post id: 4737
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4737
  
Aktuellt

När antroposofer utvärderar antroposofer

Efter debattartikeln i DN härom dagen, undertecknade av företrädare och sympatisörer till VoF, har förstås somliga känt sig tvungna att författa bemötanden. Antroposoferna har lagt ut ett bemötande på Vidarklinkens hemsida. Budskapet här är att det finns gott om forskning som visar på den antroposofiska medicinens förträfflighet:

Det finns mycket klinisk erfarenhet och en hel del vetenskapliga studier inklusive en ”Health Technology Assessement” rapport (motsvarande en SBU-rapport) där man på uppdrag av regeringen i Schweiz genomfört en medicinsk utvärdering av antroposofisk medicin. I denna sammanfattar, granskar och värderar man sammantaget 195 kliniska prövningar och gör en helhetsbedömning av evidensläget. Rapporten indikerar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kostnadseffektiva men att mer högkvalitativ forskning behövs.

Rapporten ifråga (sammanfattning) har tre författare, Gunver Kienle, Helmut Kiene och Hans Ulrich Albonico. Sistnämnde Albonico anställd vid Vereinigung Anthroposophisch Orientierter Ärzte in der Schweiz (Föreningen för antroposofiskt orienterad läkekonst i Schweiz). De två andra författarna, Kienle och Kiene, hör till Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (Institutet för tillämpad kunskapsteori och medicinsk metodologi) i Freiburg, Tyskland. Institutet som grundades 1994 kallar sig “fristående” men man medger samtidigt utan omsvep att institutet arbetar i antroposofen Gerhard Kienles anda. Institutets medarbetare brukar regelbundet komma fram till att antroposofisk medicin är betydligt bättre än vad utomståemde bedömare kommer fram till när de studerar samma material.

När Vidar-folket säger att rapporten kan jämföras med en SBU-rapport så är det naturligtvis grovt vilseledande — SBU skulle aldrig ge tre antroposofer i uppdrag att utreda den antroposofiska medicinen, utan skulle anlita oberoende och ojävig expertis.

Man måste ändå beundra antroposofernas genomtänkta taktik: när kritiker säger att det saknas belägg för den antroposofiska medicinens förträfflighet så kan de genast peka på belägg — det är bara det att beläggen har tagits fram av antroposoferna själva och med ej vetenskapligt accepterad metodik. Vips så kan man skapa intrycket att det är omdiskuterat inom vetenskapen huruvida det finns stöd för antroposofisk medicin eller ej, och att man därför kan välja att tro vad man vill. Ganska smart gjort.

Envar sitt eget forskningsinstitut.

5 responses to “När antroposofer utvärderar antroposofer

  1. Inte nog med att institutet arbetar i Kienles anda, några stycken längre ned framgår att institutets arbete har sin grund i (bland annat) det steinerska tankegodset. Man frågar sig om detta institut någonsin i sin forskning publicerat något som otvetydigt visar att Steiner hade fel i någon fråga? På det vore jag också intresserad av att höra Vidarklinikens svar. Steiner uttalade sig tvärsäkert om det mesta, men inte ens på de punkter han hade tvärfel, tillstår i allmänhet de antroposofer, som arbetar i hans anda, detta.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning