post id: 13501
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13501
  
Skeptisk måndag

British Doctors Study

Är det skadligt att röka?

British Doctors Study var en banbrytande kohortstudie som bekräftade kopplingen mellan röktobak och lungcancer. Läget i början på femtiotalet var att sambandet hade misstänkts tidigare men inte bekräftats rent statistiskt. 1951 bad Storbritanniens medicinska forskningsråd sin statistiska forskningsenhet att genomföra en prospektiv studie för att på allvar studera ett eventuellt samband. De skickade ett frågeformulär om rökvanor till alla registrerade brittiska läkare. Svar kom in från 41 024 personer av totalt 59 600 kontaktade personer. 40 771 (34 494 män och 6 207 kvinnor) var tillräckligt fullständiga för att inkluderas i uppföljningen, men gruppen kvinnor utelämnades på grund av för få svar och för gruppens relativt låga tobaksförbrukning. Studien kom därför att fokusera på män.

Lungcancer och hjärtbesvär

De första resultaten presenterades 1956 och uppföljning gjordes med ytterligare frågeformulär 1957, 1966, 1971, 1978, 1991 och slutligen 2001. Genom åren så visade undersökningen att rökning minskar livslängden hos en person med upp till 10 år och att mer än hälften av alla rökare dör av rökningsrelaterade sjukdomar, främst lungcancer och hjärtattack.

Den visade också tydligt att på ett samband mellan hur mycket man röker och ens förväntade livslängd. Dessutom demonstrerade den de positiva effekterna av att sluta röka (det är alltså aldrig en dålig idé att sluta).

Studiens betydelse

Genom sitt klara och uppenbara resultat bidrog studien i hög grad till att svänga uppfattningen om rökning som fortfarande på femtiotalet till och med ansågs som någonting nyttigt av många.

Studien var också banbrytande i sin omfattning och längd och sitt tydliga användande av statistisk analys, och har varit vägledande för många liknande undersökningar sedan dess.

Länkar:
Brittish Doctors Study (Wikipedia)
Edinburgh Skeptics
Nuffield Department of Popular Health

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning