Publicerat i Folkvett nr 2/2009.

Folkvett

Korrekturfel i förra numret

Folkvett nr 1/2009 innehåller flera allvarliga korrekturfel. Detta beror på att den ej korrekturkorrigerade versionen av misstag sändes till tryckeriet. Följande fel är de allvarligaste i numret:

  • På s. 26 är tre stycken i rad felkursiverade. (Dvs de är kursiverade men ska inte vara det, eller tvärtom.)
  • På s. 28 finns också ett stycke som ska vara kursiverat men inte är det.
  • På s. 44–45 finns ett antal numrerade noter, men det saknas hänvisningar i artikeltexten till dessa noter.
  • På s. 56 finns en kommentar i versaler från sättaren som ska bort. Notsiffrorna på samma sida ska vara arabiska, inte romerska. Framför allt ska hänvisningar till noterna in i huvudtexten också.

Redaktionen beklagar djupt att felen kommit med i den tryckta tidningen. Samtliga texter finns i korrekta versioner utlagda på Folkvetts webbplats, <http://www.vof.se/folkvett/arkiv/>.

JJ

Sverige

Statligt subventionerade placebobehandlingar

Anställningsförmåner är skattepliktiga men ett antal förmåner är undantagna från beskattning, exempelvis motion, kaffe och frukt. Märkligt nog finns bland undantagen även en rad pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som kategoriseras som friskvård, nämligen homeopati, zonterapi, rosenterapi (beröringsterapi för att lösa upp ”omedvetna minnen i muskler” uppkallad efter Marion Rosen), akupressur, tai chi och qigong. Även solarium är skattefritt. Däremot är läkemedel, glasögon och nikotinplåster skattepliktiga. Vilken är logiken bakom att beskatta fungerande metoder men skattebefria verkningslösa behandlingar som i bästa fall har placeboeffekt?

(Källa: Lathund för beskattning av anställningsförmåner 2009, FAR SRS Förlag.)

Dan Larhammar

Spådam lurade till sig miljoner

En svensk spådam har lurat flera personer på totalt flera miljoner kronor. Mest framgångsrik var hon med en miljonärska som lurades på totalt 3,2 miljoner kronor, varav 3 miljoner i kontanter och därutöver en bärbar dator, en plasma-tv, en minkpäls och mycket annat. Miljonärskan har sagt att hon kände att spådamen ingav förtroende och att hon hade möjlighet att se övernaturliga saker, rapporterar Metro 2009-03-20. Pengarna och varorna överlämnades frivilligt under tre års tid. Miljonärskan är numera barskrapad efter att hon sålt sina aktier och kapitalförsäkringar samt tagit lån på sin bostadsrätt.

En annan kvinna lämnade 200 000 kr och en ny bil värd närmare 300 000 kr till spådamen, enligt Aftonbladet 2009-03-19. Den lurade kvinnans stuga ska nu säljas på exekutiv auktion av kronofogden. Någon rättegång har hittills inte kunnat hållas med spådamen, eftersom hon inte behagat dyka upp.

JJ

KVA försvarar angripna forskare

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har gått ut med ett pressmeddelande där de påpekar det allvarliga i att det israeliska företaget Nemesysco lyckats få en artikel i en vetenskaplig tidskrift, som var kritisk mot företagets produkter, indragen. De två svenska forskarna Anders Eriksson, professor i fonetik i Göteborg, och Francisco Lacerda, professor i fonetik i Stockholm, publicerade i december 2007 i tidskriften International Journal of Speech, Language and the Law (14:169–193) en artikel med titeln: ”Charlatanry in forensic speech science: A problem to be taken seriously”. Efter hot om stämning drog tidskriften in nätupplagan av artikeln och publicerade en not om att företaget bort få yttra sig om artikeln. Vetenskapsakademien ser allvarligt på det inträffade. Händelser av detta slag är ett hot mot forskningens frihet och i förlängningen mot den fria informationsspridningen i samhället. KVA:s uttalande kan läsas på dess hemsida, <www.kva.se>.

Hanno Essén

Bohlin och Darwin

I en artikel på <www.newsmill.se> den 4 februari 2009 förnekar Ella Bohlin, politiker för KD och utsedd till Årets förvillare 2005, att hon skulle ha uttalat sig för kreationismen, trots att detta är belagt bortom varje tvivel. Hon bjuder också på följande egenhändigt skrivna uttalande:

”Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst.”

Förlåt, sa du Darwins teori om jordens uppkomst?

JJ

Vidskeplig mat i DN och ICA

I Dagens Nyheter den 13 februari 2009 finns en artikel under rubrik ”Stora butikskedjor satsar på kött från välmående djur”, i vilken reportern Peter Letmark okritiskt skriver om biodynamisk matproduktion. En bildtext påstår: ”Biodynamiskt kött är nyttigare och smakar bättre än konventionellt producerat kött”. I artikeln säger Icas miljöchef Kerstin Lindvall om biodynamisk odling: ”Det kan sporra det ekologiska lantbruket att utvecklas ytterligare”. I en faktaruta sägs: ”Gödsel, kompost och särskilda biodynamiska preparat som till exempel kisel används för att göra jorden fruktbar”.

På Biodynamiska Forskningsinstitutet hemsida finns länk till De Biodynamiska Preparaten, en litteratursammanställning av Lars Kjellenberg. I den kan man läsa om de biodynamiska ”fältpreparaten benämnda 500 (humuspreparat) och 501 (kiselpreparat): ”Bägge fältpreparaten utröres 1 timme i vatten och sprutas över fältet. 500 används i samband med sådd, 501 sprutas på växande gröda. Humuspreparatet används i mängder som motsvarar ungefär 500 g/ha. Av kiselpreparatet används mindre än 5 g/ha.”

Det måste vara ett särdeles kraftfullt preparat om 5 g utspritt över 10 000 m2 kan ha någon som helst verkan.

Bo Persson

Plymouthskola kritiseras

Laboraskolan i Hylte kommun drivs av den religiösa sekten Plymouthbröderna. Skolan granskades och kritiserades hösten 2008 av Skolinspektionen. En uppföljningsrapport från Skolinspektionen våren 2009 visar att flera brister kvarstår. Bland annat ska skolan efter föräldrapåtryckningar ha tagit bort relevant undervisningsinnehåll och läromedel, apporterar TT i en notis i DN 2009-04-02. Det framgår inte vad Skolinspektionen nu ska vidta för åtgärder.

JJ

Politiker hyllade scientologerna

När scientologerna invigde sina nya lokaler i Arlöv i Skåne talade två Malmöpolitiker: imamen Adly Abu Hajar (M) och Iva Parizkova Ryggeståhl (FP), f.d. kommunalråd i Malmö. Till Sydsvenskan (9 april 2009) säger Abu Hajar om scientologerna: ”De arbetar för mänskliga rättigheter, humanitet och hjälp till fattiga. Jag vill samarbeta med alla som gör någonting bra. Jag vill ha bra relationer med alla grupper.” Parizkova Ryggeståhl säger sig känna till scientologernas drogprogram och tycker att det är jättebra. ”Jag har försökt luska ut varför människor är så negativa. Jag har inte hittat något som skulle få mig att ta avstånd från dem.”

JJ

Utrikes

HIV-förnekelsen idag

I en översiktsartikel i PloS Medicine (vol. 4, nr 8, augusti 2007, e256) berättar Tara C. Smith och Steven P. Novella om hiv-förnekelserörelsen, dvs. personer som mer eller mindre organiserat, med ohållbara argument, förnekar att hiv orsakar aids. Forskaren Peter Duesberg initierade rörelsen med en artikel i Cancer Research 1987, men rörelsen har i övrigt haft ett närmast försumbart stöd bland forskare inom relevanta discipliner. På internet lever å andra sidan flera förnekelsegrupper i vad som synes vara välmåga. Dessa grupper företräder ofta konspirationsteorier, och hävdar regelmässigt att forskare som företräder den gängse åsikten att hiv orsakar aids är korrumperade. Thabo Mbeki, Sydafrikas president 1999–2008, gav sitt uttryckliga stöd till förnekarna och kallade flera av dem, bl.a. Duesberg, som rådgivare i aidsfrågor. Sydafrikas passiva aidspolitik tros ha kostat hundratusentals liv.

Smith och Novella konstaterar att hivförnekarna ofta använt taktiken att ”flytta målsnöret”. Förnekarna kräver hela tiden mer omfattande belägg för att hiv orsakar aids, men när dessa levereras kräver de ytterligare lite mer, eller vägrar att erkänna att de levererade beläggen har bäring på frågan.

Förnekelsegrupperna har sinsemellan olika och ofta oförenliga alternatiuvhypoteser för vad som orsakar aids. Alternativförklaringarna följer ofta geografin. I Afrika påstår förnekare att aids orsakas av bristfällig föda och hygien, och de tror att aids bara är en ny etikett på äldre sjukdomar. I rika länder är det vanligt att förnekarna hävdar att aids uppkommer vid användning av droger eller läkemedel (antibiotika, steroider, kokain, heroin, ”poppers”, amylnitrit m.m.). Några förnekare hävdar rentav att aids orsakas av just de mediciner som förskrivs till aidssjuka.

JJ

Tre negativa mobilstudier

Några studier som under senare år publicerats om påstådd mobiltelefon- och basstationsöverkänslighet är följande.

G. J. Rubin och medarbetare har i British Medical Journal (vol. 332, 2006, s. 886–891) rapporterat en provokationsstudie med 60 personer som påstod sig ofta få huvudvärk vid användning av GSM-telefoner, samt 60 kontrollpersoner som inte hade sådana besvär. Personerna utsattes blindade för tre signalförhållanden: en 900 MHz GSM-mobilsignal, en icke-varierande bärvågssignal samt ingen signal. Personerna upplevde ungefär samma grad av huvudvärk oavsett signaltyp (eller ingen signal). De påstått känsliga personerna trodde att GSM-signalen var närvarande i ungefär lika stor utsträckning när den verkligen var det (60%) som när ingen signal sändes (63%). Forskarna drar slutsatsen att psykologiska faktorer synes spela en väsentlig roll för uppkomsten av huvudvärk som tillskrivs mobiltelefonsignaler.

Silke Thomas med flera (Bioelectromagnetics vol. 29, 2008, s. 463–470) lät 329 vuxna personer i Bayern bära dosimetrar under ett dygn, för att mäta elektromagnetiska stråldoser vid framför allt frekvenser som används inom mobiltelefoni. Personerna fick också fylla i frågeformulär om vilka symptom (huvudvärk, koncentrationssvårigheter, tinnitus, trötthet m.m.) som de erfarit under de 24 timmarna. Inga statistiskt signifikanta kopplingar mellan strålningsmängd och kroniska eller akuta symptom kunde återfinnas. Forskarna rekommenderar att ännu större studier genomförs med samma upplägg.

G. Berg-Beckhoff och medarbetare rapporterar i Occupational and Environmental Medicine (vol. 66, 2009, s. 124–130) en studie där doser från mobiltelefonmaster mätts i ett stort antal hushåll i Tyskland. Dessa data relaterades sedan till hälsodata insamlade genom flera tusen enkäter. Inga associationer mellan stråldos och negativa hälsoeffekter återfanns.

JJ

Föreningen

VoF Göteborg

I Göteborg bildades lördagen den 28 mars en lokalavdelningen för Vetenskap och Folkbildning. Syftet är att arrangera möten, föreläsningar och annan verksamhet. Lokalavdelningen är ingen ”ny” organisation utan utgörs helt enkelt av alla VoF:s medlemmar i Göteborgsområdet.

Årsmöten kommer att hållas i mars månad.

Den första styrelse som valdes utgörs av Ulrik Fallström (ordförande), David Eskilsson, Madeleine Wendel, Peter Möller och Jonas Wieszkos.

PO

Årsmötet

Vid VoF:s årsmöte den 14 mars 2009 omvaldes Hanno Essén som föreningens ordförande. Några personer lämnade styrelsen och några tillkom. Styrelsens sammansättning är nu Hanno Essén (ordf.), Aija Šadurskis (vice ordf.), Jan Wallin (kassör), Per Edman (nyval), Bengt Erlandsson, Sven Ove Hansson, Dan Israel, Jesper Jerkert, Dan Larhammar, Peter Olausson (nyval), Martin Rundkvist, Johan Sperling, Kjell Strömberg. Eftersom fler personer lämnade styrelsen än som nyvaldes, finns en möjlighet att anordna fyllnadsval vid ett senare särskilt utlyst medlemsmöte.

2008 års ekonomiska resultat var +84 000 kr (motsvarande siffra år 2007 var –52 000 kr). Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Antalet medlemmar den 31 december 2008 var 2411 stycken (jämfört med 2322 medlemmar den 1 januari 2008).

Efter årsmötet håll Årets folkbildare Anna Bäsén ett uppskattat föredrag.

JJ
Vetenskap och Folkbildning