Vi har uppmärksammats på att Aftonbladet under måndagen publicerade en så kallad ”Plus-artikel” slagrutamed rubriken Sovit dåligt? Du kan ligga på ett currykryss

I betalartikeln ges läsaren möjlighet att ta del av flera märkliga utsagor rörande dessa påstådda rutmönster på marken.  Artikeln baseras nästan enbart på utsagorna från en person som benämns som ”en av Sveriges största experter på currylinjer”. Visserligen ingår såväl ett citat som en ”faktaruta” om att vetenskapen ställer sig tvivlande till existensen av currylinjer, men utöver detta är det lätt att få intrycket att det faktiskt skulle existera fenomen likt de som beskrivs.

I tidningen beskriver artikelns huvudperson angående de påstådda currylinjerna och currykryssen att ”den inte heller går att mäta med vedertagna, vetenskapliga verktyg” utan hänvisar till pseudovetenskapliga instrument eller användandet av den egna känslan.

Det är inte ovanligt att anhängare av pseudovetenskap hävdar att naturliga händelser orsakas av just det fenomen de själva tror på.  I nämnda artikel pekas exempelvis kryssen ut som orsaken till såväl ryggont, som sömnsvårigheter och vissna plantor. Vaga påståenden om hur våra förfäder levde och tänkte kompletterar, utan källor, dessa utsagor.  Inom andra pseudovetenskaper eller trosinriktningar kan syndabocken vara något annat. Problemet med dessa påståenden är givetvis att de helt saknar något som helst evidens (vetenskapligt belägg).  Att i efterhand göra påståenden om orsaker till onda ryggar, skatbon eller annat är enkelt.  Hade dessa linjer verkligen existerat borde anhängarna också kunna göra förutsägelser baserat på de verktyg man väljer att använda. Hittills har dock inte något vetenskapligt kontrollerat experiment kunnat påvisa existensen av currykryss. Inte heller de verktyg som används, såsom slagrutor och pendlar har i tester visat sig fungera. Eftersom ett stort antal experiment faktiskt har gjorts angående detta borde effekten sedan länge ha varit känd om det hade funnits någon.

Aftonbladet har en stor läsekrets och vi har förståelse för att nyheter varvas med lättsmält underhållning. I detta fall riskerar dock läsaren att luras att tro att övernaturliga fenomen kan ligga bakom naturliga händelser och fysiska symptom. Vi finner detta beklagligt och hoppas att kommande artiklar om pseudovetenskapliga utsagor eller övernaturliga påståenden är betydligt mer källkritiska.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen, Vetenskap och Folkbildning

Genom Linda Strand Lundberg, ordförande