post id: 29815
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
  
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: Desinformation (4/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den fjärde frågan löd:

Fråga 4: Desinformation

Hur kan ert parti bidra till att allmänheten lättare kan skilja på objektiva fakta och medveten desinformation? Ser ni någon risk för att medvetna desinformationskampanjer kan påverka valrörelsen? Hur tänker ni i så fall hantera det?

Vänsterpartiet

Det bästa försvaret mot desinformation är att möta detta hot med kunskap, inte minst för att öka motståndskraften hos unga. Alla barn och unga måste få en god utbildning i kritiskt tänkande och källkritik. Marknadsskolans misslyckande i att vara likvärdig och kompensatorisk är också ett misslyckande för samhället i storts möjlighet att stå emot desinformation och fake news. Som parti kan vi dels genom politiken driva på för att åtgärder och insatser görs som minskar samhällets och människors sårbarhet för desinformation. Vi kan också själva bidra genom att på olika sätt tydligt hänvisa till fakta och säkra källor i vårt politiska arbete.

Socialdemokraterna

Desinformation är allvarligt och kan göra stor skada i fred, krig liksom i kristid. Den socialdemokratiska regeringen beslutade därför att inrätta en myndighet för Psykologiskt försvar till stöd och samordning. Myndigheten invigdes den 10 maj i år av Justitieminister Morgan Johansson.

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Myndigheten erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Det psykologiska försvaret ska, både nationellt och internationellt, kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Myndigheten ska verka både förebyggande och operativt och ska kunna fullgöra sina uppgifter i fredstid såväl som i krig och bidra till ett starkt svenskt totalförsvar som förebygger konflikter och är fredsbevarande.

Miljöpartiet

Tillgången till saklig, opartisk och korrekt information blir allt viktigare. Det finns alltid en risk för att desinformation används för att försöka påverka valrörelsen. Desinformation bemöts då bäst genom att klarlägga fakta, i det arbetet har bl.a. medier, opinionsbildare och partier ett ansvar. Miljöpartiet vill öka Sveriges motståndskraft och psykologiska försvar, så att vi står bättre rustade i det informationskrig som pågår. Civil beredskap är en absolut nödvändighet i angreppet mot demokratin. Vi vill förändra mediestödet för att förbättra förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik i hela landet. Det är också viktigt att öka skyddet för public service medier, därför vill vi skydda public services oberoende i grundlagen.

Centerpartiet

Det skulle vara närmast naivt att tro att desinformation och påverkansförsök inte skulle förekomma i valrörelsen, det är något vi inte minst sett i andra länder de senaste åren. Vi är uppmärksamma och har beredskap för att hantera det.

Liberalerna

Ja, det finns en sådan risk och den har med stor sannolikhet ökat på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Det viktigaste vi kan göra som enskilt parti är att uppmana till kritiskt tänkande och vårda en debattkultur där de påståenden som läggs fram är åtkomliga för granskning. I våra etiska riktlinjer uttrycks också med stor tydlighet att en företrädare för Liberalerna alltid ska debattera på ett sakligt sätt.

Kristdemokraterna

Att motverka desinformation är oerhört viktigt. I vintras och våras såg vi exempelvis en massiv kampanj riktad mot svensk socialtjänst bland personer med muslimsk bakgrund i Sverige, där det hävdades att barn kidnappas av svenska myndigheter och tvångskristnas, bland annat. Sådana rykten är farliga och kan leda till våldsamma konfrontationer.

Sverige har nyligen fått en myndighet för psykologiskt försvar som spelar en stor roll för att motverka desinformation. Den samhälleliga debatten om frågan har också gjort att fler uppmärksammar falska påstående och kan bemöta dem.

Risken för desinformation finns alltid i en valrörelse, men medvetenheten om desinformation är större i år hos myndigheter, medier och partier än någonsin tidigare. Det bådar gott för en växande motståndskraft. Vi hanterar eventuell desinformation med att bemöta med tydliga och korrekta påståenden.

Sverigedemokraterna

Som alla partier har Sverigedemokraterna ett ansvar till att påtala oriktigheter och lögner i det offentliga samtalet. Under våren har vi bland annat sett idéer om att svenska myndigheter systematiskt skulle begå övergrepp mot muslimska barn, få spridning. Det finns dock en uppenbar intresseproblematik med att staten i någon mån ska agera som polis över det offentliga samtalet, och avgöra vilken information som är korrekt och objektivt över huvudet på samma medborgare och debatt som ska tillsätta våra folkvalda. Det är viktigt att den här gränsdragningen görs på ett sätt som respekterar demokratins grundprinciper.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför EU-valet 2019: Desinformation

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2018: Desinformation

Partienkät 2022: Vetenskaplig grund i politiska beslut (1/6)

Partienkät 2022: GMO (2/6)

Partienkät 2022: Alternativ- och komplementärmedicin (3/6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning