post id: 12421
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12421
  
Aktuellt

VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 3: Alternativ / komplementär medicin

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför har VoF i år lanserat ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

 

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett de klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till alla partier som inför valet hade representanter i Europaparlamentet. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Totalt ställdes fem frågor och svaren kommer att publiceras här varje dag under perioden 14-18 maj.

Den tredje frågan löd:

Fråga 3: Alternativ / komplementär medicin
Så kallad alternativ eller komplementär medicin förekommer på många håll inom EU trots att sådan per definition inte vilar på vetenskaplig grund. Det händer att svenskar vänder sig till andra EU-länder för att få behandlingar som på goda grunder inte är godkända i Sverige, till exempel mot cancer eller så kallad ”kronisk borrelia”.
Hur menar ni att EU bör agera vad gäller alternativ / komplementär medicin, speciellt över gränserna? Vilken roll bör EU ha för att minska risken att medborgare utsätts för behandlingar som inte är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Moderaterna

Vård alltid ska utföras grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi måste därför konsekvent stå upp för att det är vetenskaplig vård som premieras, samtidigt som vi markerar mot försök på EU-nivå att försöka lyfta fram alternativ medicin. Vi kommer därför att motarbeta de initiativ som syftar till att få EU-kommissionen att presentera åtgärder som bygger på ovetenskapliga grunder. Det har hänt flera gånger under innevarande mandatperiod och allt tyder på att det fortsätter under de kommande fem åren, särskilt i Europaparlamentet. Vi måste därtill, samtidigt som vi står upp för den fria rörligheten för patienter, sträva efter att patienterna är så välinformerade som möjligt. Här har EU en viktig roll att spela.

Centerpartiet

Det är viktigt att det är nationell kompetens som styr sjukvården. Det ska inte EU göra. Svenskar har rätt att söka vård utomlands och få den bekostad av svenska skattemedel. Det är dock mycket viktigt att vi bara finansierar vård som är godkänd och skattefinansierad i Sverige.

Liberalerna

För Liberalerna är det självklart att vården ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi välkomnar nya läkemedel och behandlingsmetoder om och när de klarar samma hårda krav på effekt och säkerhet som vi ställer på all medicin. Alla patienter i EU har, och ska ha, rätt att söka vård i andra EU-länder. Landstingen och Försäkringskassan bör förbättra informationen om olika vårdgivare och patienters rättigheter. För att detta ska fungera behövs dock gemensamma standarder som säkrar patientens intresse. Det måste exempelvis vara tydligt för patienten om behandlingen, eller någon del av behandlingen, inte har vetenskapligt stöd innan den inleds.

Kristdemokraterna

Det är viktigt att vården har en helhetssyn på människan och dess behov, men oavsett vilka metoder som används ska man som patient alltid kunna känna sig trygg med att vård och behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi kristdemokrater vill betona att sjukvården primärt är en nationell fråga. Vi menar därför att det ankommer på det enskilda medlemslandet att utforma sitt eget vårdsystem och säkerställa att de behandlingar som erbjuds medborgarna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Miljöpartiet

Att behandlingar ska stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet är grundläggande i vården. Alla typer av behandlingar ska ha stor transparens både när det gäller kunskap om hur de verkar och biverkningar. Detta måste beaktas av den Europeiska läkemedelsmyndighetens som bland annat har till uppgift att skydda folkhälsan. Regeringen tillsatte under förra mandatperioden den så kallade KAM-utredningen med uppdrag rörande det fält som ni berör i er fråga och nyligen har delbetänkandet “komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och vård” lagts. Slutbetänkandet väntas senare i vår. Både Sveriges och EUs roll respektive regelverk berörs och vi kommer ta del av utredningens förslag, resonemang och kommande remissvar för ett förbättrat regelverk. Exakt hur är för tidigt att säga.

Socialdemokraterna

EU bör arbeta för att öka säkerheten och minska riskerna vid läkemedelsanvändning för EU:s medborgare. Det bör vara en viktig utgångspunkt vid införande av nya direktiv på EU-området precis som krav på vetenskaplig grund. EU bör också sträva efter att nå samsyn och få en så likartad lagstiftning som är möjligt. Vi är väl medvetna om att synen på komplementär medicin är olika i EU:s länder. Därför är det viktigt att varje land även i fortsättning ska ansvara för att stifta lagar rörande läkemedel och dess användning.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att det är upp varje enskilt medlemsland hur de vill lägga upp sin hälso- och sjukvårdspolitik. Vi anser även att all hälso- och sjukvård skall ske på vetenskaplig grund och då framför allt den som betalas via statskassan.

Relaterade inlägg:

EU-valet 2019, del 1: Vetenskaplig grund i politiska beslut
EU-valet 2019, del 2: GMO
EU-valet 2019, del 4: Desinformation
EU-valet 2019, del 5: Klimatförändringar

3 responses to “VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 3: Alternativ / komplementär medicin

  1. Fint att ni engagerar er genom att fråga partierna. Men det hade nog blivit lite roligare läsning om ni skickat frågan till några småpartier också, typ Enhet.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning