Dan Larhammar refererar nya siffror om amerikanernas tilltro till vetenskap och pseudovetenskap.

Den senaste Gallup-undersökningen i USA visar att trenden med ökat stöd för evolutionen fortsätter. Sedan 1982 har undersökningar gjorts med ojämna mellanrum där folk tillfrågats vilket av tre svarsalternativ som bäst motsvarar deras syn på människans ursprung och utveckling: människan har utvecklats styrd av Gud, människan har utvecklats men Gud var inte inblandad, och människan skapades i sin nuvarande form av Gud. En undersökning offentliggjord den 17 december 2010 visar att andelen som anser att människor utvecklats utan gudomlig inblandning ökat från 9 % till 16 % sedan mätningarna inleddes. De som föredrar evolution med gudomlig styrning ligger ganska konstant på 38 %. Andelen som anser att människan skapats av Gud i sin nuvarande form var den lägsta hittills, 40 %. Sex procent avböjde att svara. En tydlig skillnad finns i utbildningsnivå: bland universitetsutbildade anser 25 % att människan utvecklats utan gudomlig inblandning och endast 22 % anser att människans skapats i sin nuvarande form för mindre än 10 000 år sedan, jämfört med 9 % respektive 47 % för dem som endast har gymnasieutbildning. Men att blott 25 % av universitetsutbildade förespråkar evolution utan gudomlig inblandning är förstås fortfarande en anmärkningsvärt låg siffra. Det skulle vara intressant att veta om den positiva trenden, om än långsam, med ökat stöd för evolutionen kan bero på den upplysningsverksamhet som bedrivs av National Center for Science Education. Kanske bidrar även de senaste årens mer intensiva kritik av religiösa förklaringsmodeller som framförts av författare som Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchins, Michel Onfray med flera. Några månader tidigare rapporterade Gallup att fler amerikaner svarar att de inte har någon ”religiös identitet”: andelen är sedan i fjol 16 % gentemot blott 1–5 % under åren 1948-74. Detta innebär förstås inte nödvändigtvis att andelen agnostiker eller ateister ökat, men religionernas inflytande tycks helt klart ha minskat eftersom 19 %

säger att religionen inte är särskilt betydelsefull i deras liv, också detta en högre andel än tidigare. Man kan förundras av hur Gallups frågor om människans ursprung är formulerade: de innehåller ordet Gud som om det funnes en enda enhetlig gudsbild. En av frågorna lyder: ”Människan utvecklades, men Gud hade ingen roll i processen” – orden ”men Gud” ger intrycket att denne guds existens är självklar och att det bara finns en. En mer neutral formulering vore ”Människan utvecklades utan att någon gud var inblandad”, men det kan vara så att frågans formulering är från 1982 och att den bibehållits för att möjliggöra jämförelser över tid. Även om det finns positiva trender så verkar den fundamentalistiska ungjordskreationismen hålla USA i ett fast grepp, särskilt bland lågutbildade.

Vetenskap och Folkbildning