Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen granskar vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot fenomen och metoder. Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. Föreningen vill verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten. Föreningen vill även sprida kunskap om de svårigheter och risker som är förknippade med att använda enskilda observationer för att dra generella slutsatser om verkligheten.

Föreningen är öppen för alla som stöder dess syfte.

Allt arbete i föreningen sker ideellt och oavlönat. Löpande kostnader finansieras av medlemmarnas årsavgifter samt prenumerationer på tidskriften Folkvett, båda f.n. 250 kr per år.

Att definiera vetenskap och pseudovetenskap är inte alldeles enkelt. VoF använder följande definition:

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade.

 
Mer om definitionen av pseudovetenskap kan du läsa i denna artikel.

Vetenskap och Folkbildning