Olle Johansson


(Text in English further down)

Till Årets förvillare 2004 utses docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.

Vad som menas med forskningskvalitet i detta sammanhang behöver förklaras. I kontroversiella riskfrågor brukar man utgå från nio preciserade grundkrav (A. B. Hill, Proc R Soc Med 58, s. 295-300, 1965), som ska vara uppfyllda för att man ska kunna hävda att exempelvis en miljöfaktor verkligen orsakar sjukdom. Den del av Olle Johanssons verksamhet som handlar om elektromagnetiska fält, mobiltelefoni och radiovågor uppfyller inte dessa krav. Denna slutsats delas även av Vetenskapsrådet i rapporten “Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält” (PDF 2004-11-01), där man bl.a. framhåller att Olle Johanssons forskning är svagt underbyggd både teoretiskt och metodologiskt. Även de nordiska strålskyddsinstituten har i en gemensam kommuniké konstaterat att vetenskapliga belägg för att mobiltelefonin skulle vara farlig saknas.

Olle Johansson använder också ett vagt, vilseledande och suggestivt språk. Till detta hör oklart använda begrepp – en av de mer förvillande formuleringarna är den som handlar om att man måste bevisa ofarlighet, vilket aldrig är möjligt.

VoF har noterat att Olle Johansson ofta uttalar sig i frågor som ligger utanför hans fackområde. Elektromagnetiska fält ligger helt klart utanför hans kompetens. När Johansson exempelvis talar om mikrovågor så antyds det att de skulle vara jämförbara med röntgen- och gammastrålning trots att det handlar om helt olika fysikaliska fenomen. De viktiga parametrarna när det gäller dessa olika elektromagnetiska fält är frekvens och intensitet. Om dessa inte preciseras är diskussioner om faror meningslösa. Även Olle Johanssons uttalanden om brott på DNA-strängar uppvisar grav kunskapsbrist. Exempelvis angav Johansson nyligen (Stockholms Fria Tidning 2004-12-24) en underskattning av den naturliga förekomsten av sådana DNA-brott med en faktor 100 000. Den som vill tas på allvar måste åtminstone ha rätt storleksordning på sina siffror.

Avslutningsvis noteras att Olle Johansson hävdat att en lång rad sjukdomar, såsom cancer, blodtrycksproblem, astma, allergi och sömnstörningar, skulle kunna orsakas av elektromagnetiska fält. Han menar vidare att man kan få malignt melanom av tv- och radioutsändningar. Särskilt uppmärksammad blev Johansson för ett par år sedan när han hävdade att hjärnskador och speciellt galna kosjukan skulle kunna orsakas av mobiltelefoni (Aftonbladet 2001-03-12).

Inget penningpris är knutet till utmärkelsen Årets förvillare.Misleader of the Year 2004


Olle Johansson

The Swedish Sceptics (Vetenskap och Folkbildning, VoF) is a non-profit organization with approximately 1600 members (as of 2004). VoF tries to inform the public and the media about the nature of science, explaining which questions are scientifically meaningful and which are not. In particular, VoF critically examines the scientific status of controversial phenomena and theories such as astrology, paranormal claims, homeopathy, UFO’s, etc.

Each year, VoF appoints “Public educator of the year” as well as the less flattering “Misleader of the year”. Below is an English version of the press release explaining associate professor Olle Johansson’s appointment as “Misleader of the year 2004”.

Following many years of public assertions and cocksure, blatant warnings of numerous negative health effects allegedly caused by electromagnetic fields, associate professor Olle Johansson has been awarded the title “Misleader of the year 2004”.

Olle Johansson receives the award as one of the most prominent representatives of the far too many scientists who, to draw attention to themselves and funding for their own activities, disseminate worry among the public in mass media by presenting unsubstantiated hypotheses as established facts. According to VoF, Johansson’s own research pertaining to electromagnetic fields is of low quality.

What is meant by low quality in this context needs an explanation. In controversial risk issues, nine criteria are often used (A. B. Hill,Proc R Soc Med 58, pp. 295-300, 1965) as the basis for claiming, for instance, that a specific environmental factor indeed causes a disease. The components of Olle Johansson’s activities which concern electromagnetic fields, mobile phones and radiofrequency waves do not fulfill these criteria. This conclusion is also shared by the Swedish Research Council in the report “Research on health effects due to electromagnetic fields” (November 1, 2004, in Swedish), where it is emphasized that the research by Olle Johansson has a weak basis both theoretically and methodologically. In addition the Nordic radiation protection authorities have in a consensus communication noted that scientific evidence for dangers from mobile phones is lacking.

Olle Johansson uses vague, deceptive and suggestive language. This includes unclear use of concepts – one of his more confusing types of phrasings is the one which demands “proof of lack of danger”. Such proof never is possible.

VoF has noted that Olle Johansson often speaks outside his area of expertise. Electromagnetic fields are clearly outside his field of competence. As an example, when Johansson talks about microwaves, he indicates that they are comparable with X-rays and gamma radiation, in spite of the fact that these different sorts of electromagnetic waves relate to entirely different physical phenomena. The important variables relating to electromagnetic fields are frequency and intensity. Unless these are given, deliberations about dangers are meaningless.

In addition, Olle Johansson’s discussions of DNA strand breaks manifest grave lack of basic knowledge. As an example, Johansson recently (Stockholms Fria Tidning, December 24, 2004, in Swedish) gave an underestimate of the natural occurrence of such DNA breaks by a factor of 100 000. If one wants to be taken seriously a minimum requirement is to be correct at least with regard to orders of magnitude.

Finally, it has been noted that Olle Johansson insinuates that a large number of diseases such as cancer, blood pressure problems, asthma, allergies and sleep disorders, may be caused by electromagnetic fields. He has also come to the conclusion that malignant melanomas may be caused by TV- and FM-transmissions. A few years ago Johansson received particular attention after he claimed that brain damage, and specifically mad cow disease could be caused by the use of mobile phones (Aftonbladet, March 12, 2001).

There is no monetary reward associated with the award “Misleader of the year”.

Vetenskap och Folkbildning