post id: 11697
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11697
  
Aktuellt

VoFs partienkät 2018, del 1: GMO

Inför valet den 9 september 2018 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i riksdagen eller Europaparlamentet, samt Piratpartiet. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och ofta diskuteras i olika VoF-relaterade sammahang. Det handlar om genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativmedicin och desinformation.

I denna första del presenteras de svar som inkommit (i skrivande stund från 6 av 10 partier) på frågan rörande GMO.

Frågan som ställdes var:

Hur ställer sig partiet till GMO (genmodifierade organismer)? Berätta gärna om ni anser att mer lagstiftning behövs, hur GMO kan användas i ett globalt perspektiv, om mer forskningsresurser behövs, vilka risker och/eller möjligheter ni ser kring användandet.

Centerpartiet

Att ändra i generna är en modernisering av växtförädlingen som sparar tid, tid som kan vara viktig när målet är att mätta världens befolkning. Centerpartiet vill vara öppna för att det i framtiden kan användas GMO i kommersiell odling inom såväl jord- och skogsbruk. Dock ska försiktighetsprincipen fortsatt gälla.

Lagstiftningen kring växtförädling behöver förändras så att den bygger på sortens egenskaper i stället för vilken förädlingsmetod som har använts. GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val.

Kristdemokraterna

GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar Kristdemokraterna en restriktiv hållning till GMO och forskning kring de långsiktiga riskerna måste fortsätta och resultaten vara vägledande för beslut om tillståndsgivning.

Liberalerna

Bioteknik (GMO) kan spela en avgörande roll, om den används på rätt sätt, för att få fram bättre skördar och näringsinnehåll. Det behövs mer forskning och utveckling av biotekniken som kan bidra till bättre och miljövänligare jordbruk och framför allt är det en nödvändighet för att hela världens befolkning ska få mat i framtiden. Klimatförändringarna påverkar möjligheten för grödor att växa och växterna behöver anpassas till olika förutsättningar. Biotekniken kan bidra till världens livsmedelsförsörjning och ett miljövänligare jordbruk. För att klara framtidens livemedelförsörjning måste vi därför tillåta att bioteknikforskningen utvecklas och intensifieras. Samtidigt är det självklart att det ska råda en försiktighet med nya grödor. Problem med invasiva arter måste till exempel beaktas.

Moderaterna

Genmodifiering kan skapa grödor som är näringsrika, kräver mindre vatten och bli mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Det kräver dock ändamålsenlig lagstiftning, framförallt på EU-nivå, som inte hämmar utvecklingen. Tyvärr finns i dag stora brister. Lagstiftningen för genmodifierade organismer är teknikbaserad, vilket är problematiskt för ett område som utvecklas snabbt. I stället bör lagstiftningen utgå från risker för människor och miljö. Dessutom är tillståndsprocesserna för genmodifierade organismer oproportionerligt långa och kostnadskrävande, samtidigt som de saknar förutsägbarhet och alltså inte är rättssäkra. Sverige bör vara drivande inom EU för att åtgärda dessa brister

Piratpartiet

Det finns redan idag områden där GMO gör stor positiv skillnad, till exempel i produktionen av insulin till diabetesmedicin och odlandet av vissa grödor. Vi ser stor positiv potential i GMO, om vi ser till att resultaten av forskningen kommer fler till del och att riskerna beaktas.

Ett stort problem vad gäller GMO är att stora företag i allt högre grad tar patent på gener de upptäckt eller använt och på så vis skaffar sig monopol på delar av det biologiska arv som borde vara tillgängligt för alla. Därför vill vi reformera patenträtten och inskränka möjligheterna till patent inom GMO.

Genteknik är ett fält med vitt skilda tillämpningsområden, vilket gör att risker och möjligheter måste utvärderas utifrån varje enskilt falls förutsättningar. Det gäller särskilt nya tekniker som CRIPSR, där mer forskning fortfarande krävs för att stärka det vetenskapliga underlaget kring användande.

Sverigedemokraterna

I debatten om genförändrade organismer, exempelvis grödor för humankonsumtion, intar Sverigedemokraterna en neutral hållning. Vi tar inte heller ställning för eller emot enskilda företag. Frågor som rör GMO bör granskas noga av konsumentorganisationer och vetenskapliga remissinstanser och därefter bedömas enskilt. Gällande genetiskt förändrade djur i bör etiska aspekter beaktas i varje enskilt fall.

*

Som jämförelse är här vår enkät inför valet 2014: VoFs partienkät, del 1: GMO

Vetenskap och Folkbildning