Publicerat i Folkvett nr 4/2004.

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet (Södersjukhuset). Tillsammans med sin hustru Marie-Louise har han skrivit de tre böckerna Klara svar från andevärlden. Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004).1 Böckerna handlar, som väl framgår av titlarna, om kontakter med andevärlden. Baksidestexten på alla tre böckerna hänvisar mycket tydligt till Hahns tjänst som professor och läkare. I böckerna talar han ofta om sin verksamhet som forskare, och framhåller ibland en koppling mellan yrkesrollen och budskapen från andevärlden. Detta reser givetvis frågor om de båda verksamheternas förenlighet. För att bedöma den saken behövs först och främst en noggrann läsning av de tre böckerna. Det är en sådan som här ska redovisas.

Den Helige Andes uppdrag

Sedan sommaren 1996 har Marie-Louise Hahn haft vad hennes make kallar en förmåga till kommunikation med en annan verklighet än den vi normalt känner till, nämligen andevärlden. Samtalen med andevärlden, som han själv kallar seanser, går till så att de båda tillsammans utformar frågor som hon sedan förmedlar till den andra verkligheten genom att tyst formulera dem inom sig själv. Svaren “ges som tydliga tankar som fastnar i Marie-Louises medvetande.”2 Denna kommunikation ger dem tillgång till något som han kallar “en allvetande ‘andlig kunskapsbank'” som ger svar på frågor inom de mest skiftande områden.3

De allra flesta informationerna får de genom sin kommunikatör, som är den från Bibeln välkände Helige Ande, av Hahn presenterad som “en av treenighetens mest betydelsefulla krafter.”4 Vid ett tillfälle framträder Jesus själv för Marie-Louise. Hon ser honom med en stor guldskimrande gloria.5 Han uttalar sig om den bok som makarna arbetar med, och vill att den ska “återspegla mitt budskap om frid och ro, kärlek och ödmjukhet”.6 Detta framträdande är dock ett undantag. I allt väsentligt består böckerna av citat och referat av sådant som den Helige Ande berättat under seanserna.

Alla tre böckerna sägs ha tillkommit på direkt uppdrag från den Helige Ande.7 Makarna anser sig ha “ett uppdrag från andevärlden”, nämligen att “på ett lättfattligt sätt klarlägga andevärldens syn på mänsklighetens stora frågor”. För denna uppgift anser sig Hahn vara väl förberedd genom sin forskarbakgrund.

“Min bakgrund som vetenskapsman gjorde det lätt att ställa frågor för att mer systematiskt klarlägga andevärldens uppbyggnad och funktion.”8

Den Helige Andes budskap enligt dessa böcker skiljer sig avsevärt från gängse kristna budskap. Bl.a. menar han att “kyrkan har spelat ut sin roll”, så att den andliga utvecklingen måste ta andra vägar.9

Tillfrågad om den berömda s.k. Jesu svepduk i Turin meddelar den Helige Ande att den härrör från 1100-talet. Dock tillkom den inte på naturlig väg utan genom direkt ingripande från Jesus. “Hans andliga kraft blåste in mönstret på duken.”10 Den Helige Ande medger att det är svårt för människor att förstå hur andekraft kan manifesteras på tyg, men meddelar att det “fungerar på samma sätt som när statyer på heliga platser tycks röra sig”.11

Till allra största delen handlar dock böckerna om en annan sorts andlighet än den kristna. Termer som “vibrationer” och “frekvenser” återkommer ständigt. Andevärlden sägs existera “på en vibrations- eller frekvensnivå som är högre än vad flertalet människor uppfattar med sina sinnen.”12 Enligt den Helige Andes utsago arbetar andarna för närvarande med “en omorganisation i himlen. Vi tar ner den fjärde dimensionen till jorden. Det är en omorganisation som innebär att man flyttar i frekvenserna.”13 Närmare bestämt sker det en “frekvenshöjning” på jorden just nu. För människorna innebär detta att man måste arbeta med sina blockeringar för att “lättare gå in på den här frekvenshöjningen.”14 Man har tydligen några år på sig, eftersom frekvenshöjningen kommer att ta åtskilliga år att genomföra.15

Reinkarnation

Reinkarnationen spelar en stor roll i de tre böckerna. Den Helige Ande berättar att reinkarnationen fanns med i den ursprungliga kristendomen men att den togs bort på 500-talet eftersom man befarade att människor skulle hämnas på varandra för oförrätter i tidigare liv.16

Människor som dör tillbringar, enligt vad vi får veta, olika lång tid i andevärlden innan de återföds. Självmördare får vänta längre på återfödelse än vad andra får göra.17 Vid återfödseln försvinner aktiva minnen från tidigare liv.18 Antalet själar i kosmos är inte konstant, utan det “styrs av behovet av kärlek som sammanhängande faktor”.19

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa “begåvade själar från andra solsystem” har vid olika tider satts på jorden “för att undervisa”. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.20

Däremot kan djur inte återfödas som människor, eller tvärtom.21 (Denna skarpa gräns mellan människor och djur skiljer de flesta moderna västerländska former av återfödelsetro från de traditionella österländska läror från vilka de hämtat mycket av sin inspiration.) Däremot sägs djuren följa samma slags utvecklingsplan som människor, och återfödas som djur flera gånger. Djuren har uppgifter i kosmos, men de är underordnade människan. “Djuren finns till för att stärka den mänskliga själens mognad och överlevnad.”22

Evolutionen kompletteras med en själslig komponent. Det sägs ha funnits “en gudomlig plan bakom allt och en styrning bakom all evolution”.23 Redan bland de encelliga organismerna fanns det “själsligt utvecklade individer som varit ‘draghjälp’ i evolutionen.”24

En reinkarnerad soldat

Den Helige Ande ger Robert Hahn tämligen detaljerade uppgifter om hans egna tidigare liv. I sitt förra liv dog han år 1916 vid Somme som en tjugotvåårig tysk soldat.25 Hans lindriga stamning beror på en krigsupplevelse under detta tidigare liv, närmare bestämt på “Smällen när du dog. Den förblev obearbetad.”26 Detta besked från den Helige Ande “öppnade plötsligt en möjlighet för mig att förstå orsaken till ett problem som var stort ända upp till tjugoårsåldern”.27

Att han blivit läkare i sitt nuvarande liv beror enligt den Helige Ande på att han fått “healing i himlen” efter att ha fått benen avskjutna i kriget. Som följd av detta bestämde han sig i tacksamhet för att bli läkare.28

Hahn har vid ett tillfälle “planerat att söka i tyska krigsarkiv för att se om uppgifterna om min död i det första världskriget stämde.”29 Dock har han avstått från detta, tydligen efter att den Helige Ande meddelat honom att människor blir “begränsade” av att “verifiera och få bevis för tidigare liv”.30

Även om ännu tidigare liv lämnar den Helige Ande upplysningar. I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.31

I den första boken uppger den Helige Ande att Robert och Marie-Louise träffades för första gången i det bysantinska riket, och att Robert då dog i strid år 1153, 36 år gammal.32 Enligt vad den Helige Ande uppger i den senaste boken ska dock Marie-Louise i en inkarnation på 500-talet före Kristus ha huggits av på mitten med ett svärd. Mördaren var ingen mindre än Robert, som i denna inkarnation var krigare till häst.33

Folkslagens olika uppgifter

Den Helige Ande uttalar sig i dagspolitiska frågor, och visar sig vara en varm anhängare av fred och demokrati. Framför allt talar han dock om karmas betydelse för världens utveckling. Han meddelar att inte bara människor utan även länder har karma. I samband med detta finns det också skillnader mellan olika folk i graden av andlig upplysthet. Detta “handlar om att vägen till upplysthet går genom lidande. Indianerna är en folkgrupp som utsattes för mycket mänskligt lidande. Och indianerna är mycket upplysta människor.”34 Olika länder har olika uppgifter i den andliga utvecklingen. Så t.ex. har de nordiska länderna viktiga uppgifter eftersom “det andefattiga klimatet har gjort många människor till andliga sökare” vilket “ökar förutsättningarna för att öka vibrationerna och sprida andlig kunskap”.35

Karman är lika ofrånkomlig för länder som för individer. Inget land kan undgå sin karma, säger den Helige Ande, “det är en kosmisk lag att man får skörda som man sår.”36 Rent konkret betyder detta att om ett land har dålig karma kan resultatet bli naturkatastrofer.37 Katastrofer “iscensätts inte i andevärlden, men kan vara oundvikliga på jorden”, bl.a. till följd av att människan inte följer de kosmiska lagarna.38 Till de katastrofer som kan uppstå på detta sätt hör jordbävningar. Den Helige Ande säger:

“Jordbävningar är ett uttryck för att jorden mår dåligt. Vi har stört den ekologiska balansen, stört Moder Jords sätt att vara, och det bidrar till uppkomst av jordbävningar.”39

Detta påstående är intressant därför att det ger möjlighet till empirisk prövning. Om jordbävningar har den orsak som här anges, borde de ha blivit mycket vanligare under den mycket korta period i den geologiska historien då människor gjort stora ingrepp i naturen.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de “till för att människor ska nå själslig tillväxt.”40 Den Helige Ande säger:

“Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.”41

När stora katastrofer inträffar på jorden leder detta till aktivitet också i andevärlden. I himlen arbetar “stora skaror av änglar och hjälparbetare” med att hantera de uppkomna problemen. “I orostider sätter man sig i stora himmelska salar och samlar kraft? När andar samlas i himlen skapas väldigt speciella energier. De energierna hjälper sedan till att lyfta andligheten på jorden.”42

I en seans efter terrorattacken i New York den 11 september 2001 meddelade den Helige Ande att ett sådant hjälparbete hade inletts i himlen i just detta fall. “Det är katastrofberedskap i himlen nu. All energi går åt till de själar som gått över. Andevärlden är inblandad i ett stort räddningsarbete.”43 Han försäkrade dock att attacken inte var planerad av andevärlden. “Andevärlden kan påverka skeenden men inte ändra dem.”44

Lidandets mening

Robert Hahn tillfrågar påfallande ofta den Helige Ande även i medicinska frågor. Ett genomgående tema i de svar han får är att sjukdomar har ett andligt syfte. Sjukdomarna “är till för att öka människors mognad och för att öka insikterna om att något är fel i hennes liv… Vi får de sjukdomar som är nödvändiga för vår karmiska utveckling.”45 Sjukdomarna “behövs för att de sjuka skall uppnå de insikter som behövs för sin karmiska utvecklings skull”.46 Därför kan läkare “inte bota sjukdomar utan andevärldens gillande.”47

Hahn återkommer gång på gång till att sjukdomar kan vara en följd av händelser och handlingar under tidigare liv. Vi människor måste “ta konsekvenserna av vårt eget handlande”,48 och då avses handlandet under tidigare liv:

“Våra handlingar i ett liv orsakar lidande i ett annat liv. Så lång kan fördröjningen vara. Vi kanske inte var mogna för att ta konsekvenserna av vårt handlande i samma liv som vi utförde handlingen – därav den fördröjda effekten.”49

“Din karma är din egen och har du förorsakat lidande för andra så får du själv utstå lidande. Detta är en kosmisk sanning och en kosmisk lag som du ej kan ändra på.”50

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan “genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande.”51 Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. “Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.”52

Hur långt livet ska bli styrs av en “karmisk klocka” som i förväg avgör hur långt ett jordeliv ska bli.53 Men det heter också:

“Dödsögonblicket bestäms i andevärlden när du är mogen för det. Det kan dock ändras.”54

Ett sjukdomspanorama

Hahn frågar gång på gång den Helige Ande efter information om olika sjukdomar. Sammantaget ger de tre böckerna ett panorama av sjukdomar som på olika sätt sägs bero på andliga faktorer. AIDS framställs t.ex. som tillkommen i det välmenande syftet att uppfostra människosläktet till en bättre sexualmoral:

“Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.”55

Även cancer framställs i positiv dager, som en sjukdom som bidrar med något värdefullt till mänskligheten.

“Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.”56

I motsats till AIDS och cancer framställs inte plötslig spädbarnsdöd som en välgärning för mänskligheten. Däremot framställs denna sjukdom som en av andliga skäl oundviklig händelse, “ni måste förstå att allt är menat och förutspått. Vi kan inte undgå att barn föds och att barn dör. Det är en del i de livsprocesser som är till för att vi människor skall mogna, lära oss ödmjukhet och inte ta livet för givet.”57 Närmare bestämt sägs sjukdomen bero på att “bindningen av själen till kroppen” råkar i olag.58 Vidare meddelas att “både anorexia nervosa och plötslig spädbarnsdöd orsakas av att barn upplever kärleksbrist.” Det är nämligen så att “ett barns ande kan lämna kroppen för alltid på grund av att barnet inte nås av tillräcklig mänsklig kärlek.”59

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på “negativ frekvens från en annan dimension”. Den kan inte botas av läkarna “så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum”. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning.60 Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.61

Regressioner till tidigare inkarnationer framställs överhuvudtaget som en effektiv terapeutisk metod, som gör det möjligt att “se vilka blockeringar man ska arbeta med”.62 Ett flertal olika sjukdomar sägs bero på sådana “mentala blockeringar”.

“Om man exempelvis har känslomässiga blockeringar så kan det innebära att hjärtat tar skada. Hjärt-kärlsjukdomar kan uppstå om man har svårt att visa känslor, tycka om, känna glädje och uttrycka kärlek? Gamla minnen av avsked, sorg och smärta sitter i tarmpaketet. Förstår man inte helheten där så kan man få sjukdomar i mage och tarm.”63

En annan sjukdomsorsak som framhålls är kött i kosten. Att äta kött bidrar till “en rad sjukliga åkommor, såsom diabetes samt ulcerös kolit och andra mag-tarmsjukdomar, colon irritabile, gastrit (magkatarr) och leverskador”.64 Dessutom påverkas åldrandeprocessen. “Att äta kött varje dag bidrar till att skynda på åldrandet.”65 Detta verkar dock inte bero på någon fysiologisk mekanism utan på att “vår själsliga natur” inte går ihop med att äta kött.66

Autism

Den sjukdom som behandlas utförligast är autism, naturligt nog eftersom paret Hahn har en autistisk dotter. Autism kan, heter det, inte förklaras av vetenskapen. Här behövs andliga förklaringsmodeller, som läkarna har till uppgift att söka efter. Dessa förklaringsmodeller har att göra med de autistiska barnens upplevelser i sina tidigare liv. Autism beskrivs som resultatet av “svårigheter i tidigare liv, katastrofala liv”.67

“Många av de som kommer ner nu har svåra krigsupplevelser bakom sig. De är krigsbarn som dött under svåra umbäranden.”68

Samtidigt framhålls att de autistiska barnen är upplysta personer som “kommer ned nu på bred front för att upplysa oss på jorden”. De är “våra lärare i Upplysningens Tidevarv”.69

Parets egna dotter sägs ha fått sin autism genom “blockeringar från tidigare existensformer” som gör att hon “omedvetet blockerar sig för jordiska frekvenser”.70 Dock är detta ett led i en högre plan. “Marias blockering är till för att lösa andras blockeringar. Hon har offrat sig själv i syfte att hjälpa andra att lösa sina blockeringar.” Hon har rentav “kommit för att förklara sambandet mellan orsak och verkan och varför blockeringar kan uppstå.”71 Hon är, berättar den Helige Ande, “i själva verket en ängel som har kommit ner till er i ett till synes begränsat tillstånd för att utbilda er, väcka er och ändra era liv”.72 Hon är “en kosmisk budbärare som kommer ner på jorden i syfte att undervisa och lära människorna någonting”.73

I seanserna behandlas också en mera prosaisk fråga om parets autistiska dotter, nämligen hennes kost. Hahn hade via en kvinnlig kollega på sin arbetsplats blivit uppmärksammad på “ett par vetenskapliga artiklar som lade fram hypotesen att autism orsakas av ett abnormt upptag av födoämnen från maten, främst gluten (från bröd) och mjölkprotein, vilket kunde försämra hjärnans funktion.”74 Han skickade ett urinprov från dottern till “författarna till den vetenskapliga artikeln”, och fick beskedet att hon hade en omfattande utsöndring av restprodukter från gluten och mjölk i sin urin. Därefter tog han kontakt med en naturläkare, och genomförde också en seans för att fråga den Helige Ande till råds i frågan.75 Den Helige Ande gav mycket specifika råd om kosten, råd som verkar ha stämt med naturläkarens. Med mycket arbete lyckades föräldrarna utesluta både gluten och mjölkprotein ur dotterns kost.76 Efter några veckor ansåg de sig kunna märka en tydlig förbättring av alla hennes funktioner.

Vetenskap som legitimering

Den Helige Ande är starkt kritisk mot vetenskapen som sägs ha lagt ett ok över människorna, begränsat deras tänkande och förhindrat en spridning av de gudomliga lagar som skulle ha tillåtit människorna att leva i harmoni med jorden.77 I fråga om Hahns egen karriär sägs det vara “en omöjlig ekvation att du i förlängningen kan underkasta dig vetenskapens vilja” eftersom han är för mycket fritänkare.78 I stället har hans verksamhet som forskare ett annat syfte som är nära förknippat med hans andliga verksamhet:

“Forskningen har ett syfte i sig. Det är att göra dig till en person att räkna med och det är nödvändigt när du ska sprida andlig kunskap.”79

Hahn får också besked av den Heliga Ande att han har healingkrafter.80 Det framgår att Hahn i sitt privatliv utövar healing.81

Uppdraget som professor i ett medicinskt ämne är naturligtvis förenligt med olika religiösa uppfattningar. Däremot är det knappast förenligt med att ge diskutabla hälsoråd, legitimera metoder som kan skada patienternas hälsa eller understödja ideologier som genom skuldbeläggning kan åsamka patienter och deras anhöriga psykiskt lidande. Enligt min mening gör Robert Hahn allt detta i sina böcker.

Rådet att behandla schizofreni genom att söka framkalla minnen från tidigare liv är ett mycket tydligt exempel på ett diskutabelt hälsoråd. Berättelsen om hur Hahn valde behandlingsmetod för sitt barn genom att tillfråga andevärlden i en seans är ägnad att legitimera ett förfarande som kan sluta betydigt värre om inte (som i det här fallet) både mediet och seansdeltagaren har medicinsk utbildning. Framförallt är det ständigt återkommande budskapet att sjukdomar är skörd efter egen sådd ägnat att framkalla samvetskval och grubblerier hos människor som tvärtom borde få hjälp att ta sig loss från självförebråelsernas onda cirkel. Ett tydligt exempel på detta är påståendet att anorexi och plötslig spädbarnsdöd skulle bero på kärleksbrist.

Personligen finner jag dock det mest anmärkningsvärda vara den syn på AIDS som Robert Hahn ger uttryck åt. Varje dag får cirka 900 barn HIV genom smitta i moderlivet eller genom bröstmjölken.82 De allra flesta av dem bor i länder där sjukvården saknar resurser att ge dem adekvat vård. Hur kan man mot den bakgrunden hävda att AIDS är “till för att öka kärleken” och att denna sjukdom ska “göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt”? Någon gräns för cynismen borde det finnas, även i seansrummet.

Sven Ove Hansson

Noter

 1. Nedan förkortade KSA, SS respektive DRK.
 2. SS s 7.
 3. SS s 8.
 4. SS s 9.
 5. KSA s 177.
 6. KSA s 180.
 7. KSA s 9.
 8. SS s 10.
 9. KSA s 134.
 10. SS s 219.
 11. SS s 219.
 12. SS s 9.
 13. DRK s 257.
 14. DRK s 226.
 15. DRK s 260.
 16. KSA s 227.
 17. KSA s 147.
 18. SS s 9.
 19. SS s 249.
 20. SS s 250.
 21. SS s 251
 22. SS s 251.
 23. SS s 250.
 24. SS s 250.
 25. KSA s 95-96.
 26. KSA s 151.
 27. KSA s 98.
 28. DRK s 256.
 29. KSA s 223.
 30. KSA s 226.
 31. KSA s 99.
 32. KSA s 223.
 33. DRK s 227.
 34. KSA s 137.
 35. KSA s 134.
 36. DRK s 196,
 37. KSA s 131.
 38. SS s 114.
 39. SS s 114.
 40. SS s 114.
 41. SS s 115.
 42. DRK s 257.
 43. DRK s 193.
 44. DRK s 194.
 45. KSA s 142.
 46. KSA s 142.
 47. KSA s 142.
 48. DRK s 240
 49. SS s 103.
 50. KSA s 41.
 51. SS s 102.
 52. KSA s 137.
 53. SS s 103.
 54. KSA s 141.
 55. KSA s 148.
 56. DRK s 221.
 57. SS s 133.
 58. KSA s 142-
 59. KSA s 149.
 60. KSA s 144-145.
 61. KSA s 151.
 62. DRK s 223.
 63. DRK s 222.
 64. SS s 163.
 65. SS s 163.
 66. SS s 164.
 67. DRK s 243.
 68. DRK s 240
 69. DRK s 239.
 70. SS s 138.
 71. SS s 139.
 72. DRK s 240
 73. DRK s 241.
 74. SS s 144.
 75. SS s 144.
 76. SS s 150.
 77. SS s 95.
 78. DRK s 318.
 79. SS s 25.
 80. KSA s 196. DRK s 242.
 81. DRK s 218. KSA s 196.
 82. http://www.bgladco.com/aidsservices/stats.htm
Vetenskap och Folkbildning