post id: 29817
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/07/vof-square_genomskinlig.png
  
Aktuellt

VoF:s partienkät valet 2022: Klimatförändringar (5/6)

Vetenskap i Politik
Vetenskap och Folkbildning (VoF) har som vision ”Ett samhälle där beslut baseras på evidens, förnuft och ett kritiskt tänkande”.
VoF är en partipolitiskt obunden förening och tar därför inte ställning för eller emot någon enskild politisk inriktning. Däremot är det en självklar plikt att granska samhället och framhålla vad som stöder eller strider mot vår vision. Därför lanserade VoF 2019 ett initiativ där vi under samlingsnamnet ”Vetenskap i politik” analyserar viktiga samhällsfunktioner och politiska beslut och bedömer hur väl de är grundade på objektiva och vetenskapliga fakta.

Som brukligt inför allmänna val i Sverige och i linje med initiativet ”Vetenskap i Politik” (se faktaruta) har VoF skickat ut en enkät till de politiska partierna och bett dem klargöra sin inställning till frågor som kan anses viktiga för våra medlemmar. Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier. Svar har i skrivande stund inkommit från alla utom Moderaterna. Totalt ställdes sex frågor och svaren publiceras här varje dag under perioden 25-30 augusti.

Den femte frågan löd:

Fråga 5: Klimatförändringar

Hur vill ert parti bedriva arbetet för ett mer hållbart klimat? Hur säkerställer ni att er klimatpolitik baseras på vetenskapliga grunder?

Vänsterpartiet

Vi vill bland annat:

  • Frigöra utrymme för ett historiskt investeringspaket på 700 miljarder till klimatomställningen genom ett tioårigt moratorium i det finanspolitiska ramverket. Genom ett moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, med start år 2023, kan program för omställning av transporter, elproduktion och bostäder genomföras. Att inte agera i klimatfrågan är förenat med stora risker och enorma kostnader i framtiden. Varje dags dröjsmål ökar skulden till framtida generationer.
  • Se en statlig omställningsfond och grön investeringsbank för industriomställning, ny teknik och hållbara bostäder. Vänsterpartiet föreslår grön omställningsfond där staten använder sina ekonomiska resurser och pengar förs över från företag som smutsar ner till klimatvänlig produktion samt grön investeringsbank med 100 miljarder i kapital.
  • Skärpa klimatmålen och inför en koldioxidbudget. Sverige måste accelerera klimatomställningen. Det är politikens ansvar att öka takten och genomföra den rättvist. Vi anser att Sverige bör anta skärpt mål om nollutsläpp av växthusgaser senast 2035. En koldioxidbudget med styrmedel som baseras på hur stor mängd koldioxid vi maximalt fortsatt kan släppa ut nationellt för att leva upp till Parisavtalets målsättning om 1,5 graders temperaturökning bör antas i klimatpolitisk handlingsplan varje mandatperiod.

Vi följer nogsamt utvecklingen inom klimat- och miljöområdet och tar aktivt del av vetenskapliga texter och rapporter som vi lägger till grund för utformandet av vår politik.

Socialdemokraterna

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter. Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Miljöpartiet

Klimatet är vår tids viktigaste politiska fråga. Miljöpartiet vill fasa ut alla fossila subventioner, skapa förutsättningar för näringslivet att ställa om, elektrifiera transportsektorn och bygga ut billig elproduktion, framförallt i form av havsbaserad vindkraft. Miljöpartiet försöker alltid arbeta i nära samarbete med forskning och experter när vi tar fram vår klimatpolitik. Nästan alla förslag vi driver på klimatområdet förordas av experter på området.

Centerpartiet

Det är viktigt att den politik som förs vilar på vetenskaplig grund, och den måste också skapa spelregler som gör det möjligt för företag att aktivt bidra till minskade utsläpp och nya innovationer. Vi säkerställer att vår klimatpolitik baseras på vetenskapliga grunder på samma sätt som vi säkerställer att all vår politik baseras på vetenskaplig grund. I detta fall är såklart IPCC, det klimatpolitiska rådet och andra forskare avgörande för vår kunskapsinhämtning.

Liberalerna

Liberalernas klimatpolitik utgår från målet att stoppa ökningen, och på sikt sänka, halten av klimatgaser i atmosfären. Det innebär att utsläppen måste stoppas och att upptaget måste öka – både i skog och mark och genom infångning av koldioxid.

Vi förhåller oss neutrala till verktygen och anser att regelverken måste utformas neutralt utifrån påverkan på mängden klimatgaser i atmosfären. Som exempel bör infångning kombinerad med permanent lagring av koldioxid ersättas på samma nivå som kostnaden för att släppa ut koldioxid.

Klimatfrågan är i mycket stor utsträckning en fråga om energi då det mesta av utsläppen härrör från vår energianvändning. Vi ser att elektrifieringen av transportsektorn och industrin är avgörande. De fossilfria energislag som också går att bygga ut i stor skala – sol, vind och kärnkraft – producerar alla el (eller värme). För att undvika omvandlingsförluster bör allt som är rimligt elektrifieras. Där direkt elektrifiering inte är möjlig kommer elektrobränslen att få en avgörande betydelse.

Medan andra partier ofta använder klimatpolitiken som ett verktyg för samhällsförändring ser vi liberaler klimatpolitiken för det den är, den samlade politiken för att stoppa klimatförändringarna och försurningen av haven.

Kristdemokraterna

Vi har politik kring klimatfrågan, politik som inte, likt många andra partiers, riskerar att ”ta oss tillbaks till grottan”. Var och en måste ta ett personligt ansvar samtidigt som de stora förändringarna måste ske på systemnivå om vi ska få de stora effekterna. Elektrifiering av transporter och industriprocesser är viktigt för att minska användning av fossila bränslen. Effektivare processer för företags miljötillståndsansökningar kan skynda på övergång till mer miljö-och klimatvänlig teknik. Skogen ser vi som en viktig naturresurs som kan användas för att byta ut stål och betong vid byggnation och även en viktig källa till biodrivmedel. Tekniken för att samla in och lagra koldioxid vill vi satsa ytterligare på, inte minst genom forskning.

Forskning och beprövad erfarenhet måste självklart alltid ligga till grund när politiska beslut fattas. Samtidigt måste alltid avvägningar göras för att inte faktabaserade beslut ska få orimligt negativa följder för samhället. När det gäller klimatet finns en stor enighet att användning av fossila bränslen, genom tillförsel av koldioxid till atmosfären, ger en växthuseffekt. Samtidigt ska vi inte negligera de forskare som har andra teorier, även om de har betydligt svårare att komma ut i media. Särskilt försiktiga måste vi politiker vara när det gäller att se olika temperaturökningsscenarier som absoluta sanningar. De är alltid summan av beräkningar med ett mycket stort antal osäkerhetsfaktorer inbyggt. I det som presenteras i media kommer dessa osäkerheter sällan fram utan det pratas om olika temperaturmål som om det med säkerhet går att fastställa exakt vilken effekt en viss procentminskning eller-ökning av utsläppen kommer att ge på temperaturen. Forskningen har ett stort ansvar att inte undergångsscenarier gör att människor tappar hoppet, vilket kommer att minska viljan till en hållbar omställning.

Sverigedemokraterna

Sveriges klimat-och miljöpolitik ska vara ambitiös utan att motverka svensk konkurrenskraft. Vår klimat-och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med tanke på att Sveriges utsläpp är små i relation till världens totala klimatpåverkande utsläpp är det viktigt att behålla ett globalt perspektiv. Genom att utforma klimatåtgärder mer effektivt och evidensbaserat kan vi få mer effekt för varje satsad krona. Bäst klimat-och miljöpolitik är inte likställt med dyrast sådan. Politiken måste stämmas av mot nya rön i forskningen samt baseras på fakta, inte på känslor.

Relaterade inlägg:

Partiernas svar inför EU-valet 2019: Klimatförändringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning