Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk produkt förvillar den läsarna att tro att artiklarna bygger på fakta och har en objektiv ambition. Så är inte fallet.

Newsvoice

Newsvoice har publicerat många artiklar om sk. chemtrails.

Chemtrails

Newsvoice har publicerat ett stort antal (98 när denna granskning görs) artiklar som berör ämnet Chemtrails. Idén bygger på föreställningen att en del av de kondensstrimmor som flygplan lämnar efter sig i själva verket består av gifter, tungmetaller eller andra ämnen som medvetet sprutas ut. Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar.

I själva verket består kondensstrimmorna bakom flygplan av just kondens, det vill säga vattenånga som bundits till partiklar i luften, frusit till is och bildat moln.

Vidare läsning:

http://contrailscience.com/ Därför är chemtrails bara påhitt

http://faktoider.blogspot.se/2012/10/chemtrails.html Hur myten växte fram

 

Homeopati

På Newsvoice finns just nu 129 artiklar om homeopati. Det är piller eller vätskor som påstås kunna behandla alla slags sjukdomar om man ordineras rätt dos och preparat. Dess fördel jämfört med riktig medicin sägs vara att den inte ger några biverkningar. Den viktigaste nackdelen är att den heller inte botar något. Homeopatiska preparat tillverkas genom att ett ämne späds ut långt bortom gränsen för effekt och ofta så mycket att inte en enda molekyl återstår av utgångsmaterialet. Förespråkarna hävdar – i strid med den vetenskapliga kunskapen om fysik och kemi – att vätskan “minns” ämnet och att det därför ändå har effekt i kroppen.

Risken med att förlita sig på homeopati är att symptom misstolkas och att man därmed går miste om den vetenskapsbaserade behandling som är nödvändig för tillfrisknande. Eftersom många sjukdomar förvärras ju längre tiden går är det viktigt att patienten inte fördröjs, genom att till exempel vänta på att de overksamma homeopatiska piller man fått ska börja verka (då kommer man få vänta i en evighet). Många som testar homeopati upplever att det fungerar, vilket förklarats vetenskapligt med önsketänkande, spontant tillfrisknande och placebo.

Vidare läsning:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati

 

Vaccin

Det finns ungefär 500 artiklar på Newsvoice som är kritiska mot vaccin. I många fall handlar det om mycket ovanliga biverkningar som blåses upp till förvillande och skrämmande varningstexter i artikelformat. Ibland sprids lögner om orsakerna till varför myndigheter uppmuntrar de som kan att vaccinera sig. Det bygger på oron för att läkemedelsbolagen mutar såväl myndighetspersoner som enskilda läkare för att kunna sälja vaccindoser som egentligen inte behövs (och som till och med påstås vara farliga!). Det är naturligtvis svårt att motbevisa denna konspirationsteori, men den framstår också som orimlig utifrån de kontrollsystem som finns inom den offentliga sektorn i Sverige.

Risken med det allt mer synliga vaccinmotståndet är om färre vaccinerar sig. Någon sådan trend syns inte i statistiken än så länge, men om det blir så skulle det leda till att sjukdomar som idag är mycket sällsynta i västvärlden, återigen skulle blossa upp här. Det har redan hänt lokalt, som när mässlingen brutit ut i Järna. Artiklarna på Newsvoice underskattar riskerna med dessa sjukdomar, som trots vård kan ge bestående skador eller leda till döden för personer med nedsatt immunförsvar. Att vaccinera sig innebär inte bara att man skaffar ett bra skydd åt sig själv, utan också att man undviker att föra smittan vidare till personer som av olika skäl inte kan vaccineras.

Vidare läsning:

https://vaccininfo.com/

 

Felaktiga råd om cancer

Under fliken “Bota cancer” finns 96 artiklar på Newsvoice. Här tar man upp olika alternativa metoder som påstås bota cancer. Gurkmeja, hampaolja, aprikoskärnor, ananas, grönt te och C-vitamin är några exempel på påstådda undermedel.

Gemensamt för dessa påståenden är att inget av dem stämmer. I flera fall bygger argumentationen på berättelser från enskilda människor som säger sig ha blivit friska. Men utifrån enstaka fall är det omöjligt att dra några slutsatser. Det kan ju finnas helt andra orsaker till varför personen blev frisk. Endast med vetenskapliga undersökningar kan man få reda på vad som är verksamma behandlingar för olika typer av cancer.

En del av artiklarna om cancer bygger på vetenskapliga rapporter, men rapporteringen är så snedvriden att slutsatserna ligger långt ifrån vad forskningen egentligen kommit fram till.

I flera texter på Newsvoice påstås det att cancer är en svamp som kan botas med hjälp av bikarbonat. Det stämmer inte. Cancer är kroppens egna celler som har börjat föröka sig på ett okontrollerat sätt och det finns inga som helst belägg för att bikarbonat skulle vara verksamt mot cancer.

Det är viktigt att veta att enligt Patientsäkerhetslagen är det förbjudet för andra än legitimerad vårdpersonal att yrkesmässigt undersöka och behandla cancer. Den person som utger sig gör sig för att kunna bota cancer utan att vara läkare gör sig alltså skyldig till ett lagbrott

Vidare läsning:

www.cancerfonden.se

http://www.metro.se/nyheter/nej-det-gar-inte-att-bota-cancer-genom-att-ata-citron-och-bikarbonat/EVHnls!obcaJJDryekQ/ Vetenskaplig förklaring

http://fof.se/artikel/cancersjuka-som-satsar-pa-alternativ-mar-samre “Cancersjuka som satsar på alternativ mår sämre”

 

Elöverkänslighet

Newsvoice har när denna granskning görs publicerat ett 50-tal artiklar där så kallad elöverkänslighet (ibland även benämnt som ”elallergi”) förutsätts bero på elektromagnetiska fält eller elektromagnetisk strålning. Idén om elöverkänslighet grundar sig i att alla elektromagnetiska fält (d.v.s. även icke-joniserande strålning) skulle påverka hälsan hos människor på ett eller annat sätt. Symtomen som beskrivs av de drabbade inkluderar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar, och till och med hjärtklappning.

I de flesta fall har de som upplever att de är överkänsliga mot elektromagnetiska fält faktiska symptom. Till skillnad mot vad Newsvoice vill ge bilden av, finns dock inga studier som stödjer hypotesen att symptomen skulle bero på just elektromagnetiska fält. Istället visar det sig att de som upplever sig vara elöverkänsliga inte kan avgöra om elektromagnetiska fält finns i närheten av dem, utan att först få andra bevis för det (t.ex. se att en lampa eller en skärm slås på och av). I många fall finns det skäl att med hjälp av vården undersöka andra förklaringar till symptomen, vilket förhoppningsvis kan leda till hjälp och symptomlindring.

Vidare läsning:

https://www.vof.se/folkvett/ar-2010/nr-2/vad-vet-vi-idag-om-eloverkanslighet/ Vad forskningen säger

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=172&psykosomatisk Psykosomatisk

http://sv.wikipedia.org/wiki/Noceboeffekt Noceboeffekten

http://ttt.astro.su.se/utbildning/kurser/modern_astronomi/Lektion5.pdf Elektromagnetism (se särskilt sidan 8)

 

ECT – Elbehandling

Elbehandling behandlas i drygt tio artiklar på Newsvoice. Det är en psykiatrisk behandling, mot mycket svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner, som svår depression, mani och akut psykos. Behandlingen innebär att patienten sövs och får en liten dos ström genom hjärnan. Detta utlöser ett epileptiskt anfall. I texterna på sidan lyfts biverkningarna av behandlingen upp, utan att nämna de positiva effekterna. ECT är mer effektiv än mediciner när det gäller att behandla svår depression, och har mindre risk för svåra biverkningar. Biverkningarna handlar om minnessvårigheter som oftast snart går över, även om en del patienter kan ha bestående minnesluckor och en liten grupp även verkar få bestående minnesproblem.

Risken med Newsvoices artiklar om elbehandling är att människor som verkligen skulle ha nytta av behandlingen undviker den på grund av den felaktiga informationen. Det är talande att Peter Larsson som skrivit texterna är medlem i Scientologerna, en sekt som utsett psykiatrin som sin värsta fiende.

Vidare läsning

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/?ar=True Patientinformation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12642045 Effektivitet

 

Varför varnar vi för Newsvoice?

Att utge sig för att vara oberoende och arbeta utifrån pressetikens regler, men istället arbeta utifrån en agenda med vinklad information, riskerar att förvilla människor som letar efter fakta. Istället för att berätta vad som är vetenskaplig konsensus i en fråga, så låter man enskilda tyckare komma till tals oemotsagda. Vår korta genomgång visar att Newsvoice vill få människor att tro att bikarbonat botar cancer, att verkningsfull behandling mot depression ger hjärnskador och att svenska myndigheter är inblandade i korruption i syfte att gynna läkemedelsbolagen på bekostnad av befolkningens hälsa. För att undvika att människor tar del av förvillande information bör man inte rekommendera Newsvoice som informationskälla, och inte länka till något material på sidan.