jordstrålning-hartmann-curry
Hartmann-linjer är centralt inom jordstrålning.

Jordstrålning, en icke-elektromagnetisk strålning som enligt anhängarna finns över hela Jorden. Strålningen anses vara starkare längs stråk som bildar rutmönster med några meters sida.

De mest omtalade mönstren är uppkallade efter Curry och Hartmann, två tyska läkare som publicerade spekulativa skrifter på 1950- och 1960-talen. Curry kopplade mönstren till förekomst av cancer, även om han inte använde begreppet jordstrålning. Påståenden om jordstrålningens hälsofarlighet är vanliga också idag, även om somliga anhängare menar att viss jordstrålning är välgörande. Entusiaster har hittat på många namn på olika varianter av den påstådda strålningen.

Jordstrålning kan inte upptäckas med konventionella mätinstrument, men kan enligt entusiasterna hittas med slagruta och liknande instrument. Begreppet jordstrålning tycks ha uppkommit i Tyskland på 1930-talet, och tron är mest utbredd där och i Skandinavien. Det finns äldre folkliga föreställningar som liknar tron på jordstrålning, såsom underjordiska stråk över vilka djur kunde bli sjuka m.m. Det är dock osäkert om den äldre folktron är direkt relaterad till dagens föreställningar.

Forskning stödjer inte påståendena kring jordstrålning

Jordstrålning kan inte mätas med någon objektiv metod, men har ändå undersökts indirekt i flera vetenskapliga studier. I en stor finsk studie skulle slagrutemän oberoende av varandra peka ut jordstrålningslinjer. Resultaten visade fullständig brist på överensstämmelse. En norsk studie av samma typ gav lika negativa resultat. I en annan norsk undersökning lät man slagrutemän bedöma sovplatser i hemmet för barn som blivit inlagda på sjukhus. Barn som påstods ha utsatts för jordstrålning var varken sjukare eller friskare än de andra.

I en svensk studie undersöktes om reaktionstiden hos försökspersoner påverkades om de vistades i påstådd jordstrålning. Resultatet blev negativt. Det finns över huvud taget inga välgjorda empiriska studier som talar för jordstrålnings existens. Det finns heller inget i vår nuvarande kunskap om partikel- och strålningsfysik som ens möjliggör existensen av jordstrålning såsom icke-elektromagnetiskt fenomen med mänsklig påverkan. Ur vetenskaplig synvinkel är det lika sannolikt att jordstrålning existerar som att jorden är platt. Varje påstående om jordstrålningens eller Currylinjers hälsoeffekter (såväl positiva som negativa) är således falskt.

Vidare läsning: