post id: 25493
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25493
  
Skeptisk måndag

Flogistonteorin

Eld

Vad händer när någonting brinner?

Under lång tid och redan i antiken ansågs eld vara en typ av grundelement, traditionellt vid sidan om luft, jord och vatten.

På 1600-talet tog Johann Joachim Becher (tysk läkare, kemist och nationalekonom) till sig nyare idéer och lade grunden till en teori som kemisten och läkaren Georg Ernst Stahl senare utvecklade och spred. Teorin hävdade att en speciell substans, av Stahl döpt till flogiston, var bundet i alla brännbara ämnen. Flogiston frigjordes när något brann och absorberades av luften tills den blev helt mättad och ingen ytterligare förbränning kunde ske.

Georg Ernst Stahl
Georg Ernst Stahl, 1659 – 1734

Stämde ganska väl med vad man visste

Flogiston­teorin var inte en oveten­skaplig teori för sin tid. Man visste att de flesta ämnen kunde delas upp in mindre bestånds­delar och de experiment man gjorde verkade stämma ganska väl med teorin.

Antoine Lavoisier
Antoine Lavoisier, 1743 – 1794

Syre-teorin

Den franske kemisten Antoine Lavoisier lade på 1770-talet fram grunden till det som senare ersatte flogiston­teorin; att syre låg till grund för förbränning. Man kan säga att flogiston­teorin var på rätt spår, men att man hade vänt på hur det är. Istället för eld drivs av att ett ämne lämnar det brinnande materialet och absorberas i luften, så är det så att syre från luften förenar sig med ämnen i det som bränns.

Vetenskapliga metoden

Hur flogistonteorin utvecklades och senare ersattes med syre-teorin är ett exempel på hur den vetenskapliga metoden fungerar. Observationer, hypoteser och experiment vägs samman, ifrågasätts och prövas, och teorier vägs mot varandra tills man når fram till den förklarings­modell som bäst stämmer överens med verkligheten. Flogiston­teorin var inte pseudo­veten­skaplig i sig, även om den var felaktig. När observationer och mätningar ledde fram till en bättre teori så övergavs den och ersattes med något som var mer korrekt.

Länkar:
Wikipedia: Phlogiston theory
Wikipedia: Antoine Lavoisier, oxygen theory of combustion

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

2 responses to “Flogistonteorin

  1. Det är ett intressant exempel när en teori ersätts av en ny.Det kan vara skäl att hänvisa till Thomas S. Kuhn bok ” The structure of scientifc revolutions” där folgistonteorin och syrets upptäckt diskuteras som ett exempel på en vetenskaplig revolution och byte av vetenskapligt paradigm. Ett alvarligt problem med flogistonteorin var att vissa ämnen vägde mer efter förbränningen så man måste anta det aviga och störande antagandet att flogiston kunde ha negativ vikt!?. Kris alltså. Och syre förbränningsteorin löste detta och introducerade ett stort antal nya vetenskapliga frågeställningar.

  2. En intressant sak i sammanhanget är att Lavosier hade en elementlista på sin laboratorievägg och förutom de då kända grundämnena fanns ytterligare ett ämne med caloric. Detta var ett annat hypotetiskt ämne som ansåg finnas i varierande grad och ombesörjde dels värmeledning och dels förklarade det värmeinnehållet i ämnen. I likhet med flogestone hade caloric en del exotiska egenskaper som tex masslöshet . IOM den mekaniska synen på värmeläran övergick vetenskapen till att förklara värdeöverföring med vibrationer istället. Värmekapacitivitet mättes i calorier och en välkänd punchsort fick namnet caloric efter ännu ett illustert ämne som inte fanns. Det finns ett myller av sådana.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning