Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utser varje år sedan 1987 Årets folkbildare och Årets förvillare.

Till Årets folkbildare 2010 utses läkaren Åsa Vilbäck för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin. Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 25000 kronor.

Hedersomnämnande går till ytterligare tre personer för deras mångåriga, skickliga och hängivna folkbildningsarbete: Mats Reimer, Björn Fjæstad och Hans Furuhagen.

Till Årets förvillare 2010 utses lobbygruppen Stockholmsinitiativet. Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen, presentera hemmasnickrade och ofta självmotsägande teorier om hur klimatet ”egentligen” fungerar, sprida konspirationsteorier, samt förmedla obekräftade rykten och ogrundade anklagelser mot klimatforskare.

Utförligare motiveringar

Årets folkbildare

Åsa Vilbäck har i sitt TV-program Dr. Åsa i Sveriges Television på ett sakligt och informativt sätt beskrivit sjukdomar och behandlingar. Genom att hålla en god populärvetenskaplig standard i sina program har Åsa Vilbäck tydligt markerat vikten av evidensbaserad medicin. Åsa Vilbäck har även varnat för farliga alternativmedicinska metoder.

Åsa Vilbäck är läkare och har sedan hösten 2008 varit programledare för hälsoprogrammet “Dr. Åsa” i Sveriges Television. Hon har även varit krönikör i Expressen.

Hedersomnämnanden

Mats Reimer är barndistriktsläkare i Mölnlycke och driver sedan 2008 en blogg på Dagens Medicins webbplats. Dagens Medicin är en nyhetstidning för sjukvården som kommer ut varje vecka. Mats Reimer har där noggrant granskat olika företeelser inom vården i vid bemärkelse och särskilt uppmärksammat bristen på belägg för många alternativmedicinska behandlingar. Han har avslöjat att ett stort antal politiker vurmar för sådana pseudovetenskapliga verksamheter.

Björn Fjæstad som är docent i företagsekonomi och ekonomisk psykologi var under åren 1979-2010 chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg och bidrog därigenom aktivt till att öka folkbildningen om vetenskap i Sverige. VoF vill särskilt framhålla att Björn Fjæstad ofta valde att framföra skeptiska ståndpunkter gentemot pseudovetenskap, något som tyvärr inte är alltför vanligt i den gängse vetenskapsjournalistiken.

Hans Furuhagen är filosofie licentiat i klassisk fornkunskap. För sina betydelsefulla folkbildande insatser och omfattande skriftställning avseende de antika kulturerna fick Hans Furuhagen professors namn av regeringen 2009. Under 2010 har han ytterligare stärkt sina aktier inom folkbildningen genom att publicera boken Bibeln och arkeologerna, en uppgörelse med mycket av den pseudovetenskap som förekommer inom detta område.

Årets förvillare

Till Årets förvillare 2010 utses lobbyorganisationen Stockholmsinitiativet, som driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.

”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.”Stockholmsinitiativet
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.

”Politiska klimatmål är meningslösa”Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.

“Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.”Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets medlemmar har synts i dagspress, medverkat i TV och radio samt varit mycket aktiva på internet. De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet. Om ny forskning visar att dagens klimatförändringar inte beror på mänsklig aktivitet vore det en sensation som förtjänar att granskas från alla vinklar. Stockholmsinitiativets ensidiga och ofta felaktiga rapportering av endast sådant som kritiserar klimatvetenskap, motiverar en förvillarutmärkelse.