post id: 29819
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
  
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: Energi (6/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den sjätte och sista frågan löd:

Fråga 6: Energi

Hur ska Sveriges energiförsörjning hanteras i framtiden? Hur vill ert parti säkra en stabil elförsörjning? Hur säkerställer ni att er energipolitik baseras på fakta och kunskap?

Vänsterpartiet

Elmarknaden är ett av de största misslyckade marknadsexperimenten. Sedan avregleringen av elmarknaden och elnätet på 1990-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Staten behöver ta tillbaka det nödvändiga ansvaret för att bl.a. göra de stora investeringar som krävs, bland annat att bygga förnybar energi och förbättra överföringskapaciteten. Det är också just därför elöverföringskapacitet och elproduktion är en viktig del av vårt investeringspaket på 700 miljarder till klimatomställningen.

De höga elpriserna beror inte på någon svensk elbrist, tvärtom exporterar vi mest el i Europa. Orsaken är istället en misslyckad elmarknad där kontinentens skenande priser får sätta även de svenska priserna. De enda vinnarna är elbolagen som gör enorma övervinster. Därför vill vi separera elmarknaden inom landet från exporten så att priserna sätts separat. Det skulle ge oss Sverigepriser på el, i storleksordningen 40 öre/kWh i genomsnitt. Bra för hushållen och klimatomställningen. Exporten av el påverkas inte, det blir samma pris och volym. För lägre elräkningar vill vi också sänka elnätsavgiften.

Socialdemokraterna

Vi behöver bygga ut elproduktionen i hela landet. Vindkraften, särskilt den havsbaserade vindkraften har en enorm potential. Men också andra energislag kommer att behöva byggas ut. Därtill behöver vi energieffektivisera så mycket vi kan. Den billigaste kilowattimmen är den som inte behövs. Vi vill förstärka elnätet i hela landet och se till att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas. Planeringen av nya nät, på nationell, regional och lokal nivå måste utvecklas och samordnas, så att de går i samma takt och möter framtidens behov. Vi måste göra allt vi kan för att korta ledtiderna och förenkla processerna. Vi kommer att vända på alla stenar för att göra processen från identifierat behov till en ledning på plats så kort som möjligt.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har tre energipolitiska prioriteringar. Satsa kraftigt på utbyggnaden av förnybar billig energi, framför allt den havsbaserade vindkraften. Investera stort i utbyggnaden av framtidens elnät, med goda möjligheter till överföring och lagring i batterier och vätgas. Driva igenom stora satsningar på energieffektivisering. Miljöpartiet försöker alltid arbeta i nära samarbete med forskning och experter när vi tar fram vår energipolitik.

Centerpartiet

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi ska ha ett robust och kostnadseffektivt energisystem med en hög leveranssäkerhet, miljömässig hållbarhet och rimliga elpriser för slutkunden. Vi tar del av en mängd aktörer, myndigheter och forskares bedömningar och bygger vår politik på det. Utifrån det vill vi lägga fast en målbild om 50TWh ny elproduktion under nästa mandatperiod från utsläppsfria källor. Utöver det behövs massiva investeringar i överföring, lagring och inte minst energieffektivisering och flexibilitet. På så sätt kan vi både sänka utsläppen, stärka konkurrenskraften och pressa elpriserna.

Liberalerna

Debatten om energiförsörjningen, och särskilt då elförsörjningen, har under många år varit kraftigt förenklad. Liberalerna menar att utgångspunkten måste vara vad vi ställer för krav på energisystemet i fråga om klimat-och miljöprestanda och leveranssäkerhet. Det är vad politiken ska diskutera.

Utifrån målen ska sedan styrmedlen utformas teknikneutralt utifrån objektiva kriterier. De fossilfria energislagen ska ha jämförbara spelregler. Det är sedan aktörernas uppgift att inom de givna ramarna bygga, underhålla och driva systemet så effektivt som möjligt.

Det viktigaste i utformningen av styrmedlen är att energisystemet ska fungera tekniskt, det gäller särskilt kraftsystemet. Den aspekten har ignorerats fullständigt under många år. Målet i alla de vändor av energisamtal som förts de senaste årtiondena tycks ha varit att enas politiskt. Sådant som leveranssäkerhet har tagits för givet.

Sverige kommer att behöva mycket mer el. En betydande andel av den tillkommande produktionen behöver vara planerbar, särskilt som vattenkraftens relativa betydelse minskar när kraftsystemet växer. Utan en tillräcklig andel planerbar produktion kommer även utbyggnaden av den väderberoende elproduktionen, av rent tekniska skäl, att hämmas.

Kristdemokraterna

Vi vill att Sverige ska sikta mot ca 300 TWh, dvs ungefär en fördubblad elproduktion. Byt ut målet om att all elproduktion måste vara ”förnybar” till att vara ”fossilfri” för att tydligt markera att kärnkraften är långsiktigt välkommen. Förnya lagstiftningen så att det blir möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på valfria platser. Inrätta ett leveranssäkerhetsmål och förnya elmarknadsmodellen så att de planerbara energislagen får betalt för sina systemtjänster. Peka ut stamnätet som riksintresse och sikta på att halvera ledtiderna för nybyggnation. Inför en ”lex MP”, som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ned kärnkraften.

Sverigedemokraterna

Energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Hela Sverige behöver el under årets alla timmar ˗ till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft. All elproduktion ger miljöpåverkan och Vattenfall AB redovisar att kärnkraft, över en livscykel, ger minst miljöpåverkan av kraftslagen ˗ lägre än både vind-och vattenkraft. En annan fördel med kärnkraftstekniken är att den är planerbar och inte beroende av vädret. För att skapa förutsättningar för mer kärnkraft i Sverige vill vi bland annat ändra målet för Sveriges energipolitik från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Satsa på forskning kring framtidens kärnkraft och införa ett svenskt regelverk för ny kärnkraft, särskilt för små reaktorer. Vår energipolitik förhåller sig till verkligheten som den ser ut och vi följer brett och kontinuerligt forskning och framsteg inom energiområdet.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför riksdagsvalet 2014: Energi

One response to “VoF:s partienkät valet 2022: Energi (6/6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning