vetenskapsteori-karl-popper
1900-talsfilosofen Karl Popper är central inom vetenskapsteori.

Teori är ett begrepp med två distinkta betydelser:

1. Antagande, hypotes (t.ex. ”det där är bara en teori”).

2. Sammanhängande modell för en samling fenomen, understödd av mer eller mindre omfattande observationer eller experiment (t.ex. “en vetenskaplig teori”).

Båda betydelserna förekommer i såväl vardagsspråket som inom vetenskapen. Ett antal vetenskapliga teorier är kända just som teorier, och då åsyftas den andra betydelsen. Exempelvis är relativitetsteorin, evolutionsteorin och flogistonteorin teorier i den andra betydelsen. Av dessa tre har de två första ett överväldigande empiriskt stöd, medan flogistonteorin numera ersatts av bättre teorier.

Den dubbla betydelsen hos ordet “teori” utnyttjas ibland av pseudovetare

Kreationister hävdar ofta att kreationism och evolutionsteori bör läras ut parallellt i skolorna, eftersom båda är ”teorier”. De blandar då samman betydelserna. Kreationism är en teori av första betydelsen, men den är inte vetenskapligt fruktbar eftersom den inte kan testas och falsifieras.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning