post id: 9199
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9199
 
Aktuellt

VoFs partienkät, del 3: Sveriges energiförsörjning

Oskarshamns kärnkraftverk.
Oskarshamns kärnkraftverk. Hur ser partierna på kärnkraftens och andra energikällors framtid i Sverige?

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna tredje del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande Sveriges framtida energiförsörjning. Då detta är en fråga många partier är engagerade i och hanterar i sina respektive partiprogram är vissa av svaren något längre än i de tidigare bloggposterna. Svaren publiceras dock i sin helhet.

Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ska Sveriges energiförsörjning hanteras i framtiden? 

Centerpartiet: Centerpartiet vill att hundra procent av Sveriges energi ska vara förnybar inom en generation. För att lyckas med vår ambitiösa vision behöver vi öka mängden förnybar el, ersätta de fossila bränslena i transportsektorn med förnybar el och biodrivmedel, och effektivisera vår energianvändning. Under nästa mandatperiod prioriterar Centerpartiet särskilt att:

• Fortsätta bygga ut den förnybara energin. När Centerpartiet och Alliansen tillträdde 2006 var andelen förnybar energi i Sverige 43 procent. Tack vare vår politik har den andelen ökat till 51 procent. Centerpartiet vill gå vidare och sätta ett nytt ambitiöst mål på att 70 procent av all den energi som används i Sverige ska vara förnybar senast 2030. För att nå det målet vill vi fasa ut de fossila bränslena och ställa om till en hållbar transportsektor, och fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen.

• Införa en miljöbonus som gör att den som köper en miljövänlig bil får en premie som är högre ju miljövänligare bilen är medan den som köper en bil som har höga utsläpp får betala en avgift (ett Bonus-Malus-system). Till dess att Bonus-Malus är infört vill vi förlänga den supermiljöbilspremie som går till stöd för köp av riktigt miljösmarta bilar.

• Bygg ut infrastrukturen för elbilar genom stöd till laddstationer i hela landet, genom krav på installation av laddstolpar i parkeringshus över en viss storlek och genom att landets kommuner ger elbilarna fördelar såsom avgiftsfri parkering.

• Införa en miljöpremie för klimatsmarta bussar och lastbilar. Sverige har världens främsta lastbils- och busstillverkare, då ska vi också ha världens mest klimatvänliga bussar och lastbilar på våra vägar.

• Öka inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel och se till att de höginblandade förnybara drivmedlen fortsätter vara skattebefriade vid pumpen, samt säkerställa goda och långsiktiga villkor för producenterna.

• Fortsätta att bygga ut den förnybara elproduktionen genom att, vid den planerade kontrollstationen 2015, förlänga och höja ambitionsnivåerna i det gröna elcertifikatsystemet, samt slopa avgiften för att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet. Vi vill också sänka skatten på egenproducerad förnybar el så att det blir mer lönsamt att investera i till exempel solceller och småskalig vindkraft.

• Driva på det internationella klimatarbetet. Klimatmötet i Paris 2015 kan innebära att det internationella klimatarbetet tar flera steg framåt. Sverige kommer att vara pådrivande för att EU ska driva en ambitiös linje i de internationella klimatförhandlingarna så att 2-gradersmålet kan uppnås. För att rätt insatser ska kunna göras på rätt plats vill Centerpartiet fortsätta de svenska klimatinvesteringarna i andra länder genom bland annat internationella klimatkrediter och fortsatt höga ambitioner för det svenska och europiska klimatbiståndet.

Feministiskt Initiativ: Vi vill att energiförsörjningen ligger under samhällets ansvar och det ska vara ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta

De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås ge nom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme. Även viktigt att energianvändningen är så liten som möjligt eftersom all energianvändning har miljöpåverkan även om den skiljer sig åt mellan olika energislag.

Fossila bränslen ska fasas ut från el och värmesektorn i Sverige så fort som möjligt. Ingen ny storskalig vattenkraft bör byggas och hänsyn ska tas till den biologiska mångfalden i de vattenkraftverk som redan är byggda. Vi vill se en utbyggnad av vindkraft och solenergi samt framtida förnybara energikällor. Avvecklingen av den svenska kärnkraft bör snabbas på genom att skadeståndsansvaret ökar till minst 100 miljarder kronor.

Folkpartiet: Klimatförändringarna är vår generations största miljöhot. Därför behöver minskade utsläpp av växthusgaser vara i fokus.

Sveriges elproduktion, som idag främst baserar sig på vattenkraft och kärnkraft, är i princip helt fri från klimatpåverkande utsläpp. Det finns en potential att fortsätta bygga ut förnybara energislag i Sverige, men samtidigt är kärnkraften viktig för klimatneutral elproduktion. Att avveckla kärnkraften äventyrar klimatpolitiken och innebär ökade koldioxidutsläpp. Det skulle även få långtgående konsekvenser för elpriser och välfärd.

Därför menar Folkpartiet att nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige för att ersätta befintlig kärnkraft när den faller för åldersstrecket.

Kristdemokraterna: Sveriges energiförsörjning ska tryggas genom en långsiktig och medveten energipolitik med fasta spelregler, där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt, och därför behöver investeringar i biobränslebaserad kraftvärme, vindkraftverk, solenergi och småskalig vattenkraft stödjas. Den svenska kärnkraften ska fasas ut ur energisystemet i takt med att den ersätts med förnybar energi. I dagsläget ser vi dock ett behov av att ersätta befintliga reaktorer med nya säkrare och mer effektiva kärnkraftverk. Målet är ett ekologiskt uthålligt energisystem utan drastiska prisförändringar, elbrist och andra betydande påfrestningar på välfärd och sysselsättning. För att detta ska kunna vara möjligt krävs att stora satsningar görs på energiforskning och energiteknisk utveckling. Det ställer även stora krav på energibesparande åtgärder och medvetna konsumenter. Investeringar som leder till minskad energianvändning måste därför löna sig.

Miljöpartiet: Vi vill ha 100% förnybart. Eftersom vi har en alltmer integrerad energimarknad i EU behövs en liknande utveckling där. Vägen dit går på två ben: bygga ut förnybar produktion och hushålla med användningen

Moderaterna: Energi och jobb hör intimt ihop. Hushåll och företag ska kunna räkna med att få tillgång på tillförlitlig energi till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. Vårt svar är en gemensam överenskommelse i Alliansen där vi värnar om vattenkraften, välkomnar förnybar energi och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. Dessa åtgärder ger en trygg energiförsörjning och lägger en god grund för företag och jobb.

Piratpartiet: På sikt behövs ett betydligt mer hållbart utnyttjande av energi och resurser än idag. Vi vill successivt fasa ut fossila bränslen helt, och ersätta dem med andra energikällor. Arbetet för en omställning till en mer hållbar energiproduktion måste ske på alla politiska nivåer, från kommun över nationalstat till EU och FN. Och man behöver använda flera parallella strategier

Vi måste satsa ordentligt på forskning om miljövänliga energikällor:  Även om det redan idag finns många miljövänliga energislag som i princip kan användas behövs en ökad forskning och utveckling  för att på kort sikt göra de som redan finns effektivare och billigare, och på lång sikt garantera tillräcklig tillgång till miljövänlig energi. Till exempel bör man stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion.

Vi kan också spara en hel del energi på uppvärmning och transporter. Vi vill därför ge stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och använda ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Till exempel vill vi se ett fortsatt stöd till värmepumpar. Vi göra cyklande och kollektivtrafik – buss, tåg, spårvagn – mer attraktivt och kapacitetsstarkt för att föra över resande från bilar och flyg. Vi vill bygga ut järnvägsnätet och införa statsbidrag för lokala och regionala investeringar i infrastruktur för miljövänlig kollektivtrafik typ spårvagn och pendeltåg.

Vi tycker inte det är politikernas sak att besluta exakt vilka typer av kraftverk som ska byggas, men däremot att slå fast grundläggande spelregler. Vi vill därför att lagstiftningen kring elproduktion ska vara teknikneutral, och behandla alla energislag lika vad gäller exempelvis säkerhet, försäkringar, omhändertagande av avfall och ansvar vid utsläpp. Sverige ska inte ha förbud mot forskning.

Socialdemokraterna: På sikt kan Sverige vara ett land utan fossil energi 2050. Dock måste omställningen till en hållbar energiförsörjning ske på ett sådant sätt att den svenska industrins konkurrenskraft kan säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Omställningen av energisystemet i en mer hållbar riktning måste stimuleras på flera olika sätt. Att ta tillvara de många små elkonsumenternas vilja att öka sin effektivitet i elanvändningen, och kanske även att bidra med småskalig produktion av förnybar el, bör därför ses som en självklarhet. Därför anser vi socialdemokrater att idén om så kallad nettodebitering bör prövas i det svenska elsystemet. Nettodebitering bör även gälla andelsägande i förnybar energi.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna tror att vägen till ett hållbart samhälle går genom teknologisk utveckling och innovation, samt genom ekonomiska incitament för detta. Vi säger ja till trygg och säker, modern kärnkraft, eftersom alternativet skulle vara ett beroende tysk kolkraft eller rysk gas. Vi har också under mandatperioden varit mycket skeptiska till utökad vindkraftsutbyggnad, då vi anser att det inte är en hållbar energikälla.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiets mål är omställning till ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning. Genom att satsa på sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. På köpet får vi nya gröna jobb. Det kostar att satsa på utveckling, marknadsintroduktion och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet, att göra ingenting, är dyrare. De svenska kärnkraftverken närmar sig pensionsåldern. Ifall vi inte satsar ordentligt på förnybar energi nu kommer vi i framtiden få betala med elbrist och stigande elpriser. Genom att redan idag satsa på förnybar el kan vi också hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. Det är att ta ansvar för kommande generationer.

* På grund av stor efterfrågan har enkäten kompletterats med svar från Piratpartiet, trots att de numera saknar representation i Riksdag eller Europaparlament.

 

2 responses to “VoFs partienkät, del 3: Sveriges energiförsörjning

 1. I vanlig ordning blandar samtliga ihop begreppen el, energi, förnybar, förnyelsebar, hållbar, småskalig, miljövänlig och klimatvänlig.

  Ett av partierna talar om klimatvänliga lastbilar och miljövänliga bilar, trots att Konsumentombudsmannen förbjudit uttrycket.

  En forcerad utbyggnad av förnyelsebara energikällor, exempelvis, är inte hållbart, all utbyggd produktion, även av förnyelsebar energi, utgör en miljöbelastning! Den säkraste och billigaste kilowatten är den som inte behövs!

  Det är tråkigt att så många politiker uppenbarligen underskattar den potential som finns i energieffektivisering.

  Men de anser väl det vara lite småtråkigt – det ger inga stora rubriker!

  Däremot var det inte svårt att få en större stads miljöborgarråd att ställa upp och klippa band till ett “vindkraftverk” som ett smart fastighetsbolag satt upp på ett av sina hustak. Så mycket gratis publicitet att investeringen troligen betalat sig tiotals gånger om.

  Jag jobbar själv med energieffektivisering, och ser gång på gång vad som är möjligt. När jag för några år sedan skrev en fallstudie om ett projekt där det enkelt, billigt och miljövänligt gått att reducera energianvändningen i en fastighet med 300 gånger så mycket som denna enda vindsnurra gav, var intresset från politiskt håll obefintligt. INGEN politiker, oavsett partifärg, var intresserad. Jag fick inte ens posta fallstudien till deras kanslier…
  Nej, det är bättre att hålla sig ovetande för att kunna fortsätta repetera sina mantran!

  Vilken femteklassare som helst måste väl begripa att det är bättre att minska energianvändningen om alternativet är att montera upp 300 vindsnurror som tillverkats med skitig kolkraft i Kina?
  http://www.quora.com/Irony/What-is-the-ultimate-irony/answer/Dan-Knight-1?srid=ijfZ&share=1

 2. Genomgående flummande om “förnybar energi” utan att någonsin behöva definiera vad det egentligen innebär. Undantaget VP (“Genom att satsa på sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle”) som lever i en fantasivärld utan förankring i verkligheten.

  Kärnkraften är elefanten i rummet. Vi har nästan 2000 vattenkraftverk i jämförelse med endast 3 kärnkraftverk (med totalt 11 reaktorer). Ringhals (3703 MW), Oskarshamn (2569 MW) och Forsmark (3206 MW) står för runt 40 % av vår elproduktion. Hur kan vi ens drömma att ersätta det med något annat som inte är fossilbränsle eller importerad el? Hur många vindkraftsturbiner skulle det krävas för att ersätta kärnkraften (och var kommer elen ifrån 60 % av tiden när det inte blåser)? Hur många tusentals kvadratmeter med solpaneler skulle behövas (och var kommer elen ifrån på natten och framför allt mitt i vintern)? Att VP ens föreslår geotermisk energi (utöver bergsvärme) måste vara ett skämt. Om kärnkraften forsvinner och vi kan ersätta den med fossila bränslen eller importerad el så är det enda realistiska alternativet att bygga ut vattenkraften med snudd på 100 %. Och hur kul vore det?

  Parti för parti:

  Fi är helt ute och cyklar med krav både på att inga nya vattenkraftverk får byggas samtidigt som kärnkraften ska avvecklas så snart som möjligt. Inga fysiker eller matematiker i det partiet tydligen.

  KD curlar lite försiktigt och säger att de vill fasa ut kärnkraften men tycker att det bör satsas på nya säkrare och mer effektiva reaktorer – en vettig inställning.

  M är hala och “öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft”.

  Lustigt nog så säger inte MP ett knyst om kärnkraft utan bara “vi vill ha 100% förnybart”. Jag antar att de tar det för givet att kärnkraften ska avvecklas.

  S nämner inte ens kärnkraft och jag tar det som ett gott tecken att de inte vill skrämma bort väljare som är emot kärnkraft samtidigt som de inser att bara avveckla den rakt av vore galenskap.

  Tyvärr verkar endast SD ha en uttalat vettig inställning till kärnkraft samtidigt som de klart motsätter sig vindkraft (som helt riktigt är en olämpligt för storskalig energiproduktion).

  VP svamlar bara om att “de svenska kärnkraftverken närmar sig pensionsåldern” utan att ta ställning till vad som bör göras (avvecklas helt eller ersättas med modernare och säkrare reaktorer).

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning