Publicerat i Folkvett nr 1/2003.

Sverige

Årets pristagare

Till Årets folkbildare 2002 har VoF utsett religionshistorikern Olav Hammer. Enligt styrelsen går priset till Hammer “för hans pedagogiska böcker om nyandlighetens historia och orsakerna till människors tro på pseudovetenskap”. Styrelsen skriver vidare: “Han har behandlat dessa svåra ämnen respektfullt men med kritiskt sinne. I sin senaste bok Osunt förnuft har Hammer vidgat perspektivet och givit belysande exempel på psykologiska mekanismer som ligger bakom förutfattade meningar och illusioner inom nyandlighet såväl som inom vardagslivet, religioner och till och med vetenskap.” Osunt förnuft recenserades i Folkvett 4/2002. Mer information finns här.

Årets förvillare 2002 blev Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson, som ordnat flera pseudovetenskapliga aktiviteter. NBV har givit okritiska kurser om slagrutor och jordstrålning, och har även arrangerat en s.k. livskvalitémässa med många pseudovetenskapliga inslag. VoF:s styrelse framhåller att även andra folkbildningsorganisationer ibland ger pseudovetenskapliga kurser runt om i landet, ofta om slagrutor. Det kan alltså vara si och så med bildningen.

Antroposoferna till attack

En omfattande debatt om antroposofi har förts under hösten och vintern i Katrineholms-Kuriren. Kritiker har lyft fram den tydliga rasistiska strömning som finns i Rudolf Steiners skrifter. Antroposofer har inte tagit avstånd från uttalandena, utan har istället (som vanligt) hävdat att det rör sig om ett illasinnat bruk av lösryckta citat. Den 3 december 2002 skriver Ursula Flatters och Thomas Schneider, verksamhetschef respektive informationsansvarig vid Vidarkliniken, så här: “Ylva Eliassons och andras synpunkter på Vidarklinikens verksamhet saknar allt stöd i verkligheten och bygger på den kända förtalstaktik som utgår ifrån Föreningen för Vetenskap och Folkbildning. Denna förening har gjort det till sin mission att fanatiskt motarbeta bland annat antroposofiska rörelsen med metoder som måste anses helt ovetenskapliga.” Detta är alltså vad VoF ägnar sig åt enligt två ledande antroposofer: Ovetenskapligt, fanatiskt förtal.

Mirakelrenare

I tidningen Antenn nr 3/2002, som utges av elektronikkomponentsäljaren Elfa, finns en artikel om en s.k. vattenprocessor. Denna sägs kunna rena vatten. “Utan hjälp av kemikalier får vattenprocessorn kalket i vattnet att kristallisera, klor att förvandlas till koksalt och järn, koppar och mangan att oxidera och fällas ut.” Hur går det hela till? “Det handlar om så kallad frekvensteknologi, en vetenskap inom vilken kunskapen ännu är ofullständig.” En bild visar att apparaten fästes utanpå vattenledningen. Eftersom den varken fordrar drift eller underhåll tycks den dessutom vara en evighetsmaskin. Apparaten kräver alltså ingen tillförsel av energi i form av batterier eller liknande.

Uppfinnaren heter Ewa Nilemark. “- Det jag har uppfunnit är inte styrkt av vad som står att läsa i skolböckerna, säger Ewa. Enligt dem är oxidationsprocessen inte möjlig. Hon är utbildad beteendevetare, något som hon tror var en stor fördel när hon grubblade på uppfinningen. – Som beteendevetare har man ett helhetstänkande. Jag hade nytta av att mitt sätt att tänka inte var begränsat av skolning, förklarar hon.”

Vasakronan, HSB, Akademiska Hus, De Laval, Preem, OK/Q8, Statoil m.fl. uppges ha köpt apparaten. Folkvett vågar satsa en slant på att vattenprocessorn inte fungerar om man testar den vetenskapligt.

Året Runt går i rutfällan

“Jag har alltid trott på att jag skulle kunna, om jag bara fick veta vad jag letar efter”, säger en av deltagarna i slagrutekursen som hållits på Gotland under ledning av Monica Friman. Kursen beskrivs i en osignerad artikel i Året Runt 2/2003 och som vanligt hävdas att slagrutan kommit till heders “igen”. Den påstås detektera energilinjer och jordströmmar som kan ha betydelse för vår hälsa. Friman anser att det finns inte mindre än tre “gitternät” med energilinjer. Förutom de ofta omtalade Hartmann- och Curry-näten postulerar hon ett som består av jordströmmar (obehagliga) och källådror (både behagliga och obehagliga). Att Visby ringmur byggts på ett av näten beskrivs som “inte helt ovissenligt”.

Det avslöjas inte om kursdeltagaren någonsin fick reda på vad hon letade efter.

Mp främjar dålig forskning

Regeringen har beslutat tilldela 15 miljoner kr till forskning om amalgamrisker vid Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) dömde alla ut Metallbiologiskt centrum som oförmöget att bedriva vetenskaplig forskning på området. Regeringen går sällan emot så tunga remissinstanser, men i detta fall har Miljöpartiet pressat hårt för att få igenom anslaget, uppger UNT 2003-02-08.

Så här står det i Miljöpartiets egen Hälsorapport (Rapport nr 2, 2002): “Vi stödjer Tandvårdsskadeförbundet, som genom åren samlat både egen erfarenhet och en stor vetenskaplig kunskapsbas. Vi vill ha tillbaka Amalgamenheten i Uppsala, som visat på mycket goda resultat enligt en enkätuppföljning bland sina över 800 patienter” (s. 21).

Internationellt

Homeopatisk arnica i handkirurgin

Homeopatisk beredning av Arnica montana (fjällarnika) anses av förespråkarna hjälpa mot blåmärken och svullnader och tros främja återhämtning efter skador. Många patienter tar det under operation. Åtskilliga studier har utförts på homeopatisk arnica, de flesta med negativt resultat. Ett engelskt forskarlag har nu undersökt om arnica hjälper vid handkirurgi. De variabler som undersöktes var blåmärken, uppgiven smärta samt svullnad kring handleden. Blåmärkena bedömdes med en färgseparationsmetod, och var alltså betydligt mindre subjektiv än tidigare blåmärkesbedömningar. Vissa patienter fick placebo, vissa fick arnica i potens 6C, vissa i 30C (där potens nC betyder att förhållandet mellan arnica och lösningsmedel var 1:102n). Undersökningen var ganska liten, 62 patienter. Om resultatet blev positivt skulle en större studie läggas upp. Resultatet blev dock fullständigt negativt. Inga skillnader mellan grupperna kunde upptäckas.

(C. Stevinson et al., “Homeopathic arnica for prevention of pain and bruising: randomized placebo-controlled trial in hand surgery”, Journal of the Royal Society of Medicine vol. 96, s. 60-65, 2003 Abstract.)

Homeopati och astma

I en engelsk studie har undersökts huruvida homeopatiska metoder kan förbättra andning och lungfunktion hos astmatiska patienter med dammallergi (egentligen allergi mot dammkvalster). Flera okontrollerade undersökningar (utan placebo-jämförelse) har tidigare antytt att så skulle vara fallet. I föreliggande studie späddes kvalster enligt homeopatisk praxis till potens 30C. Placebo späddes på samma sätt men utan kvalster. 242 patienter deltog, varav 202 fullbordade studien. Resultatet blev helt negativt för homeopatin.

(G. T. Lewith et al., “Use of ultramolecular potencies of allergen to treat asthmatic people allergic to house dust mite: double blind randomised controlled clinical trial”, British Medical Journal vol. 324, s. 1-5, 2002 Fulltext.)

Homeopatisk översiktsöversikt

År 1997 publicerades en mycket omtalad metaanalys av K. Linde m.fl. (Lancet vol. 350, s. 834-43) med slutsatsen att homeopati är effektivare än placebo, även om underlaget inte tillät författarna att tala om mot vad homeopati är effektivare. Studien mottogs entusiastiskt i homeopatiska kretsar, men flera uppföljande analyser av samma material visade att högre undersökningskvalitet i allmänhet gav sämre resultat för homeopatin (Journal of Clinical Epidemiology vol. 52, s. 631-6, 1999), och även att snedvriden publicering kunde ligga bakom det positiva resultatet (Systematic Reviews in Healthcare: Meta-analysis in Context, London 2001, s. 189-208). Sedan 1997 har flera metaanalyser om homeopatisk behandling av vissa specifika åkommor publicerats. Dessa ger i allmänhet inget stöd till homeopatin. En översikt över dessa översikter, inklusive studien av Linde och dess efterspel, har skrivits av E. Ernst i British Journal of Clinical Pharmacology vol. 54, 2002, s. 577-82 Abstract. Ernsts artikel är en utmärkt utgångspunkt för den som vill söka vidare bland referenserna.

Förkylningskur ifrågasatt

Echinacea är ett ofta använt naturmedel mot förkylning. De metodologiskt bästa tidigare studier som undersökt huruvida echinacea kan förebygga förkylning har rapporterat en minskad risk på ca 10-15%. De bästa studierna som undersökt om medlet hjälper mot redan utbruten förkylning har rapporterat förbättringar på 10-30% när det gäller förkylningens längd och allvarlighet. Även de bästa studierna har dock haft svagheter.

I en noggrann studie vid University of Wisconsin fick 148 studenter antingen echinacea-tabletter eller placebo så snart de rapporterade en begynnande förkylning. En rad olika mått på förkylningarnas förlopp användes, men inga statistiskt signifikanta skillnader kunde uppdagas. Artikelförfattarna nämner många olika hypoteser som kan förklara varför tidigare studier visat positiva resultat. Det kan röra sig om slump eller metodfel, men det kan också vara så att echinacea inte hjälper unga människor lika mycket som gamla. Tidigare studier har ofta undersökt äldre personer. Dessutom hade echinacea-tabletten i den nya studien en sammansättning som inte förut testats. Sista ordet är knappast sagt.

(B. P. Barrett et al., “Treatment of the common cold with unrefined Echinacea”, Annals of Internal Medicine vol. 137, s. 939-946, 2002 Abstract.)

En ny sorts djurpsykolog

Steve K.D. Eichel, som har en psykologisk praktik i Philadelphia, Pennsylvania, har lyckats få terapeutcertifikat utställda på sin katt (!) från fem organisationer: “certifiering” från National Guild of Hypnotists och från International Medical & Dental Hypnotherapy, “registrering” från American Board of Hypnotherapy, och “professionellt medlemskap” i American Association of Professional Hypnotherapists. Det enda som krävdes var att Eichel för sin katts räkning fyllde i ett kort formulär på nätet och betalade en avgift. Ingen kontrollerade kattens betyg. Katten fick även en “board certification” från American Psychotherapy Association (APA). APA ville se en kopia av kattens cv, men kontrollerade tydligen inte uppgifterna. På certifikatet uppges att katten uppfyller “hårda krav”, varför hon “antagits som diplominnehavare”. Ett följebrev kan berätta att diplomstatus “förbehålls en utvald grupp yrkesutövare, som genom omfattande träning och sakkunskap visat enastående förmågor inom sin specialitet”.

(Consumer Health Digest 2002-11-19)

Scientologerna betalade till slut

År 1980 dömdes scientologirörelsen att betala skadestånd till Lawrence Wollersheim för att ha plågat honom psykiskt. Scientologerna ansåg att särskilt olyckliga omständigheter gjort att Wollersheim skadats, men av allt att döma hade han bara utsatts för den vanliga, rutinmässiga förnedring som alla scientologer måste genomgå. Scientologerna betalade aldrig det utdömda skadeståndet, utan har flera gånger stämt Wollersheim för hans kritiska verksamhet, dock utan framgång. Först i maj 2002 avslutade scientologerna alla processer genom att betala ett mångmiljonskadestånd, 22 år för sent.

(FRI-brevet 2/2002)

Kiropraktor åtalad

Åtal har väckts mot kiropraktorn Joanne M. Gallagher i Hazleton, Pennsylvania, efter att en kvinnlig patient dött 1999. Gallagher övertalade patienten att sluta ta sin epilepsimedicin. Enligt åtalet hävdade Gallagher att patientens anfall skulle försvinna bara medicinen försvann “ur systemet”. Istället fick patienten våldsamma anfall och dog. Kiropraktorer får överhuvudtaget inte behandla epilepsi enligt delstatslagen i Pennsylvania.

(Consumer Health Digest 2002-11-05)

Vetenskap och Folkbildning