post id: 10953
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10953
 
Aktuellt, Årsmöte

Årsmöte 2017

Välkommen på föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2017

Datum: Lördag 25 mars
Plats: Malmö, Mayfair Hotel Tunneln (Adelgatan 4) 

Programöversikt i korthet (se nedan för mer detaljer):

 • Fredagen 24 mars: Skeptikerpub med talare på puben Sir Toby’s.
 • Lördagen 25 mars: Själva årsmötet äger rum kl. 13:00 – 15:00, men programmet inleds redan klockan 09:00 och pågår under hela dagen med bl. a. föreläsningar och utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare 2016. En gemensam middag på egen bekostnad börjar kl. 19:15, föranmälan krävs.
 • Söndagen 26 mars: Guidat studiebesök på Malmö Museum mot mindre avgift och föranmälan.

Motioner:
Två motioner har inkommit till årsmötet, vilka bifogas. (se nedan).

Förtäring:
Föreningen bjuder på kaffe och kaka under lördagen för dig som är föranmäld. Ingen organiserad lunch arrangeras men ett flertal lunchmöjligheter finns i närheten. Ytterligare information tillhandahålls på mötet.

Obligatorisk föranmälan gäller för kvällens middag, då föreningen ämnar boka bord på en restaurang. Likaså till söndagens studiebesök. Anmäl dig senast fredagen den 17/3 genom att logga in på Mina Sidor: http://forening.foreningshuset.se/vof/loggain
(anmälan finns under fliken Evenemang)

Boende:
Malmö har gott om hotellmöjligheter. Hotellet där årsmötet sker (Mayfair Hotel Tunneln) erbjuder 10 % rabatt för dig som deltar på årsmötet. Detta gäller i mån av tillgängliga rum och kräver bokning via telefon på (040-10 16 20) eller mejl (info@mayfairhotel.se). Uppge att du deltar i mötet och önskar 10 % ”VIP-rabatt”.

Varmt välkommen!
Vetenskap och Folkbildnings styrelse genom
Linda Strand Lundberg, ordförande


 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
 7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 8. Inkomna motioner
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Länk till valberedningens förslag till ny styrelse


Program:

Fredag 24 mars

Sir Toby’s Pub & Restaurant, Davidshallsgatan 21

19:00 Skeptikerpub: ”Pseudovetenskap i terapirummet” – Teddy Winroth
 
Lördag 25 mars

Mayfair Hotel Tunneln, Adelgatan 4

9:00 – 9:30 Mingel, kaffe
9:30 – 10:30 ”Hat på nätet” – Amalia Juneström
10:45 – 12:00 “Workshop Mansboxen” – Marco Vega
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:50 Årsmöte
15:00 – 15:55 ”Conspiracy theories – What? Why? Where to?” (in English) – Steen Svanholm / Claus Flodin Larsen

 

16:00 – 16:55 ”Det som inte existerar, men finns ändå.
Några ord om föreställningars makt och inflytande” – Mikael Rothstein 
16:55 – 17:15 Fika
17:15 – 17:45 Utdelning av Årets Folkbildarpris 2016 till DN:s Vetenskapsredaktion
19:15 Middag på Restaurang RoseGarden, Stora Nygatan 59
(föranmälan, självkostnad)
Söndag 26 mars

Malmö Muséum, Malmöhusvägen 6

11:00 Studiebesök med guide: ”Makt över människor” (föranmälan, självkostnad 50 kr)

 

Om talarna:

Teddy Winroth är leg. psykolog och kriminolog och intresserar sig speciellt för hur pseudovetenskap bland psykologer är ett stort problem och tar sig svåra yttringar i terapirummet för patienter som söker hjälp.

Amalia Juneström är doktorand i informationsvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur informationsteknologi påverkar människors beteende och i sitt avhandlingsprojekt undersöker hon några av de många uttryck hat och hot tar sig på nätet. Hon är också medlem i VoF:s lokalförening i Uppsala.

Marco Vega är Sexvägledarnas kommunikatör och nyfikna samtalsrådgivare med 10 års erfarenhet av att samtala, föreläsa och arbeta med frågor som rör sex, sexualitet, relationer och hälsa. Tillsammans med Linda Byqvist drog han igång Sexvägledarna 2013 för att erbjuda det som saknades, en ungdomsmottagning för vuxna. Sedan dess har Sexvägledarna växt och kan idag erbjuda handledning, utbildningar, föreläsningar och workshops inom sexualitetens många olika fält.

Steen Svanholm and Claus Flodin Larsen are the dark forces behind 911facts.dk, the only site in Danish that deals skeptically, scientifically, and critically with the many conspiracy theories revolving around the tragic events of September 11, 2001. During their work, they have uncovered the secret underworld of conspiracy theories, and made startling discoveries that will shake the world, about what the theories are, why people believe in them, and what to do to.

Mikael Rothstein är professor i religionshistoria vid Syddansk Universitet. Under många år har han studerat nya religioner och religiösa rörelser. Numera är det primärt religion bland jägar-samlare och andra inhemska folk på Borneo han ägnar sig åt. Mikael har skrivit många böcker, och flera av dem har också utgivits i Sverige. Senast har han skrivit flera vetenskapliga artiklar om Scientologikyrkan och publicerat boken ”Regnskovens religion. Forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste jæger-samlere”.


Motioner till årsmöte i Vetenskap och Folkbildning 2017.

Motion 1:

På Facebook finns en grupp med namnet ”Vetenskap och Folkbildning”. I det fastnålade inlägget i gruppen finns denna beskrivning:

”Välkommen till föreningen Vetenskap och Folkbildnings diskussionsgrupp på Facebook! Den är i första hand till för vetenskapliga skeptiker. Gruppen representerar inte föreningen eller dess medlemmar utan är ett uttrymme som föreningen tillhandahåller för diskussion och frågor.”

Beskrivning är motsägelsefull och förvirrande. Denna mening: ”Välkommen till föreningen Vetenskap och Folkbildnings diskussionsgrupp på Facebook” motsägs av detta: ”Gruppen representerar inte föreningen eller dess medlemmar”. Är det föreningens grupp eller inte?

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att utnämna Facebook-gruppen till föreningens officiella Facebook-grupp, och att detta ska framgå i gruppen beskrivning.

Brunflo 2017-01- 29
Magnus Hansson

Styrelsens svar på motion 1:

Som motionären beskriver finns på Facebook en grupp med namnet ”Vetenskap och Folkbildning”. Denna grupp tillhandahålls officiellt av föreningen, men är öppen för alla som följer gruppens regler och består därmed inte enbart av medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Föreningen kan därmed ej svara för de inlägg som görs av gruppmedlemmarna och gruppens medlemmar representerar heller inte på något sätt föreningen.

Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad

 

Motion 2:

Om särredovisning av representation

Att årsmötet fastslår att årsredovisning och utskick inför årsmöte ska innehålla följande:
– En särredovisning och precisering av föreningens representation och internrepresentation.

Motionärer från VoF Örebro:
Nina Glattfelder
Kjell Strömberg
Jan Wallin

Styrelsens svar på motion 2:

Motionärer från VoF Örebro har inkommit med motion rörande intern och extern representation, samt redovisning av dessa.

Föreningen Vetenskap och Folkbildnings bokföring följer redan idag bokföringslagen och god redovisningssed. Den representation som sker finns tydligt redovisad i bokföringen och kan på anmodan visas upp om oklarheter eller frågor föreligger. Det finns ingen representation, varken intern eller extern, som inte har redovisats i detalj med kvitton, aktiviteter och deltagare. Ekonomiansvarig tillser redan idag att årsredovisningen visar kostnadsslagen. Allt kontrolleras redan idag av revisorerna. Styrelsen anser därmed att det saknas skäl till ytterligare kontroll, med hänvisning till att redovisningen redan idag är detaljerad/fullständig.

Styrelsen yrkar därför på att årsmötet avslår motionen.

 

Vetenskap och Folkbildning