post id: 4786
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4786
  
Aktuellt

Framåt för evolutionen i USA – men långsamt

Notis 2010-12-28: Den senaste Gallup-undersökningen i USA visar att trenden med ökat stöd för evolutionen fortsätter. Sedan 1982 har undersökningar gjorts med ojämna mellanrum där personer tillfrågats vilket av tre svarsalternativ som bäst motsvarar deras syn på människans ursprung och utveckling: människor har evolverat styrda av Gud, människor har evolverat men Gud hade ingen roll i processen, och människor skapades i sin nuvarande form av Gud. Den undersökning som offentliggjordes 17 december visar att andelen som anser att människor evolverat utan gudomlig inblandning ökat från 9% till 16% sedan mätningarna inleddes. De som föredrar evolution med gudomlig styrning ligger ganska konstant på 38%. Andelen som anser att människan skapats av Gud i sin nuvarande form var den lägsta som uppmätts med 40%. Sex procent avböjde att svara. En tydlig skillnad finns i utbildningsnivå: bland universitetsutbildade anser 25% att människan evolverat utan gudomlig inblandning och endast 22% anser att människans skapats i sin nuvarande form för mindre än 10.000 år sedan, jämfört med 9% respektive 47% för dem som endast har high school (ungefär gymnasium). Men att blott 25% av universitetsutbildade förespråkar evolution utan gudomlig inblandning är förstås fortfarande en anmärkningsvärt låg siffra. Det skulle vara intressant att veta om den positiva trenden, om än långsam, med ökat stöd för evolutionen kan bero på den upplysningsverksamhet som bedrivs av NCSE (National Center for Science Education).

Vetenskap och Folkbildning