessutom av politiska låsningar och mångåriga beslutsprocesser. Vi anser att dagens regler inte kan leda till den utveckling av sortmaterial som Sverige behöver för att lösa ekonomiska, odlings-, hälso-och miljöproblem i lantbruket.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför EU-valet 2019: GMO

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2018: GMO

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2014: GMO

Partienkät 2022: Vetenskaplig grund i politiska beslut (1/6)

Partienkät 2022: Alternativ- och komplementärmedicin (3/6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning