”…oddsen mot att DNA ska uppstå är 1040 000 mot ett (enligt Fred Hoyle, Evolution from Space, 1981). Detta är sant, men mycket vilseledande. DNA uppstod inte genom ren slump. Det uppstod genom en kombination av slump och fysikens lagar. Utan de fysikens lagar vi känner till skulle livet på jorden inte ha evolverat på den korta tiden sex miljarder år. Den starka kärnkraften behövdes för att binda protoner och neutroner i atomkärnan; elektromagnetism behövdes för att hålla samman atomer och molekyler; och gravitationen behövdes för att hålla de resulterande ingredienserna för liv kvar på jordens yta.”
— Victor J. Stenger<ref>Engelsk originaltext:

…the odds against DNA assembling by chance are 1040,000 to one (according to Fred Hoyle, Evolution from Space, 1981). This is true, but highly misleading. DNA did not assemble purely by chance. It assembled by a combination of chance and the laws of physics. Without the laws of physics as we know them, life on earth as we know it would not have evolved in the short span of six billion years. The nuclear force was needed to bind protons and neutrons in the nuclei of atoms; electromagnetism was needed to keep atoms and molecules together; and gravity was needed to keep the resulting ingredients for life stuck to the surface of the earth.

</ref>

”Att förklara DNA/protein-maskinens ursprung genom att åberopa en övernaturlig designer är att förklara exakt ingenting, för det lämnar designerns ursprung oförklarat. Du måste då säga något som “Gud har alltid funnits”, och om du tillåter dig den bekväma utvägen kan du lika gärna bara säga “DNA har alltid funnits” eller “livet har alltid funnits” och vara färdig.”
— Richard Dawkins<ref>The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, p. 141</ref><ref>Engelsk originaltext:

To explain the origin of the DNA/protein machine by invoking a supernatural Designer is to explain precisely nothing, for it leaves unexplained the origin of the Designer. You have to say something like “God was always there”, and if you allow yourself that kind of lazy way out, you might as well just say “DNA was always there”, or “Life was always there”, and be done with it.

</ref>

”…sällsynthet i sig själv borde inte nödvändigtvis vara belägg för något. När man får en bridgehand om tretton kort är sannolikheten för att få precis denna hand mindre än en på 600 miljarder. Trots det vore det absurt för någon att få en hand, undersöka den noggrant, beräkna att sannolikheten att få den är mindre än en på 600 miljarder, och sen dra slutsatsen att han inte kan ha fått den given eftersom det är så väldigt osannolikt.”
— John Allen Paulos<ref>Innumeracy: Mathematical Illiteracy and its Consequences</ref><ref>Engelsk originaltext:

… rarity by itself shouldn’t necessarily be evidence of anything. When one is dealt a bridge hand of thirteen cards, the probability of being dealt that particular hand is less than one in 600 billion. Still, it would be absurd for someone to be dealt a hand, examine it carefully, calculate that the probability of getting it is less than one in 600 billion, and then conclude that he must not have been dealt that very hand because it is so very improbable.

</ref>

Intelligent design (ID) är en anti-evolutionstro som hävdar att naturliga förklaringar av somliga biologiska enheter inte är möjliga, och att sådana enheter bara kan förklaras genom någon intelligent orsak [1]. Förespråkare för ID menar att deras tro är vetenskaplig och att den ger empiriska belägg för existensen av Gud eller superintelligenta aliens. De hävdar att skolor ska undervisa om intelligent design i naturvetenskapliga ämnen som ett alternativ till den vetenskapliga evolutionsteorin. ID är dock i grund och botten en bluff, eftersom evolution är kompatibelt med tro på en intelligent konstruktör av universum och med ett obegränsat antal andra metafysiska myter. Dessa två fenomen står inte i motsättning och tävlar inte nödvändigtvis med varandra, även om evolution klart motsäger många religioners skapelseberättelser. ID förs i huvudsak fram av de kristna apologetikerna på The Discovery Institute och deras allierade, vilka motsätter sig evolutionsbiologin eftersom den hotar deras konservativa, bokstavliga syn på Bibelns historier. Discovery Institutes inställning till vetenskapliga upptäckter som motsäger deras bokstavliga tolkning av Bibeln påminner om den tidiga 1900-tals-organisationen World Association of Christian Fundamentalists.

I december 2005 beslutade den amerikanska federala domaren John E. Jones III att ID måste gå samma öde till mötes som kreationismen gjorde 1987 när USA:s högsta domstol beslutade att religiösa doktriner inte får främjas i sekulära institutioner eftersom det bryter mot det första tillägget till USA:s konstitution. Jones skrev i sitt beslut angående en policy från skoldistriktet i Dover, Pennsylvania, som inkluderat ID i skolans biologiprogram:

Doverområdets medborgare tjänades dåligt av de av skolstyrelsens medlemmar som röstade för ID-policyn. Det är ironiskt att flera av dessa personer, som så hängivet och stolt förde fram sin religiösa övertygelse, om och om igen ljög för att sopa bort spåren och dölja det verkliga syftet bakom ID-policyn…

ID-förespråkarnas argument kan verka vara ett hopkok av kreationistargument, men de som försvarar ID menar att de inte avvisar evolution bara för att det inte passar med deras tolkning av Bibeln. Faktum är att vissa ID-förespråkare (till exempel Michael Behe) hävdar att de inte avvisar evolution. De presenterar dock naturligt urval som om att det skulle innebära att universum inte kan ha blivit designat eller skapat, vilket är nonsens. Att förneka att en allsmäktig gud har makten att skapa levande ting genom att använda naturligt urval är att hävda något ovetbart. Det är också inkonsistent med tron på en allsmäktig skapare, som, antar man, skulle kunna använda vilken metod den ville för att göra det den gör. (Här kringgår vi den djupa teologiska frågan om huruvida en allsmäktig varelse skulle kunna skapa ett objekt den inte kan flytta.)

En av de första att försvara ID var juridikprofessorn vid UC Berkeley, Phillip E. Johnson, som uppenbarligen komplett har missförstått Darwins teori för naturligt urval. Han uppvisar missförståndet att teorin säger (1) att den judeo-kristna guden inte existerar, (2) att naturligt urval bara kan ha skett slumpmässigt, och (3) att något som sker slumpmässigt inte kan vara konstruerat av en gud. Ingen av dessa punkter är väsentliga för naturligt urval.

Det finns ingen motsägelse i att tro på en gud som skapade universum och att även tro på naturligt urval, även om det är sant att evolution ger en icke-teistisk förklaring till arternas uppkomst. Naturligt urval kunde ha konstruerats av en gud, även om det verkar mer i linje med den judiska gudens natur att ha gjort små lerfigurer och blåst liv i dem.

[…]

Vetenskap och Folkbildning