Publicerat i Folkvett nr 3/2009.

Sverige

Kreationist inbjuden till Lunds universitet

Söndagen den 30 augusti anordnade institutionen för arkeologi vid Lunds universitet en öppen paneldebatt om arkeologi och kreationism. Att kreationister motarbetar biologisk forskning och undervisning är allmänt känt. Men dessutom har de mest bokstavstroende kreationisterna problem med den arkeologiska kronologin. De tror nämligen att världen skapades ungefär kring den tid då jordbruket infördes i Sverige, vilket placerar hela den äldre stenåldern före världens skapelse. De äldsta stenredskapen är nämligen ungefär 2,5 miljoner år gamla.

En av lundainstitutionens studenter hade genom sitt examensarbete upptäckt kreationistisk propaganda som använde pseudoarkeologiska argument. Hon såg det därför som angeläget att man tog upp frågan till offentlig debatt. Inbjudna talare var professorn i teologi och f.d. ärkebiskopen i Svenska kyrkan K.G. Hammar (ickefundamentalist), arkeologilektorn Kristina Jennbert, filosofilektorn Björn Petersson, författaren och hebreiskadoktoranden Ola Wikander, samt bokstavstroende kreationisten Mats Molén.

Debatten lär ha avlöpt under städade former. Moléns huvudlinje gick ut på att det är synd om kreationisterna som orättfärdigt stängs ute från universiteten av ateister och ”evolutionister”, d.v.s. kunniga biologer.

Att bjuda in Molén var ändå ett stort misstag. Långt efter det att alla glömt vad som sades i Lund kommer han att skryta med att universitetet bjudit in honom och satt honom jämte K.G. Hammar. Visst skall universiteten undervisa om pseudovetenskap. Men de skall inte låta pseudovetenskapare undervisa.

MR

Trångsynt ögonterapi

I våras annonserade samtalsterapeuten Stina Bengs, Stockholm, i Dagens Nyheter om sin ”ögon- och medvetandeträning” som påstods återställa normal syn. Kursen som hon erbjöd kostade 2250 kronor för 8 veckor och 3750 för 14 veckor.

Efter att ha blivit tipsad om annonsen av VoF-medlemmen Kerstin Larsson undersökte jag påståendena närmare genom att kontakta Stina Bengs och läsa hennes hemsida: ”Gå en lätt-tillgänglig kurs i ögon- och medvetandeträning som kan ge dig din normala syn åter, vare sig du är närsynt, långsynt, astigmatiker, har grå eller grön starr, är glosögd eller skelögd”. Bengs felaktiga utgångspunkt är att alla synfel orsakas av muskler och att man med tankekraft kan påverka musklerna.

Stina Bengs terapi visade sig grundas på idéer från healingterapeuterna Louise Hay i USA och Martin Brofman i Schweiz. Hay hävdar att hon botat sin livmoderhalscancer med diverse alternativa metoder inklusive reflexologi. Hennes bok You Can Heal Your Life från 1984 sägs på hennes hemsida ha sålts i 35 miljoner exemplar. Bland alla översvallande positiva kommentarer på Amazon finns följande: ”fördelen med metafysik är att ingen kan säga att man har fel”, tydligen skrivet helt utan ironiska undertoner. Martin Brofman har skrivit en bok med titeln Improve Your Vision där han hävdar att vi ser inte bara med ögonen utan med hela vårt väsen. En annan av hans böcker har titeln ”Allt kan helas” och på en av sina webbsidor påstår han att AIDS kan botas med kärlek. Stina Bengs själv utövar reiki-healing, en japansk handpåläggningsmetod.

Efter en notis på VoF:s hemsida nappade Expressens medicinjournalist Anna Bäsén, Årets folkbildare, och skrev en artikel den 1 juni. Redan en vecka senare hade Konsumentverket stoppat fortsatt annonsering från Bengs. Dessvärre fortsätter hon dock att marknadsföra sina ovetenskapliga metoder. Hennes hemsida (www.filantropen.com) erbjuder fortfarande samtalsterapi mot synavvikelser (senast kollat den 6 september).

Tipsa gärna VoF-styrelsen eller media om andra tvivelaktiga terapier så att lurendrejeri uppmärksammas innan alltför många kunder hunnit drabbas.

Dan Larhammar

Kvacksalveri på Beroendemottagningen i Nynäshamn

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område föreskriver: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, utgivna av Socialstyrelsen i januari 2007, sägs: ”Behandling av alkoholmissbruk och -beroende med öronakupunktur har enligt expertunderlaget ingen evidens.” och vidare: ”I ett antal RCT-studier har akupunktur med både ospecifik och specifik teknik inte kunnat påvisa några effekter som skiljer behandlingen från placeboeffekter.” Trots detta kan man läsa på Nynäshamns kommuns hemsida följande:

”I Nynäshamns kommun finns en beroendemottagning för dig som är över 18 år. Här får du stöd och hjälp att komma ifrån ditt beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Beroendemottagningen erbjuder Stödsamtal och vägledning, Öronakupunkturbehandling, Information om droger och deras skadeverkningar”.

Bo Persson

Kommunalråd gav status åt slagrutekonvent

Även små gester i all vänlighet kan skapa ett sken av att hokus pokus i olika former har legitimitet. Torsdagen den 21 maj öppnades Svenska Slagruteförbundets konvent i Säter. Kommunalrådet Abbe Ronsten (s) hälsade välkommen och öppnade konventet som förutom slagruta bland annat hade feng shui, healing, frekvensmätning, naturväsen, interdimensionella resor och mindfulness på programmet.

Om kommunalrådet tror på slagrutan och/eller något av allt det andra som togs upp vid konventet eller inte är okänt, men hans officiella närvaro skänkte ett slags legitimitet. Det kan vara så att kommunalrådet bara ville vara snäll när ett välbesökt konvent hölls i den lilla staden och därför helt obetänksamt ställde upp. Men hokus pokus-organisationer av alla de slag förtjänar inte stöd av det allmänna.

Lennart Götesson

Göran Rosenberg stöder antroposofin igen

I Folkvett har vi med början 1994 och senast i nr 2004:4 då och då rapporterat om den ansedde journalisten Göran Rosenbergs stöd för antroposofin. Den 24 juli var han framme igen. Under rubriken ”Vad kan bevisas?” larmade Rosenberg i Dagens Nyheter om att den antroposofiska medicinens framtid i Sverige var hotad.

Han skrev där, ”Den specifika verkan av medicinerna (till stor del homeopatiska preparat) är […] svår att evidensbasera eftersom den sägs vara beroende av behandlingen som helhet (lite som placebo), vilket i sin tur innebär att medicinerna lär komma att förbjudas från årsskiftet och därmed de hittillsvarande behandlingsformerna inom den antroposofiska medicinen”.

Homeopatiska preparat är som bekant inte lite som placebo, utan 100% gedigen placebo.

MR

Skeptiker fordom tvivelaktiga

Ordet “skeptisk” är ett sent lån till svenskan från grekiskan. Svenska akademiens ordbok anger ett äldsta belägg ur Then Swänska Argus från 1733. Men skepticismen i sig är inget nytt inslag i svenskars karaktär. Lars-Olof Larsson skriver t.ex. om Gustav Vasas “sjukliga misstänksamhet”, ett drag som bidrog till att göra Gustav till både framgångsrik landsfader och tyrann. Så vad sade man i stället för “skeptisk”?

1635 skriver Per Banér till Axel Oxenstierna att “jagh mykitt twiffwelachtigh haffwer warett” – “jag har förhållit mig mycket skeptisk”. Under stormaktstiden var skeptikern alltså tvivelaktig. Men ordens betydelse driver iväg med tiden. Idag är det sådant vi inte tror på som vi kallar tvivelaktigt.

MR

Kreationism har väl inget med religion att göra?

Kreationisterna brukar hävda att de inte alls är ute i religiösa syften, utan har rent vetenskapliga skäl att ifrågasätta evolutionen.

Genesis, den svenska kreationistorganisationen, arrangerade en skapelsekonferens den 18-20 september 2009 tillsammans med sina danska och norska systerföreningar. Genesis årsmöte ingick i konferensen.

Konferensen samarrangerades med Gileadförsamlingen i Göteborg (som ingår i pingströrelsen). Arrangemanget ägde också rum i församlingens lokaler. I söndagsprogrammet ingick bl a följande programpunkt:

“Varför tror du inte på Gud? Om skapelse och evolution. Mats Molén predikar i gudstjänsten.”

SOH

Källor:
www.genesis.nu/konferens09.html
www.pingst.se

Föreningen

VoF-aktiviteter i Uppsala

I Uppsala har det hållits en studiecirkel under våren. Ungefär tio personer har varje torsdag samlats och diskuterat bland annat cold reading, placeboeffekten, evolutionspsykologi, könsskillnader, kreationism, vetenskapsfilosofi, klimatskepticism samt hur vi ska nå ut till allmänheten. I en del fall har en i gruppen eller någon utanför hållit en liten föreläsning varpå diskussion har följt, och i andra fall har vi gått på externa föreläsningar. Flera deltagare har uttryckt stor glädje över att kunna diskutera frågor som inte ofta kommer upp i vardagen med andra intresserade, vilket medfört att studiecirkeln fortsätter i höst på måndagar. Den som är intresserad kan ta kontakt med föreningen, t.ex. via hemsidan, för mer information.

Den 12 september var det också dags för det årliga kulturevenemanget i Uppsala, Kulturnatten. VoF var representerad med flera aktiviteter. Besökarna kunde testa om slagrutor (inkl. vinkelpekare och pendlar) gav utslag på vatten i en liten glasflaska, först öppet och sedan i ett blint test där glasflaskan stoppats under en av sex koppar som en tärning fick bestämma. Tre personer lyckades faktiskt första gången, dock inte en andra gång. Vidare kunde de se på när homeopatiskt sömnmedel tillverkades av kaffe som p.g.a. tidsbrist bara späddes ut 10 000 gånger, men som ändå skapade stor munterhet. Andra aktiviteter var test av therapeutic touch samt en spikmatta med riktiga järnspikar. Ett tjugotal Folkvett såldes också och ett hundratal foldrar delades ut, förutom alla människor vi pratade med under de sju timmar vi var där. Förhoppningsvis blir det av även nästa år.

Joacim Jonsson
Vetenskap och Folkbildning