Publicerat i Folkvett nr 4/2006.

Sverige

Arkeologiskt karriärtips

Vill du skaffa dig en karriär som akademisk arkeolog, utan att smutsa ned händerna, och utan att känna några krav på att det du skriver ska hänga ihop? Ett hett tips är att ägna några veckor åt att studera den akademiska debatten kring pseudoarkeologiska skrifter och webbsajter. Bry dig inte så mycket om sakargumenten, utan notera i stället vilken grad av indignation som avslöjas (eller kan läsas in) i inläggen. Nu är du fullärd för att kunna intervenera i debatten – på pseudoarkeologins sida. Skriv att motståndarna mot pseudoarkeologi drivs av låga motiv. Antyd att de hotar det öppna, demokratiska samhället. Skriv att arkeologisk kunskap ändå inte har något med det förflutna att göra, utan bara följer nutidens politiska och ideologiska trender. Släng in några hänvisningar till hyperrelativistiska auktoriteter, t.ex. Paul Feyerabend och Bruno Latour. Vips har du producerat en forskningsartikel!

Cornelius Holtorf, forskarassistent vid Lunds universitet, har använt denna taktik, senast med artikeln “Beyond crusades: how (not) to engage with alternative archaeologies”, World Archaeology 37:4, 2005, s. 544-551.

JJ

Kreationister ut – desinformatörer in

I och med valet i september 2006 har två kända kreationister lämnat Riksdagen. Tuve Skånberg (kd), Skåne läns norra och östra valkrets, har redan tidigare meddelat att han inte ställer upp ytterligare en mandatperiod. Han har suttit i Riksdagen sedan 1991. Per Landgren (kd) har varit invald genom Göteborgs kommuns valkrets. Han stod överst på de kristdemokratiska listorna även inför 2006, men har blivit förbikryssad av Annelie Enochson, som redan tidigare var riksdagsledamot. Kd hade tidigare två riksdagsplatser från denna valkrets, men backar och får nu bara en. Landgren blir därmed utan plats.

Å andra sidan har två miljöpartister som gjort sig kända för att stödja pseudovetenskap valts in i Riksdagen: Gunvor G. Ericson, som har engagerat sig starkt för ovetenskaplig medicin i allmänhet och Vidarkliniken i synnerhet, har valts in i Södermanlands läns valkrets. Hon har tidigare varit gruppledare för Miljöpartiet i Landstinget Sörmland och vice ordförande i landstingsstyrelsen. Mats Pertoft, tidigare kommunalråd i Södertälje, har valts in i Stockholms läns valkrets. Han är ordförande i föreningen Vågbrytaren, som har en tydligt desinformativ inriktning.

JJ

Kritik av kritik

I en notis i förra Folkvett meddelades att en klimatkonferens på KTH kritiserats. Peter Stilbs, professor vid KTH och anordnare av konferensen, har protesterat i ett mail till undertecknad. Det är sant att protester vädrats, men Stilbs menar att personer med anknytning till IPCC normalt avfärdar sina motståndare som okunniga, utan att närmare precisera vad exakt som skulle vara fel. Uppgifterna om att vissa av talarna skulle vara oljelobbyister avfärdar Stilbs som “förtal som i direkt eller indirekt form cirkulerar på nätet och i olika Wikipediasidor – ingen av de personer som nämns som köpta av någon oljelobby är det i verkligheten. De är mycket seriösa vetenskapare som söker använda sund, ifrågasättande vetenskaplig metodik på detta komplexa problem.”

På förekommen anledning ska följande sägas: Varken den tidigare notisen eller föreliggande notis ska tolkas som något ställningstagande av VoF i endera riktningen i klimatkonflikten.

JJ

Pseudovetenskaplig hjärngympa

Hälsoredaktören Astrid Johansson skrev i DN Söndag den 22 oktober 2006 att vissa fysiska rörelser ökar kreativiteten och förbättrar minnet och inlärningsförmågan. Artikeln grundades på en intervju med Susanne Wolmesjö som skrivit boken Smarta rörelser för fysisk och mental balans (2003). Här hävdas bl.a. att man får bättre minne och hörsel genom att gnugga öronen, och att inlärningsförmågan underlättas om man placerar tungan mot gommen under några minuter. Massage av käkmusklerna påstås stimulera hjärnan och underlätta inlärning. Astrid Johansson skrev att man genom att gnugga med fingrarna under nyckelbenen kan “hjälpa nervsystemet att hitta tyngdpunkten och balansen i kroppen”.

Dessa idéer kommer från Brain Gym (se Folkvett 3/2004, s. 54). Det finns i dagsläget ringa stöd för direkta samband mellan enstaka rörelser och mentala förmågor så som Susanne Wolmesjö och Brain Gym hävdar. Inga belägg finns t.ex. för att övningen “rita liggande åttor” ökar spinalvätskan i hjärnan, att en töjning av vadmuskeln gör det lättare att uttrycka sig i tal och språk samt läsa och skriva, eller att man genom att pressa tungan mot gommen kan åstadkomma en stimulering av det limbiska systemet och därmed påverka känslomässiga processer och tankeverksamheten i frontalloben. Wolmesjös bok innehåller således flera kvasivetenskapliga resonemang och ett antal rena sakfel. Exempelvis sprids myter som att man ständigt ska dricka vatten (ett glas i timmen under arbetsdagen) trots att sådant överdrivet drickande kan leda till inkontinens och rubbad elektrolytbalans. Den i vissa new age-kretsar populära Kirlian-fotograferingen beskrivs som ett vetenskapligt bevis för att människor (och växter) omges av ett energifält, trots att metoden har en naturlig förklaring. Vet författarinnan överhuvud taget vad hon pratar om när hon skriver om “positiva neutroner”? Hur kan Astrid Johansson göra reklam för en bok som är fylld av sådant pseudovetenskapligt nonsens?

Dan Larhammar, Karin Hellström & Margareta Emtner

Obildningsverksamhet

Ett botaniserande i höstens kataloger från bildningsförbunden visar som vanligt att vissa förbund inte kan skilja på bildning och pseudovetenskap: flera grovt pseudovetenskapliga kurser är utannonserade utan några som helst reservationer. Exempelvis ordnar Studiefrämjandet i Uppsala kurser i feng shui. Kurserna ges av feng shui-konsulten Nina Frid (www.greenjade.se) som liksom andra utövare beskriver läran med luddigt svammel om odefinierade dåliga och goda energier, yin och yang samt de fem “elementen” eld, jord, metall, vatten och trä. Till detta behövs kundens födelsedatum eftersom feng shui grundar sig på astrologiska beräkningar. Studiefrämjandet liksom Studieförbundet Vuxenskolan ger kurser i medicinsk qi gong enligt Biyunmetoden. En sökning i den medicinska litteraturdatabasen PubMed ger emellertid inte en enda träff på Biyun. De webbsidor som propagerar för läran innehåller ingen medicinsk beskrivning eller dokumentation. De berättar endast att Biyun grundades av Fan Xiulan som lärde sig qi gong av sin farmor men tog upp denna metod först när hon i vuxen ålder drabbades av “en svår blodsjukdom”. Fan Xiulan startade 1985 ett hälsohem i ett kolgruvedistrikt väster om Peking där många var drabbade av stendammslunga. På hälsohemmet används enbart qi gong som behandling. Biyun infördes i Sverige 1992 och en skola drivs sedan 1995 i Örbyhus med grundaren Fan Xiulan som lärare. Qigong enligt Biyun “utgår från en samverkan med naturen”: naturliga rörelser, naturlig fokusering av koncentration och naturlig andning. I övrigt hänvisas till den bok som Fan Xiulan skrivit tillsammans med sin dotter och som ännu så länge endast finns på svenska, utgiven 2000 på Svenska Förlaget liv & ledarskap. Fan Xiulan sägs vara professor i medicinsk qi gong men det framgår inte var. Biyun verkar huvudsakligen bedrivas i de nordiska länderna. Är det för att vi är mer mottagliga för orientalisk mystik?

DL

“Jag har svart bälte i Feng Shui, det subtila självförsvaret. Jag går hem till dig och flyttar på en lampa — tolv år senare ligger du där, utblottad och med krossade knäskålar.” Text & bild: Mattias Haukland

Klargörande från Skolverket

Folkvett har tidigare (nr 3/2006) skrivit om Skolverekets flata hållning till undervisning om intelligent design. Nu har verket kommit med ett glädjande klarläggande: “Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. ‘intelligent design’, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning”. ID kan tas upp, men då som exempel på en religions syn på skapelsen.

Eulalia

Scientologiskt bakslag

Följande har hämtats från Föreningen FRI:s hemsida (http://home.swipnet.se/FRI/): “2005 ansökte Scientologikyrkan i Sverige om att bli berättigade till statligt stöd för trossamfund. Ett av de krav som regeringen ställer på organisationer och trossamfund som beviljas statliga bidrag är att de ska dela de grundläggande värderingar som samhället vilar på. I början av juni 2006 kom följande besked från Statsrådsberedningen: ‘Regeringen har vid en samlad bedömning funnit att Scientologikyrkan i Sverige inte uppfyller kravet på att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, varför ansökan avslogs.'”

JJ

Bo Zackrissons resa

Bo Zackrisson var länge chefredaktör för tidskriften Medikament som numera är nedlagd. Den gav ett besynnerligt intryck genom att blanda högt och lågt. Här fanns utmärkta artiklar uppblandade med rena pseudovetenskapen. Ett exempel på det senare var Bo Walhjalts förvirrade förtal av skeptikerrörelsen i Medikament 2003:3 (tidigare kommenterat i Folkvett 2003:2, s. 64-65).

Medikament kommer nu i efterhand i ett intressant ljus när Bo Zackrisson kommit ut som pseudovetenskapsman. Han har nämligen övergått till att redigera tidningen och hemsidan 2000-talets vetenskap, www.2000taletsvetenskap.nu. Här är några exempel på vad den handlar om: Alan Cantwell hävdar att HIV-viruset togs fram av USA:s regering i syfte att slå mot den svarta befolkningen. Kända kvacksalvare som Erik Enby, Elis Sandberg och Irene Brednert tas i försvar. Scientologen Janne Larsson har skrivit en “mycket bra och avslöjande artikel” om läkemedelsanvändningen inom psykiatrin. Intelligent design hyllas: “Vi står inte inför något mindre än en total revolution i vår världsbild! Darwinistiska förklaringar av livets mekanismer kan för alltid visa sig otillräckliga!! Vi måste troligtvis uppgradera begreppet GUD!!”

JJ

Internationellt

Darwin attackeras i Polen

Polens biträdande utbildningsminister Miroslaw Orzechowski har kallat evolutionsteorin “en lögn, ett misstag”, enligt TT-AFP (2006-10-14). Orzechowski, som är aktiv medlem av konservativt katolska Polska familjeförbundet, har också försökt förklara Darwins tankebanor med att denne kanske var vegetarian och saknade inre glöd.

JJ

Ingen ovetenskaplig politik i Storbritannien

Den brittiska regeringen tar vetenskap på större allvar än den svenska, rapporterar Dagens Nyheter (5 november 2006). En vetenskaplig rådgivare, för övrigt professor i fysikalisk kemi i Cambridge, leder the Office for Science and Technology som samarbetar med premiärministern. Denna instans måste godkänna de delar av den brittiska regeringens budget som rör vetenskap, vilket ger regeringens politik ett helt annat vetenskapliogt underlag än i Sverige. Den svenska regeringen har sin Forskningsberedning, men den är bara rådgivande.

Eulalia

Föreningen

Förtydligande

Krönikan av Kjell Häglund i förra numret av Folkvett har tidigare publicerats i Journalisten. Texten återgavs i Folkvett med tillstånd.

Vetenskap och Folkbildning