post id: 12416
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12416
  
Aktuellt

VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 2: GMO

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför har VoF i år lanserat ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

 

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett de klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till alla partier som inför valet hade representanter i Europaparlamentet. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Totalt ställdes fem frågor och svaren kommer att publiceras här varje dag under perioden 14-18 maj.

Den andra frågan löd:

Fråga 2: Användning av GMO (Genetiskt modifierade organismer)
EU har hittills haft en väldigt restriktiv inställning GMO, trots att det som vi ser det saknas vetenskapliga belägg för att tekniken i sig skulle innebära större risker än andra tekniker.
Hur ställer sig ert parti till GMO? Vilka risker och/eller möjligheter ser ni med användandet av GMO och vilken roll bör EU ha i regleringen av sådana produkter?

Moderaterna

Genmodifiering kan skapa grödor som är näringsrika, kräver mindre vatten och bli mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Det kräver dock ändamålsenlig lagstiftning, framför allt på EU-nivå, som inte hämmar utvecklingen. Tyvärr finns i dag stora brister. Lagstiftningen för genmodifierade organismer är teknikbaserad, vilket är problematiskt för ett område som utvecklas snabbt. I stället bör lagstiftningen utgå från risker för människor och miljö. Dessutom är tillståndsprocesserna för genmodifierade organismer oproportionerligt långa och kostnadskrävande, samtidigt som de saknar förutsägbarhet och alltså inte är rättssäkra. Sverige bör vara drivande inom EU för att åtgärda dessa brister och få en fungerande lagstiftning på området.

Centerpartiet

Centerpartiet anser inte att dagens fokus på växtförädlingsteknik snarare än sorternas egenskaper är ändamålsenlig. Det visar inte minst utvecklingen av nya tekniker som går snabbt idag, t.ex. CRISPR/cas9. Centerpartiet vill se en teknikneutral lagstiftning som bygger på sorternas egenskaper snarare än vilken teknik som använts, och vill se att EU:s lagstiftning förändras i denna riktning. Många av de problem som idag förknippas med GMO, såsom resistens mot vissa växtskyddsmedel, handlar om odlingssystemet och inte själva tekniken, men då bör fokus snarare ligga på hur vi får ett hållbart odlingssystem än vilka tekniker som används eller ej.

Liberalerna

Bioteknik (GMO) kan spela en avgörande roll, om den används på rätt sätt, för att få fram bättre skördar och näringsinnehåll. Det behövs mer forskning och utveckling av den teknik som kan bidra till bättre och miljövänligare jordbruk. Jordbruksproduktionen i världen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Besluten för vilka grödor som ska tillåtas och inte måste vara objektiva och teknikneutrala. Om en gröda lever upp till miljö- och säkerhetskraven ska den tillåtas, oavsett hur de tagits fram. Samtidigt är det självklart att det ska råda en försiktighet med nya grödor. Problem med exempelvis invasiva arter måste till exempel beaktas.

Kristdemokraterna

Varje ny växtsort, oavsett vilken förädlingsteknik som använts, bör granskas ur miljö- och hälsosynpunkt, innan den odlas och används. Nya växtsorter, oavsett förädlingsteknik, behövs för att öka produktiviteten i jordbruket och säkra det inför framtiden. Försiktighetsprincipen ska gälla vid introduktionen av nya GMO-grödor. Produkter som innehåller eller tillverkats av GMO ska hanteras så att nästa led i foder- eller livsmedelskedjan ges valfrihet i sitt förhållningssätt till GMO. Det ska vara praktiskt möjligt för odlare att odla utan inblandning av GMO. Tydliga regler för märkning och spårbarhet av GMO-produkter ska finnas. Patentreglerna ska vara balanserade och inte hämma yrkesmässigt lantbruk eller fritidsodlingen. Det är viktigt att även universitet och små förädlingsföretag kan delta i utvecklingen av nya växtsorter för att tillgodose det svenska behovet av sorter med nya egenskaper. Regelverket för godkännande av nya sorter bör förenklas. EU har en central roll för regelgivningen eftersom vi har en gemensam marknad.

Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion ska styras av försiktighetsprincipen och att varje medlemsland ska ha rätten att säga nej till odlingar eller mat man inte vill ha. Vi följer forskningen och utvecklar vår politik på området kontinuerligt.

Socialdemokraterna

GMO är en teknik med många möjligheter, om den används på rätt vis. Dagens EU-lagstiftning ger EU-länderna rätt att odla, men också att förbjuda odling av GMO på sitt territorium. Många av de GM-grödor som framställs är immuna mot kemiska bekämpningsmedel som har skadlig inverkan på den biologiska mångfalden. Vi oroas av den pågående utarmningen av biologisk mångfald och våra ekosystem och det industriella jordbrukets inverkan på utvecklingen. Dagens användning av kemiska bekämpningsmedel är inte hållbar och därför finns det en problematik kring odlingen av GM-grödor som är designade just för användning av dessa bekämpningsmedel.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett teknikvänligt parti, som ser positivt på vetenskapens landvinningar. Det gäller även växtförädling, som kan ge bättre skördar och minska användandet av bekämpningsmedel.
Många konsumenter är skeptiska och försiktiga vad gäller genförändrade grödor, därför är det bra att EU har en rigorös godkännandeprocess. Sverigedemokraterna ställer sig dock inte bakom ett totalt förbud mot genförändrade grödor.

Relaterade inlägg:

EU-valet 2019, del 1: Vetenskaplig grund i politiska beslut
EU-valet 2019, del 3: Alternativ och komplementär medicin
EU-valet 2019, del 4: Desinformation
EU-valet 2019, del 5: Klimatförändringar

3 responses to “VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 2: GMO

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning