Ett gästinlägg av Robert Carroll, grundare av The Skeptic’s Dictionary.
Översättning Amanda Duregård. Texten postades ursprungligen på http://59ways.blogspot.se/.

Klassisk betingning är en slags inlärning, eller fysiologisk förändring. Det går ut på att man skapar en association mellan ett stimulus och en respons. Associationen stannar sedan kvar, och påverkar framtida upplevelser av liknande karaktär. En del fysiologisk respons är obetingad – det inträffar naturligt och oavsiktligt, som när du blinkar, ryggar tillbaka, eller börjar producera saliv i respons till smaken eller lukten av mat. Annan fysiologisk respons är betingad: en hund kan till exempel betingas att producera saliv när någon ringer i en klocka, eftersom hunden lärt sig associera klockan med mat (det kända experimentet med Pavlovs hundar). Hundar som injiceras med morfin börjar producera saliv, och de kan bli betingade att producera saliv av vilken injektion som helst (oavsett om det är morfin eller inte)

I de fall där en patient upplever smärtlindring utan att ha fått någon aktiv behandling, brukar man koppla orsaken till placeboeffekten. I en del av dessa fall kan en mer korrekt beskrivning vara att patienten har lärt sig att associera smärtlindring med att trycka på en knapp som utlöser en morfindos, eller med att få en morfininjektion. Jag vet av erfarenhet att självadministrerade morfinpumpar är designade för att förebygga överdoser. Patienten kanske trycker på knappen och upplever lindring, men när en viss mängd morfin har släppts ut så kommer det inget mer morfin när knappen trycks ner, oavsett vad patienten tror. Människor som injicerats med koksalt när de trott att de fått morfin, kan uppleva smärtlindring på grund av betingningen att förvänta sig lättnad efter injektionen.

Betingning och associativ inlärning – tillsammans med behandlarens förväntningar och självbedrägeri – kanske förklarar varför vissa djur verkar svara på reikihealing, homeopati och akupunktur. En kvinna som utför reikihealing på hästar skrev följande till mig: ”Djur har inga förutfattade meningar om reiki; inga förväntningar på behandlingen. Det finns ingen placeboeffekt för djur.” De som tror att inte djur kan svara på placebo bör beakta att det som ofta kallas placeboeffekt i själva verket är respons på en betingning. Betingning måste inte göras medvetet, och behöver inte heller innehålla moment som klappar eller ringande i en klocka. Det behöver inte heller innehålla tro eller övertygelse. Ritualerna som en veterinär eller djurägare går igenom med ett djur när det är sjukt eller skadat kan ha en betingande effekt.

Betingning kan involvera mycket mer än uppenbara faktorer som att få en injektion, ta en tablett, eller bli vidrörd på ett område som smärtar. Betingning kan innehålla det skådespel som en medicinsk miljö och medicinska ritualer utgör, inklusive vita rockar, medicinsk jargong, och användningen av medicinska apparater. Dessa omständigheter, och behandlarens uppträdande, påverkar patientens förväntningar på behandlingen. Och patientens förväntningar har visat sig spela en viktig roll för många olika behandlingars effektivitet. Klassisk betingning är ”hypotetiskt antaget att vara den primära triggermekanismen bakom placeboeffekten/…/vilken måste läras in innan den kan manifestera sig…” (Bausell 2007: 131). När betingning kombineras med önskan och motivation om förbättring, förstärks placeboeffekten för både aktiva substanser och sockerpiller.

Ett vanligt missförstånd när det gäller placebo är att patienten måste tro att det overksamma medlet den får är en aktiv substans. Många tror att placeboeffekten enbart finns ”i huvudet” men det är inte mer sant än att människors fysiologiska och beteendemässiga reaktioner när de får i sig vad de tror är alkohol eller narkotika, skulle vara enbart i deras huvuden. Människor kan betingas att svara fysiologiskt och beteendemässigt till placebos ”genom att få aktiva droger vid upprepade tillfällen” (Bausell 2007: 132) och på hypnos genom inlärd förväntan.

Antonella Pollo et al. visade att placebo kan hjälpa personer med allvarlig smärta och Martina Amanzio et al. (2001) demonstrerade att ”åtminstone delar av den fysiologiska grunden för placeboeffekten är av en opioid natur”. Det vill säga, vi kan betingas att frigöra kemiska substanser som endorfiner, katekolaminer, kortisol och adrenalin. En möjlig orsak till att människor rapporterar smärtlindring efter både akupunktur och sham-akupunktur är att båda är placebos som stimulerar opioidsystemet.

Donald D. Price, expert på smärta, har visat att betingning och förväntan signifikant påverkar upplevelsen av smärta och smärtreduktion. R. Barker Bausell spekulerar om att eftersom den största tillgången som utövare av komplementär och alternativ medicin (KAM) har är deras förmåga att sprida hopp, kan ”sådana behandlingar kan inte framkalla något mer än en förväntan om resultat, genom fulländade förklaringar, löften och ceremonier.” (2007: 149). Han noterat också att smärtstillande medel som skrivs ut av din läkare får olika effekt beroende på dina tidigare erfarenheter och förväntningar. Många anhängare av energimedicin misstar effekten av klassisk betingning, eller förväntan på lindring som i sin tur leder till minskad oro och stress, med att energimedicinen i sig har effekt som framkallats av att man lyckats manipulera någon slags mytisk energi.

I sin bok, Women Aren’t Supposed to Fly: The Memoirs of a Female Flight Surgeon, berättar Dr Harriet Hall om en patient med vasektomi som gick igenom en operation utan narkos, eftersom han av misstag injicerats med saltlösning istället för med Lidokain. Hon berättar också om en kvinna som blev av med sina svåra huvudvärksskov efter att ha injicerats med saltlösning. Den senare svor att Demerol (Petidin) var det enda som hade fungerat på henne, men hon hade betingats att uppleva smärtlindring när hon fick en spruta.

Så nästa gång du undrar över hur healers kan bota människor bara genom att vidröra någon eller genom att vifta med händerna över en kroppsdel, eller genom att yttra en meningslös besvärjelse: tänk på att kanske, bara kanske, kan det vara en betingad respons som löses ut. Du behöver inte kalla det placeborespons, men om du gör det, ta inte för givet att klassisk betingning är den enda förklaringen till placeboeffekten. Det kan finnas andra förklaringar till en del placeborespons, och frågan kan vara mer komplicerad än du tror. Det är osannolikt att ”healaren” tog bort blockeringar i patientens qi, frammanade hjälp från en övernaturlig varelse, överförde sin animala magnetism, släppte lös en levande kraft i vattnets minne, eller raderade smärtminnen genom att ta på din mage. Kom ihåg det gamla ordspråket: när du hör hovslag, så tänk häst, inte zebra. Tja, när du hör om magisk healing, tänk klassisk betingning, naturlig tillbakagång av symptom, feldiagnosticering, fluktuerande symptom, patienters inställsamhet och underkastelse, eller en mängd andra saker. Din första reflex är kanske att tänka magi eller mirakel, men de första reflexerna kan bero på tillgänglighetsbias. Om du söker sanningen så vill du kanske överväga alternativa förklaringar till den som din intuition ger dig.