gmo

En genmodifierad och och icke-genmodifierad gröda.

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna första del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande GMO. Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ställer sig partiet till GMO (Genmodifierade organismer)? Berätta gärna om ni anser att mer lagstiftning behövs, hur GMO kan användas i ett globalt perspektiv, om större forskningsresurser behövs eller om ni ser risker eller möjligheter kring användandet.

Centerpartiet: Centerpartiet vill:

• vara öppna för att det kan användas GMO i kommersiell odling inom såväl jord- och skogsbruk. Dock ska försiktighetsprincipen fortsatt gälla, såväl i Sverige som globalt.

• att GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val.

• att patent på liv och enskilda gener inte ska vara tillåtet.

Feministiskt Initiativ: Vi vill att användandet av genmodifierade organismer i livsmedelsproduktionen förbjuds. Användandet av genmodifierade organismer är inte förenligt med strävan mot ekologisk livsmedelsproduktion, eftersom det förutsätter ett ökat beroende av kemikalieanvändning i jordbruket. En ökad användning av kemikalier drabbar i sin tur i hög grad kvinnor och barn, eftersom de utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

Folkpartiet: Folkpartiet är generellt positivt till GMO-teknik. GMO öppnar stora möjligheter för framtiden. En rapport som nyligen överlämnades till den brittiske premiärministern prognosticerar att vi i framtiden kan säkra livsmedelsförsörjningen för drygt nio miljarder människor utan att ta i anspråk större arealer för jordbruk än idag, om vi använder oss av GMO.

Lagstiftningen innehåller idag tuffa villkor för granskning av GMO-grödors säkerhet innan de får släppas ut på marknaden, och så ska det vara, med vetenskapliga bedömningar från fall till fall där miljö- och hälsoaspekter är viktiga. Vi menar dock att forskningen behöver större frihet för att den stora potential som finns ska kunna realiseras. Vi har gjort stora förstärkningar av forskningsanslagen under de senaste mandatperioderna.

Kristdemokraterna: Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar vi kristdemokrater en restriktiv hållning till GMO. Den moderna gentekniken är ett kraftfullt instrument till förändring som rätt förvaltad kan bemöta en av vår tids största utmaningar; att på lång sikt föda en växande världspopulation eller bekämpa sjukdomar medicinen hittills inte rått på. Gentekniken öppnar fantastiska möjligheter, men det finns också problem som gör att stor försiktighet måste iakttas. Nyttan med den genetiska modifieringen måste därför alltid vägas mot risken att en spridning sker i naturen. EU har världens hårdaste lagstiftning kring genetiskt modifierade organismer och odling får idag endast ske under noga kontrollerade former. Kristdemokraterna ser ett behov att på EU-nivå verka för utökade forskningsresurser.

Miljöpartiet: Vår grundhållning är att GMO inte ska släppas i naturen. Skälen i korthet:
– Risker med att något skadligt sprids okontrollerat. Sedan länge har företagen tappat kontrollen över hur vissa av generna sprids.

– Risk för framkallad resistens mot t.ex. det naturliga bekämpningsmedlet bt

– Socio-ekonomiska effekter: Hittills har utvecklingen bidragit till att stärka ett fåtal bolags ställning på utsädesmarknaden

– Vi bedömer att offentliga forskningsmedel kan snabbare leda till användbara och hållbara resultat om de riktas in mot att utveckla det ekologiska jordbruket.

Moderaterna: Vi menar att maten vi äter ska vara säker och producerad under goda villkor. När det gäller GMO är Moderaterna teknikneutrala. Vi menar att tekniken i sig inte är det viktigaste. Vår uppfattning är att GMO ska bedömas enligt försiktighetsprincipen, vilket den i dag görs. Vi lutar oss mot EFSA, European Food Safety Authority, som gör riskbedömningar och ger råd baserade på forskning. GMO kan vara ett viktigt framtida verktyg, bland många andra, för att anpassa livsmedelsproduktionen utifrån förändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Vi vet att vatten kommer att allt mer bli en bristvara och temperaturen kommer med största sannolikhet fortsätta att öka, därför kommer vi behöva exempelvis grödor som klarar detta. GMO-teknik kan även göra att vi inte behöver bespruta vår mat lika hårt som i dag.

Piratpartiet: Piratpartiet är ett framtidsoptimistiskt och teknikvänligt parti. Vi vet att genmodifierade grödor kan bidra till att mätta det växande antal munnar i världen, lindra miljöproblem och hjälpa till att producera råvaror på ett ekologiskt och förnybart sätt. Det finns inga rimliga argument mot genmodifiering i sig som teknik. Däremot är det viktigt att utvärdera nya grödor innan de tas i bruk för tänkbara risker för människa och ekosystem. Vi tycker därför att genmodifierade grödor ska vara tillåtna under reglerade former ämnade att trygga ekosystemets säkerhet.

Vi är mycket medvetna om att den tekniska utvecklingen med nya metoder för precisionsmutagenes gör den nuvarande lagstiftningen obsolet, och att den därför behöver förändras och anpassas efter den nya tekniska verkligheten.

Alldeles oavsett ifall det i verkligheten finns risker eller ej med en genmodifierad gröda är det viktigt att respektera de människor som känner oro. Därför anser vi att alla livsmedel som innehåller genmodifierade råvaror ska märkas.

Socialdemokraterna: GMO-tekniken kan användas till att höja produktiviteten inom jordbruket men det finns risker. Vi tycker att försiktighetsprincipen ska gälla för GMO, alltså att bara helt bevisat ofarliga grödor ska tillåtas. Det grundläggande är alltså säkerheten. Man kan alltså inte helt utesluta GMO men vi kommer att arbeta emot alla GMO-grödor som vi anser inte hundraprocentigt uppfyller nödvändiga säkerhetsprövningar.

Dagens lagstiftning har klara brister och har skapat en situation med oklarheter och skilda tolkningar. Därför presenterade EU-kommissionen för en tid sedan en översyn av befintlig GMO-lagstiftning. Europaparlamentet har haft stora problem att enas om en gemensam politik för godkännande av GMO inom EU, och med denna översyn hoppas man kunna förbättra det förfarande som idag inte fungerar. Vi socialdemokrater har drivit en linje där vi vill lämna största möjliga utrymme för varje medlemsland att själva besluta om sin GMO-politik. Till skillnad från majoriteten i Europaparlamentet tycker vi också att medlemsstater ska kunna åberopa hälsoskäl för att begränsa eller förbjuda GMO.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna är för GMO, inte minst av humanitära skäl – att neka svältande människor mat i fattiga delar av världen är inte etiskt. Vi anser inte att det går att rulla tillbaka den teknologiska utvecklingen, utan förespråkar en reglerad och ansvarsfull användning av och forskning på GMO.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet arbetar aktivt för att förhindra införsel av GMO i EU, både vad gäller GMO i djurfoder och odling. Vi värnar försiktighetsprincipen och vill därför ha förbud mot GMO-odling i Sverige. När det gäller märkning anser vi att den bör garantera att produkterna är helt fria från GMO. Idag kan upp till 0,9 procent av råvaran vara GMO, utan att produkten behöver märkas. Inte heller bedöms kött, mjölk och ägg som har utfodrats med GMO-foder som GMO-produkter och behöver därför inte märkas. Detta anser vi inte vara rimligt.

 

* På grund av stor efterfrågan har enkäten kompletterats med svar från Piratpartiet, trots att de numera saknar representation i Riksdag eller Europaparlament.