2007-12-10

Rysk pseudovetenskapare inbjuden till landstinget i Kronoberg
Fredagen den 7 december höll en professor Korotkov ett heldagseminarium i Växjö i regi av landstinget i Kronobergs län. Korotkov titulerar sig professor i datalogi och biofysik och presenteras med imponerade meriter i landstingets kallelse. Det meddelas där att Korotkov utvecklat en kamera baserad på en teknik som kallas GDV (Gas Discharge Visualization). Denna sägs kunna användas för att fånga emotionell, mental och andlig energi som emanerar till och från individer, växter, vätskor, pulver och döda objekt. Med hjälp av kameran kan man diagnostisera orsaker till obalanser i kroppen och dess organsystem. Kameran skall också kunna användas för att göra realtidsmätningar på behandlingar av tillstånd typ cancer för att avgöra vad som är den bästa behandlingen. Enligt Korotkov har metoden otroliga konsekvenser för diagnos och behandling av fysiska, emotionella, mentala och andliga tillstånd och har enormt stora tillämpningar inom nästan all medicin, psykologi och biologi.

Vid en närmare granskning av Korotkovs seriösa publikationer visar det sig att nästan inga av dessa sensationella påståenden faktiskt passerat in i den vetenskapliga litteraturen. I ett av de mera seriösa arbetena framhålls i stället att det är mycket svårt att dra några meningsfulla slutsatser av GDV-bilderna. För insiktsfulla bedömare är det uppenbart att det mesta av Korotkovs påståenden är ren pseudovetenskap. Hur skulle en seriös publikation om en kamera som säga fånga andlig energi som strömmar till och från t.ex. en växt se ut? Flera VoF-medlemmar har hört av sig till landstinget i Kronoberg med varningar men arrangörerna lät sig inte stoppas.

– Hanno Essén

 

2007-12-03

Förvillare har ändrat uppfattning om kreationism i skolor
Till Årets förvillare 2005 utsågs Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU) ordförande Ella Bohlin för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor. Utmärkelsen baserades på hennes uttalande i en intervju i Humanisten där hon sa “Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt” (länk). Citatet finns enligt uppgift på band och hade godkänts av Bohlin innan det gick i tryck. I epostkorrespondens med undertecknad har Ella Bohlin 2007-11-26 skrivit: “KDU har aldrig någonsin drivit att kreationismen skall inkluderas i biologiundervisningen och inte jag heller. Allt annat är en missuppfattning. Jag anser att bibeltolkningar tillsamman med andra religiösa skrifter som koranen eller tex vedaskrifterna hör hemma i religionsundervisningen och ingen annan stans.”

– Dan Larhammar

 

2007-10-31

Biskop försvarar evolutionen
Som avslutning på en insändardebatt hösten 2007 i Vestmanlands Läns Tidning om kreationism i skolundervisningen yttrade sig Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås. Hans insändare är värd att återge i sin helhet, vilket här görs med tillstånd:

“I en kort insändare på åsiktstorget den 18 oktober åberopades jag som biskop att träda in i debatten beträffande de kristna skolornas undervisning om evolution och skapelsetro.

Så vitt jag förstår räknar man med att jag skulle stödja en sorts ‘kristen’ skapelseteori i förhållande till en naturvetenskaplig, att dessa skulle vara likvärdiga som två olika ‘teorier’ beträffande hur världen skapats. Ingenting är mig mer främmande.

Vad vi med vetenskapens alla insikter vet, med ett bedövande vetenskapligt underlag, är att evolutionsteorin inte går att vederlägga. Den kan modifieras och tillföras nya kompletterande insikter, men i sina huvuddrag är den ovedersäglig. Att hävda något annat är att bortse från det förnuft och den intelligens som vi som kristna ändå tror Gud begåvat oss med.

Att jämföra den vetenskapliga evolutionsteorin med den bibliska skapelseberättelsen är som att jämföra äpplen med päron. Den ena handlar om det vi på ytterst goda grunder anser oss veta. Den andra handlar om något som alls inte är jämförbart, nämligen en livstolkning som på mytologiskt och förvetenskapligt språk — 2800 år gammalt — slår fast något för biblisk och kristen tro väsentligt, nämligen att den underbara värld som vetenskapen blottlägger har ett gudomligt ursprung bortom alla våra insikter. Den bibliska skapelsemyten säger också att den materiellt påtagliga världen är god och att vi som människor — den punkt i evolutionen där naturen blivit medveten om sig själv — har ett moraliskt ansvar för den skapelse av vilken vi är en del. ‘Bruka och bevara’ är de bibliska ledorden. Den insikten bör kunna vara evig utan att ställas i motsats till naturvetenskapen.

Att i en undervisningssituation hävda att skapelseberättelsen är ett ‘naturvetenskapligt’ alternativ till evolutionsläran är orimligt, eftersom dessa ‘teorier’ inte syftar till att förklara samma sak. Det kan vara svårt för barn att förstå det, för vuxna borde det vara lättare.”

– Jesper Jerkert

 

2007-10-27

Dyr spådam
Den 22 oktober 2007 rapporterar medierna mangrant att en spådam åtalats för ocker vid Göteborgs tingsrätt. Spådamen Anita har annonserat i diverse tidningar över hela landet och påstår sig vara professionell, ha en medfödd förmåga, kunna se framåt och bakåt i tiden samt kunna lösa problem med jobb, kärlek och ekonomi. Trots att hon är 29 år gammal uppger hon sig ha 30 års erfarenhet. Två kunder, en man och en kvinna, har förmåtts att betala sammanlagt nära 400 000 kronor för att Anita skulle avvärja kommande olyckor som hon påstod sig se i framtiden. Anita förnekar brott och uppger att pengarna är lån. De två kunderna är tydligen av annan uppfattning eftersom de nu vänt sig till polisen.

– Hanno Essén

 

2007-10-03

Hinsides hot mot Aftonbladet
Prinsessan Madeleine har fått en specialdesignad kurs i barn- och ungdomspsykologi på Stockholms universitet. Prefektsekreterare Karin Påhlsson vid Psykologiska institutionen tycker inte om att Aftonbladet skriver om saken:

“När Aftonbladet frågar Karin Påhlsson närmare om turerna kring det hela, blir hon närmast hotfull: – Tänker du slå upp det här i Aftonbladet. Då ska jag hemsöka dig när jag dör.”

Är det olaga hot om det är uppenbart att hotet inte kan verkställas? Rör det sig egentligen om en kurs i parapsykologi? Frågorna hopas.

– Mats Einarsson

 

2007-09-12

Metaanalys om PK
Den kanske mest intressanta publikationen inom parapsykologi år 2006 var en metaanalys (statistisk sammanslagning av redan publicerade studier) med titeln “Examining Psychokinesis: The interaction of human intention with random number generators – a meta-analysis” av Holger Bösch, Fiona Steinkamp och Emil Boller i Psychological Bulletin 132(4), s. 497-523. Psykokinesi (PK) är den paranormala förmågan att påverka fysiska ting med tankekraft. I metaanalysen inkluderades 380 rapporterade studier där försökspersoner med tankekraft skulle påverka utfallet hos slumptalsgeneratorer. Studierna visar sammantaget en ytterst liten men statistiskt mycket signifikant positiv effekt. Mindre studier visade i allmänhet mer positiva resultat än större studier. Vi känner igen den typen av resultat från vissa andra parapsykologiska metaanalyser. Intressant med denna metaanalys är att författarna även redovisar en s.k. Monte Carlo-simulering som visar att kombinationen av liten effekt, det omvända sambandet mellan resultat och studiestorlek, och den stora variationen i studiestorlek sammantaget gör publication bias till en möjlig naturlig förklaring till det svagt positiva totalresultatet. Med publication bias menas att publicerade studier kan ge en missvisande bild därför att positiva studier har en större sannolikhet att bli publicerade än negativa.

I samma nummer av Psychological Bulletin finns en protesterande artikel av parapsykologerna Dean Radin, Roger Nelson, York Dobyns och Joop Houtkooper. Dessa tror inte på Bösch och medarbetares förklaring, men de senare vidhåller i en replik att publication bias är den hittills bästa förklaringen till de resultat som föreligger.

– Jesper Jerkert

 

2007-09-12

Barry Beyerstein död
Den kanadensiske psykologiprofessorn och skeptikern Barry L. Bayerstein avled i juni 2007. Han var född 1947. Beyerstein var anställd vid Simon Fraser University, British Columbia (Kanada). Han forskade om perception, medvetande och drogers inflytande på hjärnans tolkningar. Han hade ett brett intresse för pseudovetenskap, och granskade särskilt produkter och påståenden med anknytning till hälsa och psykologi. (Källa: www.csicop.org)

– Jesper Jerkert

 

2007-09-12

Parker professor
Adrian Parker har i juni 2007 befordrats till professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Parker har huvudsakligen ägnat sig åt parapsykologi, och är känd för sitt engagemang för ganzfeld-metoden (som används inom telepatiexperiment) sedan sent 1970-tal. Han har inte lagt fram några övertygande belägg för att paranormala fenomen existerar, men eftersom han har stannat inom fältet får man anta att han inte givit upp hoppet. Offentligt har han blandat balanserade uttalanden med märkliga utfall mot sina meningsmotståndare. Parker var en av dem som sökte professuren i Lund (se denna artikel).

En person i granskningskommittén ville inte upphöja Parker till professor, men sedan ytterligare en sakkunnig kallats in kunde befordran klubbas igenom. Befordran torde inte per automatik innebära några extra pengar till Parkers forskning.

– Jesper Jerkert

 

2007-09-10

Studiefrämjandet sprider humbug
Ännu en gång har feng shui-företrädare lyckats få ett studieförbund att ställa upp på att sprida deras pseudovetenskap. På Studiefrämjandet i Uppsala (länk) kommer den 20 september Charlotta Ek-Åhrberg från European School of Feng Shui Sweden (länk) att hålla ett öppet föredrag om lärans flummiga energiresonemang, därtill arrangeras två avgiftsbelagda föreläsningar. Feng shui förlitar sig på astrologi (som är ren pseudovetenskap), tror på flöden av chi (som ingen lyckats påvisa) och skrämmer för jordstrålning (som inte heller existerar). Uppenbarligen är Studiefrämjandets personal i akut behov av att utbilda sig, kanske på något vederhäftigt studieförbund som inte försöker lura folk och dessutom tar betalt för det.

– Dan Larhammar

 

2007-08-01

Läsvärd text om evolution och kreationism nu på svenska!
Evolutionens grundläggande principer och kreationismens missförstånd sammanfattas på ett utmärkt sätt i det avslutande kapitlet av boken Evolution (2005) av den kände evolutionsbiologen Douglas J. Futuyma. Tack vare författarens och förlaget Sinauer Associates generositet finns nu hela kapitlet att ladda ned som pdf från Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för biologi (länk). Kapitlet finns även i svensk översättning gjord av VoF:s Niels Hovmöller med rubriken “Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället”. Texten är en pedagogisk och lättillgänglig introduktion till evolutionsbiologi och belyser de strategier och missuppfattningar som är vanliga bland evolutionsförnekande religiösa fundamendalister, särskilt i USA. Rekommenderas!

– Dan Larhammar

 

2007-07-25

Folkbildare avliden
Fysikern, författaren och debattören Tor Ragnar Gerholm har nyligen avlidit vid en ålder av 81 år. Som kärnfysiker deltog Gerholm flitigt med stor sakkunskap och intellektuell skärpa i den, på sin tid, intensiva kärnkraftsdebatten. Därigenom bidrog han till att slutresultatet av denna för Sveriges del blev något mindre vetenskaps- och teknikfientligt än i många andra länder. Han gjorde också viktiga folkbildande insatser med sina böcker. Dels den populärvetenskapliga Fysiken och människan; en introduktion till den moderna fysikens världsbild, som utkom 1962, dels läroboken i idéhistoria för gymnasiet, som han skrev tillsammans med Sigvard Magnusson. Den kom 1966 och hette Idé och samhälle – den kulturella evolutionen i västerlandet och var den enda riktigt inspirerande lärobok som jag stötte på under min skoltid. Fysiken och människan blev mycket läst och spridd och kom även ut på engelska. Den fick många unga att inse hur spännande riktig naturvetenskap kan vara och blev en faktor som påverkande många 40-talisters karriärval. Gerholm hade under många år hand om fysik- och idéhistoria vid fysikerutbildningen vid Stockholms universitet, där jag hade förmånen att även få njuta av hans högklassiga muntliga framställning.

– Hanno Essén

 

2007-07-19

Riksantikvarieämbetet fumlar bort Ales stenar
Uppdaterad 25/7: Ny version sedan skyltarnas innehåll blivit känt.

Den skånska fornlämningen Ales stenar har i många år varit skådeplats för en av de mest mediebelysta striderna mellan vetenskap och pseudovetenskap inom den svenska arkeologin. Forskningen menar att den stora skeppssättningen (som aldrig grävts ut i sin helhet), i likhet med andra i regionen, är ett gravmonument eller en samlingsplats från yngre järnåldern. Amatörforskaren Bob Lind torgför med stor envishet uppfattningen att det skulle handla om ett kalendariskt solobservatorium från bronsåldern. Om detta beryktade “guidebråk” skrev Curt Roslund och Jonathan Lindström i Folkvett 2002:2.

I juli 2007 satte Riksantikvarieämbetet upp nya skyltar vid skeppssättningen. Här återgav man både den vetenskapliga forskningens och Bob Linds ståndpunkter — utan att ta ställning. Lind uppfattade detta som en stor seger. Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet intervjuade honom och framställde det skedda som att en ensam föraktad man nu “fått upprättelse” efter åratals kamp mot etablissemanget. Tidningarna uppgav felaktigt att myndighetens skyltar skulle ge Lind rätt i att skeppssättningen uppförts som en astronomisk kalender. Men professionella arkeologer såg alltjämt inga skäl att acceptera Linds tolkning.

Populärvetenskap bör återge bästa tillgångliga vetenskapliga information i enlighet med rådande forskningskonsensus. Varför frånsade sig Riksantikvarieämbetet detta ansvar vid Ales stenar? Delvis handlar det om en felrekrytering. Projektledaren bakom de nya skyltarna var Kajsa Althén, museipedagog med grundexamen i arkeologi. Althén har aldrig publicerat någon arkeologisk forskning. Däremot har hon på sin meritlista en anställning vid Historiska Museet i Stockholm under den kontroversielle Kristian Bergs tid som chef där. En annan orsak är att Riksantikvarieämbetets nuvarande ledning tillhör en generation av humanister som fick sin utbildning när postmodernismen var på modet. Ansvariga enhetschefen, museologen Ewa Bergdahl, yttrade sig apropå skyltarna i Dagens Nyheter 24/7: “Det finns inte bara en enda sanning. Den här platsen är så otroligt mycket mera komplex än man tidigare trott … Man har inget företräde bara för att man forskar på ett universitet”.

– Martin Rundkvist

 

2007-06-30

VoF anordnar insamling till förmån för Vereniging tegen de Kwakzalverij
Den holländska föreningen mot kvacksalveri VtdK har som bekant drabbats av ett par dyrbara rättsliga bakslag i förtalsmål mot kvacksalvare. Förslag har rests om att VoF skulle kunna koordinera en insamling till stöd för våra holländska meningsfränder. 28 juni skrev deras sekreterare Chris Pellicaan till oss som följer:

“In the last 7 years we have had 4 different lawsuits. This has diminished our financials. The loss in the Sickesz-case has put us deeper into trouble: we have to put expensive corrective advertisements in large newspapers in the Netherlands. Furthermore we have to go to the highest court in the Netherlands and fight the decision. And as a result of the outcome of the trial we are also facing new lawsuits of other doctors called quacks by us (and they really are quacks). The good thing is that we receive a lot of publicity in national newspapers and on the national radio, since a lot of well thinking people are very unhappy with the court’s decision.

As you can imagine, in this stage of our existence we are happy with every donation, large and small. Fortunately last two weeks Dutch private people donated already 25.000 euro. Another 15.000 euro is promised to us, most of it by our Sister organisations in the Netherlands and Belgium. These donations however are not enough to cover the costs of advertisements incuding the high court lawsuit.”

Den som vill bidra till VtdK:s rättsliga utgifter är välkommen att sätta in pengar på VoF:s plusgirokonto 63 591-2. Ange att medlen är avsedda för HOLLAND så samlar vår kassör Jan Wallin ihop dem och vidarebefordrar dem när någon lämplig summa uppnåtts.

– Martin Rundkvist

 

2007-06-20

“Mrs. Sickesz is a [*bleep*]”
VoF har med tillåtelse publicerat två artiklar författade av Rob Nanninga från de nederländska skeptikerna Stichting Skepsis, apropå att föreningen Vereniging tegen de Kwakzalverij har dömts för att ha kallat Maria Sickesz för en kvacksalvare.

Artiklarna finns att läsa här: Mrs. Sickesz is a…

– Mattias Öhman

 

2007-06-19

Hardell-doktorands disputation
En doktorand till professor Lennart Hardell, rekordinnehavare i cancerlarm, har just disputerat. I avhandlingen säger sig doktoranden Martin Tondel ha stöd för att antalet cancerfall i Sverige ökat som följd av Tjernobylnedfallet. Vad som framkommit, enligt säker källa från Linköping, är följande:

Opponenten visade att Tondels slutsatser om att cancerökning i Sverige skulle ha sin orsak i Tjernobylnedfallet inte håller – bland annat på basis av statistiska svagheter. Betygskommitten godkände därefter Tondels avhandling trots att den enhälligt kommit fram till att man inte betraktade hans slutsatser som hållbara.

Att avhandlingen godkändes är ett nederlag för det akademiska systemet. Framför allt borde motiveringen till godkännandet förklaras från Linköpings Universitets sida – vad är det egentligen man godkänt?

De obefogade slutsatserna har utöver svenska medier även drabbat minst ett halvdussin utländska. Pressutskicket har gjorts från Linköpings Universitet.

Utöver rent formella aspekter av godkännandet av disputationen är det allvarligt att allmänheten luras att tro att det i det vetenskapliga samfundet råder enighet om att det faktiskt blivit mera cancer av nedfallet över Sverige och att detta bevisas i avhandlingen. Faktum är ju i stället att det snarare råder konsensus om att ingen sådan ökning kan påvisas.

– Hanno Essén

 

2007-06-19

Nederländsk förening mot kvacksalveri dömd
I en holländsk domstol har landets förening mot kvacksalveri dömts för att ha kallat Maria Sickesz kvacksalvare. Sickesz, som är verksam inom ortomanuell terapi, hävdar att hennes behandling botar bl.a. autism, schizofreni och astma genom manipulation av ryggen. I domen ingick att betala rättegångskostnader samt att annonsera dementier i dagspress, något föreningens inte klarar ekonomiskt. Domstolen gick på linjen att hon tror på vad hon gör och därmed inte medvetet bedrar samt att hon i en utvärdering har fler nöjda kunder än vården i stort.

Diskutera nyheten i forumtråden.
Randi skriver om saken i sitt nyhetsbrev.

– Markus Hedlund

 

2007-06-10

Mp rasar över avskaffade mobilfria zoner
De mobiltelefonfria zonerna i Storstockholms Lokaltrafik (SL) avskaffas, efter att ha införts så sent som 2006. När de infördes hänvisade både SL och landstingspolitiker till såväl ljudtrivselskäl som elöverkänslighetsskäl. Att elöverkänslighet togs upp var inte så förvånande med tanke på att (mp) var ett av partierna som låg bakom bestämmelserna. En utomstående kunde bara gissa hur tungt eller lätt elöverkänslighetsskälen vägt vid förhandlingarna mellan (mp) och de andra dåvarande majoritetspartierna (s) och (v). Inte skulle väl hela majoriteten låta införa mobilfria zoner på så lösa boliner, med tanke på att omfattande och entydig forskning visar att det uppenbarligen inte är el eller mobiltelefoner som de elöverkänsliga mår dåligt av? När de mobilfria zonerna nu avskaffas talar SL återigen om trivselskäl. Från (mp) kommer en skarp protest. Att zonerna införts av trivselskäl betecknar Lena-Maj Anding i en insändare i Stockholm City 2007-06-08 som “ren desinformation”. Anding är gruppledare för (mp) och en av partiets mest pseudovetenskapsvänliga politiker. “De mobiltelefonfria zonerna infördes för att underlätta för de elöverkänsliga. Ingenting annat.”

– Jesper Jerkert

 

2007-05-21

Hans-Uno Bengtsson (1953-2007)
Fysikern, folkbildaren och författaren Hans-Uno Bengtsson har avlidit vid 54 års ålder. Hans-Uno Bengtsson var docent i teoretisk fysik vid Lunds universitet, författare till ett stort antal böcker och översättare av ännu fler. VoF utsåg honom till Årets folkbildare 1993. Han besökte föreningen sista gången år 2002, då han i sedvanligt svart skinnställ höll ett lysande föredrag om Shakespeare och teoretisk fysik.
Hans-Uno Bengtssons död innebär en svår förlust för folkbildningen och populärvetenskapen i Sverige.

– Jesper Jerkert

 

2007-05-21

Professur i integrativ medicin tillsatt
Vid det nystartade Osher Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet (KI) har nu en ordinarie professor utsetts. Den nya professorn är Martin Ingvar, som redan tidigare var professor vid KI och är en av Sveriges internationellt mest respekterade medicinska forskare. Ingvar är känd som hjärnforskare, och har bl.a. undersökt placeboeffektens korrelat i hjärnan.
(Källa: Pressmeddelande från KI)

– Jesper Jerkert

 

2007-04-23

Kvacksalvare förlorade legitimation
En av Sveriges mest kända kvacksalvare, läkaren Erik Enby i Göteborg, har äntligen fråntagits sin läkarlegitimation (källa). Enby har framhärdat med att använda metoder som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, och har orsakat flera patienter avsevärd skada. Han har genom åren fått flera varningar från HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd), som nu beslutat att deslegitimera honom. Utöver sitt praktiska kvackande har Enby skrivit ett antal ovetenskapliga artiklar. I Sverige har han försvarats i den ökänt pseudovetenskapliga tidskriften 2000-talets vetenskap.

– Jesper Jerkert

 

2007-04-18

SPF forskar
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF) publicerar nyhetsbrevet Notiser och Nyheter. I nr 34 (december 2006) finns en artikel om psykometri av SPF:s sekreterare Edgar Müller. Psykometri är den påstådda förmågan att utifrån ett föremål förmedla information om föremålets ägare (oftast avliden), information som underförstått skulle vara omöjlig att komma över på normal väg. Müllers artikel upptas mest av spekulationer, såsom att mediet skulle kunna få informationen från “globalt minne i en annan dimension” eller från “extraterrestiell [sic] intelligens”.

På slutet finns dock en redogörelse för ett experiment som Müller utfört med mediet Carina Landin (ja, just hon som testades för några månader sedan; se denna sida). Landin ombads blunda och fick hålla i en guldring som tillhört Müllers år 1986 avlidna mor. Hon skulle sedan berätta om modern. Påståendenas träffsäkerhet bedömdes av Müller själv på två femgradiga skalor: korrekthet (5 = påståendet överensstämmer fullständigt med verkligheten; 1 = påståendet överensstämmer inte alls med verkligheten) och specificitet (5 = påståendet är helt unikt för personen ifråga; 1 = påståendet är mycket allmänt och kan stämma på många människor). “För seriös utvärdering borde endast 5:or och 4:or komma till användning, men ett större antal 3:or kan också indikera riktighet”, skriver Müller.

Som läsaren säkert inser kan man inte använda Müllers upplägg för att dra några vetenskapliga slutsatser, oavsett vilka betyg man sätter på mediets påståenden. Någon “seriös utvärdering” är det alltså inte fråga om. Två minimikrav på vetenskaplighet vid vetenskaplig utvärdering av ett mediums utsagor är (1) att utsagornas sanningshalt kan avgöras objektivt, så att inte bedömaren kan vilseledas av att vaga uttalande tolkas specifikt (vilket på engelska brukar kallas subjective validation), och (2) att man har något att jämföra med, antingen något slags slumputfall eller bästa tänkbara cold reading (vilket som väljs beror på hur undersökningen närmare är upplagd, och är ett för stort ämne att här utreda närmare).

Müllers undersökning uppfyller inte något av dessa krav, men kan ändå ha ett visst pedagogiskt värde, eftersom flera av Müllers tolkningar ger tydliga exempel på subjective validation. Här följer några exempel.

Landins påstående att modern var “kort, välvårdad och mager” får betyget 4:3 (det vill säga 4 i korrekthet och 3 i specificitet). Nu råkar det finnas hyfsat goda statistiska samband när det gäller kroppslängd och kroppskonstitution mellan mor och son, och vem vill inte kalla sin mor “välvårdad”? Att i samtal med en son kalla modern “kort” är förresten ganska säkert – få mödrar är i varje fall längre än sina söner.

Påståendet att modern “hade haft ont, problem med höger ben” får betyget 5:4. Det är ett mycket högt betyg, och förklaringen ligger i Müllers kommentar att påståendet “stämmer, benet borde ha amputerats”. Men att problemen var allvarliga sade ju aldrig Landin. Hon sade bara att modern haft ont i benet. Vilken äldre kvinna har inte någon gång haft det?

Landins påstående att modern “hade vistats i Paris” får också betyget 5:4. Müller skriver: “Särskilt märklig är informationen om Paris, på 1920-talet var det inte så vanligt att en 18-årig flicka åkte till Paris.” Men att modern var i Paris som ung sade inte Landin. Hon sade bara att modern någon gång varit i Paris. Vem har inte det?

Den kanske mest uppseendeväckande betygsättningen gör Müller för Landins påstående att modern “ägt och älskat en liten tavla med bred mörkbrun ram och litet gammalmodigt motiv typ ‘Grindslanten'”. Betyget blir 5:5. Men Müller själv minns inte tavlan. Han förklarar: “[J]ag var helt omedveten om detta, men min fru som själv målar hade ett klart minne av den”. Här får vi tydligen välja mellan att tro på Edgar Müllers fru, som säger sig minnas tavlan, och Edgar Müller själv, som inte minns tavlan och som rimligen umgåtts mer med sin mor än vad frun har gjort.

Som sagt, exakt vilka betyg Müller sätter spelar ingen roll, eftersom man ändå inte kan dra några slutsatser ur en undersökning som använder hans upplägg. Men hans artikel ger några fina exempel på en viktig psykologisk mekanism för att upprätthålla tron på paranormala fenomen. Däri ligger artikelns värde. Men är det inte lite konstigt att en person som innehar en framträdande post i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning inte tycks kunna något om parapsykologisk forskning?

– Jesper Jerkert

 

2007-04-17

Årsmötet
VoF:s årsmöte hölls lördagen den 14 april i ABF-huset, Stockholm. Mötesordförande var Gunnar Ståldal. Mötet gick rekordsnabbt, kanske på grund av det vackra vädret utanför. Föreningens ekonomi var utmärkt under år 2006: +182 000 kr (2005: +141 000 kr). Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att medlems- och prenumerationsavgifter ska vara fortsatt oförändrade år 2008.

Ordförande Jesper Jerkert omvaldes, liksom vice ordförande Hanno Essén och kassör Jan Wallin. Två styrelseledamöter drog sig tillbaka ur styrelsen: Niels Hovmöller och Mattias Öhman. Istället invaldes Malin Sandström, doktorand i beräkningsbiologi vid KTH. Hon har även varit verksam som vetenskapsjournalist och driver bloggen Vetenskapsnytt. Den nya styrelsens fullständiga sammansättning är därmed: Jesper Jerkert (ordf.), Hanno Essén (vice ordf.), Jan Wallin (kassör), Bengt Erlandsson, Dan Israel, Sven Ove Hansson, Per Olof Hulth, Kristina Johansson, Dan Larhammar, Martin Rundkvist, Aija Šadurskis, Malin Sandström, Johan Sperling, Kjell Strömberg.

Enda bakslaget under årsmötet var att endast en ordinarie revisor blev vald. Eftersom stadgarna föreskriver minst två ordinarie revisorer kommer ett särskilt medlemsmöte att behöva utlysas före nästa årsmöte så att ytterligare en revisor kan väljas. (Den som känner till en tänkbar kandidat får gärna kontakta valberedningen; se denna sida.)

Efter årsmötet mottog Årets folkbildare Hans Rosling sitt pris och höll ett mycket engagerande föredrag.

– Jesper Jerkert

 

2007-04-15

Alternativmedicin på Göteborgs universitet?
Tidskriften GU-spegeln från Göteborgs universitet berättar i nr 1/2007 om ett seminarium om forskning och hälsa som universitetet höll 27 november 2006. Där citeras rektor Pam Fredman ha sagt att vi bör undersöka med vetenskapliga metoder det okända som kallas hokus-pokus. Hon föreslog att Västra Götalandsregionen ska börja arbeta med kvalitetssäkring av integrativ medicin. Flera förslag lades fram under seminariet om att GU och Västra Götalandsregionen ska gå i bräschen för att integrera alternativmedicin och västerländsk medicin. Även Sahlgrenska akademins dekanus, dermatologiprofessor Olle Larkö, betonade på seminariet vikten av att “tänka annorlunda” eftersom länder med mer alternativmedicin har kortare sjukskrivningar (enligt artikel i Göteborgs-Posten). Christina Doctare, som efter en personlig upplevelse av ayurveda blivit allmän alternativmedicinentusiast, betonade vikten av att bygga broar mellan västerländsk medicin och alternativmedicin. Den fjärde och sista talaren var akupunktören Ren Jun Kullenberg med verksamhet på AM-Kliniken i Göteborg (http://www.am-kliniken.nu/) som, förutom att förespråka akupunktur, tydligen helt obemärkt presenterade en historisk sensation genom att hävda att akupunktur har en historia på hela 5000 år (vilket i ett medicinskt sammanhang ändå är tämligen ointressant eftersom placebokontroller infördes först på 1800-talet). Göteborgs (s)-politiker Göran Johansson, som fick seminariet som 60-årspresent, uttryckte tillfredsställelse och förutspådde att alternativmedicin “kommer att få stor betydelse i framtiden”. Förmodligen var det rena näringslivsaspekter han hade i åtanke och inte medicinsk nytta för patienter. Man undrar osökt om Ren Juns användning av diagnosmetoder som puls- och tungdiagnostik och hennes behandlingsmetoder som koppning och moxibustion ingår i de hokus-pokusmetoder som Göteborgs universitet ska “kvalitetssäkra”.

– Dan Larhammar

 

2007-04-06

Tarottest i Insider
Sierskan Ylva Trollstierna deltog i ett vetenskapligt test i TV3-programmet Insider den 5 april 2007 (direktsändning). Programledare var Robert Aschberg. I femton svarta lådor låg femton olika böcker. Med hjälp av tarotkort skulle Trollstierna identifiera i vilken låda respektive bok låg. Det var en blandad skara böcker, både romaner och facklitteratur, samtliga på svenska. Titlarna var alltså kända för Trollstierna, som hade att sätta rätt lapp på rätt låda. Om hon fick 12 rätt eller fler skulle hon förutom ära och berömmelse vinna 100 000 kr som garanteras av föreningen Humanisterna och dess ordförande Christer Sturmark till den som under vetenskapligt kontrollerade förhållanden demonstrerar en paranormal förmåga. Det statistiska väntevärdet om Trollstierna inte har någon förmåga vore ett (1) rätt.
Inför programmet skrev Trollstierna: “Jag har sista dagarna tänkt på alla dessa medium i Sverige som hävdar att de är så bra, men varför testar de sig inte, varför bevisar de inte att de kan?” (www.vipstar.nu/trollstierna/ylvasblogg.lasso). Om sig själv skrev hon: “[J]ag vet vad jag kan, har full tillit till både mig själv och till Tarotkorten. Och en sak är säker, om de inte gör programmet så VÅGAR de inte för att de vet att jag överbevisar att jag kan detta” (www.vipstar.nu/trollstierna/insider.lasso).
Ylva Trollstierna fick noll (0) rätt.

– Jesper Jerkert

 

2007-03-09

Ian Stevenson har avlidit
Ian Stevenson, som under många decennier publicerade böcker och artiklar där han redogjorde för fall som han ansåg tydde på reinkarnation, avled i februari 2007 efter en längre tids sjukdom. Han blev 88 år.
(Källa: SPF:s nyhetsbrev, mars 2007.)

– Jesper Jerkert

 

2007-03-08

VoF-medlemmarnas geografi
Var bor egentligen VoF:s medlemmar? I universitetsstäderna, särskilt i Stockholms och Uppsala län. Faktum är att nästan 50% av alla i Sverige boende VoF-medlemmar är hemmahörande i ABC-området. Den kommun som har överlägset flest medlemmar i förhållande till folkmängden är Uppsala, där 223 medlemmar bor. Den kommun som har flest medlemmar i absoluta tal är (föga oväntat) Stockholm med 453 st. VoF har medlemmar i 203 av Sveriges 290 kommuner. Den största kommunen som saknar medlemsrepresentation är Falköping (drygt 31 000 invånare). Det totala antalet medlemmar i VoF är för närvarande 2094, varav 2071 bor i Sverige och 23 bor utomlands. Könsfördelningen är mycket ojämn i VoF:s medlemsstock. Endast 14,5% är kvinnor, medan 85,5% är män.
Fler siffror för den intresserade finns i denna fil.

– Jesper Jerkert

 

2007-03-07

Känd rutgängare avliden
Slagrutemannen Arne Groth, känd för sina utstuderade spekulationer om slagrutans förmåga att avslöja naturens alla hemligheter, om auror, elöverkänslighet och mycket annat, avled i maj 2006. Groth var pensionär sedan många år och hade tidigare varit anställd vid FOA. Han verkade i Värmland. Groth var en av de oftast omskrivna rutgängarna, åtminstone i rutgängarnas egna publikationer. Han sålde ett flertal apparater som han ansåg “avstörde” jordstrålning och dylikt.
(Källa: http://web.telia.com/~u56310564/)

– Jesper Jerkert

 

2007-02-19

Kontroversiell Hardell
Lennart Hardell är adjungerad professor vid Örebro universitet. Han forskar på risker med mobiltelefonstrålning, och är särskilt känd för att rapportera risker som i ringa grad bekräftas av andra forskargrupper. Hardell själv menar att andras forskningsrapporter inte är pålitliga, eftersom författarna har eller påstås ha bindningar till telekomindustrin. Han talar inte om att han själv också har ekonomiska bindningar. Exempelvis har Hardell i en amerikansk rättegång, där en person stämt Motorola för att mycken telefonanvändning skulle ha orsakat en hjärntumör, vittnat mot ekonomisk ersättning. Hans vittnesmål uteslöts sedermera, sedan andra epidemiologer påtalat metodsvagheter i de studier Hardell hänvisat till. (Källa: J. K. McLaughlin et al. “A rebuttal: Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research”, American Journal of Industrial Medicine, kommande.)

I Veckans Affärer (2007-02-12) karakteriserar Hardell mobiltelefonriskerna sålunda: “Detta blir antagligen vår tids asbestskandal.” En tämligen säker profetia är att Hardell kommer att fortsätta stå i kontroversernas centrum många år till.

– Jesper Jerkert

 

2007-02-07

Ett femte fantastiskt möte
I januari i år anordnades för femte gången The Amazing Meeting av James Randi Educational Foundation (JREF), med välkände illusionisten och skeptikern James Randi i spetsen. Läs Per Johan Råsmarks rapport (pdf) från tillställningen.

– Mattias Öhman

 

2007-01-28

Böcker på KB
För att något förbättra tillgängligheten av skeptiska böcker på svenska bibliotek har VoF köpt in och skänkt följande tolv titlar till Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 • Douglas J. Futuyma: Science on Trial: The Case for Evolution (1983).
 • Mark Perakh: Unintelligent Design (2003).
 • Eugenie C. Scott: Evolution vs. Creationism: An Introduction (2004).
 • Ronald N. Numbers: The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism (1993).
 • Ruth Brandon: The Spiritualists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1983).
 • Harry Houdini: A Magician Among the Spirits (1924).
 • F. B. Harrold & R. A. Eve (red.): Cult Archaeology and Creationism: Understanding Pseudoscientific Beliefs About the Past (1995).
 • Editors of Lingua Franca (red.): The Sokal Hoax: The Sham That Shook the Academy (2000).
 • Keith Windschuttle: The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past (2000).
 • P. R. Gross, N. Levitt & M. W. Lewis (red.): The Flight From Science and Reason (1996).
 • P. R. Gross & N. Levitt: Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science (1998).
 • James Randi: The Mask of Nostradamus (1990).

Böckerna kan ses på bild här.

– Jesper Jerkert

 

2007-01-28

Randi skärper reglerna
Den amerikanske trollkonstnären James Randi utmanar personer att visa upp paranormala förmågor under strikt kontrollerade förhållanden. Den som lyckas vinner en miljon dollar. Från och med den 1 april 2007 kommer nya regler att gälla för sökande, skriver Randi i sitt elektroniska nyhetsbrev Swift (2007-01-12). “Vi har drunknat i okynnesanmälningar snarare än i seriösa svar på utmaningen. De allra flesta sökande har inte kunnat redogöra sammanhängande och begripligt för sina förmågor, har inte följt de enkla krav som reglerna anger, och har tvingat oss att använda en hel del tid och uppmärksamhet bara för att få dem att ge oss en klar och koncis beskrivning av vad de tror sig kunna utföra för att vinna priset. Vi har bett dem ange vad de kan göra, med vilken noggrannhet och under vilka omständigheter, men ofta tog det många korrespondensvändor innan vi kunde få någon sådan angivelse (…). Ungefär 80% av ansökningarna har rört rutgängeri, och dessa människor ägnar vecka efter vecka åt ändlösa förtydliganden, filosofiska krumbukter, teorier och anekdoter, trots specifika instruktioner att inte syssla med sådana sidospår.”

I korthet ändras reglerna på två sätt: (1) Endast sökande som figurerat någorlunda mycket i massmedia accepteras. (2) Den sökandes påståenden måste backas upp av minst en person med lämplig akademisk bakgrund.

Härutöver planerar Randi att uppträda betydligt mer offensivt mot kända medier: “Istället för att sitta och vänta på ansökningar, kommer vi regelbundet och officiellt att uppmärksamma välkända personer inom området och utmana dem direkt. De utmanade kommer att ha sex månader på sig att svara. Under den tiden kommer JREF [James Randi Educational Foundation] att kraftfullt offentliggöra utmaningen, vi kommer att släppa pressmeddelanden, och vi kommer upprepade gånger att be de utmanade att svara. Vi börjar försöksvis med att formellt utmana Uri Geller, James Van Praagh, Sylvia Browne och John Edward den 1 april.”

– Jesper Jerkert

 

2007-01-28

Ny bok om pseudovetenskap
En ny bok, Fakta eller fantasier, släpps i februari 2007. Det är en antologi med texter om lögnens psykologi, parapsykologi, alternativmedicin, intelligent design, Atlantis, ufo och mycket annat. Regelbundna Folkvett-läsare kommer att känna igen många av texterna, som i tidigare versioner varit införda i tidningen. Redaktör är Jesper Jerkert. Boken utges på Leopard förlag och är inbunden, 215 sidor (ISBN: 978-91-7343-162-0). VoF-medlemmar kommer att få boken gratis av föreningen.

– Jesper Jerkert

 

2007-01-28

Osher-professur under tillsättning
En professur i “integrativ medicin” vid Karolinska Institutet är under tillsättning, efter en frikostig donation från makarna Osher. Knappt 30 personer har sökt tjänsten, många med mycket goda kvalifikationer. De tre sakkunniga är i sina utlåtanden hyfsat eniga om vilka kandidater som är starkast. Två av tre sakkunniga placerade Martin Ingvar högst. Ingvar är redan professor i neurofysiologi vid KI och en av Sveriges internationellt mest kända forskare. Enligt vad VoF erfar har Ingvar fått en formell förfrågan men har i skrivande stund ännu inte lämnat besked om han vill ha tjänsten. På lärarförslagsnämndens önskelista förefaller platserna 2 och 3 innehas av Claudia Witt och Klaus Linde, båda från Tyskland.

– Jesper Jerkert

 

2007-01-18

Pseudovetenskapligt pris
Prosana-priset utdelas sedan 2004 av tidskriften Prosana, föreningen Svensk Egenvård samt Prosanastiftelsen. Varje år får två personer dela på prissumman 100 000 kr. Det finns en tydlig tendens i valet av pristagare, nämligen att minst en av pristagarna varje år varit känd för engagemang inom mysticism eller pseudovetenskap. År 2004 var skådespelaren Per Ragnar en av pristagarna. År 2005 gick ena prishalvan till läkaren Karl-Otto Aly, som i olika sammanhang propagerat för ovetenskapliga behandlingsmetoder. Och det senaste priset, för år 2006, har med ena hälften tilldelats den antroposofiska läkaren Ursula Flatters, som förestår den pseudovetenskapliga verksamheten vid Vidarkliniken. Den andra halvan av 2006 års pris tilldelades Torkel Falkenberg vid Karolinska Institutets Centrum för studier av komplementärmedicin. Bra eller dåligt för KI?

– Jesper Jerkert

 

2007-01-14

Farlig homeopati
Brittiska läkare har på senare tid sett allt fler fall där britter som ådragit sig malaria vid utlandsvistelser trott att de varit skyddade, eftersom de tagit homeopatiska preparat före avresa. Uppenbarligen finns det homeopater som inte bara säljer värdelösa medel (homeopatika saknar alltid specifika effekter), utan som även påstår att dessa medel fullt ut kan ersätta vetenskapligt framtagna preparat. Dr Ron Behrens vid London Hospital for Tropical Diseases berättar: “Vi har alldeles säkert haft patienter med den elakartade formen av malaria på vår enhet, patienter som tagit homeopatika, och som utan tvivel insjuknat just för att de tagit homeopatika och inte effektiva medel”. Eftersom malaria kan leda till döden anser Behrens att homeopaternas påståenden sätter människoliv på spel.
(Källa: BBC)

– Jesper Jerkert

 

2007-01-11

Anmälningsfunktion ur funktion
Det formulär som har använts vid medlemsanmälan tycks under flera veckor ha varit ur funktion. Varken de som har anmält sig eller föreningen har fått ett felmeddelande. Problemet ska nu vara åtgärdat.

Om du har anmält dig som medlem mellan den 10 december och 11 januari måste du anmäla dig igen! Är du osäker på om det kan gälla dig, ta kontakt med föreningen via följande e-postadress: info@vof.se

(Uppdaterad: 07-01-19)

– Webbredaktionen

 

2007-01-04

Kändisar uppmanas kontrollera fakta
Brittiska kändisar uppmanas av organisationen Sense About Science att kontrollera fakta bättre innan de uttalar sig i vetenskapliga frågor. Organisationen ger flera exempel på hur stjärnor uttalat sig felaktigt om ekologisk odling, bekämpningsmedel, hur man undviker cancer, autism och vaccinationer, med mera. Forskare har fått bedöma om kändisarnas påståenden är riktiga eller missvisande. Allt finns i en broschyr som skickas till kändisklubbar och -restauranger, liksom till agenturer och massmedier. Berömdheter som vill uttala sig korrekt kan ringa ett telefonnummer och diskutera vetenskapliga frågor med experter. Något att ta efter i Sverige?
(Källa: BBC)

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning