Publicerat i Folkvett nr 3/2002.

Under sensommaren rapporterade flera nyhetsmedia att Lunds universitet kommer att utlysa en professur i parapsykologi och hypnologi. Tjänsten är ett fördröjt resultat av en dansk donation från 1960-talet, som först nu kan utnyttjas. Donationen uppges ha kommit till Lunds universitet efter att Köpenhamns universitet först tackat nej till den. Den blir en av ett fåtal akademiska tjänster i världen inom parapsykologin. (De flesta universitet som blivit erbjudna donationstjänster i detta ämne har tackat nej.)

Parapsykologin skiljer sig från alla gängse vetenskapliga discipliner genom att det inte har bevisats att dess ämnesområde existerar. Parapsykologin uppvisar en sekellång historia av försök att påvisa att t.ex. tankeläsning eller fjärrsyn faktiskt förekommer. För att detta ska lyckas krävs, enligt gängse vetenskapliga kriterier, att man konstruerar ett upprepbart experiment där sådana fenomen uppträder (oavsett försöksledarens trosföreställningar och även om kontroller införs mot fusk och försöksfel). Eftersom detta trots alla försök inte har lyckats är det ingen god forskningsidé att fortsätta i samma stil.

Däremot finns det intressanta psykologiska frågor om de förmodade paranormala fenomenen. Fortfarande vet vi alldeles för litet om vad som förorsakar människors tro på sådana fenomen. Om den nya verksamheten vid Lunds universitet ska bli en tillgång och inte en belastning för universitetet bör den inriktas på vetenskapligt fruktbara frågeställningar.

Läs en invändning av Jan Dalkvist och Göran Brusewitz.

Vetenskap och Folkbildning