Publicerat i Folkvett nr 4/2006.

Pseudovetenskap är en beteckning som ofta kommer till användning i Folkvett. Den står för enskilda påståenden eller hela teoribyggen som framförs med falska vetenskapliga anspråk. Det är alltså bara påståenden med vetenskapliga anspråk som kan bedömas som pseudovetenskapliga. Påståenden som inte framförs med sådana anspråk bör inte, oavsett hur felaktiga de är, kallas pseudovetenskapliga.

Men är det enbart pseudovetenskap VoF vänder sig emot? Vad gör man t.ex. om en astrolog säger att det han sysslar med fungerar och är sant, men samtidigt noga friskriver sig från att hävda några vetenskapliga belägg? Betyder det att astrologen bör undslippa kritik?

Nej, vi bör inte inskränka oss till att enbart kritisera sådant som falskeligen utger sig för att vara vetenskapligt grundat. Regeln bör istället vara den som står i våra stadgar (§ 1):

Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Det viktiga är alltså huruvida frågan kan avgöras vetenskapligt, inte huruvida en viss anhängare till en idé framträder med vetenskapliga anspråk eller ej. Detta hindrar inte att beteckningen pseudovetenskap är användbar, men ordet bör inte ges en vidare betydelse än det förtjänar. VoF kritiserar all pseudovetenskap, men inte allt vi kritiserar är pseudovetenskap.

Vetenskap och Folkbildning