post id: 29788
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
 
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: Vetenskaplig grund i politiska beslut (1/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den första frågan löd:

Fråga 1: Vikten av att politiska beslut vilar på vetenskaplig grund.
När det gäller frågor som kan baseras på vetenskaplig grund, hur aktivt arbetar ert parti för att säkerställa att beslut vilar på objektiva fakta och rationellt tänkande? Innan ni tar ställning till en fråga, vilka metoder och källor använder ni er av för att se till att er position är faktabaserad?

Vänsterpartiet

Vi arbetar aktivt för att vår politik och förslag är faktabaserade och utgår från en vetenskaplig grund, det gäller allt från klimatpolitiken till kriminalpolitiken. Vi vill ju att vår politik ska få genomslag och göra skillnad, vilket innebär att det är mycket angeläget för oss att kunna presentera förslag och lösningar på problem som faktiskt gör skillnad och möjliggör att vi uppnår våra mål. Vi baserar vår politik och beslut på bl.a. olika vetenskapliga rapporter och genom samtal och kunskapsinhämtning hos olika experter inom myndighetssfären och civilsamhället organisationer samt givetvis erkända internationella institut osv.

Socialdemokraterna

Många beslut som fattas i politiken är komplexa med många variabler att ta hänsyn till. Därför är det viktigt för oss att ha en stabil faktamässig grund att stå på. I Sverige har vi ett väl utvecklat utredningsväsen där utredare genomlyser frågor och offentligt presenterar sina utredningar. Dessa skickas sedan på remiss till en bred uppsättning intressenter som får komma med sina perspektiv och synpunkter. På så sätt får en regering – men också oppositionen och intresserad allmänhet ett gott underlag att ta ställning till.

Kunskapsinhämtning sker också ständigt på alla nivåer i vårt parti där alla har ett ansvar att läsa in sig på de frågor de förväntas fatta beslut kring. Men också i möten med personer som genom forskning eller erfarenhet besitter sakkunskap. Beslut som fattas föregås också av diskussioner och debatter i olika forum.

Sammanfattningsvis kan man säga att beslutsfattandet och ställningstagande i olika sakfrågor är en ständigt pågående process där nya fakta, rön och idéer hela tiden prövas.

Miljöpartiet

För Miljöpartiet är det helt centralt med en väl underbyggd politik som ligger i linje med forskning och annan expertkunskap. För det använder vi oss av forskningsresultat, myndighetsrapporter och utredningsbetänkanden, men även av en nära dialog med olika expertorganisationer. Det visar sig inte minst i att vi idag är det enda partiet i riksdagen som inte vill sänka kostnaderna för fossila utsläpp, utan håller fast vid vad vetenskapen har visat att vi behöver göra för att med kraft bekämpa klimatförändringarna.

Centerpartiet

När vi ska ta ställning i en fråga tar hjälp av experter i området, tar del av offentligt tillgängliga granskningar, studier, utredningar, analyser och rapporter, och granskar forskning för att säkerställa så att vår politik är faktabaserad.

Liberalerna

Att våra politiska förslag ska vara faktabaserade och grundade i en rationell analys är en självklarhet för oss som vägleds av det liberala kunskapsidealet. Vi arbetar kontinuerligt för att odla kontakter med forskarsamhället i olika sakfrågor, och ett antal av våra ledande företrädare på nationell nivå liksom centrala tjänstemän har också en egen förankring i forskningsvärlden. Att följa generellt utvecklingen inom olika kunskapsfält är en central del av omvärldsbevakningen. Förutom bilaterala kontakter med forskare eller forskningsinstitutioner har vi också god nytta av Riksdagens utredningstjänst och riksdagsbiblioteket för allt från litteraturöversikter till beräkningar.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas politiska beslut och ställningstagande fattas med beaktande av både vetenskaplig grund och vår kristdemokratiska ideologi.

Underlag till politiska beslut baseras på statliga utredningar, vetenskap, rekommendationer av forskare och de värderingar som vårt parti står för. Källkritik är av stor vikt när vi tar fram underlag inför politiska beslut.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas politik testas mot verkligheten i flera led: vid framtagningen av politik underlättas våra folkvalda av tjänstemän med sakpolitisk expertis, och befinner sig i kontinuerlig dialog med experter inom de fält som är relevanta. Vår politik kommer även att stötas och blötas i en offentlig och fri debatt, där alla har möjlighet att flika in och opponera sig mot våra förslag. Vetenskaplighet och förnuft är av stor vikt–särskilt när slutsatserna är obekväma. I allt ifrån migrationsfrågan, försvaret och energipolitiken har Sverigedemokraterna varit först med att påpeka rådande politiks skadlighet för Sverige och bristande förankring i objektivitet och vetenskaplighet.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför EU-valet 2019: Vetenskaplig grund

Partienkät 2022: GMO (2/6)

Partienkät 2022: Alternativ- och komplementärmedicin (3/6)

2 responses to “VoF:s partienkät valet 2022: Vetenskaplig grund i politiska beslut (1/6)

 1. Är det egentligen inte rätt självklart att alla partier själva hävdar att de respekterar vetenskap och expertis?

  Vad som bestämmer hur väl deras förslag och idéer är förankrade i forskning och vetande, lär väl snarare vara deras förmåga, eller oförmåga, att hantera sin egen bias och sitt eget önsketänkande, att skilja verkliga experter från falska, och så vidare.

  1. Jo, men i den här frågan kan man faktiskt se en tydlig avvikelse i KDs svar:

   “…både vetenskaplig grund och vår kristdemokratiska ideologi.”

   “…rekommendationer av forskare och de värderingar som vårt parti står för.”

   Sedan får man kanske lista ut själv vad det kan betyda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning