Vetenskap och Folkbildning utser varje år Årets folkbildare och Årets förvillare. Den förra utmärkelsen är, till skillnad från den senare, förenad med ett penningpris på 25 000 kr. Utmärkelserna genererar vanligen viss uppmärksamhet i pressen.

Om utmärkelsen
Årets folkbildare säger reglerna:

Till årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets folkbildare 2011 utsågs redaktionen för SVT:s barnprogram Hjärnkontoret för sin utmärkta vetenskapsbevakning riktad till barn. Hjärnkontoret har visats i 16 år (start i januari 1995) och har därmed bidragit till att fostra hela dagens generation av studenter och unga forskare vid landets högskolor. Tack vare sin tilltalande form och sin lämpliga sändningstid i SVT når Hjärnkontoret ut till barn med alla slags bakgrund och kan därmed bredda och demokratisera rekryteringen av framtidens forskare. Därtill ökar programmet kunskapen om och uppskattningen för vetenskap bland allmänheten i stort.

Hedersomnämnande går därutöver till följande för deras skickliga och hängivna folkbildningsarbete: vetenskapsjournalisten Karin Bojs (verksam i Dagens Nyheter) och redaktionen för Skeptikerpodden (ett av landets populäraste poddradioprogram alla kategorier – se även notis om Skeptikerpodden i slutet av detta nummer).

Om utmärkelsen Årets förvillare säger reglerna:

Till årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.

Till Årets förvillare 2011 utses miljönämnden i Mora och Orsa. Skälet är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande krav på att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade strålningen från sina master. Strålningen har sagts orsaka en rad hälsoproblem. Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga försök. I stället har miljönämnden hävdat att forskningsläget skulle vara oklart och att samband inte kan uteslutas. Man har också hänvisat till en vetenskapligt undermålig rapport i ämnet. Nämnden har inte heller fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande.

Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och informationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till undermåliga rapporter och anekdoter.

Denne har samarbetat med 2004 års Förvillare, docent Olle Johansson. Nämndens felaktiga utredning ledde till att man beslöt kräva omriktning av mobiltele-, radio- och tevesändare.

Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symptom. Men det saknas vetenskapligt stöd för deras tolkning att besvären beror på elektromagnetiska fält. Orsaken är i stället vanligen psykosomatisk. Man gör inte de drabbade en tjänst genom att i strid mot medicinsk vetenskap acceptera deras tolkning.

Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst tyckande. I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund, utan år efter år drivit ett ärende som aldrig kunde leda någon vart.

Mer om detta ärende specifi kt stod att läsa i Folkvett nr 4/2011 (samt i en rad tidningar i rikspressen). Mer information om forskning kring elöverkänslighet finns i en artikel av Jesper Jerkert i Folkvett nr 2/2010.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Martin Rundkvist kommenterade utmärkelsen.

– Vi förnekar inte att människor lider, men vetenskapligt sett kan inte åtgärder som att rikta om mobilmaster hjälpa mot den här problematiken. Det finns inget som tyder på att problemen beror på elektromagnetisk strålning, men det har miljönämnden struntat i. Att slösa bort offentliga medel på pseudovetenskap tycker vi är klandervärt.

I riksdagen finns ledamöter som stöder miljönämndens linje, vilket Vetenskap och Folkbildning ser som oroväckande. Miljöpartiets Mats Pertoft sitter i styrelsen för Elöverkänsligas riksförbund och har offentligt gått ut med stöd till nämndens ovetenskapliga åtgärdsförslag.

– Politiska beslut bör fattas med hänsyn till hur verkligheten ser ut, säger Martin Rundkvist

Vetenskap och Folkbildning