post id: 11700
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11700
  
Aktuellt

VoFs partienkät 2018, del 2: Alternativmedicin

Inför valet den 9 september 2018 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i riksdagen eller Europaparlamentet, samt Piratpartiet. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och ofta diskuteras i olika VoF-relaterade sammahang. Det handlar om genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativmedicin och desinformation.

Här presenteras de svar som inkommit (i skrivande stund från 6 av 10 partier) på frågan rörande alternativmedicin.

Frågan som ställdes var:

Behöver lagstiftningen kring alternativ/komplementär medicin ändras? Finns det en ambition att skärpa Patientsäkerhetslagen? Bör alternativa metoder användas mer inom den skattefinansierade vården?

Centerpartiet

Det är upp till varje individ att välja alternativa metoder/läkemedel om man själv känner att man blir hjälpt av det. Det är dock en viktig princip att samhällets resurser bara ska användas till metoder och läkemedel som bevisligen ger effekt. Skattemedel ska därför endast finansiera metoder och läkemedel som uppfyller vetenskapens krav på evidens och beprövad erfarenhet. Det ska vara tydligt huruvida ett läkemedel eller en behandlingsmetod är evidensbaserad eller inte. Skadliga metoder ska inte kunna erbjudas. Lagstiftningen är tydlig avseende detta och vi ser inget behov av skärpningar i dagsläget.

Kristdemokraterna

Behöver lagstiftningen kring alternativ/komplementär medicin ändras?

Det är viktigt att vården har en helhetssyn på människan och dess behov, men oavsett vilka metoder som används ska man som patient känna sig trygg med att vård och behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Finns det en ambition att skärpa Patientsäkerhetslagen?

Vi har för närvarande inte några förslag på detta.

Bör alternativa metoder användas mer inom den skattefinansierade vården?

Det är viktigt att det finns utrymme för olika metoder. Det berikar och utvecklar vården. Därför är vi positiva till flera aktörer. Men oavsett vem vårdgivaren är ska patienten känna sig trygg med att vård och behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Liberalerna
[Svaret avser såväl fråga 2 om alternativmedicin som fråga 3 om psykiatrisk vård]

För Liberalerna är det självklart att vården ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Legitimationspersonal inom vården är och ska vara skyldiga att arbeta på vetenskaplig grund. Men idag kan en läkare eller sjuksköterska ägna sig åt t ex homeopati och healing, så länge de inte gör det på arbetstid. Det tycker vi är oacceptabelt. Regelverken behöver skärpas, så att det blir tydligt att legitimationen är förknippad med ett ansvar som gäller också utanför det dagliga arbetet i vården.

Liberalerna är sedan mycket länge pådrivande för att skärpa patientlagen så att psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det förbud som finns mot att använda alternativa behandlingsmetoder för vissa allvarliga somatiska sjukdomar, bör gälla även psykisk ohälsa. Det är oacceptabelt att man idag kan kalla sig terapeut utan att ha någon vetenskapligt grundad utbildning, och sko sig på sköra personer.

Liberalerna är ett framstegsoptimistiskt parti. Vi välkomnar nya läkemedel och behandlingsmetoder – när de klarar samma hårda krav på effekt och säkerhet som vi ställer på all annan medicin! Då brukar de dock sällan kallas ”alternativa” eller ”komplementära”.

Moderaterna

Vård alltid ska utföras grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi föreslår skärpningar av såväl patientlagen som patientsäkerhetslagen t.ex. rörande cancervården. Varje enskild vårdprocess ska vara effektiv och ha patienten i fokus. I vissa specifika undantagsfall bör dock legitimerad personal kunna få utföra behandlingar som inte strikt faller inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ska då vara patientens eget tydliga önskemål att behandlingen ges och patienten ska vara tydligt informerad om förutsättningarna. Ingen känd skadeverkning av behandlingen ska finnas.

Piratpartiet

Vår offentliga sjukvård som vi finansierar gemensamt bör bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Således bör de behandlingar som erbjuds vara sådana som visat sin effektivitet i vetenskapliga studier och kliniska prövningar. Även alternativa behandlingar ska utvärderas vetenskapligt och erbjudas under förutsättningar att det finns underlag som visar på deras effektivitet.

Sverigedemokraterna

Vi anser att alternativmedicin ska undersökas med vetenskapliga metoder och ställas under samma evidenskrav som ordinarie medicin. Vi välkomnar forskning på området.

*

Här är svaren från samma fråga ställd inför valet 2014: VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin

Vetenskap och Folkbildning