Publicerat i Folkvett nr 4/2007.

Sverige

Biskop försvarar evolutionen

Som avslutning på en insändardebatt hösten 2007 i Vestmanlands Läns Tidning om kreationism i skolundervisningen yttrade sig Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås. Hans insändare är värd att återge i sin helhet, vilket här görs med tillstånd:

“I en kort insändare på åsiktstorget den 18 oktober åberopades jag som biskop att träda in i debatten beträffande de kristna skolornas undervisning om evolution och skapelsetro.

Så vitt jag förstår räknar man med att jag skulle stödja en sorts ’kristen’ skapelseteori i förhållande till en naturvetenskaplig, att dessa skulle vara likvärdiga som två olika ’teorier’ beträffande hur världen skapats. Ingenting är mig mer främmande.

Vad vi med vetenskapens alla insikter vet, med ett bedövande vetenskapligt underlag, är att evolutionsteorin inte går att vederlägga. Den kan modifieras och tillföras nya kompletterande insikter, men i sina huvuddrag är den ovedersäglig. Att hävda något annat är att bortse från det förnuft och den intelligens som vi som kristna ändå tror Gud begåvat oss med.

Att jämföra den vetenskapliga evolutionsteorin med den bibliska skapelseberättelsen är som att jämföra äpplen med päron. Den ena handlar om det vi på ytterst goda grunder anser oss veta. Den andra handlar om något som alls inte är jämförbart, nämligen en livstolkning som på mytologiskt och förvetenskapligt språk – 2800 år gammalt – slår fast något för biblisk och kristen tro väsentligt, nämligen att den underbara värld som vetenskapen blottlägger har ett gudomligt ursprung bortom alla våra insikter. Den bibliska skapelsemyten säger också att den materiellt påtagliga världen är god och att vi som människor – den punkt i evolutionen där naturen blivit medveten om sig själv – har ett moraliskt ansvar för den skapelse av vilken vi är en del. ’Bruka och bevara’ är de bibliska ledorden. Den insikten bör kunna vara evig utan att ställas i motsats till naturvetenskapen.

Att i en undervisningssituation hävda att skapelseberättelsen är ett ’naturvetenskapligt’ alternativ till evolutionsläran är orimligt, eftersom dessa ’teorier’ inte syftar till att förklara samma sak. Det kan vara svårt för barn att förstå det, för vuxna borde det vara lättare.”

JJ

Dyr spådam

Den 22 oktober 2007 rapporterade medierna mangrant att en spådam åtalats för ocker vid Göteborgs tingsrätt. Spådamen Anita har annonserat i diverse tidningar över hela landet och påstår sig vara professionell, ha en medfödd förmåga, kunna se framåt och bakåt i tiden samt kunna lösa problem med jobb, kärlek och ekonomi. Trots att hon är 29 år gammal uppger hon sig ha 30 års erfarenhet. Två kunder, en man och en kvinna, har förmåtts att betala sammanlagt nära 400 000 kronor för att Anita skulle avvärja kommande olyckor som hon påstod sig se i framtiden. Anita förnekar brott och uppger att pengarna är lån. De två kunderna är tydligen av annan uppfattning eftersom de nu vänt sig till polisen.

Hanno Essén

Hinsides hot mot Aftonbladet

Prinsessan Madeleine har genomgått en specialdesignad kurs i barn- och ungdomspsykologi på Stockholms universitet. Prefektsekreterare Karin Påhlsson vid Psykologiska institutionen tyckte inte om att Aftonbladet skrev om saken: “När Aftonbladet frågar Karin Påhlsson närmare om turerna kring det hela, blir hon närmast hotfull: – Tänker du slå upp det här i Aftonbladet. Då ska jag hemsöka dig när jag dör.”

Är det olaga hot om det är uppenbart att hotet inte kan verkställas? Rör det sig egentligen om en kurs i parapsykologi? Frågorna hopar sig.

Mats Einarsson

Utrikes

Einstein och astrologin

I Folkvett 2007:2 avfärdade Sven Ove Hansson det spridda påståendet att Einstein inte skulle ha brytt sig om empiriska prövningar av relativitetsteorin. Eftersom Einstein uppfattas som sinnebilden för en genial forskare är det populärt att tillskriva honom alla möjliga ståndpunkter han aldrig intagit. Flera astrologer hävdar t.ex. att Einstein skulle ha uttalat stöd för astrologin. Efter åtskilligt detektivarbete har Denis Hamel funnit källan till Einsteins påstådda astrologivurm. Urspunget är ett citat i Huters astrologischer Kalender från år 1960, som där påstås härröra från Einstein: “Astrologin är en vetenskap för sig. Men en vägledande sådan. Den har lärt mig mycket och jag har dragit mycken nytta av den. Fysikens landvinningar bekräftar stjärnornas makt över jordiska öden. Men astrologin bekräftar i en viss mening även de fysikaliska landvinningarna. Därmed är den ett slags livselixir för samhället!” Uttalandet stämmer illa med vad Einstein i övrigt sade om astrologi (vilket inte är mycket, men genomgående negativt), och allt tyder på att det är påhittat, troligast av kalenderutgivaren herr Huter själv.

(Källa: Denis Hamel, “Albert Einstein, astrologue? Vous voulez rire? La fin d’un canular”, Le Québec sceptique 57, 2005, s. 31-40; även förkortad på engelska i Skeptical Inquirer Nov/Dec 2007.)

JJ

Europarådet kritiserar kreationism

Europarådets parlamentariska församling antog den 4 oktober en resolution om att kreationism inte skall betraktas som en vetenskaplig teori och därmed inte har någon plats i naturvetenskaplig skolundervisning. Församlingen uttalade även att undervisningen om evolution bör förstärkas. Man uttalade dessutom att kreationism ”kan bli ett hot mot mänskliga rättigheter”. Europarådet har bl.a. till uppgift att värna om den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, men har ingen koppling till EU. Resolutionen är inte bindande för de 47 medlemsstaterna. Samtliga fem svenska parlamentariker röstade för resolutionen.

JJ

Fransk slagruta opålitlig

Francis Gatti är ordförande för den franska organisationen CASAR (Centre Associatif Synthèse Application et Réalisation) som förespråkar allehanda paranormaliteter. Han äger en skiftnyckel som han påstår har genomgått diverse poltergeistaktiviteter, vilket bl.a. inneburit att den har förflyttats på ett paranormalt sätt. Gatti har givit metallprover från skiftnyckeln till sina vänner och har så småningom fått höra att många rutgängare (slagrutemänniskor) rapporterar tydliga utslag och mycket höga ”vibrationsnivåer” för sådan metall. Skiftnyckelns innehavare kontaktade därför Observatoire Zététique i Grenoble, som genomför undersökningar av påstått paranormala fenomen.

I mars 2007 testade man två rutgängare som påstod sig kunna känna av de vibrationer som det skulle vara fråga om. En av rutgängarna föreslog att man samtidigt skulle undersöka hans förmåga att känna av vibrationerna hos jord som hämtats från ett ställe där ett rymdskepp ska ha landat. Denne rutgängare gjorde därmed två tester (metall och jord), medan den andra bara gjorde ett (metall). I bägge fallen var uppgiften att peka ut på vilken av tio platser som poltergeistmetallen eller rymdskeppsjorden befann sig. På de övriga platserna fanns metall eller jord som ingen påstod ha ”förhöjd vibrationsnivå”. Utpekandena skulle göras flera gånger, och rätt plats slumpades fram mellan varje gång. Dubbelblindhet tillämpades. Resultaten var genomgående mycket nära de slumpmässigt förväntade.

(Källa: La POZ [La publication de l’Observatoire Zététique], avril 2007, s. 4-5.)

JJ
Vetenskap och Folkbildning