post id: 4752
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4752
 
Aktuellt

Snart kommer behörighetsutredningen

I gårdagens SvD skriver journalisten och författaren Anette Nyman om den statliga behörighetsutredningen som blir offentlig den 13 oktober. Ur skeptiskt perspektiv kanske de viktigaste utredningsuppdragen är:

 • att bedöma om ytterligare yrkesgrupper bör regleras inom hälso- och sjukvården. Idag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdssektorn. Flera grupper har önskat en reglering kring sin behörighet, till exempel att yrket omfattas av legitimation eller skyddad yrkestitel, och utredaren ska pröva deras önskemål. Till dessa grupper hör bland annat ortoptister och cytodiagnostiker.
 • göra en översyn av bestämmelserna i 4 kap. LYHS om begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder, så kallat kvacksalveri.

Utredningen är redan färdig och väntar bara på att bli offentlig. Det ska bli mycket intressant att se om den innehåller några förslag om ett nationellt register för alternativbehandlare, och om den föreslår legitimering av ytterligare yrken som är tveksamma ur vetenskapligt perspektiv. LYHS, eller Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, kommer också ses över. För närvarande lyder fjärde kapitlet i lagen så här:

4 kap. Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Bestämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.

2 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
3. undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
4. behandla annan med användande av radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller
6. prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser. Lag (2004:186).

3 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år.

Det stora dilemmat som Nyman skriver om är att alternativterapeuter inte behöver följa hälso- och sjukvårdslagen, vilket däremot legitimerade terapeuter behöver göra. De senare kan alltså prickas av myndigheterna för ovetenskapliga behandlingar, men det kan inte alternativterapeuter. Nymans förslag är samma som Miljöpartiets, att inrätta ett nationellt register över alternativbehandlare, men det gillas inte av bl.a. KI och svenska psykologförbundet. Risken finns att det blir en statlig kvalitetsstämpel på vissa alternativbehandlingar, om inte formellt och juridiskt så i hur det uppfattas av allmänheten i praktiken. Hur det kan gå när staten tar på sig ansvaret för upplysning om alternativmedicin kan man läsa i min bloggserie om norska NIFAB (1, 2, 3, 4). En enklare lösning är att utvidga kvacksalverikapitlet till de behandlingar som uppenbarligen är pseudovetenskapliga. Kvacksalveri + kvackterapier = kvackbehandlingar.

3 responses to “Snart kommer behörighetsutredningen

 1. Undrar jag vilka grupper du anser vara tvecksamma “ur vetenskaplig perspektiv”.
  Det kan vara bra att när man argumenterar precissera vilka av de som söker legitimation är “tvecksamma ur vetenskapölig perspektiv” ett sådan påståen som i sig saknar vetenskaplig grund borde kräva att man vet om de yrken som du anser är tvecksamma. Vill gärna veta om du har en sådan kunskap om dessa.

  1. Homeopater är väl de första man tänker på. Det finns flera branscher och företag som har sina egna certifieringar och utbildningskrav för att framstå som seriösa och komma in i myndighetsvärmen. Exempelvis utbildningen till andemedium på Ramsbergsgården. Nu är det nog ingen risk att den kommer med i legitimeringsbiten, men förhoppningsvis i kvackterapibiten.

 2. Intressant! Så möjligheten finns alltså att Socialstyrelsen i framtiden även kommer att få idka tillsyn över kvacksalveriet. Men det är klart, med tanke på den redan inslagna vägen inom Socialstyrelsen mot “anything goes” inom den skolmedicinska tillsynen kanske inte dilemmat blir speciellt stort?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning