post id: 12395
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12395
  
Aktuellt

VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 1: Vetenskaplig grund i politiska beslut

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför har VoF i år lanserat ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

 

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett de klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till alla partier som inför valet hade representanter i Europaparlamentet. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Totalt ställdes fem frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 14-18 maj.

Den första frågan löd:

Fråga 1: Vikten av att politiska beslut vilar på vetenskaplig grund.
När det gäller frågor som kan baseras på vetenskaplig grund, hur aktivt arbetar ert parti för att säkerställa att beslut vilar på objektiva fakta och rationellt tänkande? Innan ni tar ställning till en fråga, vilka metoder och källor använder ni er av för att se till att er position är faktabaserad?

Moderaterna

Det skulle vara närmast naivt att tro att desinformation och påverkansförsök inte skulle förekomma i valrörelsen, det är något vi inte minst sett i andra länder de senaste åren. Vi är uppmärksamma och har beredskap för att hantera dem.
Vi arbetar aktivt för att beslut alltid ska vila på objektiva fakta. Arbetet sker på ett flertal sätt. Det handlar bland annat om att ta del av utredningar och rapporter från flera olika källor, att konsultera experter och att träffa de aktörer som berörs av ett beslut. Att beslut ska grundas på fakta är tätt förknippat med våra liberalkonservativa värderingar.

Centerpartiet

Vi befinner oss i en tid där populistiska krafter försöker vinna mark, genom att bryta ner förtroendet för såväl institutioner, demokratin och etablerad vetenskap. Detta är farligt och måste bemötas. Samtidigt är inte politik en vetenskap utan handlar om värderingar och en vilja att förändra samhället till det bättre. För att göra det på bästa är det viktigt att ha beprövad erfarenhet och vetenskap som grund för ställningstaganden och reformer. På EU-nivå har flertalet fack-myndigheter etablerats för att sammanställa studier, analyser och fakta bland annat tar de fram underlag för beslut. Dessa och andra material försöker vi alltid vila våra ställningstaganden på.

Liberalerna

För Liberalerna är det extremt viktigt att våra politiska förslag har grund både i vetenskap och ideologin. I många fall är det enkelt att helt enkelt basera förslag på vad aktuell forskning säger men oftast är forskningen inte entydig och då behöver ideologin finnas som bottenplatta. Att argumentera på ett sakligt och korrekt vis har varit en stor del av liberalernas historia och som exempel bjöds flera forskare in till höstens valutvärdering.

Kristdemokraterna

Vi försöker alltid att ha ett så gott underlag som möjligt. Vi använder olika typer av källor, exempelvis statliga utredningar, rapporter från olika myndigheter, forskningsrön från universitet, mm.

Miljöpartiet

För Miljöpartiet har det, till skillnad från partierna med äldre ideologier, ända sedan vi grundades varit viktigt för oss att vår politik är evidensbaserad och vilar på vetenskaplig grund. Vi försöker att alltid säkerställa att våra förslag är baserade på bästa möjliga kunskap utifrån de mål vi vill nå med förslagen. Fördelen med att sitta i regering är att vi har tillgång till regeringskansliets utredningsresurser och opolitiska experter när politiken arbetas fram. Vi använder oss också av riksdagens utredningstjänst för att exempelvis gå igenom vilken forskning som finns inom en specifik fråga. Utöver detta är vi ett parti som har goda kontakter inom akademin och civilsamhällets organisationer där mycket kunskap finns.

Socialdemokraterna

Socialdemokratin är djupt rotad i upplysningsidealen. För oss som parti är det självklart att politiska åtgärder och beslut bottnar i en rationell analys av samtid och orsakssamband. I en nationell svensk kontext tar sig detta bland annat uttryck i ett starkt utredningsväsende och ett gediget remissförfarande inför ny lagstiftning. Vad gäller EU-nivån kan nämnas kommissionens agenda för bättre lagstiftning som ska se till att EU:s lagar och initiativ når sina mål på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Ett av målen med den agendan är att verka för bättre beslutsunderlag och konsekvensbedömningar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna beställer utredningar från exempelvis Riksdagens utredningstjänst och egna tjänstemän. Utöver det konsulterar vi utomstående experter och har regelbundet möten med intresseorganisationer och myndigheter för att på det sättet förstå deras och deras intressenters problematik. Det betyder självklart inte att vi alltid delar deras analyser men vi är alltid öppna för att lyssna på nya argument och problembeskrivningar. Partiet försöker alltid basera sina beslut på fakta och från ett flertal källor där exempelvis utredningar som nämna ovan är en del. Avslutningsvis bör det nog nämnas att det är medlemmarna som styr partiet via Landsdagarna i de stora frågorna.

Relaterade inlägg:

EU-valet 2019, del 2: GMO
EU-valet 2019, del 3: Alternativ och komplementär medicin
EU-valet 2019, del 4: Desinformation
EU-valet 2019, del 5: Klimatförändringar

4 responses to “VoFs partienkät inför EU-valet 2019, del 1: Vetenskaplig grund i politiska beslut

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning