post id: 10823
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10823
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 30:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini. Även personer i ledande ställning på Karolinska sjukhuset har agerat förvillande vid hanteringen av kritiken mot Macchiarinis operationer.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Amina Manzoor, Maria Gunther
Amina Manzoor och Maria Gunther. Foto: DN.

När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Föreningen vill med detta betona vikten av att ledande massmedia förstår värdet av att ha en permanent och kompetent bevakning av aktuell forskning.

Under senare år har etablerade svenska massmedier skurit ner på bevakningen av vetenskap. Inför 2016 valde tidningen Dagens Nyheter att istället utöka sin vetenskapsredaktion. De båda journalisterna Maria Gunther och Amina Manzoor har under året lyckats beskriva vetenskapliga framsteg, såsom Nobelpristagarnas forskning, genom att använda ett språk som är förståeligt för alla, oavsett utbildningsbakgrund. De tar med läsaren på en resa genom den ibland svårförståeliga vetenskapliga begreppsfloran och redogör exempelvis för skillnader mellan forskningskonsensus och enstaka studier.

På internet och i sociala medier florerar en mängd myter som rör kroppen och vår hälsa. Under 2016 har Dagens Nyheters vetenskapsredaktion kunnat hjälpa läsaren att navigera bland en mängd sådana påståenden avseende socker, förkylningar, vegetarisk kost och mat och hälsa. Med stöd i vad dagens vetenskap kan påvisa har flera spridda hälsomyter därigenom kunnat avlivas.

DNs vetenskapsredaktion har under året bevakat och rapporterat om stort som smått. Harry Potter-citat och teoretisk fysik har samsats i en artikel om tidsresor, problematiken med googlande patienter har diskuterats och påståendena i en pseudovetenskaplig bok har avfärdats. Redaktionen har med bravur och på ett insatt sätt bevakat de stora medicinska händelserna under året såsom Zikavirusets utbredning och Macchiariniskandalen samt redogjort för dessa utifrån flera olika aspekter. Amina Manzoor och Maria Gunther har gjort det svåra begripligt för en mängd läsare. Genom satsningen på vetenskapsjournalistik har Dagens Nyheter därmed visat att man förstår vikten av en god bevakning av dessa viktiga områden.

Årets förvillare

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk.

Redan före anställningen av Macchiarini ignorerade KI:s ledning kraftfulla varningssignaler om oegentligheter i dennes verksamhet. Ledningen fortsatte därefter med att ignorera larm om felaktigheter i Macchiarinis vetenskapliga artiklar om de opererade patienterna och om den bakomliggande grundforskningen med djurförsök med konstgjorda luftstrupar. Särskilt anmärkningsvärt är att Anders Hamsten dröjde med att låta utreda misstankarna mot Macchiarini. När utredningen väl var klar, med ett tydligt konstaterande att forskningen hade varit oredlig (dvs att forskningsfusk hade begåtts), valde KI:s ledning ändå att ignorera detta och med en diffus hänvisning till nya dokument från Macchiarini att fria denne från misstankar. Inte förrän journalisten Bosse Lindquists tv-dokumentär Experimenten sändes i januari 2016 medgav Anders Hamsten att Macchiarinis verksamhet varit oredlig. Omfattande utredningar av KI:s respektive Karolinska sjukhusets hantering av misstankarna mot Macchiarini har därefter avslöjat betydande brister i rutinerna på både KI och KS.

Kort historik om Macchiarini-skandalen

Visselblåsare slog larm till KI:s rektor redan i början av 2014. En skriftlig anmälan gjordes av fyra visselblåsare den 18 augusti 2014 men deras varningssignaler ignorerades länge. Visselblåsarna blev ifrågasatta och anmäldes för otillbörlig journalläsning. En utredning inleddes i slutet av 2014 av professor emeritus Bengt Gerdin (Uppsala universitet) som presenterade sin rapport den 13 maj 2015. Gerdins slutsats var att Macchiarini agerat oredligt i ett antal avseenden i sin forskning. Den 28 augusti 2015 beslutade KI icke desto mindre att fria Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning.

I början av hösten tillsatte först Kungliga Vetenskapsakademien och sedan regeringen utredningar om hur handläggning av misstänkt oredlighet i forskning ska handläggas i Sverige. Utredarnas rapporter väntas i början av 2017.

I januari 2016 sände SVT journalisten Bosse Lindquists dokumentärtrilogi om Macchiarini där det bland annat framkom att de opererade patienterna fått vilseledande information. Efter detta ifrågasattes alltmer KI:s och KS:s hantering av misstankarna mot Macchiarini. Rektor Anders Hamsten avgick den 13 februari 2016. KI:s dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren avgick den 23 februari 2016.

Ytterligare ett antal personer i ledande positioner på KI var aktivt engagerade i att rekrytera Macchiarini, att försvara hans verksamhet när den började ifrågasättas, att trots detta förlänga hans anställning, och att ignorera expertutredningen som konstaterade oredlighet. Omfattande utredningar har presenterats som avslöjat brister vid rekryteringen av Macchiarini och handläggningen av de misstankar om oredlighet som framfördes, både på KI och på Karolinska Sjukhuset.

Länkar
Sten Heckschers utredning [PDF]
Kjell Asplunds utredning [PDF]

Vetenskap och Folkbildning