post id: 6542
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6542
 
Aktuellt

Uppstartsmöte

Medlemmar i Stockholm (med omnejd)!

Vetenskap & Folkbildning bjuder härmed in alla intresserade till ett möte med syftet att starta en lokalförening. Detta kommer att ske den 29/5 på KTH.
Ni som är intresserade av att vara med och starta upp föreningen, och ni som vill nätverka är varmt välkomna.

Plats: Osquarsbacke 14, 3tr, Stockholm (sal E52)
Tid: 29/5 kl 18:30

Lokalföreningarnas uppgifter går ut på:

 • Bemöta pseudovetenskapliga påståenden i lokalpress och vid evenemang på lokal nivå.
 • Samla lokal talang inom specialområden för att bygga upp en kunskapsbas.
 • Ha som mål att aktivera alla som vill bidra.
 • Erbjuda samåkning till arrangemang i landet.
 • Organisera studiebesök.
 • Bjuda in föredragshållare.
 • Anordna evenemang riktade mot allmänheten.
 • Organisera och marknadsföra pubträffar riktade till allmänheten med tema eller föredrag.
 • Att skapa lokal gemenskap för skeptiker är lika viktigt som att sprida budskapet.
 • Lokalavdelningarna ansvarar själva för utformningen av sina aktiviteter, så länge inte aktiviteten bryter mot stadgarna.

Framförallt går det ut på att ha skoj!

Vetenskap och Folkbildning