2009-12-30

Hahn slarvar vidare
Professor Robert Hahn, som är i konflikt med VoF efter missnöje med hur han behandlades i Folkvett år 2004, har kommenterat att VoF utsett Annika Dahlqvist till Årets förvillare. Hahns argumentation är mycket amatörmässig. Han inleder med att påstå att det som Dahlqvist kritiseras för av VoF är “att hon inte tillstyrker massvaccination mot svininfluensa”. Sedan skriver han utifrån denna premiss. Tyvärr är den felaktig. Såsom framgår i motiveringen får Dahlqvist kritik av VoF på två punkter: hon har uttalat sig ovederhäftigt om kopplingen mellan kost och sjukdom, och hon har varnat för svininfluensavaccinering och istället förespråkat en omläggning av kosten. I bägge fallen uttalar hon sig utan att ha evidens i ryggen. Att varna för vaccination är naturligtvis inte detsamma som att inte tillstyrka vaccination.

Denna typ av slarv är ett Hahnskt kännemärke. Ett annat exempel: Åke Bruce påstås vara “sedan länge en tongivande kraft inom VoF”. Om detta vore sant så kunde man tycka att undertecknad, som suttit i styrelsen i tio år, varav fyra år som ordförande, skulle ha haft någon kontakt med Bruce. Jag har inget minne av att ha haft det. Bruce står listad här, men det är inte detsamma som att vara en “tongivande kraft inom VoF”.

Ännu ett exempel: Hahn säger att det finns “kurser om vetenskaplighet där enbart VoFs material och föreläsare används”. Han tänker på kursen God och dålig vetenskap vid KTH/Stockholms universitet. Fem sekunders efterforskningar skulle räcka för att visa att den inte bygger på “enbart VoFs material och föreläsare” (med alla rimliga tolkningar av vad den frasen skulle kunna betyda).

Ytterligare ett exempel: i sista stycket skriver Hahn att “VoFs grundare” (varmed menas Sven Ove Hansson) skulle ha valts in i KVA (Kungl. Vetenskapsakademien). Hahn blandar här ihop IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) med KVA.

Personligen tycker jag förstås att stycket som handlar om mig själv (näst sist) är konstigast. Här skriver Hahn om en text som undertecknad skrev för SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) tidning. Texten (som saknar anknytning till VoF även om Hahn låtsas motsatsen) sammanfattar några argument kring randomisering i kliniska studier. Dessa argument diskuteras mest bland filosofer, och litteraturen på området är övervägande filosofisk och statistisk, även om jag i denna text ansträngde mig att hänvisa enbart till artiklar som är lättillgängliga för medicinare. Hahn: “Felet i det hela är att Jerkert aldrig själv sysslat med medicinsk forskning. Han har själv aldrig slumpvis utvalt patienter vars konst han nu skall lära ut till läkarkåren.” Hårda bud för alla icke-medicinare som intresserar sig för slump och slumpmässighet! Hahn borde anstränga sig för att anföra argument som har med saken att göra, och inte bara kasta ur sig slumpvis ihopsatta.

– Jesper Jerkert

 

2009-12-30

Årets folkbildare och Årets förvillare
Vetenskap och Folkbildning har utsett 2009 års folkbildare och förvillare. Till Årets folkbildare 2009 utses biologen Staffan Ulfstrand “för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och hans många populärvetenskapliga föredrag”. Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist eftersom hon “under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”.

– Jesper Jerkert

 

2009-12-23

Högskola får kunskapsrelativistisk rektor?
På Södertörns Högskolas hemsida framgår att högskolans styrelse den 17 december enhälligt beslutat föreslå regeringen att utse Moira von Wright till ny rektor. von Wright är professor i pedagogik och för närvarande prorektor vid Örebro universitet. Hon skrev år 1998 en rapport till Skolverket med titeln Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Såsom uppmärksammats av fysikern Sören Holst innehåller denna rapport flera anmärkningsvärda påståenden. von Wright föreslår att fysikundervisningen bör förändras, så att den blir mer inkluderande. “Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden – och ändå är just detta vad de flesta läroböcker i fysik gör, och därmed bidrar de till upprätthållandet av den asymmetriska och hierarkiska relationen mellan manligt och kvinnligt inom naturvetenskapen” (s. 64). “En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort” (s. 65).

von Wrights rapport andas dels kunskapsrelativism, dels en 1800-talsmässig syn på kvinnligt och manligt.

– Jesper Jerkert

 

2009-12-11

Professor Jimbo häktad
Såsom berättades i Folkvett 2004:2 marknadsför sig afrikanska trollkarlar med färgglada små lappar i folks brevlådor. De kallar sig gärna “professor” och “internationell spåman” och utlovar lösningar på allsköns problem. De visitkortsstora lapparna är så vanliga och stereotypa att det har vuxit fram en samlarkult kring dem i Frankrike. Marabouts kallas trollkarlarna på franska, efter den asätande maraboustorken.

Nacka Värmdö Posten rapporterade den 6 oktober om en åldring i Älta som blivit avlurad över en halv miljon kronor efter att han kontaktat marabouten Jimbo. För pengarna fick den gamle mannen salvor och en dryck som skulle ge honom ungdomen åter. Till sist anade mannens bank oråd efter de stora kontantuttagen och det blev polissak. Både trollkarlen och hans tolk häktades, misstänkta för grovt bedrägeri.

– Martin Rundkvist

 

2009-12-11

Ranelid vs. Darwin
Björn Ranelid, den egensinnige författaren, har enligt Metro 2009-12-04 följande åsikt om evolutionsteorin: “Jag tror på Gud. Så är det. Darwin har fel i evolutionen. Ingen fysiker kan övertyga mig och lära mig någonting om denna kosmologiska balans som är fullkomligt sanslöst sofistikerad och sublim. Ingen Nobelpristagare i fysik kan förklara kärlek, sinnlighet och erotik.”

– Jesper Jerkert

 

2009-11-27

Sven Ove invald i IVA
En av VoFs grundare och Folkvetts ansvarige utgivare, Sven Ove Hansson, har utsetts till en av tio nya ledamöter av Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsakademi. IVA har 856 svenska och 263 utländska ledamöter.

Ur KTHs pressmeddelande: “Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid KTH och prefekt vid Institutionen för filosofi och teknikhistoria. Han doktorerade i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1982 och praktisk filosofi vid Lunds universitet 1999. Sven Ove Hansson har handlett ett tiotal studenter till doktorsexamen inom såväl filosofi som systemekologi, toxikologi och datavetenskap. Han har publicerat böcker inom vetenskapsteori och politisk filosofi. Dessutom har haft en framträdande roll i debatter kring vetenskaplighet och forskningens etik och moral. Sven Ove Hansson har varit generalsekreterare för Kemikommissionen, har deltagit i flera statliga utredningar och ingått i NFR:s styrelse. Född 1951.”

– Hanno Essén

 

2009-11-27

Journalistpris till bluffjägare
Programledaren i SVTs konsumentprogram Plus, Sverker Olofsson, har fått Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Priset tilldelas “en journalist som “under en lång följd av år visat prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning”. Motiveringen lyder: “För att han aldrig ger sig.”

VoF noterar att Sverker Olofsson ett flertal gånger granskat olika bluffprodukter och även avslöjat diverse charlataner i sitt program. Vi gratulerar Sverker till ett välförtjänt pris.

– Hanno Essén

 

2009-11-25

Materialistisk andlighet
En granskande artikel i Expressens nätupplaga 091125 med rubriken “Änglakurser betalar för guruns lyxbilar”, skriven av Anna Bäsén, Christian Holmén och Peter Thunborg, rapporterar att healern och mediet Satyam, alias kursledaren Frank Hougen, ger dyra kurser i andlighet som kan betalas på avbetalning. Kurser ges bland annat i änglahealing, transmediumskap och förnimmelse av andliga världar. Hougen säljer också rekvisita som spikmattor och kraftstenar på sin kursgård Englagård livszentrum utanför Örebro. Bilparken tyder på att healern själv uppskattar materiella värden. Beskrivning av skojeriet fortsätter i Anna Bäséns dagbok publicerad 091127.

– Dan Larhammar

 

2009-11-20

Dödskyss till LCHF-läkaren Annika Dahlqvist
Sedan några år delar föreningen SARA (som även ger ut tidningen 2000-Talets Vetenskap) ut ett pris kallat Gnistan till någon som ägnat sig åt alternativmedicinsk pseudovetenskap, förlåt, till någon som föreningen anser “på ett förtjänstfullt sätt tillämpar ett helhetstänkande”. Årets pris går till läkaren Annika Dahlqvist som blivit känd i media genom att vid upprepade tillfällen förespråka den så kallade LCHF-kosten (lågt kolhydrat, högt fett). I slutet av augusti framförde hon i Aftonbladet det häpnadsväckande påståendet att LCHF-kosten stärker immunförsvaret och avrådde från vaccination mot svininfluensan. (Korrigering 091122: Dahlqvist avrådde inte uttryckligen andra att avstå från vaccination, det hon sa enlig Aftonbladet var: “Vi som äter den här kosten har en gemensam erfarenhet av att vi inte blir sjuka. Vi får inga infektionssjukdomar.” Hon sa också enligt artikeln att hon tycker att det är absurt att vaccinera sig för andras skull.) Att föreningen SARA anser att detta är att “sätta vanliga människors hälsa i centrum” är kanske inte så överraskande med tanke på att en av deras viktigaste stöttepelare är Erik Enby som för en tid sedan fråntogs sin läkarlegitimation efter flera allvarliga felbehandlingar. Föreningen har tagit ställning för en lång rad ovetenskapliga metoder. (Exempel tillagda 091122: okritiska artiklar har publicerats om bl a bioresonans, magnetfältsterapi och kvantmedicin. Länkar ges till homeopati och zonterapi.) Med sådana vänner behöver Annika Dahlqvists knappast några motståndare. (Jävsdeklaration: undertecknad fick härom året föreningen SARA:s anti-pris.) Ytterligare tillägg 091122: Pga överdrivna tolkningar i bloggar vill jag bara understryka att rubrikens ordval naturligtvis är metaforiskt och avser trovärdighet i yrket. En kommentar till bloggdebatterna finns här.

– Dan Larhammar

 

2009-11-05

Bluffmetod marknadsförs av Stockholms Stads Idrottsförvaltning
På affischer uppmanar Idrottsförvaltningen i Stockholms Stad tillsammans med Eriksdalsbadet till hälsoanalys med en grovt pseudovetenskaplig metod som påstås kunna göra “funktionsanalys av både organ och system i kroppen”. Analysen utförs med en apparat som kallas EIS för Electro Interstitial Scanner och beskrivs som ett energiavläsnings-system. På blott 2 minuter hävdas apparaten kunna analysera alla viktiga organ i kroppen via elektroder fästa i pannan och på händer och fötter. Diverse parametrar från mineraler och hormoner till emotionella trauman sägs kunna mätas på detta sätt. Den vanliga klyschan finns med: “Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar hos inre organ och system redan innan allvarliga sjukdomar uppstått”. Kontaktperson och den som troligen utför “analyserna” är Anisha Lela Uljanic som beskrivs som “holistisk terapeut och naturläkare”. Detta är inte skyddade yrkestitlar – vem som helst kan kalla sig naturläkare. På hennes meritlista finns andra evidenslösa bluffmetoder som healing och Reikihealing och hon har utbildat sig till aromaterapeut på Axelsons Gymnastiska Institut. En “analys” med EIS kostar enligt Anisha Lela Uljanic hemsida 1200 kronor om man vill ha analysvärdena utskrivna. Vem på Idrottsförvaltningen har blivit grundlurad på detta sätt? Tillägg: Den 17/11 meddelade Marina Högland på Idrottsförvaltningens “Driftavdelning inomhus” att de brustit i kontrollen och att rutinerna ska ses över för att undvika liknande misstag i framtiden. Det är hedersamt när uppenbara misstag erkänns och leder till självrannsakan!

– Dan Larhammar

 

2009-11-04

Myndigheter JO-anmälda för elektromagnetisk strålning
Mats Pertoft, ordförande i VÅGBRYTAREN – Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, har JO-anmält Statens strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen och Post- och Telestyrelsen därför att han anser att dessa myndigheter inte korrekt redovisar kunskapsläget när det gäller hälsoeffekter och biologiska effekter av radiofrekvent strålning typ mikrovågsstrålning. Pertoft är också riksdagsman för Miljöpartiet.

Det begärs alltså nu av JO att detta ämbete skall ta ställning angående vad som är vetenskaplig konsensus inom detta område. Man frågar sig vilken kompetens JO i så fall kan åberopa? Anmälan är elva sidor lång, plus 18 bilagor, och innehåller, som man kan vänta sig, påståenden som att statsmakterna håller mobilindustrin om ryggen och att SSI är jäviga. I slutklämmen sägs att medborgarna inte får en korrekt bild av forskningsläget när det gäller hälsoeffekter av mobilstrålning på grund av att större delen av forskningen förtigs. Tydligen anser Pertoft att kvantitet är viktigare än kvalitet.

Notera att anmälan är daterad 2007-02-09 men den har inte kommit till vår kännedom tidigare. Man kan konstatera att forskningsläget när det gäller farligheten inte har stärkt anmälarna sedan dess utan tvärtom (se notis nedan: 2009-05-17, Tre negativa mobilstudier).

– Hanno Essén

 

2009-10-16

Mer brus i medierna
Ny Teknik, en tidning man lätt kan tro skulle ha koll när det kommer till naturvetenskapliga utsagor, är ute och slirar för andra gången på kort tid. I nr 42/2009, den 14 oktober, har man på sida 17 en artikel om en företagare som säljer ljudkablar i det övre prissegmentet, storleksordningen 100000 kr/m. På kablarna sitter en utbuktning av trä. Ny Teknik skriver: ”Det är ett hölje som döljer en amerikansk försvarshemlighet som kallas ‘ByBee Slipstream Golden Quantum Purifiers’, ett filter utvecklat för signalspaning i ubåtar”.

Må det. Undertecknad stötte på den produkten för några år sedan. Skulle man tro hemsidan så verkade den genom att ta bort kvantbrus i signalen. Det är verkligen inte illa, eftersom kvantbruset hittills ansetts vara en fundamental begränsning. Jag håller för troligt att den som lyckas eliminera kvantbruset bör skaffa en frack och bänka sig vid telefonen när Nobelpriset i fysik ska offentliggöras. Jag försökte mig också på att beräkna hur stort kvantbruset egentligen var i en vanlig fulkabel för några kronor metern. Räknade jag konservativt så fick jag signal-/brusförhållandet till ca 180 dB. Även om jag räknat fel på en storleksordning eller två så betyder kvantbruset väldigt, väldigt lite i de här sammanhangen.

Jag skriver frack och inte lång klänning eftersom mannen bakom produkten är just en man. Jag försökte då, 2005, få lite mer information ur honom, och inte bara varför han inte offentliggjorde sin upptäckt lite bättre – ett nobelpris borde ju vara bra för affärerna, kan man tycka. Han var dock inte speciellt villig, men kunde berätta att hans kvantrenare skyddades av ett hemligt(!) amerikanskt patent. Hemlighet tycks vara ledordet här. Jack Bybee, som han heter, sägs vara fysiker men verkar trots sina omvälvande uppfinningar så sent som 2005 inte ha publicerat en enda vetenskaplig artikel, åtminstone inte någon som återfinns i de vanligaste databaserna. Hans påstådda superhemliga arbete inom USAs försvarsmakt är förstås till sin natur svårt att verifiera – inte heller här finns några spår, vilket den som vill kan tolka som att man lyckats bra med hemlighetsmakeriet. Att fundera över det realistiska i att en amerikansk försvarshemlighet döljs i det lilla trähöljet lämnas som en övning för läsaren.

Utan annan information än den som ges på hemsidan och en kort mailkonversation är det svårt att bevisa att ByBees produkt är humbug. Jag råder dock till viss återhållsamhet med inköpen. Ska man sammanfatta så påstås produkten göra häpnadsväckande saker med hjälp av banbrytande – elaka tungor skulle säga oplausibel – fysik. Upphovsmannen har tydligen inte tid att ringa Nobelkommittén, eller att för den delen sätta några som helst avtryck i den vetenskapliga världen. Det enda stöd som åberopas verkar vara subjektivt och av allt att döma helt oblindat lyssnande. Kort sagt, det låter ungefär som vilken vattenvirvlare som helst. Innan du köper, fundera på om det kanske finns andra produkter i ljudvärlden som ger mer för pengarna.

Ny Teknik då? De skrev faktiskt redan för tre år sedan om den här produkten, låt vara i en lite mer lättsam kontext. Redan då påpekade jag för dem att det sannolikt rörde sig om bondfångeri. Det var inte en slutsats de då motsatte sig. Men nu är det 2009 – nytt år, nya möjligheter? Antagligen har man bara glömt bort 2006 års mailväxling. Det må väl vara hänt. De har fått ett nytt mail. Synd bara att man i samma veva glömde det här med kritisk granskning. Nå, det är väl inte för sent för det. Snart är det 2010. Nytt år, nya möjligheter.

– Dan Tilert

 

2009-10-14

Förvirrade hotbrev skickade i VoF:s namn
Minst två alternativmedicinska eller new age-betonade organisationer har i dagarna mottagit ett förvirrat brev med VoF:s och Humanisternas logotyper upptill. Brevskrivaren hotar med att mottagarna skall bli förföljda av skeptiska sabotörer och undertecknar brevet “På eget initiativ! Urban Negrelius”. Någon person med detta namn verkar inte finnas på riktigt.

Varken VoF eller Humanisterna ligger förstås bakom tilltaget. Huruvida brevskrivaren är medlem i någon av organisationerna är omöjligt att säga eftersom han skriver under pseudonym. Hur som helst förefaller han vara en förvirrad själ, som eventuellt kan ha skrivit breven för att misskreditera skeptiker och humanister. VoF-styrelsen har utbytt vänliga brev med de drabbade och beklagar det skedda.

– Martin Rundkvist

 

2009-10-05

Ständigt nya sätt att sälja vatten
Under de senaste veckorna har jag flera gånger stött på det gamla knepet att på något sätt behandla vatten så att det påstås få någon märkvärdig egenskap, och sedan sälja det dyrt. Den klassiska homeopatin, där vatten skakas och spädes, är ju välkänd som en av de framgångsrikaste pseudovetenskaperna. Dock är uppfinningsrikedomen stor och förutom skakning använder man sig av virvlar, elektricitet och magnetism. Jargongen är utan undantag pseudovetenskaplig och ofta är säljaren/tillverkaren själv övertygad om att metoden är verksam.

Den 9 september fick jag en epost från en medlem vars granne var frestad att köpa en ny produkt. En brittisk firma Water Imp säljer någon slags elektronisk tingest som man skall sätta på rören för att bli av med kalken i hårt vatten. De hänvisar till och visar upp data från ett opublicerad test gjort vid Bath University. Enligt tillverkaren ges vattnet en elektronisk behandling som gör att kalken inte kan fälla ut. Dessutom påstås försåtligt att risken för eksem minskar. Försåtligt därför att den seriösare publikation där detta hävdas bara talar allmänt om att mjukt vatten är bättre än hårt. Water Imps produkt är inte alls nämnd i sammanhanget. En vetenskapligt publicerad undersökning vore på sin plats. Apparaten kostar ju ca hundra pund (över tusen kronor).

Den 30 september kommer inte mindre än två larm. Företaget HästCraft säljer ”vatten och havssalt elektrolys behandlat med en patenterad metod”. Enligt hemsidan springer hästarna som spjut efter att ha druckit av detta. Brevskrivaren meddelade att en granne nu börjat dricka detta hästvatten. Sex månaders ryggont gick då genast över. Här kan man tala om ett praktexempel på anekdotisk bevisföring.

Enligt dokumentation som försäljaren delgivit mig gör elektrolysbehandlingen att det finns bland annat hypoklorjoner i vattnet så att det är desinficerande och dödar bakterier och mikroorganismer. Det kan självklart vara bra att minska risken för infektioner men hur detta skulle kunna ha alla de fantastiska resultat som marknadsföringen uppger verkar mycket osannolikt och är inte dokumenterat.

Det andra meddelandet denna dag hänvisade till en artikel i Ny Teknik. Denna tidskrift tog den 14 januari upp en produkt från företaget Watreco som påstås spara energi i ishallar eftersom virvlingen av vattnet sägs göra att isen fryser lättare och kan göras tunnare. Alexander Kristofersson i Ny Teknik citerade mig och vattenforskaren Lars Pettersson. Vi båda efterlyste, i vanlig ordning, pålitlig evidens eftersom det hela inte låter särskilt sannolikt. Till både min och Lars Anders Karlberg i Ny Tekniks stora förvåning har nu Watreco fått det prestigefyllda årets Cleantechpris för denna evidensbefriade produkt.

Droppen som kom bägaren att rinna över och få mig att fatta pennan kom idag när ett telefonsamtal uppmärksammade mig på en rapport från Smittskyddsinstitutet. I rapporten från denna myndighet har en elektronisk vattenreningsprodukt testats. Det hävdas där att man får en statistiskt signifikant minskning av bakterier i vattnet i ”tandläkarunitar”. Försöket som beskrivs i rapporten är så komplicerat och förvirrat att man knappast kan dra några slutsatser alls av det, bl.a. saknas kontroller. Ett enkelt och avgörande laboratorieexperiment i Taiwan nämns i början av rapporten men finns tyvärr inte med i den annars mycket imponerande referenslistan. Produkten säljs av Jan Englund, CMI AB, som är svensk representant för tillverkaren Hydropath Holdings Ltd. och var enligt min informatör nominerad till något miljöpris, den också. Tyvärr kan man inte säga att Smittskyddsinstitutets rapport (SMITTSKYDDSINSTITUTETS RAPPORTSERIE NR 3:2009) utgör någon evidens för att produkten fungerar.

Det finns väldigt mycket som irriterar när det gäller människors förhållande till vatten. Varför köper så många vatten på flaska när svenskt vattenledningsvatten oftast håller högre kvalitet? Man hör ofta påståendet att vatten åldras och blir dåligt. Det beror i så fall bara på förvaringen. Rent vatten i rena kärl har obegränsad hållbarhet. Vattenmolekylen är kemiskt mycket stabil. Kanske ligger det trots allt något i Falstaff fakirs påstående: Vatten är ett farligt gift vilket omger Visby stift. Kanske det påverkar människors omdöme negativt. Ovanstående utgör till synes god evidens för det. Men man kan ha fel.

– Hanno Essén

 

2009-09-24

Antroposofiska Vidarkliniken startar forskningsenhet
Enligt ett pressmeddelande 090924 har Vidarkliniken rekryterat docent Torkel Falkenberg som chef för en nystartad forskningsenhet. Bland annat ska forskningen inriktas på den antroposofiska vårdens effekter på livskvalitet och de antroposofiska läkemedlens verkningsmekanismer. Torkel Falkenberg kommer parallellt att fortsätta leda sin forskningsgrupp vid Karolinska Institutets enhet för integrativ vård i Huddinge. Han mottog 2006 alternativmedicinbranschens Prosanapris tillsammans med just Vidarklinikens verksamhetschef Ursula Flatters. Den senare utsågs till Årets förvillare 2008 bland annat för sin inställning att antroposofiska läkemedel inte kan testas på samma sätt som andra läkemedel, t ex med dubbelblinda kliniska studier. Torkel Falkenberg uppmärksammades i Folkvett 3/2006 efter att han handlett ett studentarbete om energimedicin med mängder av grova sakfel. Lycka till, Vidarkliniken.

– Dan Larhammar

 

2009-09-24

Vilseledande av Svensk Egenvård
På sin nyhetssida skrev alternativmedicinbranschens samarbetsorgan Svensk Egenvård en notis i somras med rubriken “Aftonbladet lovordar Aloe vera”. Texten lyder: “I Aftonbladet Kropp & Hälsa den 9 juli finns en omfattande artikel om Aloe verans positiva effekter på diverse hudåkommor, såsom psoriasis och eksem, på inflammationer och sur mage, samt på hår, reumatism och trötta muskler. I artikeln uttalar sig en rad experter, bland andra Jan G Bruhn från Institutet för bioaktiva naturprodukter.” Men det enda han framför i Aftonbladets artikel är följande varning: “Det finns dokumenterat att folk fått eksem och andra allergiska hudreaktioner, både av att dricka och applicera aloe vera utvärtes”. Kan inte Svensk Egenvård skilja på lovord och varningar?

– Dan Larhammar

 

2009-09-24

Hedersdoktorer föreläser vid SLU
Den 3 oktober är det dags för 80 nya doktorer och nio hedersdoktorer att ta emot bevisen för deras vetenskapliga gärningar under högtidliga former.
80 av de doktorander som under året har försvarat sina doktorsavhandlingar ska den 3 oktober få ta emot bevisen för sina arbeten. Promovendi är fördelade på fyra fakulteter där fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap har flest representanter, 43 doktorer.

De fyra fakulteterna vid SLU har utsett ett antal hedersdoktorer, däribland Temple Grandin, som är känd för sina kunskaper om djurs beteende.

Årets hedersdoktorer håller sina föreläsningar fredagen 2 oktober i Loftets hörsal vid SLU i Uppsala (Ultuna). Programmet inleds kl. 9 och sista föreläsningen startar kl. 15. Se hela programmet här.

kl. 11.30 föreläser Temple Grandin, Dr, Colorado State University, USA, agronomie hedersdoktor, om “Practical Ways to Improve Animal Welfare”
Läs mer här.

– Sofia Fransson

 

2009-09-20

VoF på bokmässan i Göteborg, 24 – 27 september

När Bok & Bibliotek arrangeras för 25:e året i rad, kommer Vetenskap och Folkbildning att finnas på plats. Montern heter B07:64 och ligger i anslutning till forskartorget. För schema över framträdanden, se VoF:s kalendarium.

– Ulrik Fallström

 

2009-09-09

Kulturnatten i Uppsala
I Uppsala finns ett återkommande evenemang som heter Kulturnatten där olika människor, föreningar och institutioner visar upp sin verksamhet. I år är det VoF:s tur att debutera. Om du har vägarna förbi lördag den 12 september mellan klockan 15 och 22 kan du gå förbi Gamla torget och se vårt tält. Vi kommer bland annat göra homeopatiskt sömnmedel av kaffe och låta folk pröva på slagrutor (både öppet och blint) samt therapeutic touch. Dessutom kommer vi ha ett bokbord med Folkvett och skeptiska böcker, samt en alldeles genuin spikmatta med riktiga spikar. Välkommen!

– Joacim Jonsson

 

2009-08-31

Skeptisk kvällskurs i Uppsala
I samarbete med Vetenskap och Folkbildning kommer Studiefrämjandet i Uppsala arrangera tre föredrag och en kvällskurs. Föreläsningarna är: “Alternativmedicin” med Dan Larhammar (23 september), “Möte med det okända” med Per Johan Råsmark (13 oktober) samt “Vad vet vi, och hur vet vi det?” med Ebba Elwin (18 november). Alla kräver föranmälan en vecka innan och kommer kosta 80 kronor. Kvällskursen heter “Förstå omvärlden” och kommer under åtta veckor ta upp olika ämnen ur skeptiskt perspektiv. Kursen som börjar den 24 september kommer ledas av Joacim Jonsson och Per Johan Råsmark. Mer information finns i Studiefrämjandets kurskatalog.

Uppdatering: Priset på föredragen är 80 kronor och inte 200 kronor.

– Joacim Jonsson

 

2009-08-27

Darwin-seminarium och -symposier
Med anledning av det dubbla Darwin-jubiléet i år ordnas i oktober följande evenemang som är öppna för alla intresserade. Notera att man måste föranmäla sig. Söndagen den 25/10 hålls ett seminarium på Sigtunastiftelsen med diskussioner kring betydelsen av vår insikt om människans evolution. Rubriken är “Vilka är vi? Om människans natur, våra biologiska och icke-biologiska rötter”. Seminariet hålls på engelska på förmiddagen, med medverkan av den berömde amerikanske evolutionsbiologen Edward O. Wilson, och på svenska på eftermiddagen. Se denna länk för information och anmälan.
Söndag eftermiddag 25/10 inleds ett symposium i Uppsala som pågår hela dagarna 26-27/10. Ändring 090924: symposiet börjar måndag morgon! Symposiet hålls på engelska och är främst riktat till forskare, men eftersom det är i högsta grad tvärvetenskapligt kommer säkert många föredrag att vara njutbara även utan expertkunskaper. Information finns på denna länk.
Onsdagen den 28/10 hålls ett populärvetenskapligt heldagsseminarium på Kungliga Vetenskapsakademien. Temat är evolution från livets ursprung till människans medvetande. Symposiet hålls på engelska och mer information finns på denna länk.

– Dan Larhammar

 

2009-07-29

Varning för ryggfällan
Simon Singh är en populärvetenskaplig skribent i London och medförfattare, tillsammans med Edzard Ernst, till boken Salvekvick och kvacksalveri – alternativmedicin under luppen. Detta är en redigerad och till svenska översatt version av en artikel i The Guardian för vilken Singh personligen stämts för förtal av Brittiska Kiropraktiska Sällskapet (Brittish Chiropractic Association). Artikeln publiceras här av VoF som ett led i en internationell kampanj till stöd för Singh. Översättningen är gjord av Hanno Essén och är inte fackgranskad. (OBS: Mats Reimer har påpekat att Palmer ansåg att det var 95% av alla sjukdomar som kom från ryggkotorna, inte 99% som Singh skriver. Dessutom skall detta ha skett på 1890-talet, inte 1860-talet.)

Varning för ryggfällan

Vissa behandlingar gör anspråk på att bota allt, men forskning pekar på att kiropraktisk terapi ger blandade resultat – och att den till och med kan vara dödlig, säger Simon Singh.

Du blir kanske förvånad när du hör att grundaren av kiropraktiken, Daniel David Palmer, skrev att ”99 % av alla sjukdomar orsakas av förskjutningar av ryggkotor”. På 1860-talet började Palmer utveckla sin teori om att ryggraden var inblandad i nästan alla sjukdomar därför att ryggraden sammanbinder hjärnan med resten av kroppen. Därför skulle varje skevhet kunna orsaka problem i avlägsna delar av kroppen.

I själva verket sades Palmers första kiropraktiska behandling ha botat en man som varit allvarligt döv i 17 år. Hans andra fall var lika konstigt ty han hävdade att han behandlat en patient med hjärtproblem genom att korrigera förskjutna ryggkotor.

Du kanske tror att moderna kiropraktorer inskränker sig till att behandla ryggproblem men faktum är att många fortfarande har ganska knäppa idéer. Fundamentalisterna hävdar att de kan bota allt, även hjälpa till att behandla barn med kolik, sov- och ätproblem, ideliga öroninfektioner, astma och ihållande gråt – trots att det inte finns minsta bevis.

Jag kan med förtröstan klassa dessa påståenden som fullständigt nonsens därför att jag har skrivit en bok om alternativmedicin tillsammans med världens första professor i komplementär medicin, Edzard Ernst. Han lärde sig kiropraktiska tekniker själv och använde dem som läkare. Det var då han började förstå behovet av visst kritiskt studium av resultaten. Bland många andra projekt studerade han slutsatserna från 70 olika undersökningar som utforskade nyttan av kiropraktisk behandling av tillstånd orelaterade till ryggen. Han fann inget stöd för att kiropraktorer alls kan behandla sådana tillstånd.

Men hur är det med kiropraktiska behandlingar i samband ryggproblem? Manipulering av ryggraden kan bota en del problem, men resultaten är blandade. I ärlighetens namn kämpar även konventionella sätt att nalkas problemen, som fysioterapi, med brist på samstämmighet. Icke desto mindre är konventionell terapi att föredra på grund av de allvarliga faror som är förknippade med kiropraktik.

År 2001 avslöjade en systematisk översikt av fem studier att ungefär hälften av alla kiropratikpatienter upplevde tillfälliga negativa effekter, såsom smärta, känselbortfall, stelhet, yrsel och huvudvärk. Dessa är relativt obetydliga effekter, men de är mycket vanliga, och detta måste vägas mot de begränsade fördelar som kiropraktiken har att erbjuda.

Värre är att kiropraktikens huvudbehandlingsmetod, ett slags ryck med hög hastighet men liten sträcka, bär med sig ganska betydande risker. Denna innefattar att leder tänjs utanför sina naturliga gränser genom att en stor men kortvarig kraft appliceras. Även om detta är en säker metod för de flesta patienter kan andra drabbas av dislokationer och frakturer.

Ännu värre är att manipulation av halsen kan skada vertebrala artärer som förser hjärnan med blod. Så kallad vertebral dissektion kan i slutändan stänga av blodflödet, vilket i sin tur kan leda till slaganfall eller död. Eftersom det ofta kan dröja en tid mellan vertebral dissektion och blockaden av blod till hjärnan, förblev sambandet mellan slaganfall och kiropraktik oupptäckt under många år. Nyligen har man dock lyckats identifiera fall där ryggradsmanipulation med säkerhet lett till vertebral dissektion.

Laurie Mathiason var en 20 år gammal kanadensisk servitris som besökte en kiropraktor 21 gånger mellan 1997 och 1998 för att få hjälp med smärta i korsryggen. Vid hennes näst sista besök klagade hon över stelhet i nacken. Den kvällen började hon tappa tallrikar på restaurangen, så hon återvände till kiropraktorn. När kiropraktorn manipulerade halsen, började Mathiason gråta, hennes ögon himlade, hon fick fradga kring munnen och hon fick konvulsioner. Hon fördes snabbt till sjukhus, försjönk i koma och dog tre dagar senare. Vid den rättsliga undersökningen fastslog obducenten: ”Lauri dog av en skada på en vertebral artär som uppstått i samband med kiropraktisk manipulation av halsen.”

Detta fall är inte unikt. Enbart i Kanada har flera andra kvinnor dött efter att ha fått kiropraktisk behandling, och Edzard Ernst har identifierat omkring 700 fall av allvarliga komplikationer i den vetenskapliga litteraturen. Detta borde allvarligt oroa sjukvårdspolitiker och tjänstemän, särskilt som obenägenhet att rapportera innebär att det verkliga antalet fall är mycket högre.

Om ryggradsmanipulation var ett läkemedel med sådana allvarliga biverkningar och så liten dokumenterad effekt så skulle det säkert ha försvunnit från marknaden.

– Simon Singh

 

2009-06-28

VoF-profil avliden
Söndagen den 13 juni avled Pelle (Per-Olof) Palm vid 78 års ålder. Han har varit medlem i VoF sedan 1986. Han har hållit föredrag i föreningen och skrivit i Folkvett samt suttit i valberedningen under ett antal år. Pelle Palm var fil. lic. i zoologi och lärare i biologi vid Stockholms universitet under 1950-70-talet, främst i vertebratsystematik, evolution och ekologi/etologi. Från 1975 var han chef för Skansens zoologiska avdelning. Pelle var även aktiv som fältbiolog och i Humanisterna. Gunnar Ståldal har skrivit en utförligare minnestext över Pelle. Många äldre medlemmar i VoF har kära minnen av Pelle och vi kommer att sakna honom.

– Hanno Essén

 

2009-06-17

Mytjägare i radio
Mytjägaren och styrelseledamoten Peter Olausson reder ut myter och folkliga missförstånd i radio P1 torsdag kl 05.35 med repris kl 20.50.

Denna vecka går han på jakt bland faktoider och halvsanningar i historien och tvättar bort epitetet “den Gode” från Kristian Tyrann och botaniserar bland olympiska freder och Örnnästen.
Läs mera här.

– Sofia Fransson

 

2009-06-09

Simon Singh stämd av chiropraktorer
Den berömde populärvetenskaplige författaren Simon Singh har stämts av den Brittiska organisationen för chiropraktorer. I en artikel i dagstidningen The Guardian har han uttalat att vissa behandlingar av barn som denna organisation stödjer saknar rimlig evidens och därför är bogus treatments. Detta uttryck betyder närmast sken- eller bluffbehandlingar. Chiropraktororganisationen har där stämt Simon Singh för libel (smädelse, ärekränkning). Hittills har chiropraktorerna varit framgångsrika och det ser ut som om Simon Singh kommer att fällas. Läs mera här.

Många har reagerat starkt på detta och ett internationellt upprop har skrivits under av ett stort antal forskare och skeptiker världen över. Benägenheten att använda juridiska tillhyggen i den vetenskapliga debatten är ett oskick som måste bekämpas. En brittisk organisation vid namn Sense About Science driver därför nu en kampanj Keep the libel laws out of science. Den som vill stödja Simon Singh kan göra donationer till Sense About Science.

– Hanno Essén

 

2009-06-09

Tidigare VoF-ordförande får kunskapspris
Per Olof Hulth som var ordförande i Vetenskap och Folkbildning 1988-98 har tilldelats Kunskapspriset 2009 av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Priset som är på 100 000 kronor utdelas i samarbete med tidningen Forskning.

Motiveringen lyder: År 2009 tilldelades professor Per Olof Hulth, Stockholms Universitet, priset för kunskapsspridning för sin stora förmåga att föra ut forskning till allmänheten och förklara hur man kan betrakta omvärlden med ett vetenskapligt förhållningssätt och därmed få rationella förklaringar till observerade fenomen. Läs mera om Kunskapspriset här.

Per Olof, som efter ordförandeskapet i VoF verkade i styrelsen fram till 2008, forskar om neutriner från universum som registreras med den stora detektorn Ice cube vid Sydpolen.

– Hanno Essén

 

2009-05-26

Samtalsterapi mot synfel – terapeutens annonsering stoppad!
I en annons under rubriken “Vård & hälsa” i Dagens Nyheter 090512 inbjuder samtalsterapeuten Stina Bengs i Stockholm till en kurs i “ögon- och medvetandeträning” som återställer normal syn (hemsida). Terapin utgår från att alla synfel orsakas av muskler och att dessa kan påverkas av tankekraft. Enligt en broschyr från Bengs kan hennes kurs ge normal syn åter oavsett om man är närsynt, långsynt, astigmatisk eller har grå eller grön starr. Kursen kostar 2.250 kronor för 8 veckor och 3.750 för 14 veckor. I telefon uppger Bengs att terapin bygger på idéer från Louise Hay och Martin Brofman – båda dessa utövar healing och Bengs själv ger Reiki-healing. Samtalsterapin botar tydligen såväl förändringar i ögats brytningsindex och hornhinnans kurvatur som grumling av linsen (grå starr) eller förhöjt kammartryck som kan leda till grön starr. Sådana sensationella resultat bör rimligtvis leda till Nobelpris både i fysiologi/medicin och i fysik. Undrar om terapin hjälper mot pseudovetenskaplig trångsynthet. Tillägg: Efter artikel i Expressen 090601 av Anna Bäsén (denna länk) har nu Konsumentverket stoppat fortsatt annonsering, se artikel i Expressen 090607 (denna länk).

– Dan Larhammar

 

2009-05-17

Tre negativa mobilstudier
Några studier som under senare år publicerats om påstådd mobiltelefon- och basstationsöverkänslighet är följande.

G. J. Rubin och medarbetare har i British Medical Journal (vol. 332, 2006, s. 886-891) rapporterat en provokationsstudie med 60 personer som påstod sig ofta få huvudvärk vid användning av GSM-telefoner, samt 60 kontrollpersoner som inte hade sådana besvär. Personerna utsattes blindade för tre signalförhållanden: en 900 MHz GSM-mobilsignal, en icke-varierande bärvågssignal samt ingen signal. Personerna upplevde ungefär samma grad av huvudvärk oavsett signaltyp (eller ingen signal). De påstått känsliga personerna trodde att GSM-signalen var närvarande i ungefär lika stor utsträckning när den verkligen var det (60%) som när ingen signal sändes (63%). Forskarna drar slutsatsen att psykologiska faktorer synes spela en väsentlig roll för uppkomsten av huvudvärk som tillskrivs mobiltelefonsignaler.

Silke Thomas med flera (Bioelectromagnetics vol. 29, 2008, s. 463-470) lät 329 vuxna personer i Bayern bära dosimetrar under ett dygn, för att mäta elektromagnetiska stråldoser vid framför allt frekvenser som används inom mobiltelefoni. Personerna fick också fylla i frågeformulär om vilka symptom (huvudvärk, koncentrationssvårigheter, tinnitus, trötthet m.m.) som de erfarit under de 24 timmarna. Inga statistiskt signifikanta kopplingar mellan strålningsmängd och kroniska eller akuta symptom kunde återfinnas. Forskarna rekommenderar att ännu större studier genomförs med samma upplägg.

G. Berg-Beckhoff och medarbetare rapporterar i Occupational and Environmental Medicine (vol. 66, 2009, s. 124-130) en studie där doser från mobiltelefonmaster mätts i ett stort antal hushåll i Tyskland. Dessa data relaterades sedan till hälsodata insamlade genom flera tusen enkäter. Inga associationer mellan stråldos och negativa hälsoeffekter återfanns.

– Jesper Jerkert

 

2009-05-17

HIV-förnekelsen idag
I en översiktsartikel i PloS Medicine (vol. 4, nr 8, augusti 2007, e256) berättar Tara C. Smith och Steven P. Novella om hiv-förnekelserörelsen, dvs. personer som mer eller mindre organiserat, med ohållbara argument, förnekar att hiv orsakar aids. Forskaren Peter Duesberg initierade rörelsen med en artikel i Cancer Research 1987, men rörelsen har i övrigt haft ett närmast försumbart stöd bland forskare inom relevanta discipliner. På internet lever å andra sidan flera förnekelsegrupper i vad som synes vara välmåga. Dessa grupper företräder ofta konspirationsteorier, och hävdar regelmässigt att forskare som företräder den gängse åsikten att hiv orsakar aids är korrumperade. Thabo Mbeki, Sydafrikas president 1999-2008, gav sitt uttryckliga stöd till förnekarna och kallade flera av dem, bl.a. Duesberg, som rådgivare i aidsfrågor. Sydafrikas passiva aidspolitik tros ha kostat hundratusentals liv.

Smith och Novella konstaterar att hivförnekarna ofta använt taktiken att “flytta målsnöret”. Förnekarna kräver hela tiden mer omfattande belägg för att hiv orsakar aids, men när dessa levereras kräver de ytterligare lite mer, eller vägrar att erkänna att de levererade beläggen har bäring på frågan.

Förnekelsegrupperna har sinsemellan olika och ofta oförenliga alternativhypoteser för vad som orsakar aids. Alternativförklaringarna följer ofta geografin. I Afrika påstår förnekare att aids orsakas av bristfällig föda och hygien, och de tror att aids bara är en ny etikett på äldre sjukdomar. I rika länder är det vanligt att förnekarna hävdar att aids uppkommer vid användning av droger eller läkemedel (antibiotika, steroider, kokain, heroin, “poppers”, amylnitrit m.m.). Några förnekare hävdar rentav att aids orsakas av just de mediciner som förskrivs till aidssjuka.

– Jesper Jerkert

 

2009-05-17

VoF Göteborg
I Göteborg bildades lördagen den 28 mars en lokalavdelningen för Vetenskap och Folkbildning. Syftet är att arrangera möten, föreläsningar och annan verksamhet. Lokalavdelningen är ingen ”ny” organisation utan utgörs helt enkelt av alla VoF:s medlemmar i Göteborgsområdet. Årsmöten kommer att hållas i mars månad. Den första styrelse som valdes utgörs av Ulrik Fallström (ordförande), David Eskilsson, Madeleine Wendel, Peter Möller och Jonas Wieszkos.

– Peter Olausson

 

2009-05-14

Alan Sokal besöker Stockholm
Mannen som startade “the science wars”, ett krig mellan postmodernistisk samhällsvetenskap och naturvetenskap, Alan Sokal, fysikprofessor i New York, besöker Stockholm. Han kommer att tala i ABF-huset tisdagen 26 maj kl. 18:00. Föredraget arrangeras av Humanisterna och ABF i samarbete och har titeln: “Alan Sokal om Vetenskap, samhälle och religion”. Dagen därpå 2009-05-27 talar Sokal, kl. 18:00 – 19:00, hos Kungl. Vetenskapsakademien. Föredragets titel är “What is Science and Why Should We Care?”.

Professor Sokal publicerade 1998 tillsammans med Jean Bricmont boken “Fashionable Nonsense. Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science” som recenserades i Folkvett no 4, 2001. Förra året gav ha ut “Beyond the Hoax: Science, Philosophy and Culture” (Oxford University Press 2008).

– Hanno Essén

 

2009-05-08

KVA protesterar mot angrepp på forskningens frihet
Kungl. vetenskapsakademien har gått ut med ett pressmeddelande där de påpekar det allvarliga i att det israeliska företaget Nemesysco lyckats få en artikel i en vetenskaplig tidskrift, som var kritisk mot företagets produkter, indragen. De två svenska forskarna Anders Eriksson, professor i fonetik i Göteborg, och Francisco Lacerda, professor i fonetik i Stockholm, publicerade i december 2007 i tidskriften International Journal of Speech, Language and the Law (14.169–193) en artikel med titeln: ”Charlatanry in forensic speech science: A problem to be taken seriously”. Efter hot om stämning drog tidskriften in nätupplagan av artikeln och publicerade en not om att företaget bort få yttra sig om artikeln.

Vetenskapsakademien ser allvarligt på det inträffade. Händelser av detta slag är ett hot mot forskningens frihet och i förlängningen mot den fria informationsspridningen i samhället.
Läs mera här.

– Hanno Essén

 

2009-03-21

Spådam lurade till sig miljontals kronor
En svensk spådam har lurat flera personer på totalt flera miljoner kronor. Mest framgångsrik var hon med en miljonärska som lurades på totalt 3,2 miljoner kronor, varav 3 miljoner i kontanter och därutöver en bärbar dator, en plasma-tv, en minkpäls och mycket annat. Miljonärskan har sagt att hon kände att spådamen ingav förtroende och att hon hade möjlighet att se övernaturliga saker, rapporterar Metro 2009-03-20. Pengarna och varorna överlämnades frivilligt under tre års tid. Miljonärskan är numera barskrapad efter att hon sålt sina aktier och kapitalförsäkringar samt tagit lån på sin bostadsrätt.

En annan kvinna lämnade 200 000 kr och en ny bil värd närmare 300 000 kr till spådamen, enligt Aftonbladet 2009-03-19. Den lurade kvinnans stuga ska nu säljas på exekutiv auktion av kronofogden. Någon rättegång har hittills inte kunnat hållas med spådamen, eftersom hon inte behagat dyka upp.

– Jesper Jerkert

 

2009-03-17

Flera korrekturfel i senaste Folkvett
Folkvett nr 1/2009 innehåller flera allvarliga korrekturfel. Detta beror på att den ej korrekturkorrigerade versionen av misstag sändes till tryckeriet. Följande fel är de allvarligaste i numret:

 

  • På s. 26 är tre stycken i rad felkursiverade. (Dvs de är kursiverade men ska inte vara det, eller tvärtom.)
  • På s. 28 finns också ett stycke som ska vara kursiverat men inte är det.
  • På s. 44-45 finns ett antal numrerade noter, men det saknas hänvisningar i artikeltexten till dessa noter.
  • På s. 56 finns en kommentar i versaler från sättaren som ska bort. Notsiffrorna på samma sida ska vara arabiska, inte romerska. Framför allt ska hänvisningar till noterna in i huvudtexten också.

Redaktionen beklagar djupt att felen kommit med i den tryckta tidningen. Eventuellt kommer de hårdast drabbade textavsnitten att tryckas om i nästa nummer.

– Jesper Jerkert

 

2009-03-08

Statligt subventionerade placebobehandlingar
Anställningsförmåner är skattepliktiga men ett antal förmåner är undantagna från beskattning, exempelvis motion, kaffe och frukt. Märkligt nog finns bland undantagen även en rad pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som kategoriseras som friskvård, nämligen homeopati, zonterapi, rosenterapi (beröringsterapi för att lösa upp “omedvetna minnen i muskler” uppkallad efter Marion Rosen), akupressur, tai chi och qigong. Även solarium är skattefritt. Däremot är läkemedel, glasögon och nikotinplåster skattepliktiga. Vilken är logiken bakom att skattebefria verkningslösa behandlingar som i bästa fall har placeboeffekt men beskatta fungerande metoder? Källa: Lathund för beskattning av anställningsförmåner 2009, FAR SRS Förlag.

– Dan Larhammar

 

2009-03-04

Studiecirkel i Uppsala
En studiecirkel har bildats i Uppsala. Den har hittills träffats en gång och kommer fortsätta träffas varje torsdag klockan 19 på Biotopia (Vasagatan 4).

Torsdag den 5 mars kommer placeboeffekten vara ämnet för diskussion och den 12 mars kommer cold reading att avhandlas. Studiecirkeln är tänkt att ta upp det som deltagarna är intresserade av, så det finns stora möjligheter att påverka. Förutom de vetenskapliga frågorna kommer troligtvis även egna erfarenheter av samt strategier för folkbildning diskuteras.

Utöver det träffas också medlemmar och andra under mer informella former, vilket man kan läsa mer om på forumet.

– Joacim Jonsson

 

2009-03-04

Lokalavdelning i Göteborg
En lokalavdelning är under bildande i Göteborg. Den som är intresserad av att deltaga i det framtida styrelsearbetet eller med något nyttigt göromål inför bildandet av sagda lokalavdelning, uppmanas att snarast höra av sig till någon av personerna i arbetsgruppen, som hittills har bestått av:

David Eskilsson (david.eskilsson1@comhem.se)
Ulrik Fallström (ulrik@fallstrom.se)
Peter Olausson (peter@hexmaster.com)
Madeleine Wendel (madeleine.wendel@mailbox.hogia.net)

Konstituerande möte hålls lördagen den 28 mars kl. 14.00 i Folkets Hus.

– Ulrik Fallström

 

2009-02-10

Bohlin och Darwin
I en artikel på Newsmill förnekar Ella Bohlin, politiker för KD och utsedd till Årets förvillare 2005, att hon skulle ha uttalat sig för kreationismen, trots att detta är belagt bortom varje tvivel. Hon bjuder också på följande egenhändigt skrivna uttalande:

“Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst.”

Förlåt, sa du Darwins teori om jordens uppkomst?

– Jesper Jerkert

 

2009-02-05

Kreationism i den muslimska världen
I Science (vol. 322, 12 dec. 2008, s. 1637-8) skriver Salman Hameed översiktligt om kreationism i den muslimska världen. De undersökningar som gjorts kring acceptansen för biologisk evolution som förklaringsmodell ger deprimerande siffror för muslimska länder. Å andra sidan är evolutionsteorin fortfarande ett ganska nytt begrepp för människor i dessa länder. Någon stor, övergripande debatt om evolutionens förhållande till religionen har ännu inte ägt rum där, enligt Hameed. Religiösa skribenter intar en rad olika ståndpunkter gentemot evolutionen, från acceptans till fullständigt förkastande. Undersökningar tyder på att evolutionen accepteras i betydligt högre grad av muslimer om människan undantas från de livsformer som ska förklaras. (Man har funnit samma sak bland amerikaner.) Det finns en ganska inflytelserik islamisk kreationism som mestadels använder argument som hämtats från kristen kreationism i USA. Den islamiska kreationismen är dock inte inriktad på att visa att jorden är ung. Den mest kände muslimske kreationisten är Adnan Oktar, mer känd under sin pseudonym Harun Yahya. Hans organisation har sitt högkvarter i Turkiet.

Salman Hameed skriver att evolutionsbiologi ingår i undervisningen i allmänna skolor i många muslimska länder, men att undervisningen förstås ofta ges i en starkt religiös omgivning. Exempelvis ges korrekta beskrivningar av evolutionsläran i pakistanska läroböcker, men evolutionskapitlet kan ändå inledas med en koranvers, “Och det är Han som har låtit er uppstå ur en enda varelse” (6:98), och enligt den pakistanska läroplanen har undervisningen i biologi som mål att ”göra det möjligt för eleverna att inse att Allah (…) är universums Skapare och Vidmakthållare”.

Hameed menar att kommande decennium kommer att vara avgörande för hur muslimer ställer sig till evolutionen. Vetenskap har högt anseende i muslimska länder, konstaterar han. “Forskare, särskilt biologer, borde dra nytta av detta och skriva tidnings- och tidskriftsartiklar för en muslimsk läsekrets. För närvarande är Harun Yahya den starkaste rösten i debatten om evolution i den muslimska världen. I detta kritiska skede har vi inte råd att låta de muslimska kreationisterna ta initiativet.”

– Jesper Jerkert

 

2009-02-03

Ledig tjänst som tarottolkare/spådam
Arbetsförmedlingen tipsar sedan 2009-01-16 om ett ledigt jobb som tarottolkare/spådam (annons-ID: 0009-008815) hos företaget Livslinjen i Kalmar. Följande kvalifikationer efterfrågas: “Du ska kunna lägga tarotkort och ha mediala förmågor. Du skall även kunna göra drömtydningar och kunna spå i framtiden. Du bör vara bra på att ge personliga råd och det är ett plus om du har en astrologutbildning.” Arbetet avlönas med provisionslön efter samtalstid. Ansökan skickas till tarotkungen@hotmail.com. Vad tänker månne Arbetsförmedlingen förmedla härnäst? Ficktjuv? Försäkringsbedragare? Eller charlatan i största allmänhet?

– Dan Larhammar

 

2009-01-26

Upprop för evidensbaserad vård och barnvaccinationer
Ett antal privatpersoner driver sedan en tid tillbaka en kampanj för det svenska vaccinationsprogrammet och mot de undantag som förekommer mot principen att skattefinansierad vård ska vara evidensbaserad. Ämnet har aktualitet eftersom folkhälsominister Maria Larsson tillsatt en särskild utredare för att göra en översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen (källa).

Uppropet drivs framför allt som en namninsamling, som kommer att skickas till Socialdepartementet. Man kan skriva på namninsamlingen här. Dessutom finns en grupp på Facebook och en webbplats med mer information.

Den person som har startat uppropet heter Anna Forss och nås på barnvaccination@live.se.

– JJ

 

2009-01-19

VoF har 2411 medlemmar
Nu har det varit årsskifte, och det är ånyo dags att räkna antalet medlemmar i VoF. Det visar sig att vi är 2411 medlemmar per 2008-12-31. Det är en ökning med 89 medlemmar sedan föregående årsskifte. Tidskriften Folkvett går ut i nästan 2700 exemplar. Utöver medlemmarna, som får Folkvett som del av sitt medlemskap, finns nämligen över 250 prenumeranter (bibliotek och privatpersoner).

– Jesper Jerkert

 

2009-01-13

Stödjer man djurplågeri om man äter ekologiskt?
I ett dokument med titeln
Jordbruksverkets vägledning till EG: s regler om ekologisk animalieproduktion läser vi på s. 18 att följande regler gäller för jordbruk med s.k. ekologisk produktion:

Veterinärmedicinska läkemedel skall användas i jordbruk med ekologisk produktion i enlighet med följande principer:

a) Fytoterapiprodukter (t.ex. växtextrakt, med undantag av antibiotika och växtessenser) och homeopatiska produkter (t.ex. vegetabiliska och animaliska ämnen eller mineraler) samt spårelement och produkter som förtecknas i del C avsnitt 3 i bilaga II skall användas hellre än kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika, under förutsättning att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för.

b) Om användningen av ovannämnda produkter inte visar sig vara, eller sannolikt inte kommer att bli, effektiv vid behandling av sjukdom eller skada och behandling är nödvändig för att undvika smärta och lidande hos djuret får kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika användas under överinseende av en veterinär.

c) Det är förbjudet att använda kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika för förebyggande hälsovård.”

Det är ett besynnerligt avsnitt. Det säger alltså att man i första hand ska använda växtbaserade eller homeopatiska preparat, men om dessa inte hjälper är det tillåtet att använda fungerande veterinärvård. Självfallet kan man använda homeopatiska preparat “under förutsättning att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för”. Det är bara det att inga homeopatiska preparat existerar som har någon effekt utöver placebo. Vad är det då för mening med att framhålla homeopatika i reglerna? (Termen “allopati” är ett homeopatiskt ord som syftar på läkekonst som inte är homeopatisk. Allopati och homeopati är alltså varandras motsatser.)

Om man vill undvika smärta och lidande hos djuret så kan homeopatika aldrig komma ifråga. Ska man tro att reglerna har fått till följd att homeopatika används trots att medlen inte hjälper? Uppmuntrar man indirekt djurplågeri om man äter ekologiskt kött? Jordbruksverket gör en tolkning som vi hoppas är allenarådande i Sverige: “Det är inget brott mot förordningen att använda konventionella läkemedel, men det är ett brott mot både förordningen och svensk djurskyddslagstiftning att inte ge djur behövlig vård och medicinering.”

Dokumentet från Jordbruksverket är alldeles färskt, daterat den 19 december 2008. Samtidigt står det på framsidan att reglerna som diskuteras i dokumentet upphör att gälla den 31 december 2008. Innebörden av de ännu nyare reglerna kan ännu inte återfinnas på Jordbruksverkets hemsida.

– Jesper Jerkert

 

2009-01-11

Traditionsenlig vår
Så har vårupplagan av Studieförbundet Vuxenskolans katalog nått oss. Den här gången kan det rapporteras att inte ett enda inslag av pseudovetenskap är representerat! Verksamhetschefens stolta ord om att stärka människors kunskap bär sålunda syn för sägen.

Nej det där var förstås på skämt. Redan på första uppslaget saluförs homeopati. Lite längre in i katalogen annonseras kinesiologi.

De flesta av SVs kurser är säkert bra, men det är synd att man envisas med sådant här dravel – det finns tyvärr goda skäl att anta att man, för att låna verksamhetschefens ord, får sin kunskap i, inte om, dessa pseudovetenskaper stärkt. Medicinsk pseudovetenskap motiverar gärna sin existens med lång tradition snarare än påtagliga resultat. Måhända SV resonerar likadant när man fortsätter med att sälja dessa kurser? Symptomatiskt nog verkar det inte finnas några kurser i att lära gamla hundar sitta.

– Dan Tilert

 

2009-01-10

Reinthals spädbarnsakupunktur fortsätter
Marianne Reinthal som utför behandling med akupunktur mot spädbarnskolik anmäldes 2008-02-05 till Socialstyrelsens tillsynsenhet eftersom hon bedriver denna verksamhet utan nödvändigt tillstånd från etikprövningsnämnden sedan åtminstone 5-6 år tillbaka. Se denna notis.

I december 2008, tio månader senare, har i princip inget hänt med ärendet hos tillsynsenheten på Socialstyrelsen. Handläggande tjänsteman uppger att hon måste avgöra om Reinthals verksamhet faller inom vetenskap och beprövad erfarenhet! Dock, forskning ska väl ändå tillföra vetenskapen något som ännu inte kan klassas som vetenskap varför detta knappast kan vara den springande punkten. Huruvida det faktum att Reinthal inte har nödvändiga tillstånd tillhör Socialstyrelsens kompetensområde kunde den handläggande tjänstemannen inte svara på och hon kunde inte heller svara på vem som kunde svara på denna fråga.

Reinthal har i alla fall 2008-11-04 skickat in en artikel om akupukturbehandling av spädbarn med kolik som hon fått publicerad i en tidskrift utgiven av British Medical Acupuncture Society med namnet Acupuncture in Medicine (vol. 26, 2008, s. 172-182) till Socialstyrelsens tillsynsenhet (artikel i pdf). Artikeln är således publicerad i en tidskrift för akupunktur. Värt att notera är att denna artikel bygger på samma data som hennes magisteruppsats gör vilken hon skrev år 2002. Studien hade utförts 1999-2000. I och för sig presenterar hon ett par tabeller i artiklen som inte finns med i uppsatsen men bland bilagorna till uppsatsen finns en blankett att fyllas i av föräldrarna med de data som nu finns redovisade i artikeln.

Mats Reimer har i sin blogg påpekat följande: “I artikelns jävsdeklaration nämner inte Reinthal att hon har kolikbehandling (à 1500-2500 kronor för en kur på 6-10 gånger) som sitt levebröd, och därför gynnas ekonomiskt av en studie som ger affärsverksamheten ett vetenskapligt stöd.”

Så Marianne Reinthal fortsätter med sin akupunkturbehandling av spädbarn med kolik utan tillstånd och utan att Socialstyrelsen verkar bry sig.

– Annika Rullgård

 

2009-01-10

Mässlingsepidemi i Europa
En mässlingsepidemi härjar i Europa, skriver Dagens Medicin och Aftonbladet. Över 12000 européer insjuknade i mässling år 2006-2007. De hårdast drabbade länderna är Italien, Rumänien, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. I Sverige insjuknade 25 personer år 2008, vilket är den högsta siffran sedan år 2000. Dödligheten brukar vara knappt en på tusen. Vaccination ger ett mycket gott skydd, men vissa religiösa grupper (t.ex. antroposoferna) är motståndare till vaccinering. Epidemier uppstår endast vid låg vaccinationsgrad i befolkningen. I Sverige är vaccinationsgraden lyckligtvis ännu hög i ett europeiskt perspektiv: 96,2% av svenska barn födda år 2005 är vaccinerade.

– Jesper Jerkert

 

2009-01-10

Erik Enby i ullstrumporna
Sveriges kanske mest notoriske kvacksalvare, Göteborgsläkaren Erik Enby, blev fråntagen sin läkarlegetimation 2007 (se denna notis). Enligt GT/Expressen har han inte tagit någon notis om detta, utan fortsätter att behandla patienter med en rad olika bluffbehandlingar. När GT:s reporter i september 2008 ringde upp Enby och påstod sig ha en släkting med prostatacancer, erbjöd genast Enby en enligt vetenskaplig medicin verkningslös behandling för 5000 kr. (Källa.)

– Jesper Jerkert

 

2009-01-09

Cold reading och annat som andemedier pysslar med
Richard Dawkins gjorde tv-dokumentärserien The Enemies of Reason för brittiska Channel 4. På sin hemsida och på YouTube har han lagt ut en längre, oklippt intervju med magikern Derren Brown, som här mycket kunnigt (om än lite repetitivt) berättar hur andemedier brukar bete sig för att övertyga mer eller mindre godtrogna klienter att de kan förmedla insikter från de dödas värld. Begreppet “cold reading” kommer förstås upp omedelbart. Intervjun är uppdelad i sex klipp om totalt nästan en timme. Se videon här:

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning