post id: 9178
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9178
 
Aktuellt

VoFs partienkät, del 1: GMO

gmo
En genmodifierad och och icke-genmodifierad gröda.

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna första del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande GMO. Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ställer sig partiet till GMO (Genmodifierade organismer)? Berätta gärna om ni anser att mer lagstiftning behövs, hur GMO kan användas i ett globalt perspektiv, om större forskningsresurser behövs eller om ni ser risker eller möjligheter kring användandet.

Centerpartiet: Centerpartiet vill:

• vara öppna för att det kan användas GMO i kommersiell odling inom såväl jord- och skogsbruk. Dock ska försiktighetsprincipen fortsatt gälla, såväl i Sverige som globalt.

• att GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val.

• att patent på liv och enskilda gener inte ska vara tillåtet.

Feministiskt Initiativ: Vi vill att användandet av genmodifierade organismer i livsmedelsproduktionen förbjuds. Användandet av genmodifierade organismer är inte förenligt med strävan mot ekologisk livsmedelsproduktion, eftersom det förutsätter ett ökat beroende av kemikalieanvändning i jordbruket. En ökad användning av kemikalier drabbar i sin tur i hög grad kvinnor och barn, eftersom de utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

Folkpartiet: Folkpartiet är generellt positivt till GMO-teknik. GMO öppnar stora möjligheter för framtiden. En rapport som nyligen överlämnades till den brittiske premiärministern prognosticerar att vi i framtiden kan säkra livsmedelsförsörjningen för drygt nio miljarder människor utan att ta i anspråk större arealer för jordbruk än idag, om vi använder oss av GMO.

Lagstiftningen innehåller idag tuffa villkor för granskning av GMO-grödors säkerhet innan de får släppas ut på marknaden, och så ska det vara, med vetenskapliga bedömningar från fall till fall där miljö- och hälsoaspekter är viktiga. Vi menar dock att forskningen behöver större frihet för att den stora potential som finns ska kunna realiseras. Vi har gjort stora förstärkningar av forskningsanslagen under de senaste mandatperioderna.

Kristdemokraterna: Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar vi kristdemokrater en restriktiv hållning till GMO. Den moderna gentekniken är ett kraftfullt instrument till förändring som rätt förvaltad kan bemöta en av vår tids största utmaningar; att på lång sikt föda en växande världspopulation eller bekämpa sjukdomar medicinen hittills inte rått på. Gentekniken öppnar fantastiska möjligheter, men det finns också problem som gör att stor försiktighet måste iakttas. Nyttan med den genetiska modifieringen måste därför alltid vägas mot risken att en spridning sker i naturen. EU har världens hårdaste lagstiftning kring genetiskt modifierade organismer och odling får idag endast ske under noga kontrollerade former. Kristdemokraterna ser ett behov att på EU-nivå verka för utökade forskningsresurser.

Miljöpartiet: Vår grundhållning är att GMO inte ska släppas i naturen. Skälen i korthet:
– Risker med att något skadligt sprids okontrollerat. Sedan länge har företagen tappat kontrollen över hur vissa av generna sprids.

– Risk för framkallad resistens mot t.ex. det naturliga bekämpningsmedlet bt

– Socio-ekonomiska effekter: Hittills har utvecklingen bidragit till att stärka ett fåtal bolags ställning på utsädesmarknaden

– Vi bedömer att offentliga forskningsmedel kan snabbare leda till användbara och hållbara resultat om de riktas in mot att utveckla det ekologiska jordbruket.

Moderaterna: Vi menar att maten vi äter ska vara säker och producerad under goda villkor. När det gäller GMO är Moderaterna teknikneutrala. Vi menar att tekniken i sig inte är det viktigaste. Vår uppfattning är att GMO ska bedömas enligt försiktighetsprincipen, vilket den i dag görs. Vi lutar oss mot EFSA, European Food Safety Authority, som gör riskbedömningar och ger råd baserade på forskning. GMO kan vara ett viktigt framtida verktyg, bland många andra, för att anpassa livsmedelsproduktionen utifrån förändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Vi vet att vatten kommer att allt mer bli en bristvara och temperaturen kommer med största sannolikhet fortsätta att öka, därför kommer vi behöva exempelvis grödor som klarar detta. GMO-teknik kan även göra att vi inte behöver bespruta vår mat lika hårt som i dag.

Piratpartiet: Piratpartiet är ett framtidsoptimistiskt och teknikvänligt parti. Vi vet att genmodifierade grödor kan bidra till att mätta det växande antal munnar i världen, lindra miljöproblem och hjälpa till att producera råvaror på ett ekologiskt och förnybart sätt. Det finns inga rimliga argument mot genmodifiering i sig som teknik. Däremot är det viktigt att utvärdera nya grödor innan de tas i bruk för tänkbara risker för människa och ekosystem. Vi tycker därför att genmodifierade grödor ska vara tillåtna under reglerade former ämnade att trygga ekosystemets säkerhet.

Vi är mycket medvetna om att den tekniska utvecklingen med nya metoder för precisionsmutagenes gör den nuvarande lagstiftningen obsolet, och att den därför behöver förändras och anpassas efter den nya tekniska verkligheten.

Alldeles oavsett ifall det i verkligheten finns risker eller ej med en genmodifierad gröda är det viktigt att respektera de människor som känner oro. Därför anser vi att alla livsmedel som innehåller genmodifierade råvaror ska märkas.

Socialdemokraterna: GMO-tekniken kan användas till att höja produktiviteten inom jordbruket men det finns risker. Vi tycker att försiktighetsprincipen ska gälla för GMO, alltså att bara helt bevisat ofarliga grödor ska tillåtas. Det grundläggande är alltså säkerheten. Man kan alltså inte helt utesluta GMO men vi kommer att arbeta emot alla GMO-grödor som vi anser inte hundraprocentigt uppfyller nödvändiga säkerhetsprövningar.

Dagens lagstiftning har klara brister och har skapat en situation med oklarheter och skilda tolkningar. Därför presenterade EU-kommissionen för en tid sedan en översyn av befintlig GMO-lagstiftning. Europaparlamentet har haft stora problem att enas om en gemensam politik för godkännande av GMO inom EU, och med denna översyn hoppas man kunna förbättra det förfarande som idag inte fungerar. Vi socialdemokrater har drivit en linje där vi vill lämna största möjliga utrymme för varje medlemsland att själva besluta om sin GMO-politik. Till skillnad från majoriteten i Europaparlamentet tycker vi också att medlemsstater ska kunna åberopa hälsoskäl för att begränsa eller förbjuda GMO.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna är för GMO, inte minst av humanitära skäl – att neka svältande människor mat i fattiga delar av världen är inte etiskt. Vi anser inte att det går att rulla tillbaka den teknologiska utvecklingen, utan förespråkar en reglerad och ansvarsfull användning av och forskning på GMO.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet arbetar aktivt för att förhindra införsel av GMO i EU, både vad gäller GMO i djurfoder och odling. Vi värnar försiktighetsprincipen och vill därför ha förbud mot GMO-odling i Sverige. När det gäller märkning anser vi att den bör garantera att produkterna är helt fria från GMO. Idag kan upp till 0,9 procent av råvaran vara GMO, utan att produkten behöver märkas. Inte heller bedöms kött, mjölk och ägg som har utfodrats med GMO-foder som GMO-produkter och behöver därför inte märkas. Detta anser vi inte vara rimligt.

 

* På grund av stor efterfrågan har enkäten kompletterats med svar från Piratpartiet, trots att de numera saknar representation i Riksdag eller Europaparlament.

 

19 responses to “VoFs partienkät, del 1: GMO

 1. HOLY FUCK! Vad många missuppfattningar och myter partierna perpetuerar i sin hållning till GMO.

  ORKA ATT VÅRA POLITIKER ÄR SÅ JÄVLA DÅLIGT INSATTA!!! HERREJÄVLAR VAD ARG JAG BLIR.

 2. Sorgligt att våra politiker är så dåligt insatta i detta ämne. Ännu sorgligare är när ens övertygelse att GMO är för mänsklighetens bästa enbart speglas av Sverigedemokraterna.

  Usch. Avgå alla.

  1. Det finns nog många småpartier som har bättre koll på det mesta än storpartierna men på något sätt måste nog de som gör undersökningen begränsa sig. Småpartier får helt enkelt lära sig att synas på andra sätt. Du kan t.ex. besvara frågorna här som en kommentar istället för att uppmana VoF att mejla er frågorna.

  2. Tack för detta!

   Piratpartiet har alltid varit attraktivt just på grund av detta.

   Det är förövrigt sorgligt hur dålig koll Fi, MP och VP har.

  1. Under 4 %-spärren i samtliga senaste val och därför varken representerade i Riksdagen eller Europaparlementet vilket var urvalskriterium för denna undersökning.

 3. Suck! Kan Fi, MP och VP vara snälla att förankra sina ståndpunkter på forskningsresultat och inte vilda rykten på internet. Framförallt MP verkar leva i en fantasivärld och har noll förståelse för hur biologi egentligen fungerar:

  “Risker med att något skadligt sprids okontrollerat. Sedan länge har företagen tappat kontrollen över hur vissa av generna sprids.”

  Som utbildad genetiker så kan jag informera er att de gener som infogats i GMOs redan finns i naturen och har funnits där i hundratals miljoner år. Gener sprids till höger och vänster mellan arter och t.o.m. organismriken i en process som “horisontal egne transfer”. Ca 8 % av vårt eget genom består av virussekvenser. Och hur skiljer sig en introducerad gen från de tiotusentals gener som redan finns i en organism? Hur vet naturen att det är endast den genen som kan hoppa runt och inte de andra 40,000?

  “Risk för framkallad resistens mot t.ex. det naturliga bekämpningsmedlet bt.”

  Resistans mot bekämpningsmedel har inget med GMOs att göra. Om man använder bekämpningsmedel så uppstår ett selektivt tryck för utveckling av resistans. Och jag vill informera snillena hos MP att det var användandet av Bt sporer inom EKOLOGISKT JORDBRUK som ledde till de första fallen av Bt resistans innan de först transgena Bt grödorna ens fanns på marknaden.

  “Socio-ekonomiska effekter: Hittills har utvecklingen bidragit till att stärka ett fåtal bolags ställning på utsädesmarknaden.”

  Ja, och vems förtjänst är det? Tack vare den otroligt restriktiva processen för att godkänna GMOs så är det ironiskt nog endast de stora företagen (Monsanto, BASF, DuPont, Syngenta etc) som har råd att få sina produkter igenom medan ideala insatser såsom Golden Rice fortfarande inte finns tillgängligt. Klappa er själva på axeln för den insatsen.

  “Vi bedömer att offentliga forskningsmedel kan snabbare leda till användbara och hållbara resultat om de riktas in mot att utveckla det ekologiska jordbruket.”

  Och där har vi slutklämmen! Detta s.k. “ekologiska” jordbruk som skulle leda till massvält om den tillämpades på en global skala. Lägre skördar per yta betyder att vi måste hugga ner all regnskog för att kunna producera samma mängd mat. Och var hade MP tänkt att få allt kväve jfrån för att kunna gödsla sina ekologiska åkrar? Kor kan inte fixera kvävgas (N2) från luften. Just nu är jordens befolkning så pass stor att Haber-Bosch processen är ett måste för att kunna förse alla våra odlingsmarker med tillräckligt med kväve. Och vad är den “ekologiska” lösningen till växtsjukdomar som utgör ett globalt hot mot grödor som vete, bananer och citrusfrukter? Utan GMOs så är det enda alternativet att helt enkelt sluta odla grödan i fråga.

  Skäms på er MP!

 4. Suck… “Försiktighetsprincipen” missbrukas som ett buzzword genom att de olika slänga på egna tolkningar av den för att passa det utfall man vill ha. Men ingen av de svarande tycks veta att försiktighetprincipen är väl definierad och inget man kan flumma ihop på egen hand.

 5. Angående Centerpartiets förvirrade uttalande om patent i relation till GMO:

  “att patent på liv och enskilda gener inte ska vara tillåtet”

  1. Mig veterligen kan man inte patentera “liv” – vad det nu kan betyda. Kanske är det en klumpig formulering och vad C egentligen försöker säga är att de är emot patent på levande organismer. Det vore en olycklig ståndpunkt eftersom möjligheten att kunna ta patent på genmodifierade och konventionellt framavlade växter och djur är den huvudsakliga motiveringen till att tillbringa all den tid och resurser som det tar för att få fram de egenskaper man vill ha.

  Och bara för att Monsanto har patent på den genmodifierade majsvarianten MON810 betyder det inte att Monsanto har patent på alla majssorter i världen. Jag hoppas folk fattar det.

  2. Patent på gener. Myriad Genetics bisarra patent på BRCA generna (patent som nu har upplösts) har fått alla oinsatta att tycka att genpatent inte borde vara tillåtna. Men om man nu tar och tänker efter en stund och faktiskt försöker förstå vitsen med att kunna patentera gener från ett tillämpningsperspektiv. (Observera att patenten på BRCA generna inte hade en tillämpningsaspekt.) Låt oss ta ett hypotetiskt exempel. En viss växt producerar ett specifikt kemiskt ämne som kan vara av kommersiellt intresse. Om genen eller generna som ligger bakom syntesen av det kemiska ämnet kan identifieras så kan man använda den kunskapen för att antingen förbättra syntesen i den ursprungliga växter eller flytta generna till en annan organism som är lättare att odla el. dyl. Arbetet med att hitta dessa gener kan ta åratal och kosta åtskilliga miljoner i forskarlöner och driftskostnader. När man väl har lagt ned all denna tid, möda och resurser på att identifiera dessa gener, varför ska man då inte få möjligheten att ta patent (som endast varar 20 år) för att kunna tjäna pengar på sin upptäckt? För om man tar bort den möjligheten, varför skulle du då slösa bort sin egen tid och pengar om vem som helst sedan bara kan roffa åt sig din upptäckt eller uppfinning och börja tjäna pengar på den? Och om det inte går att patentera tillämpningsbara vetenskapliga upptäckter, varför ska då författare, musiker, fotografer etc ha rätt till copyright på sina verk?

 6. Jag har väldigt svårt att smälta att Kristdemokraterna toppar landstingslistan med en person, Ella Bohlin, som öppet erkänner sig som kreationist (se http://bit.ly/1sfMlB7 ). I en undersökning som denna borde sådana fakta finnas med. Om man inte accepterar de vetenskapliga grunderna för biologin kan man rimligen inte fatta rationella beslut om medicin.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning