post id: 29812
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
  
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: Alternativmedicin (3/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den tredje frågan löd:

Fråga 3: Alternativ / komplementär medicin

Så kallad alternativ eller komplementär medicin förekommer på många håll trots att sådan per definition inte vilar på vetenskaplig grund. Det händer att medborgare i behov av vård vänder sig till utövare av alternativa metoder som i bästa fall är verkningslösa, i värsta fall rent skadliga. Effektiva behandlingar riskerar dessutom att senareläggas eller uteslutas helt.

Ska kraven på vetenskapliga utbildningar och legitimationer skärpas? Bör alternativa metoder användas mer inom den skattefinansierade vården? Varför/varför inte?

Vänsterpartiet

Vi anser att all sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav. En förutsättning för att människor ska ha tilltro till vården är att den förmår möta människors behov. Inom sjukvården har pandemin lett till långa vårdköer som måste betas av, samtidigt som personalbrist och en sviktande vård har blivit det nya normala på landets sjukhus under sommaren. Det öppnar för att människor söker sig till alternativa, mer tillgängliga behandlingar. Vänsterpartiet vill öka statsbidragen till kommuner och regioner för att följa den demografin, men också för att öka personaltätheten och höja kvaliteten.

Många människor använder sig av komplementära eller alternativmedicinska metoder vid sidan av besök i sjukvården. Det är inte alltid människor berättar om dessa behandlingar i vården. Det är problematiskt både för patienter och för sjukvården. För patienter eftersom olika behandlingar kan påverka varandra och förändra effekterna av dessa. Sjukvårdspersonal behöver för att få en helhetssyn på en patients hälsotillstånd och behandling veta vilka komplementära eller alternativa metoder som patienten eventuellt använder.

Socialdemokraterna

För oss är det självklart att all vård som finansieras gemensamt via skatter, bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill inte utöka användandet av s.k. alternativa metoder i den offentligt finansierade sjukvården. Alla metoder oavsett vad de kallas ska prövas för att se om de har verkan och är säkra.

Miljöpartiet

Vi var under vår tid i regeringen med om att tillsätta en gedigen utredning på området där vi i direktiven betonade flera av de aspekter ni tar upp. Inte minst viktigt eftersom så stor andel av befolkningen vänder sig till alternativa eller komplementära utövare i någon form. Det finns flera viktiga förslag som lagts av utredningen som Miljöpartiet vill gå vidare för större transparens och trygghet för patienter. Se vidare https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201928/.

Centerpartiet

Det finns i lagstiftningen tydliga begränsningar i vad som får göras i namnet av att utreda och behandla sjukdomar. I dagligt tal kallas det för kvacksalverilagen. Vi är beredda att se över den i syfte att kunna utöka den. Därutöver är det upp till varje individ att välja alternativa metoder/läkemedel om man själv känner att man blir hjälpt av det.

Det är dock en viktig princip att samhällets resurser bara ska användas till metoder och läkemedel som bevisligen ger effekt. Skattemedel ska därför endast finansiera metoder och läkemedel som uppfyller vetenskapens krav på evidens och beprövad erfarenhet. Det ska vara tydligt huruvida ett läkemedel eller en behandlingsmetod är evidensbaserad eller inte. Skadliga metoder ska inte kunna erbjudas.

Liberalerna

Alternativmedicin är behandlingar ingen vet om de fungerar – antingen för att effekt och säkerhet inte undersökts, eller för att studier gjorts utan att påvisa effekt. Metoderna är i bästa fall verkningslösa, i värsta fall rent skadliga.

Effektiva behandlingar riskerar dessutom att senareläggas eller uteslutas helt. Det är patientfarligt att outbildade terapeuter och självcertifierade helare utan kontroll eller uppföljning får ge sjuka människor vård som ingen vet om den fungerar. KAM-utövare bör inte få utreda eller behandla allvarliga sjukdomar, yngre barn eller gravida kvinnor.

I skattefinansierad vård får sjuka människor knappt hjälp alls med riskanalys av alternativa behandlingsmetoder, trots att många patienter använder sådana. Både patienter och vårdpersonal behöver få mer kunskap om alternativ medicin och vi vill att alternativmedicinen utvärderas på samma villkor som annan sjukvård.

Kristdemokraterna

Samhällets insatser inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst ska bygga på evidens. Det kräver att de metoder och terapier som används har vetenskapligt stöd och att det finns en transparens kring hur forskning och uppföljning har skett. För att stärka kompetensen inom sjukvården anser vi att all vårdpersonal ska ha lagstadgad rätt till kontinuerlig fortbildning av god kvalitet. Vidare har såväl IVO som Socialstyrelsen, SBU och andra myndigheter en viktig uppgift med att säkerställa evidensbaserad hälso-och sjukvård.

Metoder och terapier som saknar vetenskapligt stöd ska inte användas av den gemensamt finansierade hälso-och sjukvården.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en förståelse för att människor som lever med livslång smärta eller har ett akut sjukdomstillstånd som inte kan lösas med vetenskapligt beprövade metoder söker behandling i alternativa/komplementärmedicin. Men när det gäller behandlingar och forskning som finansieras med skattemedel så ska dessa vila på en vetenskaplig grund.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför EU-valet 2019: Alternativ / komplementär medicin

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2018: Alternativmedicin

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2014: Alternativmedicin

Partienkät 2022: Vetenskaplig grund i politiska beslut (1/6)

Partienkät 2022: GMO (2/6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning