post id: 11434
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11434
 
Aktuellt, Årsmöte, Medlemsnytt

Årsmöte 2018

Välkommen på föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2018

Datum: Lördag 19 maj
Plats: Stockholm, Camarillo (Kungstensgatan 22)

Programöversikt i korthet:

 • Fredag 18 maj:
  Skeptikerpub på The Londoner med föreläsning av Olle Dahlberg om Street Epistemology. Kl 18:00, föreläsningen börjar 19:00.
 • Lördagen 19 maj:
  Själva årsmötet äger rum kl. 13:00–15:00, men programmet inleds redan klockan 09:00 och pågår under hela dagen med bl. a. föreläsningar och utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare 2017. En gemensam middag på egen bekostnad kommer arrangeras under kvällen, på Cloud Nine nära Norra Bantorget.
 • Söndagen 20 maj:
  Guidat studiebesök på Sjöhistoriska museet, visningen Resenärerna. Kl 11:00, 45-60 minuter. Gemensam fika på cafét efteråt.

Motioner
Inga motioner har inkommit före 31 januari

Förtäring
Föreningen bjuder på kaffe och kaka samt lunch under lördagen för dig som är föranmäld.

Obligatorisk föranmälan gäller för kvällens middag, då föreningen ämnar boka bord på en restaurang. Likaså till söndagens studiebesök. Anmäl dig senast fredagen 11 maj genom att logga in på Mina Sidor (anmälan finns under fliken Evenemang).

Detaljerat program
Mer information kommer att läggas upp här fortlöpande.

Varmt välkommen!

Vetenskap och Folkbildnings styrelse genom
Peter Olausson, ordförande


Dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering
§3. Godkännande av dagordning
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Årsmötets behöriga utlysande
§6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
§7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§8. Inkomna motioner
§9. Val av styrelse
§10. Val av revisorer och suppleanter
§11. Val av valberedning
§12. Övriga frågor
§13. Mötets avslutande


Valberedningens förslag till riksstyrelse 2018

Ordförande
Peter Olausson (omval)

Vice ordförande
Pontus Böckman (omval)

Ledamöter
Lina Hedman (omval)
Dan Katz (omval)
Adrian Lozano (omval)
Staffan Lückander (nyval)
Karin Karlsson (omval)

Valberedningens förslag till revisorer 2018

Ordinarie
David Eskilsson (omval)
Aija Sadurskis (omval)

Suppleanter
Sven Ove Hansson (omval)
Roland Uhrberg (omval)

Vetenskap och Folkbildning