post id: 11120
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11120
 
Aktuellt

Info från styrelsemötet 2017-04-23

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

 

 • Vissa bokföringsmässiga förändringar har gjorts efter påpekande från revisor och innebär att bland annat försäljning framgent kommer att bokföras separat.
 • Beslut fattades angående en omarbetning av hemsidan och antagande av en inkommen offert gällande detta. En översyn kommer också att göras för att omarbeta viss information som finns på hemsidan samt de funktionsmailadresser och personliga mailadresser som finns.
 • Pontus Böckman valdes in i Folkvettredaktionen och Linda Strand Lundberg avgick. Sven Ove Hansson kvarstår som ansvarig utgivare för tidskriften.
 • Från och med kommande nummer av Folkvett ska pdf-version av tidskriften finnas för distribution till synskadade medlemmar, för att underlätta läsningen för dessa. Denna version kan också komma att distribueras till andra som så önskar.
 • Under verksamhetsåret kommer snabbprotokoll/sammanfattning av styrelsens möten avseende några viktiga diskussioner och beslut att tillgängliggöras på hemsidan.
 • Det har förts diskussioner i föreningen gällande deltagande på bokmässan. Bakgrunden är att Nya tider kommer att delta och att exempelvis Expo har valt att dra sig ur. Styrelsen diskuterade olika aspekter av detta men valde att låta föreningen kvarstå som utställare på Bokmässan.

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm den 20/5. Valberedningen kommer att närvara och diskutera kommunikation med styrelsen.

Vetenskap och Folkbildning