Senast ändrade på årsmötet 2020-05-30.

§ 1
Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga och ogrundade föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder.

Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2
Medlem kan den bli som stöder föreningens syfte enligt § 1 och som erlägger årsavgiften.

§ 3
Årsavgift för kommande kalenderår fastställs av föreningens årsmöte.

Årsmötet kan besluta om begränsat medlemskap med reducerad årsavgift.

Vid inträde under andra halvåret kan styrelsen medge sänkt avgift.

Medlem som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än sex månader kan uteslutas genom styrelsebeslut.

§ 4
Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande organ.

Föreningen ska årligen hålla ordinarie årsmöte under tiden februari-maj.

Årsmötets befogenheter kan även utövas vid särskilt medlemsmöte. Till sådant kallas när styrelsen så bestämmer eller när minst 25 medlemmar skriftligen så begär. Föreningens revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte. Styrelsen ska utlysa medlemsmöte till en tidpunkt högst sex veckor efter det begäran inkommit.

Kallelse till årsmöte (respektive särskilt medlemsmöte) ska utsändas senast två veckor före mötesdagen. Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen kan dock välja att behandla sent inkomna motioner. Liksom övriga årsmöteshandlingar måste samtliga motioner utsändas minst två veckor före mötesdagen.

§ 5
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, behandlas:

  1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år.
  2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. Fastställande av verksamhetsplan
  4. Eventuella motioner.
  5. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter.
  6. Val av revisorer och suppleanter.
  7. Val av valberedning, tre ledamöter jämte en suppleant.

§ 6
Personval sker med slutna sedlar om någon så begär.

Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten. Övriga omröstningar sker öppet. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordföranden.

§ 7
Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut och kontakter med medlemmarna. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och minst tre övriga styrelseledamöter.

Styrelsen består av högst femton ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter deltar i förannonserat styrelsemöte. Minst en av ledamöterna måste vara ordföranden eller vice ordföranden.

§ 8
Minst två revisorer och två suppleanter väljs av årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten.

Till föreningens årsmöte ska revisorerna avge utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 9
Föreningen utger tidskriften Folkvett. Redaktionen utses av styrelsen.

§ 10
Föreningen kan, i ordning som fastställs av föreningsmöte, utdela en eller flera årliga utmärkelser.

§ 11
Medlem som driver verksamhet som strider mot föreningens syfte kan uteslutas genom beslut på årsmöte eller särskilt medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ett sådant ärende ska utlysas i möteskallelsen.

§ 12
I mån av resurser bör styrelsen stödja lokalt initierad mötes- och föredragsverksamhet, ekonomiskt och organisatoriskt.

§ 13
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Dessa årsmöten ska ske med minst en månads mellanrum och minst ett av dessa ska vara ett ordinarie årsmöte. Frågan ska ha utlysts i möteskallelserna.

§ 14
Beslut om upplösning av föreningen skall ske på samma sätt som vid stadgeändring.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall tillses att dess tillgångar tillfaller verksamhet vars syfte är föreningen närliggande.

 

 

Vetenskap och Folkbildning