Publicerat i Folkvett nr 2/2006.

Sverige

Kvantmedicin på KTH

En konferens i det klart pseudovetenskapliga området “kvantmedicin” hölls den 28-29 april i KTH:s lokaler. (KTH var dock ej arrangör.) Bland talarna kan noteras Leif Salford och Bertil Persson från Lunds universitet. Salford och Persson är kända för sina kontroversiella studier av biologiska effekter av mobiltelefoner (se Folkvett 4/2005, s. 19-23). Deras arbete har såvitt bekant ingen speciell kvantfysikalisk anknytning. Nu har de verkligen hamnat i dåligt sällskap.

JJ

Statistiskt påpekande

I Ragnar Levis i övrigt läsvärda artikel “Finns det fakta bakom rubrikerna?” (Folkvett 1/2006) uppgavs att “Om konfidensintervallen för försöksgruppen och kontrollgruppen överlappar varandra så är skillnaden mellan grupperna för liten för att vara statistiskt säkerställd” (s. 33). Detta är fel. Om konfidensintervallen överlappar varandra bara lite grann kan skillnaden fortfarande vara statistiskt säkerställd. Skulle det dessutom vara så att undersökningsdeltagarna först har matchats – det vill säga parats ihop så att individerna i varje par liknar varandra i någon för undersökningen relevant egenskap (t.ex. ålder, kroppstemperatur, grad av huvudvärk) för att därefter slumpmässigt fördelas på försöksgrupp och kontrollgrupp – kan skillnaden vara statistiskt säkerställd även om överlappet mellan konfidensintervallen är betydande.

Joakim Westerlund, fil dr

LTU elsanerar

Luleå Tekniska Universitet har tagit sig för att elsanera några av sina lokaler i syfte att underlätta för så kallade elöverkänsliga. Man kan på goda grunder fråga sig hur mycket det underlättar i slutändan. Att de som kallar sig elöverkänsliga lider av verkliga besvär är det knappast någon som bestrider, men att elektriska fält är orsaken kan efter mycken forskning anses så gott som uteslutet. Att ett tekniskt universitet trots allt på detta sätt ger legitimitet åt uppfattningen att det är de elektriska fälten som är problemet riskerar att än mer isolera de drabbade, som får bekräftat att de måste dra sig undan från det mesta av modern civilisation. I en kommuniké från LTU i januari i år (http://www.ltu.se/web/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3325&a=12340) berörs detta inte alls, men man är mycket nöjd med att kunna sänka fälten och även om man i skrivande stund förvisso inte känner till några elöverkänsliga på universitetet så hoppas man hitta några vad det lider.

DT

KAM på högskolan

Södertörns högskola ska starta ett utbildningsprogram om 120 p (3 år) i komplementär medicin. Utbildningen startar hösten 2006 i Flemingsberg. I utbildningsplanen läser vi: “Detta program syftar till att studenter utifrån en grund av naturvetenskaplig kunskap, filosofi och etik samt medicinsk och farmakologisk baskompetens ska studera de komplementära behandlingsformerna. Studenterna ska efter utbildningen kunna bidra till en ökad kunskapsnivå rörande dessa behandlingsformer samt bidra till en saklig analys och diskussion av deras effekt, kvalitet och säkerhet. De ska också kunna bidra till att utveckla samverkan mellan dessa och den etablerade hälsovården.”

JJ

Internationellt

Kreationister missade chanser

Förespråkare för kreationism och intelligent design säger sig ha svårt att få sina evolutionskritiska resonemang publicerade i vanliga vetenskapliga tidskrifter. Detta beror förmodligen på att deras data är ofullständiga och att deras slutsatser är orimliga och ogrundade. Den ende forskare som publicerat originaldata som påstods motsäga evolutionen (Kuznetsov, 1989) visade sig ha fabricerat sina data (Larhammar, 1994).

Nyligen har dock den anti-evolutionära organisationen Discovery Institute i Seattle kommit på en ny strategi att komma in i vetenskapliga tidskrifter. Inför konferenser brukar forskare skicka in kortfattade sammanfattningar av de resultat som de avser att presentera. Dessa sammanfattningar, så kallade abstract, publiceras ibland i tidskrifter. Sådana abstract genomgår dock inte alltid den sakkunniggranskning som görs av vanliga vetenskapliga manuskript. Här finns alltså möjligheter att helt utan granskning få vilka idéer som helst publicerade i fina sammanhang.

Den franske homeopaten Jacques Benveniste lyckades 1997 få ett sanslöst abstract publicerat i samband med en stor internationell immunologikonferens. Senare belönades han för sina osannolika resultat med sitt andra Ig-Nobel-pris.

Ifjol skickade på pin kiv några forskare in ett orimligt abstract (i Alan Sokals anda) till en tvivelaktig konferens i informationsteknologi för att testa om det skulle bli godtaget. Det blev det (se denna artikel i Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7036/full/nature03653.html).

Nu har alltså Discovery Institute insett denna möjlighet och lyckats få minst fyra konferens-abstract publicerade varav tre i framstående vetenskapliga tidskrifter. En av författarna är Jonathan Wells som skrev den antievolutionära boken Icons of Evolution (2000) på vilken två av abstracten är baserade. Bokens ovetenskaplighet och osaklighet har belysts av flera recensenter, exempelvis Alan D Gishlick (http://www.natcenscied.org/icons/index.htm).

När kreationister nu funnit en möjlighet att publicera sina rön i vetenskapliga tidskrifter kunde man kanske vänta sig att de skulle ta tillfället att presentera sina allra mest övertygande bevis mot evolutionen. Men det är samma gamla överdrivna nidbilder av evolutionen som upprepas. På så sätt avslöjar dessa abstract kreationismens totala brist på substans.

Källa: <http://www.giveupblog.com/2006/02/discovery-institute-sneaking-into.html>.

DL

Fusk av stamcellsforskare

En av stamcellsforskningens verkliga superstjärnor, den sydkoreanske professorn Woo Suk Hwang, har avslöjats som fuskare. En undersökningskommitté vid Seoul National University rapporterade den 10 januari att två artiklar av Hwang publicerade i tidskriften Science 2004 och 2005 byggde på fabricerade data. I den första artikeln hävdade Hwang och fjorton medförfattare att en stamcellslinje isolerats från en mänsklig blastocyst. I den andra artikeln påstod Hwang och tjugofyra medförfattare att de skapat hela elva mänskliga stamcellslinjer genom att föra över cellkärnor från hudceller till äggceller. Efter undersökningskommitténs rapport deklarerade chefredaktören på Science den 20 januari att de båda artiklarna dras tillbaka.

Hwang avgick den 24/11 2005 som ledare för Sydkoreas forskningssatsning kallad World Stem Cell Hub efter att ha erkänt att äggceller för forskning hade donerats av två forskare i hans labb som fått betalt för detta, vilket han dessförinnan hade förnekat i månader. Ett av Hwangs forskningsresultat har trots allt bekräftats vara korrekt, nämligen kloningen av afghanhunden Snuppy som rapporterades i Nature i augusti 2005. Den whistleblower som slog larm om Woo Suk Hwangs fusk gjorde det anonymt trots att han inte längre arbetade på Hwangs labb. Avslöjande gjordes till ett TV-bolag och inte till universitetet. Det verkar därför som om oberoende instanser behöver inrättas inom forskarvärlden dit misstankar om fusk kan anmälas.

DL

Tjernobyl firar 20 år

Det är nu 20 år sedan haveriet i Tjernobyl. Sedan dess har det cirkulerat vilt skiftande uppskattningar av olyckans effekter, vilket föreningen tidigare uppmärksammat. Statens Strålskyddsinstitut, SSI, ägnar ett helt nummer av sin tidning Strålskyddsnytt åt detta tema. Det finns på http://www.ssi.se//tidningar/PDF/lockSSN_PDF/SSN_1_2006.pdf och är väl värt en grundlig titt.

DT

Känd kreationist död

Kreationisten Henry M. Morris har avlidit vid 87 års ålder. Morris grundade år 1970 kaliforniska Institute for Creation Research, som företräder en ungjordskreationism driven av tro på bibelns ofelbarhet. Morris skrev åtskilliga kreationistiska böcker, samtliga utan vetenskapligt värde. Bland dessa kan nämnas den tidiga The Genesis Flood (1961) tillsammans med teologen John C. Whitcomb, i vilken huvudbudskapet är att syndafloden skapade Jordens nuvarande utseende. Publiceringen utgjorde startskottet för den nu verksamma kreationiströrelsen. Boken har beskrivits som en “handbok i kreationism” och har sålts i över 250 000 exemplar. Redan denna bok innehåller falska och missvisande citat, så typiska för kreationister av alla schatteringar. Här är som omväxling två citat fällda av Morris själv (enligt Wikiquote): “Inga geologiska svårigheter, verkliga eller inbillade, kan tillåtas att få företräde framför de klara beskeden och nödvändiga slutledningarna i Skriften.” “När vetenskapen och Bibeln motsäger varandra, har vetenskapen uppenbarligen feltolkat sina data.”

JJ

Föreningen

Årsmötet

VoF höll årsmöte den 22 april. Föreningens ekonomi är god. Resultatet för år 2005 blev +141000 kr. I januari 2006 hade VoF 1880 medlemmar (januari 2005: 1620 medlemmar). Jesper Jerkert omvaldes som föreningens ordförande. Tre styrelseledamöter ställde sina platser till förfogande: Pertti Poutiainen (kassör), Kimmo Eriksson och Maria Lennernäs. Nya styrelseledamöter blev Jan Wallin (kassör), Johan Sperling och Mattias Öhman. Styrelsens fullständiga sammansättning är därmed fortsättningsvis: Jesper Jerkert (ordf.), Hanno Essén (vice ordf.), Jan Wallin (kassör), Bengt Erlandsson, Dan Israel, Sven Ove Hansson, Per Olof Hulth, Niels Hovmöller, Kristina Johansson, Dan Larhammar, Martin Rundkvist, Aija Sadurskis, Johan Sperling, Kjell Strömberg och Mattias Öhman.

Motioner bifölls och avslogs i enlighet med styrelsens yttranden. Det innebär att möjlighet till begränsat medlemskap nu införts. Begränsat medlemskap kostar bara 50 kr per år, men kan bara tecknas av person som bor på samma adress som vanlig medlem. Mer information finns på www.vof.se.

Efter årsmötet mottog Årets folkbildare Nils Uddenberg sitt pris och höll ett uppskattat föredrag.

JJ

Mer Folkvett på nätet

Samtliga Folkvett-tidningar från åren 1983-1990 finns nu utlagda i pdf-format på nätet. Folkvett började utkomma 1983. Sedan tidigare finns det mesta från år 1991 och framåt utlagt i html-format. Gå via <www.vof.se>.

JJ
Vetenskap och Folkbildning