Ella Bohlin

Till Årets förvillare 2005 utses Ella Bohlin, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor. Bohlin intervjuades nyligen i tidskriften Humanisten, och sade då: “Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.” Detta är en oansvarig hållning hos en person i hög politisk ställning.

Kreationism är en pseudovetenskap som försöker ersätta vetenskaplig naturhistoria med skapelsemodeller utan vetenskaplig grund. Kreationismen är populär bland fundamentalister. I USA är kreationismen stark, och dess företrädare försöker målmedvetet föra in sina idéer i det offentliga skolväsendet, vilket lett till åtskilliga strider i lokala skolnämnder. I december 2005 avgjordes ett uppmärksammat mål i Dover, Pennsylvania, när domaren fastslog att införandet av kreationism (i sin nyaste skepnad, “Intelligent design”) i de naturvetenskapliga skolämnena strider mot USA:s författning genom att stödja en viss religion. I Sverige finns kreationism inom t.ex. pingströrelsen och Livets ord.

Kreationister arbetar främst genom att med lösryckta eller förfalskade citat, omedvetna och medvetna förvrängningar ge intryck av att evolutionen och andra vetenskapliga fakta och teorier som man inte tycker om skulle befinna sig i kris. Oaktat arbetssättet är kreationismen ovetenskaplig eftersom den inte kan producera testbara hypoteser.

Ella Bohlin är inte ensam om att vara politiskt engagerad kreationist, men det är ytterst ovanligt att en högt uppsatt svensk politiker ger offentligt stöd till kreationismen. VoF vill fästa uppmärksamhet på den potentiellt mycket stora skada det skulle innebära om hennes åsikter i denna fråga omsattes i praktiken. VoF önskar samtidigt framhålla att Bohlins utmärkelse inte är något ställningstagande från VoF:s sida beträffande hennes, KDU:s eller KD:s allmänna politiska uppfattningar. Inte heller är utmärkelsen en kritik av Bohlins privata tro. Vad VoF finner omdömeslöst är att i skolundervisning vilja jämställa denna tro med vetenskap.

Intervjun med Ella Bohlin finns tillgänglig i Humanisten.

Mer information om kreationismen återfinns på VoF:s sida om Årets förvillare 2001, Mats Molén.

Vetenskap och Folkbildning